Tes ren COVID-19

Aninnisin Aweewe ren Penuen Ei Lesen Me

Kuuta ew Nenien Tes Mi Arap Ngeniei (Fosun chok Merika)

Mecheresin repotin pungun eom tes na seni non imw a kan pung.

Aramas kena ra moni ekkena pisekin tes seni counter me pwan angei ew pungun tes mi pung repwe kan kori ewe noun state nampan COVID-19, 1-800-525-0127 iwe tiki #, non ewe attun ra kan angei pungung kewe. Ewe fon a kan kawor Sarinfan seni 6 a.m. tori 10 p.m., me pwan Aruwowen ran tori Raninfan (me pwan asoso non holidays) 6 a.m. tori 6 p.m. Aninisin Fosun fonu mi kan kawor.

Pwata kopwe angei ewe Tes

Tes kena ra kan tumunu menau kena. Tes kena ra kan mutngeni aramas ar repwe fofori amonen tumun, usun chok nonom seni aramas, non ew fansoun mi eoch ren an epwe awukano ewe virus seni an fein fetan, asemweni aramas kena nge ese wor asisinin kena epwene kan chuen afein fetanei ewe virus. Tes kena ra kan pwan anisi chon angangen safean meinisin ar repwe aiitata me pwan ponu ngeni ew napenon kena, me pwan tapweni ekkena minafon variants seni ewe virus. Ena tes a kan pwan ew auchean masowen non anis ren sopweinon fofor kena sia fori iteiten.

Chon kaeo kena seni ewe University of Washington me pwan ewe Department of Health (DOH, Ofesin Pekin Safei) ra kan kuna pwe tes ren COVID-19 me pwan tapwei seni non WA Notify (WAN, WA Asinei) a kan fich ar repwe pinei arapakan 6,000 case kena seni December 2020 tori March 2021.

Inet kopwe angei ewe Tes

Tes nupwen en ka kan mefi semwen. COVID-19 a kan wor napenenon sakkun an kena asisinin semwen (non kapasen Merika), iwe ika kose kan mefi pechakun, a kan fakkun eoch eom kopwe tes non ew fansoun ka kan tufich.

Tes nupwen en ka kan pwano ngeni emon ii a kan pung tesin ren COVID-19. Mutir ne angei tes ika en ka kan pwarano asisinin semwen kena. Ika pwe en kose kan pwarano asisinin semwen kena, iwe wetiwit nimu ran ewe pwano iwe ka kan tes.

Bisinis kena me pwan nenien fofor kena non Washington repwene kan angei tes me/ika appos kena repwe kan fofori me mwan tonong non ew neni ika fofor. Koko me mwan ika cheki ar we website me mwan eom churi.

En kopwene kan mochen angei tes me mwan me/ika murin eom sai. Cheki an Center for Disease Control and Prevention (CDC, Ofesin Nemenemen me Pinepinen Semwen) we minafon ekeitin sai (non kapasen Merika).

Nupwen en kopwene kan chungeni ew mwichen aramas, akaewin ekkena ir ra kan ngaw ren fakkun semwen ika meni rese kan asofono won ar COVID-⁠19 tes kena (non kapasen Merika).

Ia kopwe angei ewe Tes ie

Ewe WA State Department of Health website a kan awora ew taropwen porausen nenien tes kena a kan kawor non ew me ew county, fiti awan angang me pwan met repwe kan fofori kena. Pwan ren pwan ekkoch porausen nenien tes kena, kori 2-1-1. Pisekin tes kena seni won counter ra kan kawor ren orderir me non ekkena pharmacy ren mecheres, tes me non imw.

Fita mon

Chon awora insurens kena repwene kan monsefani ngeni ekkewe family ren epwe tori wanu tes kena ew maram.Anepano eom kaeo usun momosefanin insurens (non kapasen Merika).

Ese kan wor momowow senuk ren tes kena ra kan fofor seni non ekkena nenien tes ra kan aninis seni county ika state. Chomong ekkena tes, akaewin ren ekkena aramas ra kan mefi asisinin kewe, epwe kan tongeni momo ngeni insurens ika amomon aninis seni ewe Department of Health.

En ka kan tongeni kamo ew non imw tes non nenieom ika online nenien amomo kena me pwan pharmacy kena. Esapw pwan wor insurens ika taropwen safei.

Sakkun Tes kena

Ekkewe tes kena ra kan kawor iei mi pachenong mutirin antigen tes kena, molecular tes kena (ir me ruwow ra kan anongonong seni non lab kena me poputan tumun), me pwan ekkoch pusin tesum seni non imw. Kaworan ew sakkun tes kena a kan kokono seni chok ena aramas ra kan mochen me pwan an chon fofor tongeni forir.

Tesin COVID-19: Meta epwe wewen ngeniei? (PDF)

Ifa usun Eom kopwe Angei Ew Non Imw Tes

Mi fakkun auchea eom kopwe tapwei ekkewe afanefan non ewe pisek ren mutir non imw tes kena ren ewe anapenon awenecharen pungun kena. Ekkoch sakun kena ra pwan awora afanefanen video kena. Ren napenon eochun fofor kena, cheki an CDC we porausen non imw tes (non kapasen Merika).

Pungun tes kena mi mwan repwene kan fis fiti mutir tes kena. Ekkoch pisekin tes kena epwene kan pachenong ruwow tes kena (en kopwe kan tapwei ekkew afanefan won ewe pworen nupwen kopwe tes.

Ren anapenon won usun foforun tes, churi achewe peichin kapaseis ra kan iteiten eis usun tes.

Ifa usun Foforun ewe Tes

Chomong ekkena tes ra fofor seni eaean ew tonutonun non potum. Ekkoch tes kena repwene kan for seni ar ioni chonun non awom. Anapenon tichikin epwe kan kuna won ewe peichin kapaseis ra kan iteiten eis usun tes.

Inet kopwe kan Nonom seni aramas ika eiemuno

En kopwene kan mochen nonom seni aramas ika eiemuno me pwan eom kopwe angei ewe tes me pwan murin eom angei pungun eom tes kewe. Ei epwene kan anongonong won ususun apposum me pwan ika en ka kan pwarano asisinin appos kena. Ewe minafon an CDC we ekeit a kan awewenatiw foforun non sakkun seni attun kena (non kapasen Merika). En kopwe kan pwan tapwei ach ekeit ren aramas kena ir ra kan pwano ar asisinin semwen me/ika pwano ngeni COVID-19.

Tapwenon murin

Nonom non imw non tamen fansoun ka kan tongeni ika pwe a wor eom asisinin kena.  Ika pwe en a kan pung eom tes ren COVID-19, iwe ewe poraus mi eoch pwe mi wor ekkena fofor en mi tongeni fori pwe kopwe anisuk me pwan tumunu ekkoch. Pwan napenon poraus ra kan tongeni kuner ikei: Met kopwen fori ika en a pung tesum.