Lub Cuab Yeej Suav Xam Kev Cais Tus Kheej thiab Kev Ceev Tus Kheej Cia

Kev Cais Tus Kheej thiab Kev Ceev Tus Kheej Cia rau Kab Mob COVID-19: Washington State Department of Health (Ua Lus Askiv xwb)

Thov mus saib hauv qab no rau kev suav xam koj ncua sij hawm kev cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia. Txhawm rau muab kev paub ntxiv hais txog yam yuav tau ua nyob rau ncua cais tus kheej, thov mus saib Yam yuav ua yog tias koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19 lawm (PDF). Txhawm rau muab kev paub ntxiv hais txog yam yuav tau ua yog tias koj tau nyob ze rau qee tus neeg uas muaj kab mob COVID-19 lawm, thov mus saib Yam yuav tau ua yog tias ntxim li koj tau nphav raug qee tus neeg uas muaj kab mob COVID-19 lawm (PDF).

Yog tias koj qhov kev tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis muaj zog los sis tau mob nyhav los ntawm kab mob COVID-19, cov cuab yeej suav xam sij hawm no tej zaum yuav siv tsis tau rau koj qhov txheej xwm. Thov mus saib Yam yuav ua yog tias koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19 lawm (PDF) txhawm rau muab kev paub ntxiv.

Yog koj sam sim nyob los sis ua hauj lwm rau hauv ib qho chaw muaj feem yuav kis tau kab mob zoo cov cuab yeej suav xam sij hawm no tej zaum yuav siv tsis tau rau koj qhov txheej xwm. Cov chaw uas muaj feem yuav kis tau kab mob zoo muaj xws li: cov chaw muab kev saib xyuas kev kho mob, cov chaw ceev neeg, cov chaw kaw neeg, cov chaw nyob rau cov neeg tsis muaj vaj tse nyob, cov chaw nyob sib pauv mus los, cov chaw rau kev khiav lag luam hauv hiav txwv (xws li, nkoj thauj khoom noj hiav txwv rau kev lag luam, nkoj thauj khoom, nkauj xa khoom), vaj tse so rau neeg ua hauj lwm, cov chaw muaj neeg ua hauj lwm coob uas tsis muaj chaw txaus rau kev nyob sib nrug deb yeeb vim yuav tsum tau siv ua hauj lwm (xws li, nyob rau hauv tsev khaws khoom, khw muag khoom, thiab cov chaw qhwv khoom noj khoom haus thiab nqaij). Thov mus saib Yam yuav tau ua yog tias koj kuaj tau kab mob COVID-19 lawm (PDF) txhawm rau muab lus qhia paub ntxiv hais txog koj ncua sij hawm rau kev cais tus kheej thiab Yam yuav tau ua yog tias ntxim li koj tau nphav raug qee tus neeg uas muaj kab mob COVID-19 lawm (PDF) txhawm rau muab lus qhia paub ntxiv hais txog ncua sij hawm ceev tus kheej cia.

Kuv kuaj tau muaj kab mob lawm thiab muaj los sis tau muaj cov tsos mob tshwm sim li lawm: suav xam kuv ncua sij hawm rau kev cais tus kheej

Kev Cais Tus Kheej 5 Hnub

Ncua sij hawm cais tus kheej 5 hnub siv tau yog hais tias:

  • Koj cov tsos mob tshwm sim tau zoo tuaj lawm, THIAB
  • 24 teev dhau mus txij koj muaj qhov ua npaws los sis tau siv tshuaj noj txo npaws, THIAB
  • Yog koj tuaj yeem rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom haum-zoo thaum nyob ze ntawm lwm cov neeg

Yog cov txheej txheem no siv tau rau koj qhov kev cais tus kheej rau koj TXWM NKAUS rau hnub cais tus kheej kawg nkaus yog:
Koj hnub cais tus kheej XAUS rau:

Nco ntsoov rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze lwm cov neeg kom ntau tshaj 5 hnub (kom txog rau ) thiab zam cov dej num nyob rau qhov chaw uas koj tsis tuaj yeem rau tau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Tsis tas li koj yuav tsum tau zam kev nyob ze rau lwm cov neeg uas muaj feem xyum siab rau kev kis kab mob kom txog rau . Mus saib Kev Taug Kev | CDC (Lus Askiv xwb) txhawm rau muab lus qhia paub hais txog kev taug kev.

Yog koj tau txais kev kuaj antigen, koj tuaj yeem yuav txo rau koj qhov kev muaj feem yuav kis tau kab mob rau lwm tus los ntawm kev kuaj rau hnub 5 uas tseem cais tus kheej. Yog koj kuaj tsis muaj kab mob, koj tuaj yeem xaus qhov kev cais tus kheej tom qab hnub 5, tiam sis yuav tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg txuas mus ntxiv thaum nyob ze rau lwm cov neeg rau sij hawm 5 hnub ntxiv (kom txog rau ) thiab zam kev koom cov dej num uas koj tsis tuaj yeem rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Koj qhov kev kuaj muaj kab mob, koj yuav tau cais tus kheej rau ib qho txuas ntxiv mus kom txog .

Kev Cais Tus Kheej 10 Hnub

Yog qhov txheej txheem saum toj no siv tsis tau rau koj, dhau ntawv lawm koj yuav tau cais tus kheej rau sij hawm 10 hnub.

Yog tias koj sam sim cais tus kheej rau sij hawm 10 hnub, koj hnub TXWM NKAUS hnub kawg ntawm kev cais tus kheej yog:
Koj hnub cais tus kheej XAUS rau:

Yog tias koj cov tsos mob tshwm sim tsis zoo los sis koj tseem pheej muaj npaws (los sis yuav tau noj tshuaj txo npaws) rau , yuav tau tos xaus koj qhov kev cais tus kheej kom txog rau thaum koj cov tsos mob tshwm sim zoo thiab koj tsis muaj npaws rau sij hawm 24 teev uas tsis tau siv tshuaj txo npaws lawm.

Kuv kuaj tau muaj kab mob tiam sis kev tsis muaj cov tsos mob tshwm sim li: suav xam kev ncua sij hawm cais tus kheej

Kev Cais Tus Kheej 5 Hnub

Ncua sij hawm cais tus kheej 5 hnub siv tau yog hais tias:

  • Yog koj tuaj yeem rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom haum-zoo thaum nyob ze ntawm lwm cov neeg

Yog koj tsis muaj cov tsos mob tshwm sim hlo li thiab tsis tuaj yeem rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom haum-zoo thaum nyob ze ntawm lwm cov neeg, koj hnub TXWM NKAUS uas yog hnub kawg ntawm qhov kev ceev tus kheej yog:
Koj hnub cais tus kheej XAUS rau:

Nco ntsoov rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ze lwm cov neeg kom ntau tshaj 5 hnub (kom txog rau ) thiab zam cov dej num nyob rau qhov chaw uas koj tsis tuaj yeem rau tau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Tsis tas li koj yuav tsum tau zam kev nyob ze rau lwm cov neeg uas muaj feem xyum siab rau kev kis kab mob kom txog rau . Mus saib Kev Taug Kev | CDC (Lus Askiv xwb) txhawm rau muab lus qhia paub hais txog kev taug kev.

Yog koj tau txais kev kuaj antigen, koj tuaj yeem yuav txo rau koj qhov kev muaj feem yuav kis tau kab mob rau lwm tus los ntawm kev kuaj rau hnub 5 uas tseem cais tus kheej. Yog koj kuaj tsis muaj kab mob, koj tuaj yeem xaus qhov kev cais tus kheej tom qab hnub 5, tiam sis yuav tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg txuas mus ntxiv thaum nyob ze rau lwm cov neeg rau sij hawm 5 hnub ntxiv (kom txog rau ) thiab zam kev koom cov dej num uas koj tsis tuaj yeem rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Koj qhov kev kuaj muaj kab mob, koj yuav tau cais tus kheej rau ib qho txuas ntxiv mus kom txog .

Kev Cais Tus Kheej 10 Hnub

Yog qhov txheej txheem saum toj no siv tsis tau rau koj, dhau ntawv lawm koj yuav tau cais tus kheej rau sij hawm 10 hnub.

Yog tias koj sam sim cais tus kheej rau sij hawm 10 hnub, koj hnub TXWM NKAUS hnub kawg ntawm kev cais tus kheej yog:
Koj hnub cais tus kheej XAUS rau:

Kuv nphav tau kab mob COVID-19 lawm (txheeb pom tias yog tus neeg nyob sib ze): suav xam kuv ncua sij hawm ceev tus kheej

Koj tau nyob ze rau tus neeg uas kuaj tau muaj kab mob COVID-19 lawm, tiam sis koj tseem tsi tau pom muaj tsos mob.

Mus txheeb xyuas Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Cov Chaw Tuav Hauj Lwm Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob) cov lus coj qhia (Ua Lus Askiv xwb) los mus nrhiav seb koj puas mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tseem siv tau. Yog koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tseem siv tau, koj yuav tau nyob tom tsev thiab ceev tus kheej cia.

Kev Ceev Tus Kheej Cia 5 Hnub

Ncua sij hawm kev ceev tus kheej cia 5 hnub yuav siv tau yog hais tias:

  • Koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tseem siv tau, THIAB
  • Yog koj tuaj yeem rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom haum-zoo thaum nyob ze ntawm lwm cov neeg

Koj yuav tau nyob tom tsev thiab ceev tus kheej cia rau sij hawm yam tsawg 5 hnub txwm nkaus (txawm yog tias koj kuaj tau tsis muaj kab mob nyob rau sij hawm no los xij). Koj hnub kawg ntawm kev ceev tus kheej cia TXWM NKAUS uas yog hnub kawg yog:
Koj hnub ceev tus kheej cia XAUS rau:

Rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom haum-zoo (Ua Lus Askiv xwb) zoo thaum nyob ze nrog lwm cov neeg, zam cov dej num nyob rau qhov chaw uas koj tsis tuaj yeem rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, thiab zam kev nyob ze rau cov neeg uas muaj feem yuav mob nyhav rau tus kab mob rau sij hawm 5 hnub ntxiv (kom txog rau ). Mus saib Kev Taug Kev | CDC (Ua Lus Askiv xwb) txhawm rau muab kev paub ntxiv hais txog kev taug kev.

Tsis tag li ntawv koj yuav tau mus kuaj kab mob, txawm yog tias koj tsis muaj cov tsos mob tshwm sim lawm los xij. Mus kuaj ntxiv yam tsawg 5 hnub tom qab koj tau nyob ze rau qee tus neeg uas muaj kab mob COVID-19 zaum kawg nkaus (nyob rau hnub los sis tom qab ). Yog kuaj mus kuaj tau muaj kab mob, koj yuav tau nyob rau tom tsev thiab cais tus kheej tawm ntawm lwm cov neeg (txhawm rau muab kev paub ntxiv hais txog yam yuav tau ua nyob rau ncua cais tus kheej, thov mus saib Yam yuav ua yog tias koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19 lawm (PDF)).

Kev Ceev Tus Kheej Cia 10 Hnub

A Ncua sij hawm kev ceev tus kheej cia 10 hnub yuav siv tau yog hais tias:

  • Koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tseem siv tau, THIAB
  • Yog koj tsis tuaj yeem rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom haum-zoo thaum nyob ze ntawm lwm cov neeg

Koj yuav tau nyob tom tsev thiab ceev tus kheej cia rau sij hawm yam tsawg 10 hnub txwm nkaus (txawm yog tias koj kuaj tau tsis muaj kab mob nyob rau sij hawm no los xij). Koj hnub kawg ntawm kev ceev tus kheej cia TXWM NKAUS uas yog hnub kawg yog:
Koj hnub ceev tus kheej cia XAUS rau:

Nyob rau hnub no, koj tuaj yeem rov ua koj tej hauj lwm tau li qub tab sis tseem yuav tau ua ntau kauj ruam los txo koj qhov kev muaj feem yuav kis tau kab mob (xws li, txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 kom cuag ncua (Lus Askiv xwb), rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg raws li cov lus muab tswv yim qhia thiab/los sis cov kev cai yuav tau ua raws, zm kev nyob rau hauv tej chaw tsis muaj kev tso cua mus los tau zoo, thiab nquag ntxuav ob sab tes tas li; mus saib Kev Tiv Thaiv Koj Tus Kheej & Lwm Cov Neeg | CDC (Lus Askiv xwb) txawm rau muab kev paub ntxiv).

Tsis Tau Mus Ceev Tus Kheej Cia

Yog koj twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tseem siv tau (Ua Lus Askiv xwb), koj tsis tag nyob tom tsev tshwj tias yog koj muaj cov tsos mob tshwm sim. Koj tseem yuav tau rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas haum-zoo thaum nyob ze rau lwm tus kom txog rau thiab mus kuaj kab mob, txawm yog tias koj tsis muaj cov tsos mob tshwm sim lawm los xij. Mus kuaj ntxiv yam tsawg 5 hnub tom qab koj tau nyob ze rau qee tus neeg uas muaj kab mob COVID-19 zaum kawg nkaus (nyob rau hnub los sis tom qab ).

Yog koj muaj kab mob COVID-19 nyob rau sij hawm 90 hnub dhau los (koj kuaj tau kab mob uas yog siv kev kuaj kab mob vais lav (Ua Lus Askiv xwb)), koj tsis tag nyob tom tsev tshwj tias yog koj muaj cov tsos mob tshwm sim. Koj tseem yuav tau rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas haum-zoo thaum nyob ze rau lwm cov neeg kom txog rau thiab mus kuaj kab mob uas siv kev kuaj antigen (tsis yog kuaj PCR) yam tsawg 5 hnub tom qab koj tau nyob ze rau qee tus neeg uas muaj kab mob COVID-19 zaum kawg nkaus (nyob rau hnub los sis tom qab ).

Yog koj tau nyob ze rau qee tus neeg uas kuaj tau muaj kab mob COVID-19 thiab koj muaj cov tsos mob tshwm sim, thov mus saib tshooj lus Yam yuav tau ua yog tias ntxim li koj tau nphav raug qee tus neeg uas muaj kab mob COVID-19 lawm (PDF)..