Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Rau Cov Tub Ntxhais Hluas

Cov ntsiab lus tau hloov kho kawg rau lub Kaum Ob Hlis 9, 2022

Decorative

Kev Nyab Xeeb thiab Kev Siv Tau Zoo Ntawm Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

Kev coj koj tus me nyuam mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 lawm tuaj yeem:

 • Pab txo tau qhov kev pheej hmoo uas lawv yuav kis tau kab mob COVID-19
 • Txo lawv lub hwv tsam muaj mob loj, yog tias lawv kis tau kab mob COVID-19 lawm
 • Txo lawv lub hwv tsam yuav tau pw kho mob hauv tsev kho mob thiab txo lawv qhov pheej hmoo tuag los ntawm kab mob COVID-19
 • Pab pov thaiv lawv los ntawm kev kis tau tus kab mob COVID-19 txia
 • Nce ntxiv qhov coob ntawm cov neeg nyob rau hauv lub zej zog uas tau txais kev pov thaiv los ntawm kev kis tau kab mob COVID-19 — ua kom nws nyuaj zog rau kev sib kis tus kab mob
 • Txo cov kev kawm ntawv tim ntsej tim muag uas muab ncua tseg thiab cov kev ua ub ua no uas pab txo kev sib kis kab mob COVID-19 hauv lub zej zog
Decorative

Kev Tso Cai Siv Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer yog siv tau rau cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hli-11 raws li qhov Emergency Use Authorization (EUA, Qhov Kev Tso Cai Siv Rau Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev), thiab tau txais kev pom zoo siv rau cov muaj hnub nyoog 12 xyoo rov sauv. Muaj tshuaj Moderna tiv thaiv kab mob rau cov me nyuam yaus uas muaj hnub nyoog 6 hli - 17 xyoo nqis los raws Emergency Use Authorization (EUA, Kev Tso Cai Siv Rau Thaum Muaj Mob Nyhav) lawm. Tshuaj tiv thaiv Novavax yog muaj rau tus uas muaj hnub nyoog 12 xyoo rov sauv raws li Emergency Use Authorization (EUA, Kev Tso Cai Siv Thaum Xwm Txheej Ceev).

Qhov EUA tso cai rau lub Food and Drug Administration (FDA, Chaw Tswj Khoom Noj thiab Tshuaj Kho Mob) los ua kom qhov khoom muaj siv rau ncua sij hawm tau tshaj tawm qhov xwm txheej ceev ua ntej nws yuav muaj daim ntawv tso cai. Lub hom phiaj ntawm kev tso cai siv rau thaum muaj xwm txheej ceev yog los ua kom ntseeg siab tias tib neeg tuaj yeem tau txais cov tshuaj tiv thaiv kab mob cawm txoj sia ua ntej muaj kev ntaus nqi cov ntaub ntawv ncua sij hawm ntev. EUA tseem yuav tau ua kev tshab xyuas thoob plaws cov ntaub ntawv fab chaw kuaj mob—tsuas yog nyob rau ib ncua sij hawm luv zog.

 

Txhua qhov EUA tau txais kev tso cai los ntawm FDA yuav raug kuaj xyuas ntxiv los ntawm lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob)cov Advisory Committee on Immunization Practices (Thawj Coj Sib Sab Laj Txog Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob) (Lus Askiv nkaus xwb) thiab Western States Scientific Safety Review Workgroup (Pab Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Tshab Xyuas Kev Nyab Xeeb Fab Kev Tshawb Fawb Ntawm Cov Xeev Sab Hnub Poob).

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug rau Cov Niam Txiv thiab Cov Saib Xyuas Me Nyuam

Vim li cas kuv thiaj tsim nyog yuav tau txhawj xeeb txog kuv tus me nyuam li kev kis tau kab mob COVID-19?

Suav txij pib muaj kev sib kis kab mob, muaj tshaj 15 lab tus me nyuam yaus nyob rau hauv Teb Chaws Meskas tau kis kab mob COVID-19. Cov kab mob COVID-19 txia tshiab muaj kev phom sij thiab kis rau cov tub ntxhais hluas tau zoo tshaj tus kab mob qub lawm thiab ua rau muaj cov neeg tau mus pw kho kab mob COVID-19 coob tshaj plaws nyob rau hauv tsoom tub ntxhais hluas.

Txawm tias cov me nyuam muaj kab mob COVID-19 tsis ntau cuag li cov laus los, cov me nyuam yeej tuaj yeem ua mob hnyav tau thiab kis tus kab mob mus rau cov phooj ywg thiab tsev neeg uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo los sis muaj kev pheej hmoo kis kab mob nyob rau lwm txoj hauv kev.

Cov me nyuam uas kis tau tus kab mob COVID-19 lawm yuav muaj cov tsos mob ntawm "kab mob COVID-19 mus ntev" los sis muaj cov tsos mob mus yam tsis tu ncua uas suav nrog, ua rau hlwb xav tsis tawm dab tsi, nkees-nkees, mob tob hau, kiv tob hau thiab txog siav. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los ua kom cov me nyuam muaj kev noj qab nyob zoo thiab muaj kev nyab xeeb.

Cov me nyuam uas kis tau kab mob COVID-19 lawm tej zaum yuav muaj kev pheej hmoo siab zog rau Cov Kab Mob Tsim Ua Rau Muaj Mob O Rau Ntau Feem Xyuam (MIS-C) (Lus Askiv nkaus xwb). MIS-C yog tus yam ntxwv mob uas tsim ua rau cov feem xyuam sib txawv ntawm lub cev muaj mob o, suav nrog lub plawv, ob nplooj ntsws, ob lub raum, paj hlwb, tawv nqaij, ob lub qhov muag, los sis tej plab hnyuv. Txawm tias nws tseem tsis tau paub txog tej yam uas tsim ua rau muaj MIS-C los, ntau leej me nyuam uas muaj MIS-C yeej muaj kab mob COVID-19, los sis yeej tau nyob ib puag ncig cov neeg uas muaj kab mob COVID-19 lawm. MIS-C tuaj yeem ua rau muaj mob loj, tuag taus, tab sis feem ntau lawm cov me nyuam uas tau txais kev ntaus nqi mob pom tias muaj tus yam ntxwv mob no yeej kho zoo lawm.

Puas yog yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov uas yuav mus kawm ntawv qib K-12?

Washington State Board of Health (Xeev Washington Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv), tsis yog Department of Health (Chaw Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv), muaj cai tsim cov cai kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov me nyuam nyob rau hauv tsev kawm ntawv K-12 Revised Code of Washington (RCW, Xeev Vos Sees Tas Tsab Kev Cai Kho Dua Tshiab) 28A.210.140. Tsis muaj tsev kawm ntawv los sis chaw zov me nyuam xav tau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob rau lub sij hawm no.

Puas yog kuv yuav tau them qhov nqi tshuaj tiv thaiv kab mob?

Tsis Yog. Koj tus me nyuam yuav tau txais qhov tshuaj tiv thaiv kab mob yam uas tsis xam tus nqi rau koj. Nom tswv yuav them tag nrho tus nqi qhov tshuaj tiv thaiv kab mob.

Yog tias koj muaj kev tuav pov hwm kev noj qab hauv huv nce rau tsoom fwv los sis ntiag tug, tej zaum koj tus kws pab muab tshuaj tiv thaiv kab mob yuav sau nqi ntawm lawv txhawm rau kom tau txais kev them nyiaj rov qab rau tus nqi muab tshuaj tiv thaiv kab mob. Yog tias koj tsis muaj kev tuav pov hwm, nom tswv muab ib lub khoos kas uas yuav them tus kws pab kho mob uas los txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj.

Koj tsis tsim nyog raug them tus nqi uas yus them yus los sis tau txais daim ntawv sau nyiaj los ntawm koj tus kws pab kho mob rau tus nqi muab tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Qhov no siv rau cov tib neeg uas muaj kev tuav pov hwm kev ntiag tug, muaj Apple Health (Medicaid), muaj Medicare, los sis tsis muaj kev tuav pov hwm.

Dab tsi yog cov kev fab qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas nquag pom muaj rau cov me nyuam?

Cov kev pheej hmoo fab kev noj qab haus huv ntawm cov me nyuam uas tau kis kab mob COVID-19 lawm yuav muaj siab tshaj li qhov kev pheej hmoo ntawm cov kev fab tshuaj tiv thaiv kab mob.

Zoo li lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob, cov kev fab tshuaj uas nquag pom muaj yog mob txhais npab, sab-sab, mob tob hau thiab mob leeg. Cov tsos mob no feem ntau lawm yuav tsis ua mob loj.

Nyob rau hauv cov kev sim kho mob (Lus Askiv nkaus xwb) cov me nyuam tau tshaj tawm cov kev fab tshuaj tom qab tau txais koob tshuaj thib ob ntau tshaj li tom qab tau txais koob tshuaj thib ib. Raws li ncua dav lawm cov kev fab tshuaj yog kev muaj mob me mus txog rau qib nrab thiab tau tshwm sim nyob rau hauv ob hnub tom qab tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thiab feem ntau lawm yuav zoo mus nyob rau hauv ib mus txog ob hnub.

Cov feem xyuam coj los sib tov ua qhov tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA muaj dab tsi?

Cov feem coj los sib tov ua qhov tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA yog yam ib txwm muaj rau kev tsim tshuaj tiv thaiv kab mob. Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob muaj cov feem xyuam xyaw uas muaj sia ntawm mRNA nrog rau lwm cov feem xyuam sib tov xws li roj, ntsev, thiab piam thaj los pov thaiv qhov feem xyuam sib tov uas ciaj sia, pab nws ua hauj lwm kom zoo zog tuaj nyob rau hauv lub cev, thiab pov thaiv qhov tshuaj tiv thaiv kab mob ncua sij hawm khaws tseg thiab xa.

Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA tsis muaj tib neeg cov tsig nqaij (suav nrog cov tsig nqaij tus me nyuam tsis tau yug), tus vais lav COVID-19, roj las tev, tshuaj pov thaiv khoom lwj, los sis tej yam khoom tau los ntawm tsiaj suav nrog cov khoom tsim los ntawm nqaij npuas los sis ces las tis (gelatin). Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsis loj hlob nyob rau cov qe thiab tsis muaj tej cov khoom tsim los ntawm qe.

Saib qhov Lus Nug thiab Lus Teb no; nplooj vev xaib los ntawm Children's Hospital of Philadelphia (Cov Me Nyuam Yaus Lub Tsev Kho Mob Philadelphia) (Lus Askiv nkaus xwb) rau ntaub ntawv kev paub ntxiv txog cov feem xyuam coj los sib tov.

Kuv tus me nyuam tuaj yeem txhaj tau hom tshuaj tiv thaiv kab mob twg?

Nyob rau sij hawm no, tau tso cai siv ob ces tshuaj Pfizer-BioNTech (Pfizer) thiab Moderna tiv thaiv kab mob COIVD-19 rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli nce lawm. Tshuaj tiv thaiv Novavax yog muaj rau tus uas muaj hnub nyoog 12 xyoo rov sauv raws li Emergency Use Authorization (EUA, Kev Tso Cai Siv Thaum Xwm Txheej Ceev).

Kuv tus menyum yuav tsum tau txhaj koob tshuaj txhab pab txhawb ntxiv lod?

Yog, tau qhia kom siv koob tshuaj txhawb ntxiv bivalent mRNA uas tau hloov kho dua tshiab 2 hlis tom qab txhaj koob tshuaj kawg nkaus ua kev taug qab txhaj tshuaj los txog rau tam sim no rau tus uas muaj hnub nyoog 6 hli rov sauv. Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hlis 4 xyoo tab sim no yuav muaj ob koob tshuaj monovalent Pfizer thiab ib koob tshuaj bivalent Pfizer. Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hlis 4 xyoo tsis tau pib txhaj xuv tshuaj Pfizer xub thawj 3 koob los sis tus uas tsis tau txhaj koob tshuaj thib peb ntawm lawv xuv tshuaj tam sim no yuav tau txhaj xuv tshuaj Pfizer uas tau hloov kho dua tshiab. Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hlis 4 xyoo uas tsis tau txhaj tiav xuv tshuaj Pfizer xub thawj 3 koob yuav tsis muaj cai tau txais cov tshuaj txhab ntxiv los sis cov koob tshuaj txhawb ntxiv nyob rau hauv lub sij hawm no

Kuv tus me nyuam yuav tsum tau txhaj pes tsawg koob tshuaj?

Xav kom tag nrho cov me nyuam tau txhaj tshuaj yam tsawg ob koob.

 • Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli - 4 xyoos yuav tau txais xuv tshuaj Pfizer txhaj 3 koob los sis xuv tshuaj Moderna txhaj 2 koob ua koob xub thawj
 • Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 5-11 xyoos yuav tau txais xuv tshuaj txhaj xub thawj uas txhaj 2 koob
 • Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 12-17 xyoos yuav tau txais xuv tshuaj txhaj xub thawj uas txhaj 2 koob

Cov me nyuam uas tau txais xuv tshuaj txhaj uas txhaj 2 koob thiab muaj teeb meem theem nrab los sis loj rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv rau sij hawm 28 hnub tom qab lawv thawj koob tshuaj uas yog koob thib 2 hos tag nrho cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hli nce yuav tau txhaj koob tshuaj txhawb.

Thov tshab xyuas lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) cov lus qhia rau cov neeg uas roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo los sis mus saib DOH lub vev xaib.

Kuv tsim nyog nrog leej twg sib tham yog tias kuv muaj lus nug txog qhov tshuaj tiv thaiv kab mob?

Sib tham nrog koj tus me nyuam tus kws kho mob los sis lwm tus kws pab kho mob uas ntseeg siab tau, sib tham nrog tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zej zog, los sis nyeem cov ntaub ntawv kev paub ntawm www.CovidVaccineWA.org.

Kuv tuaj yeem coj tau kuv tus me nyuam mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob qhov twg?

Xeev vos sees tas tau nrhiav tag nrho cov tshuaj tiv thaiv kab mob xav kom siv los txhaj rau cov me nyuam yaus mus txog rau cov muaj 18 xyoo yam tsis tau them nqi. Nug koj tus me nyuam tus kws kho mob los sis lub chaw kuaj mob uas ib txwm mus kuaj seb lawv puas muaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

Cov tsev neeg tsis tau muaj kws pab kho mob los yeej tuaj yeem hu tau rau Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Sai Help Me Grow WA tau ntawm 1-800-322-2588 los sis mus rau ParentHelp123.org (ua Lus Askiv thiab Lus Mev xwb) txhawm rau nrhiav kws pab kho mob, chaw kho mob, los sis lwm cov chaw muab kev pab cuam kev kho mob. Qhov kev pab cuam no muaj pub dawb thiab tseem muaj kev pab txhais lus nrog.

Koj los kuj tuaj yeem mus saib tau VaccineLocator.doh.wa.gov thiab siv qhov chaw xaiv los saib daim npe cov chaw uas nyob ze koj uas muaj yam tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov me nyuam mos.

Puas yog kuv tus me nyuam tuaj yeem txais tau qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum uas lawv tau txais lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob xws li tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas?

Yog. Koj tus me nyuam tuaj yeem txais tau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob rau tib lub sij hawm uas lawv tau txais lwm yam tshuaj tiv thaiv kab mob.

Koj tsis tas yuav ua kev teem caij rau koj tus me nyuam cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ntawm tsev kawm ntawv uas yuav tsum tau muaj (Lus Askiv nkaus xwb) los sis lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas tau pom zoo uas tsis txuam nrog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Qhov kev teem caij muab tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog ib lub hwv tsam ntxiv uas yuav ua rau koj tus me nyuam tau txais txhua cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas tau pom zoo rau.

Puas yog kuv tus me nyuam yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txhawm rau mus rau lub chaw zov me nyuam los sis cov chaw saib xyuas me nyuam nruab hnub?

Lub Washington State Board of Health (Lus Askiv nkaus xwb) txiav txim tias yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov tsev kawm ntawv thiab cov chaw zov me nyuam. Tsis muaj tsev kawm ntawv los sis chaw zov me nyuam xav tau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob rau lub sij hawm no.

Rau cov chaw saib xyuas me nyuam yav nruab hnub, ntsuam xyuas nrog rau lub koom haum uas saib xyuas lub chaw txhawm rau nrhiav tej yam uas lawv xav tau.

Peb paub tau li cas tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob muaj kev nyab xeeb thiab siv tau zoo rau cov me nyuam yaus?

Txhawm rau ua kom ntseeg tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyab xeeb, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) tau nthuav dav thiab txhawb zog rau lub teb chaw kom muaj peev xwm los saib xyuas kev nyab xeeb ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob. Vim li no, cov kws muaj kev paub txog tshuaj tiv thaiv kab mob thiaj soj saib thiab paub txog cov teeb meem uas yuav tsis pom ncua sij hawm ua kev sim tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19:

Pfizer

Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli - 4 xyoos

 • Muaj thaj tsam li 4,500 leeg me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli mus txog 4 xyoos tau koom rau kev sim kho siv tshuaj Pfizer tiv thaiv kab mob COVID-19. Kev tau txais kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev ntawm cov me nyuam pab pawg hnub nyoog no tauj rau xuv tshuaj txhaj 3 koob tau txais kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev zoo ib yam li cov neeg koom uas muaj hnub nyoog siab dua thiab. Tsis muaj cov kev fab tshuaj loj dab tsi uas kuaj pom nyob rau hauv qhov kev tshawb fawb, uas tab tom ua

Cov me nyuam hnub nyoog 5-11 xyoos

 • Muaj thaj tsam li 3,100 leej me nyuam uas muaj hnub nyoog 5 txog 11 xyoos tau txais hom tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer nyob rau hauv cov kev sim tshuaj. Tsis muaj cov kev fab tshuaj loj dab tsi uas kuaj pom nyob rau hauv qhov kev tshawb fawb, uas tab tom ua.
 • Qhov haum rau roj ntshav tiv thaiv kab mob ntawm cov me nyuam hnub nyoog 5 txog 11 xyoo tuaj yeem piv tau nrog rau cov neeg uas muaj hnub nyoog 16 txog 25 xyoo.
 • Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob pov thaiv tau kab mob COVID-19 rau cov me nyuam hnub nyoog 5 txog 11 xyoos yuav luag txog li 91%.

Cov me nyuam hnub nyoog 12-15 xyoos

 • Muaj cov neeg koom nrog 2,260 leej uas muaj hnub nyoog 12 txog 15 xyoos uas tau rau npe rau hauv cov kev sim kho mob uas khwv yees, siv tshuaj plecebo-tswj uas tab tom ua nyob rau hauv Teb Chaws Meskas.
 • Ntawm no, muaj cov neeg koom nrog uas yog tub ntxhais hluas 1,131 leej tau txais qhov tshuaj tiv thaiv kab mob thiab muaj 1,129 leej tau txais qhov tshuaj kua ntsev. Muaj ntau tshaj li ib nrab ntawm cov neeg koom nrog tau txais kev soj qab saib txhawm rau kev nyab xeeb yam tsawg kawg ob lub hli tom qab tau txais koob tshuaj thib ob.

Moderna

Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli - 5 xyoos

 • Muaj thaj tsam li 6,300 leej neeg tuaj koom uas muaj hnub nyoog 6 hli mus txog cov qis tshaj 6 xyoos tau koom rau kev sim kho siv tshuaj Moderna tiv thaiv kab mob COVID-19. Yam tshuaj tiv thaiv kab mob pov thaiv tau kab mob COVID-19 rau cov neeg nyob rau pab pawg hnub nyoog no txog 50%. Tsis muaj cov kev fab tshuaj loj dab tsi uas kuaj pom nyob rau hauv qhov kev tshawb fawb, uas tab tom ua.

Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6-11 xyoos

 • Muaj thaj tsam li 4,000 leej neeg tuaj koom uas muaj hnub nyoog 6-11 xyoos tau koom rau kev sim kho siv tshuaj Moderna tiv thaiv kab mob COVID-19. Kev tau txais kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev ntawm cov me nyuam pab pawg hnub nyoog no tauj rau yam tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem piv tau rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev zoo ib yam li cov neeg loj thiab. Tsis muaj cov kev fab tshuaj loj dab tsi uas kuaj pom nyob rau hauv qhov kev tshawb fawb, uas tab tom ua.

Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 12-17 xyoos

 • Muaj thaj tsam li 3,700 leej neeg tuaj koom uas muaj hnub nyoog 12-17 xyoos tau koom rau kev sim kho siv tshuaj Moderna tiv thaiv kab mob COVID-19. Yam tshuaj tiv thaiv kab mob pov thaiv tau kab mob COVID-19 rau cov neeg nyob rau pab pawg hnub nyoog no tau zoo txog 93%. Tsis muaj cov kev fab tshuaj loj dab tsi uas kuaj pom nyob rau hauv qhov kev tshawb fawb, uas tab tom ua.

Novavax

Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 12-17 xyoos

 • Muaj thaj tsam li 2,200 leej neeg tuaj koom uas muaj hnub nyoog 12-17 xyoos tau koom rau kev sim kho siv tshuaj Novavax tiv thaiv kab mob COVID-19. Yam tshuaj tiv thaiv kab mob pov thaiv tau kab mob COVID-19 rau cov neeg nyob rau pab pawg hnub nyoog no tau zoo txog 78%. Tsis muaj cov kev fab tshuaj loj dab tsi uas kuaj pom nyob rau hauv qhov kev tshawb fawb, uas tab tom ua.