Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Rau Cov Tub Ntxhais Hluas

Cov ntsiab lus hloov tshiab kawg Lub Tsib Hlis 20, 2022

Decorative

Kev Nyab Xeeb thiab Kev Siv Tau Zoo Ntawm Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

Kev coj koj tus me nyuam mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 lawm tuaj yeem:

  • Pab txo tau qhov kev pheej hmoo uas lawv yuav kis tau kab mob COVID-19
  • Txo lawv lub hwv tsam muaj mob loj, yog tias lawv kis tau kab mob COVID-19 lawm
  • Txo lawv lub hwv tsam yuav tau pw kho mob hauv tsev kho mob thiab txo lawv qhov pheej hmoo tuag los ntawm kab mob COVID-19
  • Pab pov thaiv lawv los ntawm kev kis tau tus kab mob COVID-19 txia
  • Nce ntxiv qhov coob ntawm cov neeg nyob rau hauv lub zej zog uas tau txais kev pov thaiv los ntawm kev kis tau kab mob COVID-19 — ua kom nws nyuaj zog rau kev sib kis tus kab mob
  • Txo cov kev kawm ntawv tim ntsej tim muag uas muab ncua tseg thiab cov kev ua ub ua no uas pab txo kev sib kis kab mob COVID-19 hauv lub zej zog
Decorative

Cov Kev Sim Tshuaj

Cov me nyuam hnub nyoog 5-11 xyoo

Cov me nyuam hnub nyoog 12-15 xyoo

Kev Tso Cai Siv Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer yog siv tau rau cov me nyuam muaj hnub nyoog 5-15 raws li qhov Emergency Use Authorization (EUA, Qhov Kev Tso Cai Siv Rau Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev), thiab tau txais kev pom zoo siv rau cov muaj hnub nyoog 16 xyoo rov sauv.

Qhov EUA tso cai rau lub Food and Drug Administration (FDA, Chaw Tswj Khoom Noj thiab Tshuaj Kho Mob) los ua kom qhov khoom muaj siv rau ncua sij hawm tau tshaj tawm qhov xwm txheej ceev ua ntej nws yuav muaj daim ntawv tso cai. Lub hom phiaj ntawm kev tso cai siv rau thaum muaj xwm txheej ceev yog los ua kom ntseeg siab tias tib neeg tuaj yeem tau txais cov tshuaj tiv thaiv kab mob cawm txoj sia ua ntej muaj kev ntaus nqi cov ntaub ntawv ncua sij hawm ntev. EUA tseem yuav tau ua kev tshab xyuas thoob plaws cov ntaub ntawv fab chaw kuaj mob—tsuas yog nyob rau ib ncua sij hawm luv zog.

Decorative

Txhua qhov EUA tau txais kev tso cai los ntawm FDA yuav raug kuaj xyuas ntxiv los ntawm lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob)cov Advisory Committee on Immunization Practices (Thawj Coj Sib Sab Laj Txog Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob) (Lus Askiv nkaus xwb) thiab Western States Scientific Safety Review Workgroup (Pab Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Tshab Xyuas Kev Nyab Xeeb Fab Kev Tshawb Fawb Ntawm Cov Xeev Sab Hnub Poob).

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug rau Cov Niam Txiv thiab Cov Saib Xyuas Me Nyuam

Vim li cas kuv thiaj tsim nyog yuav tau txhawj xeeb txog kuv tus me nyuam li kev kis tau kab mob COVID-19?

Suav txij pib muaj kev sib kis kab mob, muaj tshaj 12 lab tus me nyuam yaus nyob rau hauv Teb Chaws Meskas tau kis kab mob COVID-19. Cov kab mob COVID-19 txia tshiab muaj kev phom sij thiab kis rau cov tub ntxhais hluas tau zoo tshaj tus kab mob qub lawm thiab ua rau muaj cov neeg tau mus pw kho kab mob COVID-19 coob tshaj plaws nyob rau hauv tsoom tub ntxhais hluas.

Txawm tias cov me nyuam muaj kab mob COVID-19 tsis ntau cuag li cov laus los, cov me nyuam yeej tuaj yeem ua mob hnyav tau thiab kis tus kab mob mus rau cov phooj ywg thiab tsev neeg uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo los sis muaj kev pheej hmoo kis kab mob nyob rau lwm txoj hauv kev.

Cov me nyuam uas kis tau tus kab mob COVID-19 lawm yuav muaj cov tsos mob ntawm "kab mob COVID-19 mus ntev" los sis muaj cov tsos mob mus yam tsis tu ncua uas suav nrog, ua rau hlwb xav tsis tawm dab tsi, nkees-nkees, mob tob hau, kiv tob hau thiab txog siav. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los ua kom cov me nyuam muaj kev noj qab nyob zoo thiab muaj kev nyab xeeb.

Cov me nyuam uas kis tau kab mob COVID-19 lawm tej zaum yuav muaj kev pheej hmoo siab zog rau Cov Kab Mob Tsim Ua Rau Muaj Mob O Rau Ntau Feem Xyuam (MIS-C) (Lus Askiv nkaus xwb). MIS-C yog tus yam ntxwv mob uas tsim ua rau cov feem xyuam sib txawv ntawm lub cev muaj mob o, suav nrog lub plawv, ob nplooj ntsws, ob lub raum, paj hlwb, tawv nqaij, ob lub qhov muag, los sis tej plab hnyuv. Txawm tias nws tseem tsis tau paub txog tej yam uas tsim ua rau muaj MIS-C los, ntau leej me nyuam uas muaj MIS-C yeej muaj kab mob COVID-19, los sis yeej tau nyob ib puag ncig cov neeg uas muaj kab mob COVID-19 lawm. MIS-C tuaj yeem ua rau muaj mob loj, tuag taus, tab sis feem ntau lawm cov me nyuam uas tau txais kev ntaus nqi mob pom tias muaj tus yam ntxwv mob no yeej kho zoo lawm.

Puas yog yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov uas yuav mus kawm ntawv qib K-12?

Washington State Board of Health (Xeev Washington Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv), tsis yog Department of Health (Chaw Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv), muaj cai tsim cov cai kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov me nyuam nyob rau hauv tsev kawm ntawv K-12 Revised Code of Washington (RCW, Xeev Vos Sees Tas Tsab Kev Cai Kho Dua Tshiab) 28A.210.140. Tsis muaj tsev kawm ntawv los sis chaw zov me nyuam xav tau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob rau lub sij hawm no.

Puas yog kuv yuav tau them qhov nqi tshuaj tiv thaiv kab mob?

Tsis Yog. Koj tus me nyuam yuav tau txais qhov tshuaj tiv thaiv kab mob yam uas tsis xam tus nqi rau koj. Nom tswv yuav them tag nrho tus nqi qhov tshuaj tiv thaiv kab mob.

Yog tias koj muaj kev tuav pov hwm kev noj qab hauv huv nce rau tsoom fwv los sis ntiag tug, tej zaum koj tus kws pab muab tshuaj tiv thaiv kab mob yuav sau nqi ntawm lawv txhawm rau kom tau txais kev them nyiaj rov qab rau tus nqi muab tshuaj tiv thaiv kab mob. Yog tias koj tsis muaj kev tuav pov hwm, nom tswv muab ib lub khoos kas uas yuav them tus kws pab kho mob uas los txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj.

Koj tsis tsim nyog raug them tus nqi uas yus them yus los sis tau txais daim ntawv sau nyiaj los ntawm koj tus kws pab kho mob rau tus nqi muab tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Qhov no siv rau cov tib neeg uas muaj kev tuav pov hwm kev ntiag tug, muaj Apple Health (Medicaid), muaj Medicare, los sis tsis muaj kev tuav pov hwm.

Dab tsi yog cov kev fab qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas nquag pom muaj rau cov me nyuam?

Cov kev pheej hmoo fab kev noj qab haus huv ntawm cov me nyuam uas tau kis kab mob COVID-19 lawm yuav muaj siab tshaj li qhov kev pheej hmoo ntawm cov kev fab tshuaj tiv thaiv kab mob.

Zoo li lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob, cov kev fab tshuaj uas nquag pom muaj yog mob txhais npab, sab-sab, mob tob hau thiab mob leeg. Cov tsos mob no feem ntau lawm yuav tsis ua mob loj.

Nyob rau hauv cov kev sim kho mob (Lus Askiv nkaus xwb) cov me nyuam tau tshaj tawm cov kev fab tshuaj tom qab tau txais koob tshuaj thib ob ntau tshaj li tom qab tau txais koob tshuaj thib ib. Raws li ncua dav lawm cov kev fab tshuaj yog kev muaj mob me mus txog rau qib nrab thiab tau tshwm sim nyob rau hauv ob hnub tom qab tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thiab feem ntau lawm yuav zoo mus nyob rau hauv ib mus txog ob hnub.

Cov feem xyuam coj los sib tov ua qhov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer muaj dab tsi?

Cov feem coj los sib tov ua qhov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer yog yam ib txwm muaj rau kev tsim tshuaj tiv thaiv kab mob. Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob muaj cov feem xyuam xyaw uas muaj sia ntawm mRNA nrog rau lwm cov feem xyuam sib tov xws li roj, ntsev, thiab piam thaj los pov thaiv qhov feem xyuam sib tov uas ciaj sia, pab nws ua hauj lwm kom zoo zog tuaj nyob rau hauv lub cev, thiab pov thaiv qhov tshuaj tiv thaiv kab mob ncua sij hawm khaws tseg thiab xa.

Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer tsis muaj tib neeg cov tsig nqaij (suav nrog cov tsig nqaij tus me nyuam tsis tau yug), tus vais lav COVID-19, roj las tev, tshuaj pov thaiv khoom lwj, los sis tej yam khoom tau los ntawm tsiaj suav nrog cov khoom tsim los ntawm nqaij npuas los sis ces las tis (gelatin). Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsis loj hlob nyob rau cov qe thiab tsis muaj tej cov khoom tsim los ntawm qe.

Saib qhov Lus Nug thiab Lus Teb no; nplooj vev xaib los ntawm Children's Hospital of Philadelphia (Cov Me Nyuam Yaus Lub Tsev Kho Mob Philadelphia) (Lus Askiv nkaus xwb) rau ntaub ntawv kev paub ntxiv txog cov feem xyuam coj los sib tov.

Kuv tus me nyuam tuaj yeem txhaj tau hom tshuaj tiv thaiv kab mob twg?

Hom tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer-BioNTech (Pfizer) yog ib hom tshuaj uas tau txais kev tso cai siv rau cov me nyuam muaj hnub nyoog 5 txog 17 xyoo nkaus xwb. Sij hawm no tsis tua muaj lwm yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tau txais kev tso cai txhaj rau cov neeg muaj hnub nyoog qis dua 18 xyoo.

Kuv tus menyum yuav tsum tau txhaj koob tshuaj txhab pab txhawb ntxiv lod?

Kiag tam sim no, cov koob tshuaj txhawb pab ntxiv tsuas tau txais kev pom zoo rau cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 5 xyoos nce mus nkaus xwb. Cov neeg muaj hnub nyoog 17 xyoo thiab qis dua tsuas tuaj yeem txhaj tau koob tshuaj tiv thaiv Pfizer uas yog lawv koob tshuaj pab txhawb ntxiv nkaus xwb.

Kuv tus me nyuam yuav tsum tau txhaj pes tsawg koob tshuaj?

Xav kom tag nrho cov me nyuam tau txhaj tshuaj yam tsawg ob koob. Tej zaum yuav tau txhaj cov koob txhaj ntxiv txhawm rau kom pab tiv thaiv tau cuag ncua.

  • Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 5-11 xyoos yuav tau txais koob tshuaj tiv thaiv kab mob rau me nyuam yaus, uas txawv li yam tshuaj txhaj rau cov tub ntxhais hluas thiab cov laus.
  • Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 12-17 xyoo yuav muaj cai tau txais koob tshuaj uas txhaj rau cov tub ntxhais hluas/cov laus.

Cov menyuam yaus hnub nyoog 5 xyoos thiab tshaj saud uas muaj kev tiv thaiv kab mob me me lossis hnyav hnyav yuav tsum tau txhaj tshuaj thawj zaug 28 hnub tom qab lawv txhaj tshuaj thib ob thiab cov menyuam hnub nyoog 5 xyoos thiab tshaj saud yuav tsum tau txais koob tshuaj ntxiv. Nyob rau yav tom ntej, kev siv tshuaj ntxiv yuav raug pom zoo rau lwm pawg neeg.

Thov tshab xyuas lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) cov lus qhia rau cov neeg uas roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo los sis mus saib DOH lub vev xaib.

Kuv tsim nyog nrog leej twg sib tham yog tias kuv muaj lus nug txog qhov tshuaj tiv thaiv kab mob?

Sib tham nrog koj tus me nyuam tus kws kho mob los sis lwm tus kws pab kho mob uas ntseeg siab tau, sib tham nrog tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zej zog, los sis nyeem cov ntaub ntawv kev paub ntawm www.CovidVaccineWA.org.

Puas yog hom tshuaj tiv thaiv kab mob uas siv rau cov muaj hnub nyoog 5-11 xyoo yog tib hom tshuaj uas siv rau cov muaj hnub nyoog 12 xyoo rov sauv?

Qhov tiv thaiv kab mob Pfizer-BioNTech uas siv rau cov muaj hnub nyoog 5–11 xyoo yog tib cov feem xyuam coj los sib tov ua tshuaj tiv thaiv kab mob, tab sis muaj qhov tshuaj tsawg zog, muaj qhov loj me li ib feem peb.

Cov tshuaj uas tam sim no siv rau cov laus thiab cov tub ntxhais hluas tsim nyog txhob muab siv rau cov me nyuam muaj hnub nyoog 5-11 xyoo.

Kuv tuaj yeem coj tau kuv tus me nyuam mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob qhov twg?

Xeev vos sees tas tau nrhiav tag nrho cov tshuaj tiv thaiv kab mob xav kom siv los txhaj rau cov me nyuam yaus mus txog rau cov muaj 18 xyoo yam tsis tau them nqi. Nug koj tus me nyuam tus kws kho mob los sis lub chaw kuaj mob uas ib txwm mus kuaj seb lawv puas muaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

Cov tsev neeg tsis tau muaj kws pab kho mob los yeej tuaj yeem hu tau rau Tus Xov Tooj Muab Kev Pab Sai Help Me Grow WA tau ntawm 1-800-322-2588 los sis mus rau ParentHelp123.org (ua Lus Askiv thiab Lus Mev xwb) txhawm rau nrhiav kws pab kho mob, chaw kho mob, los sis lwm cov chaw muab kev pab cuam kev kho mob. Qhov kev pab cuam no muaj pub dawb thiab tseem muaj kev pab txhais lus nrog.

Koj los kuj tuaj yeem mus saib tau VaccineLocator.doh.wa.gov thiab siv qhov chaw xaiv los saib daim npe cov chaw uas nyob ze koj uas muaj yam tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov me nyuam mos.

Puas yog kuv tus me nyuam tuaj yeem txais tau qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum uas lawv tau txais lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob xws li tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas?

Yog. Koj tus me nyuam tuaj yeem txais tau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob rau tib lub sij hawm uas lawv tau txais lwm yam tshuaj tiv thaiv kab mob.

Koj tsis tas yuav ua kev teem caij rau koj tus me nyuam cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ntawm tsev kawm ntawv uas yuav tsum tau muaj (Lus Askiv nkaus xwb) los sis lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas tau pom zoo uas tsis txuam nrog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Qhov kev teem caij muab tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog ib lub hwv tsam ntxiv uas yuav ua rau koj tus me nyuam tau txais txhua cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas tau pom zoo rau.

Puas yog kuv tus me nyuam yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txhawm rau mus rau lub chaw zov me nyuam los sis cov chaw saib xyuas me nyuam nruab hnub?

Lub Washington State Board of Health (Lus Askiv nkaus xwb) txiav txim tias yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov tsev kawm ntawv thiab cov chaw zov me nyuam. Tsis muaj tsev kawm ntawv los sis chaw zov me nyuam xav tau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob rau lub sij hawm no.

Rau cov chaw saib xyuas me nyuam yav nruab hnub, ntsuam xyuas nrog rau lub koom haum uas saib xyuas lub chaw txhawm rau nrhiav tej yam uas lawv xav tau.