دوزهای پشتیبان واکسن

آخرین به روز رسانی محتوا: 9 دسامبر 2022

دریافت به‌روز دوزهای یادآور درست بعد از واجدشرایط شدن دریافت آن، بهترین محافظت را دربرابر بیماری جدی و مرگ ناشی از COVID-19 ارائه می‌دهد.

توصیه‌های به‌روزشده Center for Disease Control and Prevention (CDC) درخصوص دوز یادآور واکسن (فقط انگلیسی) به‌ترتیب زیر است:

 • کودکان 6 ماهه تا 5 ساله که واکسن اصلی تک‌ظرفیتی COVID-19 ساخت شرکت Moderna را تزریق کرده‌اند اکنون واجدشرایط هستند تا دو ماه بعد از تکمیل دوره اولیه واکسیناسیون، دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزرشده را دریافت کنند. 
 • واکسن COVID-19 ساخت شرکت Pfizer مخصوص کودکان 6 ماهه تا 4 ساله اکنون شامل دو دوز تک‌ظرفیتی Pfizer و یک دوز دوظرفیتی Pfizer خواهد بود.
  • کودکان 6 ماهه تا 4 ساله که هنوز دوره اولیه 3 دوزی Pfizer را شروع نکرده‌اند یا دوز سوم دوره اولیه واکسیناسیون را دریافت نکرده‌اند اکنون دوره به‌روزشده Pfizer را دریافت خواهند کرد
  • کودکان 6 ماهه تا 4 ساله که دوره اولیه 3 دوزی Pfizer را ازقبل تکمیل کرده‌اند فعلاً واجدشرایط دریافت دوزهای تکمیلی یا دوزهای یادآور نخواهند بود
 • اگر آنها دوره اولیه واکسیناسیون خود را تکمیل کرده اما تاکنون دوز یادآور واکسن COVID-19 را تزریق نکرده باشند—و اگر نمی‌توانند یا قصد ندارند دوز یادآور به‌روزشده نوع آران‌ای پیام‌رسان (mRNA) را تزریق کنند، دوزهای یادآور واکسن COVID-19 با علامت تجاری Novavax برای این افراد دردسترس است (فقط انگلیسی). 

اگر واکسن‌های زیر را تزریق کرده‌اید...

چه کسانی باید دوز تقویت‌کننده تزریق کنند

دوز تقویت‌کننده کدام واکسن باید تزریق شود

چه زمانی باید دوز تقویت‌کننده تزریق شود

Pfizer-BioNTech

افراد 5 ساله و بالاتر

کودکان 5 ساله که واکسن Pfizer را تزریق کرده‌اند فقط می‌توانند دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزشده Pfizer را دریافت کنند.

افراد 6 ساله و بالاتر فقط باید دوز یادآور دو‌ظرفیتی به‌روز‌شده Pfizer یا Moderna را تزریق کنند، فرقی نمی‌کند در دوره اولیه کدام واکسن را دریافت کرده‌اند.

حداقل 2 ماه بعد از تکمیل دوره واکسیناسیون اولیه یا دوز یادآور قبلی

افراد دارای 18 سال و بیشتر درصورتی‌که نتوانند یا تمایل نداشته باشند دوز یادآور نوع آران‌ای پیام‌رسان را تزریق کنند، می‌توانند انتخاب کنند که دوز یادآور واکسن Novavax را تزریق کنند.

:Novavaxحداقل 6 ماه پس از تکمیل دوره اولیه

Moderna

6 ماهه و بزرگ‌تر

کودکان 6 ماهه تا 4 ساله باید دوز دوظرفیتی به‌روزشده‌ای تزریق کنند که علامت تجاری آن مشابه با سری اولیه آن‌ها باشد.

افرادی که 5 سال یا بیشتر دارند باید دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزرشده Pfizer یا Moderna را تزریق کنند.

حداقل 2 ماه بعد از تکمیل دوره واکسیناسیون اولیه یا دوز یادآور قبلی

افراد دارای 18 سال و بیشتر درصورتی‌که نتوانند یا تمایل نداشته باشند دوز یادآور نوع آران‌ای پیام‌رسان را تزریق کنند، می‌توانند انتخاب کنند که دوز یادآور واکسن Novavax را تزریق کنند.

Novavax :حداقل 6 ماه پس از تکمیل دوره اولیه

Novavax

افراد 12 ساله و بالاتر

افرادی که 12 سال یا بیشتر دارند باید دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزرشده Pfizer یا Moderna را تزریق کنند.

حداقل 2 ماه بعد از تکمیل دوره واکسیناسیون اولیه یا دوز یادآور قبلی

افراد دارای 18 سال و بیشتر درصورتی‌که نتوانند یا تمایل نداشته باشند دوز یادآور نوع آران‌ای پیام‌رسان را تزریق کنند، می‌توانند انتخاب کنند که دوز یادآور واکسن Novavax را تزریق کنند.

Novavax :حداقل 6 ماه پس از تکمیل دوره اولیه

Johnson & Johnson*

افراد 18 ساله و بالاتر

افرادی که 18 سال یا بیشتر دارند باید دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزرشده Pfizer یا Moderna را تزریق کنند.

حداقل 2 ماه بعد از تکمیل دوره واکسیناسیون اولیه یا دوز یادآور قبلی

افراد دارای 18 سال و بیشتر درصورتی‌که نتوانند یا تمایل نداشته باشند دوز یادآور نوع آران‌ای پیام‌رسان را تزریق کنند، می‌توانند انتخاب کنند که دوز یادآور واکسن Novavax را تزریق کنند.

Novavax :حداقل 6 ماه پس از تکمیل دوره اولیه

*واکسن‌های mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) ترجیح داده می‌شوند، اما اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهید واکسن دیگری تزریق کنید، واکسن COVID-19 Johnson & Johnson همچنان در‌دسترس است.

دوزهای واکسن برای افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی

اگر به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستید، باید دستورالعمل‌های متفاوتی را دنبال کنید

اگر هر‌کدام از واکسن‌های زیر را دریافت کرده‌اید...

لازم است دوز تکمیلی تزریق کنم؟

آیا می‌توانم دوز تقویت‌کننده را دریافت کنم؟

Pfizer: دو دوز با فاصله ۲۱ روز برای افراد ۵ ساله و بالاتر تزریق می‌شود

بله، افراد ۵ سال به بالا که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، باید ۲۸ روز پس از تزریق دومین دوز واکسن، یک دوز تکمیلی تزریق کنند.

بله، به افراد دارای 5 سال یا بیشتر توصیه می‌شود که دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزشده نوع mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) را 2 ماه پس از دریافت آخرین دوز خود تزریق کنند تا وضعیت واکسیناسیون آنها به‌روز شود.

کودکان 5 ساله که واکسن Pfizer را تزریق کرده‌اند فقط می‌توانند دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزشده Pfizer را دریافت کنند.

افراد دارای 18 سال و بیشتر درصورتی‌که نتوانند یا تمایل نداشته باشند دوز یادآور به‌روزشده نوع آران‌ای پیام‌رسان را تزریق کنند، می‌توانند انتخاب کنند که دوز یادآور واکسن Novavax را 6 ماه پس از تکمیل دوره اولیه واکسیناسیون خود تزریق کنند.

Pfizer: سه دوز برای کودکان 6 ماهه تا 4 ساله تزریق می‌شود. دو دوز اول با فاصله 21 روزه تزریق می‌شوند و دوز سوم 8 هفته بعد از دوز دوم تزریق می‌شود.

خیر، کودکان 6 ماهه تا 4 ساله که دچار ضعف سیستم ایمنی متوسط یا شدید هستند نباید فعلاً دوز اولیه تکمیلی تزریق کنند.

خیر، درحال‌حاضر دوز دوظرفیتی به‌روزشده برای کودکان 6 ماهه تا 4 ساله که دوره اولیه Pfizer را ازقبل تکمیل کرده‌اند غیرمجاز است.

Moderna: دو دوز با فاصله 28 روز برای افراد 6 ماهه  ساله و بالاتر تزریق می‌شود

بله، افراد 6 ماهه سال به بالا که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، باید 28 روز پس از تزریق دومین دوز واکسن یک دوز تکمیلی دریافت کنند.

بله، به افراد دارای 6 ماه یا بیشتر توصیه می‌شود که دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزشده نوع mRNA را 2 ماه پس از دریافت آخرین دوز خود تزریق کنند تا وضعیت واکسیناسیون آن‌ها به‌روز شود.

کودکان 6 ماهه تا 4 ساله باید دوز دوظرفیتی به‌روزشده‌ای تزریق کنند که علامت تجاری آن مشابه با سری اولیه آن‌ها باشد.

افرادی که 5 سال یا بیشتر دارند باید دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزرشده Pfizer یا Moderna را تزریق کنند.

افراد دارای 18 سال و بیشتر درصورتی‌که نتوانند یا تمایل نداشته باشند دوز یادآور به‌روزشده نوع آران‌ای پیام‌رسان را تزریق کنند، می‌توانند انتخاب کنند که دوز یادآور واکسن Novavax را 6 ماه پس از تکمیل دوره اولیه واکسیناسیون خود تزریق کنند.

Johnson & Johnson: یک دوز، تأییدشده برای افراد ۱۸ ساله و بالاتر*

بله، افراد ۱۸ سال به بالا که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، باید دوز تکمیلی واکسن mRNA را ۲۸ روز پس از تزریق اولین دوز J&J دریافت کنند.

بله، به افراد دارای 18 سال یا بیشتر توصیه می‌شود که دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزشده نوع mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) را 2 ماه پس از دریافت آخرین دوز خود تزریق کنند تا وضعیت واکسیناسیون آنها به‌روز شود.

افراد دارای 18 سال و بیشتر درصورتی‌که نتوانند یا تمایل نداشته باشند دوز یادآور به‌روزشده نوع آران‌ای پیام‌رسان را تزریق کنند، می‌توانند انتخاب کنند که دوز یادآور واکسن Novavax را 6 ماه پس از تکمیل دوره اولیه واکسیناسیون خود تزریق کنند.

Novavax: دو دوز با فاصله ۲۱ روز برای افراد ۱۸ ساله و بالاتر تزریق می‌شود

خیر، افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، نباید فعلاً دوز اولیه تکمیلی را تزریق کنند.

بله، به افراد دارای 12 سال یا بیشتر توصیه می‌شود که دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزشده نوع mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) را 2 ماه پس از دریافت آخرین دوز خود تزریق کنند تا وضعیت واکسیناسیون آنها به‌روز شود.

افراد دارای 18 سال و بیشتر درصورتی‌که نتوانند یا تمایل نداشته باشند دوز یادآور به‌روزشده نوع آران‌ای پیام‌رسان را تزریق کنند، می‌توانند انتخاب کنند که دوز یادآور واکسن Novavax را 6 ماه پس از تکمیل دوره اولیه واکسیناسیون خود تزریق کنند.

*واکسن‌های mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) ترجیح داده می‌شوند، اما اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهید واکسن دیگری تزریق کنید، واکسن COVID-19 Johnson & Johnson همچنان در‌دسترس است.

سؤالات متداول

آیا باید برند دوز تقویت‌کننده من با واکسن قبلی‌ام یکی باشد؟

کودکان 6 ماهه تا 4 ساله باید دوز دوظرفیتی به‌روزشده‌ای تزریق کنند که علامت تجاری آن مشابه با سری اولیه آن‌ها باشد.

کودکان 5 ساله که واکسن Pfizer را تزریق کرده‌اند فقط می‌توانند دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزشده Pfizer را دریافت کنند.

کودکان 5 ساله که واکسن Moderna را تزریق کرده‌اند می‌توانند دوز یادآور دوظرفیتی به‌روزشده Moderna یا Pfizer را دریافت کنند.

افراد 6 ساله و بالاتر فقط باید دوز یادآور دو‌ظرفیتی به‌روز‌شده Pfizer یا Moderna را تزریق کنند، فرقی نمی‌کند در دوره اولیه کدام واکسن را دریافت کرده‌اند.

افراد دارای 18 سال و بیشتر درصورتی‌که نتوانند یا تمایل نداشته باشند دوز یادآور نوع آران‌ای پیام‌رسان را تزریق کنند، می‌توانند انتخاب کنند که دوز یادآور واکسن Novavax را تزریق کنند.

چرا دوز تقویت‌کننده مهم است ؟

دوزهای تقویت‌کننده به ایجاد ایمنی پایدار در افرادی که درمعرض خطر بالای ابتلا به نوع حاد COVID-19 قرار دارند کمک می‌کند.

دوزهای یادآور قبلاً فقط برای افرادی که در‌معرض خطر ابتلا به بیماری حاد ناشی از COVID-19 قرار داشتند توصیه می‌شد، اما این توصیه گسترده‌تر شد تا افراد دارای 6 ماه یا بیشتر دوزهای یادآور را تزریق کنند و به افزایش محافظت دربرابر بیماری COVID-19 کمک شود.

 این امر به‌ویژه به‌دلیل افزایش گونه‌های مسری‌تر این بیماری و موارد ابتلا به COVID-19 در سرتاسر ایالات‌متحده از اهمیت زیادی برخوردار است.

واکسن‌های COVID-19 مجاز یا تأییدشده در ایالات‌متحده همچنان در کاهش خطر ابتلا به بیماری حاد، بستری شدن و مرگ ناشی از بیماری COVID-19، حتی گونه‌های مختلف آن، بسیار مؤثرند. بااین‌حال، امکان دارد تأثیر ایمن‌سازی واکسن‌های کنونی در‌برابر بیماری به‌مرور زمان کاهش یابد. دوزهای تقویت‌کننده به افزایش محافظت ناشی از واکسن در‌برابر بیماری COVID-19 و افزایش مدت‌زمان دوره ایمنی کمک می‌کنند.

آیا افراد همچنان با سری اولیه واکسینه می‌شوند؟

بله. واکسینه کردن افراد واجدشرایط با دوره اولیه (1 دوز از واکسن COVID ساخت شرکت Johnson & Johnson یا 2 دوز از واکسن Phizer یا Moderna) همچنان اولویت اصلی است. میزان بستری شدن در بزرگسالان واکسینه‌نشده بین 10 تا 22 برابر بیشتر از بزرگسالان واکسینه‌شده است. افراد واکسینه‌شده به‌میزان قابل‌توجهی کمتر از افراد واکسینه‌نشده به نوع حاد بیماری COVID-19 مبتلا می‌شوند (یا اصلاً مبتلا نمی‌شوند). واکسیناسیون همچنین می‌تواند به جلوگیری از بیمار شدن اشخاص و بروز علائم طولانی‌مدت که در 50% از افرادی که به بیماری COVID-19 مبتلا می‌شوند گزارش شده است، کمک کند.

آیا نیاز به تزریق دوز پشتیبان به این معناست که واکسن‌ها اثر ندارند؟

خیر. واکسن‌های کنونی COVID-19 موجود در ایالات‌متحده به‌خوبی در پیشگیری از بیماری حاد، بستری شدن و مرگ، حتی دربرابر گونه‌های مختلف این بیماری، مؤثر هستند. با‌این‌حال، کارشناسان سلامت عمومی شاهد کاهش محافظت در‌برابر نوع خفیف و متوسط بیماری COVID-19، به‌ویژه در میان گروه‌های پرخطر هستند.

دوزهای یادآور به‌روزشده برای کمک به تقویت سیستم‌ایمنی بدن و ارائه محافظت بهتر دربرابر گونه «امیکرون» ساخته شده‌اند. مهم است که تمام دوزهای توصیه‌شده دردسترس را تزریق کنید تا بهترین محافظت را داشته باشید.

اگر دوز تقویت‌کننده را تزریق نکنم، هنوز واکسینه‌شده محسوب می‌شوم؟

درصورتی وضعیت واکسن‌های COVID-19 شما به‌روز (فقط انگلیسی) محسوب می‌شود که دوره اولیه واکسن‌های COVID-19 خود را تکمیل و جدیدترین دوز یادآور توصیه‌شده برای شما توسط CDC را دریافت کرده باشید.

چگونه اثبات کنم که واجدشرایط دریافت دوز پشتیبان هستم؟

می‌توانید ازطریق گزارش از خود، واجدشرایط بودنتان برای دریافت دوز پشتیبان را اطلاع دهید. نیاز به نشان دادن نسخه ازسوی ارائه‌دهنده مراقبت‌های درمانی ندارید.

لطفاً کارت واکسیناسون خود را هنگام نوبت تزریق دوز پشتیبان خود به‌همراه داشته‌باشید تا پزشک تأیید کند که شما سری دو-دوزی واکسن Pfizer را دریافت کرده‌اید. اگر کارت‌تان را همراه ندارید، پزشک می‌تواند پرونده شما را جستجو کند.

تفاوت بین دوز تکمیلی واکسن و دوز تقویت‌کننده واکسن چیست؟
 • دوز تکمیلی مخصوصِ برخی بیماران است (جدول بالا را ببینید) که دوره اولیه واکسیناسیون خود را تکمیل کرده‌اند اما پاسخ ایمنی ایجادشده در بدنشان به‌اندازه کافی قوی نبوده است.
 • دوز تقویت‌کننده مخصوص بیمارانی است که ایمنی بدنشان بعد از دریافت دوره اولیه واکسن درطول زمان کاهش پیدا می‌کند.
معنی نقص ایمنی چیست؟

افرادی که به نقص ایمنی (فقط انگلیسی) مبتلا هستند و دو دوز از واکسن COVID-19 نوع mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) یا یک دوز واکسن J&J را تزریق کرده‌اند.

اگر یکی از بیماری‌های زیر را داشته باشید، به‌عنوان فرد مبتلا به ضعف ایمنی متوسط تا حاد درنظر گرفته می‌شوید و ممکن است از مزایای دوز تکمیلی واکسن COVID-19 بهره‌مند شوید. این شرایط شامل افرادی می‌شود که:

 • به‌دلیل وجود غده یا سرطان خون تحت درمان فعال سرطان هستند
 • پیوند عضو داشته‌اند و داروهای تضعیف سیستم ایمنی مصرف می‌کنند
 • ظرف 2 سال گذشته پیوند سلول بنیادی داشته‌اند و داروهای تضعیف سیستم ایمنی مصرف می‌کنند
 • مبتلا به کمبود ایمنی اولیه متوسط تا حاد (مثلاً سندروم دی‌جرج یا ویسکوت-آلدریچ) هستند
 • به عفونت HIV پیشرفته یا درمان‌نشده مبتلا هستند
 • درمان‌های فعالی با دوزهای بالای کورتیکواستروئید یا داروهای دیگری که ممکن است واکنش ایمنی بدن را تضعیف کنند دریافت می‌کنند

باوجوداینکه واکسن‌هایی که داریم 90% درمقابل اکثر گونه‌های ویروس مؤثر هستند، مطالعات نشان می‌دهد که افراد مبتلا به نقص ایمنی متوسط تا حاد همیشه به ایمنی قدرتمندی دست پیدا نمی‌کنند. دوز سوم به‌عنوان تقویت‌کننده درنظر گرفته نمی‌شود، بلکه دوزی تکمیلی است برای افرادی که با دریافت دوره دو دوزی به ایمنی کافی دست پیدا نکرده‌اند.

بیماری‌های زمینه‌ای چه مواردی هستند؟

احتمال ابتلا به نوع حاد بیماری COVID-19 در افرادی که به بیماری‌های زیر مبتلا هستند، صرف‌نظر از سنشان، (فقط انگلیسی) بیشتر است. بیماری حاد یعنی فرد مبتلا به COVID-19 ممکن است:

 • بستری شود
 • به مراقبت‌های ویژه نیاز پیدا کند
 • برای نفس کشیدن، به دستگاه تنفس مصنوعی نیاز پیدا کند
 • فوت کند

واکسن‌های COVID-19 (دوزهای اولیه و تقویت‌کننده) و سایر اقدامات پیشگیرانه درخصوص COVID-19 مهم هستند، مخصوصاً اگر سنتان بالا باشد یا اگر به چند مورد بیماری (ازجمله بیماری‌های موجود در این فهرست) یا نوع حاد آن‌ها مبتلا باشید. این فهرست شامل همه بیماری‌های احتمالی که ممکن است شما را درمعرض خطر بالاتری از ابتلا به نوع حاد بیماری COVID-19 قرار دهند نیست. اگر بیماری شما در این فهرست نیامده است، درباره بهترین روش مدیریت بیماری و محافظت دربرابر COVID-19 با ارائه‌دهنده خدمات درمانی‌تان صحبت کنید.

 • سرطان
 • بیماری کلیوی مزمن
 • بیماری کبدی مزمن
 • بیماری‌های ریوی مزمن
 • زوال عقل یا سایر بیماری‌های عصبی
 • دیابت (نوع 1 و 2)
 • سندرم داون
 • بیماری‌های قلبی
 • عفونت HIV
 • وضعیت نقص ایمنی (سیستم ایمنی ضعیف)
 • بیماری‌های روانی
 • اضافه وزن و چاقی
 • بارداری
 • کم‌خونی داسی‌شکل یا تالاسمی
 • مصرف دخانیات، در گذشته یا حال
 • پیوند عضو یا سلول بنیادی خون
 • سکته یا بیماری مغزی عروقی، که بر جریان خون به سمت مغز تأثیر می‌گذارد
 • اعتیاد
 • سل
آیا افرادی که به نقص متوسط یا شدید سسیستم ایمنی مبتلا هستند، برای دریافت این دوزها، به یادداشت/نسخه پزشک یا مدارک دیگری نیاز دارند؟

خیر، افراد می‌توانند شخصاً این موضوع را تشخیص دهند و تمام دوزها را در هر یک از مراکز واکسیناسیون تزریق کنند. بدین‌ترتیب، تضمین می‌شود که هیچ‌گونه مانع دیگری برای دسترسی این گروه از افراد وجود ندارد. اگر افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی در‌مورد وضعیت پزشکی خاص خود سؤالی دارند، می‌توانند با ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود درباره اینکه آیا دریافت دوز تکمیلی برای آنها مناسب است یا خیر صحبت کنند.