Contact Us - Amharic

Washington State Department of Health (የዋሺንግተን ግዛት የጤና መምሪያ) መስተካከል የተደረገበትን በአካል የሚደረግ የደንበኛ አገልግሎትለወሳኝ መዝገቦች (እንግሊዘኛ ብቻ) እና  የጤና እንክብካቤ ፈቃድ አሰጣጥ (እንግሊዘኛ ብቻ) ሲጀምር ደስታ ይሰማዋል። እባክዎ ያስታውሱ፦ የግዛት ግዴታዎች ሲሰፉ እና ሲስተካከሉ በአካል የሚደረጉ አገልግሎቶች ሊቀየሩ ይችላሉ።

ስለ ሕብረተሰብ ጤና አጠቃላይ ጥያቄዎች ወይም ደብዳቤ የት እንደሚላክ ጥያቄዎች ካሉዎት

ፍቃድ አሰጣጥ፣ እድሳት እና ቅሬታዎች በተመለከተ ጥያቄዎች

የልደት፣ የሞት ወይም የጋብቻ የምስክር ወረቀት ማዘዝ

የ Department of Health መርሃ ግብሮች እና አገልግሎቶች

የ TTY ተጠቃሚዎች

  • ለ Washington Relay አገልግሎት በ 711 ይደውሉ

የቋንቋ እርዳታ (ከክፍያ ነጻ)

ስልክ፡- 1-800-525-0127

ያነጋግሩ እና ይገናኙ

የ Department of Health (DOH፣ የጤና መምሪያ) ግብረ መልስ | የስራ ሰዓታት እና ቦታዎች (በእንግሊዝኛ)