Cov Lus Nug Uas Nquag Nug | Kev Kuaj Kab Mob COVID-19

Kev nkag kom tau mus rau cov cuab yeej kuaj mob

Kuv tuaj yeem mus kuaj kab mob COVID-19 tau rau qhov twg?

Thov sim los mus siv cov hau kev xaiv hauv qab no:

Yog tias koj xav tau kev pab los nrhiav lub chaw kuaj uas nyob ze koj, ntsuam xyuas ntawm koj chav hauj lwm ntsig txog kev noj qab haus huv hauv zos (ua lus Askiv) Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau 1-800-525-0127 ces nias rau lub cim #. Thaum lawv teb xov tooj lawm, hais koj hom lus kom nkag tau rau cov kev pab cuam txhais lus.

Kuv nkag tsis tau mus rau hauv internet / Lub vas sab tsis muaj kuv hom lus. Kuv yuav thov ib qho cuab yeej kuaj mob pub dawb hauv Xeev Washington tau li cas?

Thov hu rau 1-800-525-0127 ces nias rau lub cim #. Muaj kev pab rau kev txhais lus. Lub chaw lis hauj lwm txais xov tooj tuaj yeem sawv cev thov rau koj nyob rau hauv Xeev Washington thiab tsoom fwv cov chaw ceev ntaub ntawv hauv online.

Kuv yuav tsum tau paub dab tsi hais txog khoos kas Say Yes! COVID Test qhov chaw ceev ntaub ntawv hauv online?

Lub khoos kas pab no muab kev mob siab koom tes nyob li ntawm Xeev Vos Sees Tas, National Institutes of Health (Cov Chaw Khiav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Lub Teb Chaws), Centers for Disease Control and Prevention (Chaw Tuav Hauj Lwm Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob). Thaum xaus cov cuab yeej pab lawm, cov neeg nyob thoob plaws hauv Vos Sees Tas tuaj yeem thov ob xuv cuab yeej kuaj kab mob COVID-19 uas kuaj tau ceev, thiab xa ncaj qha rau tom lawv tsev los ntawm Amazon.

Tsuas thov tau ob zaug tauj ib cuab yim neeg/ib qho chaw nyob tauj ib lub hlis xwb, thiab txhua qhov cuab yeej thov yuav tuaj nrog 5 xuv khoom kuaj kab mob tau sai. Tag nrhov cov cuab yeej thov thiab kev xa yog xa dawb xwb.

Yog muaj lus nug hais txog yam cuab yeej kuaj los sis kev kuaj, mus saib tau hauv Say Yes! COVID Test Lub Cuab Yeej Muab Kev Pab Dis Cis Tauj (Digital) los sis hu rau 1-833-784-2588.

Koj puas tuaj yeem thov cuab yeej kuaj kab mob Say Yes! COVID Test los ntawm tag nrho DOH thiab Tsoom Fwv?

Tau, yog tias koj nyob rau hauv xeev Vos Sees Tas, koj tuaj yeem thov tau tag nrho ntawm ob qho chaw Say Yes! COVID Test lub vas sab thiab Tsoom Fwv Lub Vas Sab txhawm rau kom tau txais cov cuab yeej kuaj kab mob COVID-19 nyob tom tsev uas kuaj tau sai.

Kuv yuav mus rau qhov twg yog tias kuv muaj lus nug ntxiv?

Yog tias koj muaj cov lus nug ntxiv txog DOH Say Yes! COVID Test program (DOH lub khoos kas Say Yes! COVID Test), mus saib nplooj cas sab teev Cov Lus Nug Uas Nquag Nug los sis hu rau DOH tus xov tooj muab kev pab sai txog COVID-19 ntawm 1-800-525-0127 (muaj kev pab txhais lus). Cov lus nug hais txog Tsoom Fwv lub khoos kas pab kuaj kab mob, mus saib nplooj cas sab teev Cov Lus Nug Uas Nquag Nug.

Kuv yuav tau txais kuv cov cuab yeej kuaj mob pub dawb thaum twg?

Cov cuab yeej kuaj mob tuaj yeem thov tau tsis hais yog los ntawm lub khoos kas muab kev pab (Say YES! COVID Test (Khoos Kas Hais Tau Tias Ua Tau! Yam Cuab Yeej Kuaj Kab Mob COVID) los sis Federal Program (Tsoom Fwv Lub Khoos Kas Muab Kev Pab)) yuav siv sij hawm xa li 1-2 ob lim tiam suav txij hnub thov.

Tom qab ua raws li tag nrho cov hau kev kuaj mob uas tau qhia, kuv tseem nrhiav tsis tau qhov cuab yeej kuaj mob qhov twg li. Kuv yuav ua li cas yog kuv xav tias kuv muaj Kab Mob COVID-19 lawm?

Thov txim uas ua rau koj nrhiav tau cuab yeej kuaj kab mob COVID-19 nyuaj, peb pom tau tias niaj hnub no muaj cuab yeej tsawg yuav los pab thoob plaws hauv lub teb chaws lawm.

Yog koj sam sim muaj cov tsos mob kab mob COVID-19 los sis tau raug rau kab mob COVID-19 thiab ntxhov siab tias tej zaum koj kis tau kab mob lawm, peb xav kom ua raws li hauv qab no:

Muaj coob tshaj plaub leej neeg nyob rau hauv koj cuab yim neeg. Kuv yuav nkag thov tau cov cuab yeej kuaj kab mob rau tag nrho kuv cov neeg hauv tsev neeg tau li cas?
  • Koj tuaj yeem nkag mus thov tau ob qho cuab yeej kuaj kab mob tauj ib lub hlis (muaj txog 5 xuv nyob rau hauv) los ntawm Washington Lub Khoos Kas Say YES! COVID Test lub vas sab.
  • Koj tuaj yeem nkag mus thov tau mus thov tau ob qho cuab yeej kuaj mob ntxiv (muaj 4 xuv nyob rau hauv) los ntawm Tsoom Fwv lub khoos kas muab kev pab tau ntawm COVIDtests.gov.
  • koj tuaj yeem yuav cuab yeej kuaj mob siv tau tom tsev ntxiv nyob rau ntawm cov chaw muag khoom xa thiab khw muag tshuaj nyob hauv online los sis hauv zos tau.
  • Koj tuaj yeem nrhiav kev kuaj mob PCR tau ntawm ib qhov chaw kuaj kab mob nyob ze koj. Nrhiav ob qho chaw tau ntawm no.
Kuv yuav siv kuv qhov cuab yeej kuaj kab mob tau li cas?

Nws tseem ceeb yuav tau ua raws li cov lus cob qhia nyob rau sab hauv xuv cuab yeej kuaj kab mob tom tsev uas kuaj tau ceev kom tau qhov kev kuaj raug tshaj plaws los. Tiv tauj rau qhov chaw tsim (lawv cov ntaub ntawv muab kev qhia paub nyob rau ntawm lub kav ntim khoom) uas muaj cov lus nug tshwj xeeb nyob rau ntawd.

Cov cuab yeej kuaj kab mob tau sai tuaj yeem kuaj qhia yuam kev tias tsis kis kab mob tau. Qee cov cuab yeej kuaj kab mob tej zaum muaj ob xuv nyob rau hauv (koj yuav tau ua raws li cov lus cob qhia nyob rau hauv lub kav rau sij hawm kuaj kab mob).

Kev kuaj mob uas keev ua:

Leej twg thiaj tsim nyog yuav tau kuaj?

Thaum koj hnov tau tsis xis neeg. Kab mob COVID-19 muaj ntau yam txog cov tsos mob tshwm sim, yog li ntawv yog koj hnov tau tias tsis noj qab nyob zoo, qhov zoo tshaj plaws yog yuav tau kuaj kab mob kom sai npaum li sai tau.

Yuav tau kuaj kab mob thaum koj tau mus nyob ze rau tus neeg uas kuaj tau muaj kab mob COVID-19. Yuav tau kuaj kab mob tam sim ntawv yog tias koj sam sim muaj cov tsos mob tshwm sim. Yog tias koj tsis muaj cov tsos mob tshwm sim, tos kom txog tsib hnub tom qab tau mus nyob ze rau tus neeg muaj kab mob mam li kuaj.

Cov chaw khiav lag luam thiab cov chaw tsa txheej xwm nyob rau hauv Xeev Vos Sees Tas yuav tau muaj kev kuaj kab mob thiab/los sis txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ua ntej yuav nkag mus rau hauv cov chaw ua hauj lwm los sis qhov kev tsa txheej xwm. Ua nug ua ntej los sis mus saib lawv lub vas sab ua ntej koj mus saib.

Koj yuav tau kuaj kab mob ua ntej thiab/los sis tom qab tau taug kev. Mus saib hauv Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Chaw Tuav Hauj Lwm Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob) tsab lus coj qhia kev taug kev tsab kho tshiab kawg nkaus.

Thaum koj yuav mus nyob ua ke nrog ib pab pawg neeg twg, tshwj xeeb yog cov neeg uas muaj feem xyuam yuav muaj mob nyhav los sis tsis tau txhaj lawv koob tshuaj pab tshiab tiv thaiv kab mob COVID-⁠19.

Yuav ua li cas yog kuv kuaj muaj kab mob?

Ua raws li CDC thiab DOH phau ntawv coj qhia kev cais tus kheej nyob tom tsev uas nyuam qhuav kho tshiab, uas yog nyob kom nrug deb ntawm lwm tus. Tag nrho cov neeg nyob ze rau tus neeg mob tsim nyog ceev tus kheej cia.

  • Txhua tus neeg uas ntxim los sis paub meej tias kis tau kab mob COVID-19 lawm tsim nyog nyob tom tsev thiav cais tus kheej rau ib qho kom deb ntawm lwm cov neeg yam tsawg 5 hnub tseem (hnub 0 yog thawj hnub muaj cov tsos mob tshwm sim los sis hnub kuaj tau kab mob vais lav rau cov neeg uas tsis tag muaj tsos mob tshwm sim). Lawv yuav tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ib ncig ntawm lwm cov neeg nyob rau tom tsev thiab sab nraum qhov muaj neeg coob rau sij hawm 5 hnub ntxiv.
  • Yog ib tug neeg twg uas nkag tau rau kev kuaj mob thiab xav kuaj, txoj hau kev zoo tshaj yog siv kev kuaj antigen rau ncua sij hawm kawg ntawm 5 hnub uas cais tus kheej tawm rau ib qho. Tsuas khaws qauv kuaj yog koj tsis muaj npaws rau sij hawm 24 teev uas tsis tau siv tshuaj txo npaws thiab koj cov tsos mob zoo tuaj lawm (tsis hnov khoom qab thiab txhiab tsw tej zaum yuav muaj mus ntau lim tiam los sis hli tom qab zoo rov los thiab tsis tag yuav ncua sij hawm ntxiv rau kev cais tus kheej).
    • Yog koj qhov kev kuaj muaj kab mob, koj yuav tau cais tus kheej rau ib qho txuas ntxiv mus kom txog hnub 10.
    • Yog koj qhov kev kuaj tau los tsis muaj kab mob, koj tuaj yeem tawm qhov kev cais tus kheej rau ib qho, tiam sis yuav tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom haum-zoo thaum nyob rau ib ncig ntawm lwm cov neeg tom tsev thiab tom tej chaw muaj neeg coob kom txog rau hnub 10.

Tshaj qhia kev kuaj tau kab mob COVID-19 tom tsev thiab thov kev pab cuam saib xyuas, thov hu rau Xeev Washington Tus Xov Tooj Hu Thov Kev Pab Ceev Txog Kab Mob COVID ntawm 1-800-525-0127. Muaj kev pab rau kev txhais lus.

Yog koj twb tau rub lub cuab yeej WA Notify (Lub Cuab Yeej Ceeb Toom Qhia Paub Tuaj Ntawm Xeev Washington) los sis qhib siv rau hauv koj lub xov tooj lawm, koj tuaj yeem siv lub cuab yeej no los tshaj qhia qhov kev kuaj tau kab mob ib yam nkaus thiab.

Tuaj yeem nrhiav ntaub ntawv muab kev qhia paub ntxiv tau ntawm no: Yam yuav ua yog tias koj ntsuam sim pom muaj kab mob lawm.

Tom qab nyob ze rau tus neeg muaj kab mob, tus neeg ntawv yuav kuaj tau kom pom muaj kab mob thaum twg?

Thaum ib tug neeg twg kis kab mob COVID-19 lawm, kev mus kuaj uas siv hom cuab yeej kuaj PCR yuav kuaj tsis tau tus kab mob vais lav rau sij hawm tsib hnub tom qab tau raug kab mob. Yog li ntawv ko tuaj yeej kis tau, tiam sis qhov kev kuaj yuav qhia tsis tau rau sij hawm hnub puav. Kev teev sij hawm kuaj yog qhov tseem ceeb rau kev kuaj kom paub tus kab mob. Yog tias ntxim li koj twb tau raug kab mob COVID-19 lawm tiam sis tsis muaj mob, nws yog qhov zoo tshaj plaws los mus kuaj kab mob yam tsawg 5 hnub tom qab hnub ntxim raug rau tus kab mob hnub kawg nkaus. Feem ntau siv kev kuaj antigen yuav kuaj tau raug dua thaum cov neeg muaj cov tsos mob tshwm sim tiam tsis tuaj yeem siv tau rau cov neeg tsis muaj tsos mob tshwm sim rau qee qhov xwm txheej.

Yuav siv sij hawm ntev li cas thiaj kuaj tau?

Nyob rau ntawm hom cuab yeej kuaj kab mob, thiab qhov chaw yuav xa cov qauv mus kuaj. Cov kev kuaj tau los ntawm cov cuab yeej kuaj antigen tuaj yeem kuaj tau sai sij hawm 10 feeb. Hais txog cuab yeej kuaj PCR, nws tuaj yeem siv ntau hnub mam kuaj tau.

Qhov kev kuaj twg zoo tshaj plaws yuav mus kuaj tau?

Qhov kev kuaj tau zoo tshaj plaws yog thawj qhov uas muaj rau koj kuaj. Txhais tias yog koj muaj yam cuab yeej kuaj tau tom tsev los siv lawm, siv yam ntawv. Yog koj pom muaj qhov kev teem caij rau kev kuaj ntawm chaw kuaj tau, ceev kom tau mus kuaj. Qhov kev zam tau rau kev kuaj yog thaum yuav tau muaj kev kuaj rau kev tawm ntaub ntawv (kev taug kev).

Kuv puas yuav tsum tau muaj cuab yeej kuaj kab mob khaws cia?

Yog qhov zoo yuav tau muaj ob peb xuv cuab yeej kuaj kab mob khaws cia tau siv. Thov cov cuab yeej kuaj kab mob thaum pom muaj raws nom tswv cov vas sab. Yog kom tawm mus yuav khoom thiab pom muaj cov cuab yeej kuaj kab mob, yuav xuv puav los cia siv. Tiam sis yuav tau yog ib tug neeg koom zej koom zos zoo thiab siv koj txoj kev xav zoo tshaj plaws. Kev txeeb yuav cuab yeej kuaj kab mob tsheej pawg cia yuav ua rau lwm cov neeg uas xav tau tsis muaj siv thiab yuav ua rau koj cov cuab yeej tag sij hawm siv tau ua ntej koj siv tas.