تماس با ما

سؤالات عمومی درباره مرجع بهداشت عمومی یا اگر سؤالی درباره محل ارسال ایمیل داشته باشید

سؤالات مربوط به صدور مجوز، تمدید مجوز و شکایت

سفارش دادن گواهی تولد، وفات و ازدواج

برنامه‌ها و خدمات Department of Health

کاربران تله پرینتر (TTY)

  • برای استفاده از خدمات Washington Relay، 711 را شماره‌گیری کنید

کمک زبانی (رایگان)

تلفن: 1-800-525-0127

برقراری تماس و ارتباط

بازخورد Department of Health (DOH، اداره بهداشت) | محل دفاتر و ساعات کاری (فقط انگلیسی)