Txuas Lus Rau Peb

Cov lus nug ntsig txog txhua yam hais txog kev noj qab haus huv rau zej tsoom los sis yog hais tias koj muaj lus nug hais txog qhov chaw xa ntawv mus rau

  • 360-236-4501 los sis
  • 800-525-0127
  • Email

Cov lus nug hais txog kev tawm ntaub ntawv tso cai, kev txuas sij hawm dua tshiab thiab kev tsis txaus siab

Thov daim ntawv pov thawj kev yug, tuag los sis sib yuav

Department of Health Cov Khoos Kas Pab thiab Cov Kev Pab Cuam

Cov neeg siv TTY

  • Nias rau 711 hu mus rau Washington Relay Qhov Chaw Muab Kev Pab Cuam

Kev pab kev txhais lus (tsis tau them nyiaj)

Xov tooj: 1-800-525-0127

Tiv Thauj thiab Txuas Kev Paub Nrog

Department of Health (DOH, Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) Cov Lus Tawm Tswv Yim | Lub Chaw Khiav Hauj Lwm Cov Sij Hawm Ua Hauj Lwm thiab cov chaw nyob ua hauj lwm (ua Lus Askiv)