Koob Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Txhab Ntxiv

Cov ntsiab lus hloov tshiab kawg Lub Kaum Ob Hlis 9, 2022

Nug moo txog cov koob tshuaj txhawb ntxiv kom sai li sai tau thaum koj muaj cai tau txais koj qhov kev pov thaiv zoo tshaj plaws rau kev mob loj thiab kev tuag los ntawm kab mob COVID-19.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cov lus qhia koob tshuaj txhawb ntxiv uas tau hloov kho dua tshiab muaj nyob rau hauv qab no:

 • Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hlis 5 xyoo uas tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 mo no vas lees Moderna xub thawj yog muaj cai tau txais koob tshuaj txhawb ntxiv npai vas lees uas tau hloov kho dua tshiab tam sim no nyob rau ob lub hlis tom qab kev txhaj tiav xuv tshuaj xub thawj. 
 • Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hlis 4 xyoo tab sim no yuav muaj ob koob tshuaj monovalent Pfizer thiab ib koob tshuaj bivalent Pfizer.
  • Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hlis 4 xyoo tsis tau pib txhaj xuv tshuaj Pfizer xub thawj 3 koob los sis tus uas tsis tau txhaj koob tshuaj thib peb ntawm lawv xuv tshuaj tam sim no yuav tau txhaj xuv tshuaj Pfizer uas tau hloov kho dua tshiab.
  • Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hlis 4 xyoo uas tsis tau txhaj tiav xuv tshuaj Pfizer xub thawj 3 koob yuav tsis muaj cai tau txais cov tshuaj txhab ntxiv los sis cov koob tshuaj txhawb ntxiv nyob rau hauv lub sij hawm no
 • Cov koob tshuaj txhawb ntxiv Novaxax tiv thaiv COVID-19 muaj rau cov lausyog tias lawv twb txhaj tiav thawj xuv tshuaj tiv thaiv lawm tab sis dhau los ho tsis tau txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv tiv thaiv COVID-19 thiab yog tias lawv tsis tuaj yeem los sis tsis tau txais koob tshuaj txhawb ntxiv kho tshiab mRNA. 
Yog tias koj tau txais... Leej twg thiaj tsim nyog txhaj koob tshuaj txhawb pab ntxiv Koob tshuaj txhawb pab ntxiv twg yuav mus txhaj Thaum twg thiaj yuav mus txhaj koob tshuaj txhawb pab ntxiv
Pfizer-BioNTech Cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 5 xyoos nce mus

Cov me nyuam muaj hnub nyoog 5 xyoos uas tau txhaj tshuaj Pfizer tej zaum yuav txhaj tau koob tshuaj pab txhawb ntxiv Pfizer npais vas lees uas tau hloov kho dua tshiab.

Cov neeg muaj hnub nyoog 6 xyoo rov sauv tsim nyog tau txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv npais vas lees Pfizer los sis Moderna uas tau hloov kho dua tshiab yam tsis quav ntsej txog lawv cov xuv tshuaj xub thawj.

Yam tsawg kawg yog 2 hlis tom qab txhaj tiav xuv tshuaj xub thawj los sis ua ntej txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv
Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster Novavax: Tsawg kawg yog 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob
Moderna Cov neeg muaj hnub nyoog 6 hli thiab laus dua

Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hli - 4 xyoo tsim nyog txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv npais vas lees uas tau hloov kho dua tshiab uas yog tib hom li lawv thawj xuv tshuaj.

Cov me nyuam muaj hnub nyoog 5 xyoos uas tau txhaj tshuaj Moderna tej zaum yuav txhaj tau Moderna los sis koob tshuaj pab txhawb ntxiv Pfizer npais vas lees uas tau hloov kho dua tshiab.

Yam tsawg kawg yog 2 hlis tom qab txhaj tiav xuv tshuaj xub thawj los sis ua ntej txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv
Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster Novavax: Tsawg kawg yog 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob
Novavax Rau cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 12 xyoo nce mus Cov neeg muaj hnub nyoog 12 xyoos thiab laus dua yuav tsum tau txais ib qho kev hloov kho tshiab ntawm koob tshuaj Pfizer lossis Moderna Yam tsawg kawg yog 2 hlis tom qab txhaj tiav xuv tshuaj xub thawj los sis ua ntej txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv
Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster Novavax: Tsawg kawg yog 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob
Johnson & Johnson* Rau cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 18 xyoo nce mus Tus tib neeg uas muaj 18 xyoo rov sauv tsim nyog tau txais koob tshuaj txhawb ntxiv npais vas lees Pfizer los sis Moderna uas tau hloov kho dua tshiab. Yam tsawg kawg yog 2 hlis tom qab txhaj tiav xuv tshuaj xub thawj los sis ua ntej txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv
Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster Novavax: Tsawg kawg yog 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob

*Xav kom siv koob tshuaj tiv thaiv hom mRNA, tab sis tseem muaj koob tshuaj tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) Johnson & Johnson yog tias koj tsis tuaj yeem nrhiav tau lwm hom los sis tsis txaus siab mus txhaj lwm koob tshuaj.

Cov koob tshuaj rau tus Roj Ntshav Tiv Thaiv Kab Mob Tsis Zoo

Yog koj muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo qib nrab los sis qib siab, yuav muaj cov lus qhia sib txawv.

Yog koj tau txais... Kuv puas tsim nyog txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob ntxiv? Kuv puas tuaj yeem txhaj tau koob tshuaj txhab ntxiv?
Pfizer: Ob koob txhaj sib nrug li 21 hnub rau cov muaj 5 xyoos thiab loj dua Yog, cov neeg muaj 5 xyoos nce sauv uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo qib nrab los sis qib siab yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv rau sij hawm 28 hnub tom qab lawv thawj koob tshuaj uas yog koob thib 2.

Yog lawm, ib qho kev hloov kho bivalent mRNA booster raug pom zoo 2 lub hlis tom qab koob tshuaj zaum kawg yuav tsum tau hloov kho rau cov hnub nyoog 5 thiab laus dua.

Cov menyuam yaus hnub nyoog 5 xyoos uas tau txais Pfizer tsuas tuaj yeem tau txais qhov hloov tshiab Pfizer bivalent booster

Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster.

Pfizer: Twb tau txhaj xuv tshuaj uas txhaj 3 koob rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli mus txog 4 xyoos lawm. Thawj koob tshuaj uas txhaj 2 koob yuav tau txhaj kom sib nrug 21 hnub thiab koob thib 3 yog 8 lub lim tiam tom qab koob thib 2. Tsis tau, cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog 6 hli mus txog 4 xyoos uas muaj teeb meem theem nrab los sis loj rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev tsis tsim nyog txais koob tshuaj txhaj ntxiv uas yog koob xub thawj nyob rau lub sij hawm no. Tsis yog, ib qho mRNA booster tsis pom zoo rau cov menyuam yaus hnub nyoog 6 hli txog 4 xyoos uas twb tau ua tiav Pfizer thawj koob nyob rau lub sijhawm no..
Moderna: Ob koob txhaj sib nrug li 28 hnub rau cov muaj 6 hli thiab loj dua Yog, cov neeg muaj 6 hli nce sauv uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo qib nrab los sis qib siab yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv rau sij hawm 28 hnub tom qab lawv thawj koob tshuaj uas yog koob thib 2.

Yog lawm, ib qho kev kho tshiab bivalent mRNA booster raug pom zoo 2 lub hlis tom qab koob tshuaj zaum kawg kom txog rau hnub rau cov 6 lub hlis thiab tshaj saud.

Cov menyuam yaus hnub nyoog 6 hli-4 xyoos yuav tsum tau txais cov koob tshuaj bivalent tshiab uas yog tib lub npe raws li lawv cov thawj koob.

Cov neeg muaj hnub nyoog 5 xyoos thiab laus dua yuav tsum tau txais ib qho kev hloov kho tshiab ntawm koob tshuaj Pfizer lossis Moderna

Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster.

Johnson & Johnson: Ib koob, tso cai rau cov muaj 18 xyoos thiab loj dua*

Yog, cov neeg muaj 18 xyoos nce sauv uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo qib nrab los sis qib siab yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv mRNA rau sij hawm 28 hnub tom qab lawv thawj koob tshuaj uas yog koob thib 1 ntawm J&J.

Yog, tau qhia kom siv koob tshuaj txhawb ntxiv npais vas lees mRNA uas tau hloov kho dua tshiab 2 hlis tom qab txhaj koob tshuaj kawg nkaus ua kev taug qab txhaj tshuaj los txog rau tam sim no rau tus uas muaj hnub nyoog 18 xyoo rov sauv.

Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster

Novavax: Ob koob txhaj sib nrug li 21 hnub rau cov muaj 18 xyoos thiab loj dua Tsis tau, cov neeg uas muaj teeb meem theem nrab los sis loj rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev tsis tsim nyog txais koob tshuaj txhaj ntxiv uas yog koob xub thawj nyob rau lub sij hawm no.

Yog, tau qhia kom siv koob tshuaj txhawb ntxiv npais vas lees mRNA uas tau hloov kho dua tshiab 2 hlis tom qab txhaj koob tshuaj kawg nkaus ua kev taug qab txhaj tshuaj los txog rau tam sim no rau tus uas muaj hnub nyoog 12 xyoo rov sauv.

Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster

* Cov tshuaj tiv thaiv mRNA yog qhov nyiam, tab sis Johnson & Johnson Cov Tshuaj Tiv Thaiv-19 tseem muaj yog tias koj tsis muaj peev xwm lossis kam txais lwm yam tshuaj tiv thaiv.

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

Kuv puas yuav tsum tau txhaj tib hom tshuaj rau koob tshuaj txhaj ntxiv no? 

Cov menyuam yaus hnub nyoog 6 hli - 4 xyoos yuav tsum tau txais cov koob tshuaj bivalent tshiab uas yog tib lub npe raws li lawv thawj koob. Cov menyuam yaus hnub nyoog 5 xyoos uas ua tiav Pfizer thawj koob yuav tsum tsuas yog tau txais qhov hloov kho tshiab ntawm Pfizer booster. Cov menyuam yaus hnub nyoog 5 xyoos uas tau txais Moderna tuaj yeem tau txais ib qho tshiab Moderna lossis Pfizer bivalent booster. Cov neeg muaj hnub nyoog 6 xyoo thiab laus dua tuaj yeem tau txais qhov hloov kho Pfizer lossis Moderna koob tshuaj, tsis hais hom twg lawv tau txais rau lawv thawj koob lossis koob tshuaj yav dhau los.

Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster

Vim li cas kev txhaj tshuaj Booster thiaj li tseem ceeb heev?

Cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv yuav pab pov thaiv tawm tsam rau tus kab mob hnyav txuas ntxiv rau cov neeg uas muaj kev pheej hmoo siab rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) hnyav. Yav dhau los cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv tsuas tau txais kev pom zoo txhaj rau cov pej xeem uas muaj qhov yuav mob tus kab mob COVID-19 hnyav nkaus xwb, tab sis kev pom zoo tau nthuav dav kom muab rau txhua tus neeg uas muaj hnub nyoog 6 hlince mus kom pab pov thaiv tau ntau ntxiv tawm tsam rau kev mob nkeeg los ntawm tus kab mob COVID-19.

Tshwj xeeb qhov no yog qhov tseem ceeb rau thaum muaj cov kab mob sib kis tshiab siab tuaj thiab cov neeg mob Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nce siab ntxiv thoob plaws Teb Chaws Meskas.

Cov koob tshuaj tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) uas tau txais kev tso cai los sis tau txais kev pom zoo siv nyob rau hauv Teb Chaw Meskas yeej tseem siv tau zoo heev ntawm kev txo tau qhov yuav muaj mob loj, qhov yuav tau mus pw tom tsev kho mob, thiab tag sim neej los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), tseem tawm tsam tau cov kab mob tshiab tau thiab. Txawm li cas los xij, cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob tam sim no yuav muaj qhov kev pov thaiv uas poob qis thaum sij hawm dhau mus. Cov koob tshuaj txhawb pab ntxiv yuav ntxiv kev pov thaiv uas txhawb los ntawm koob tshuaj tiv thaiv kab mob tawm tsam rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab pab kom qhov kev tiv thaiv hauv yus lub cev nyob tau ntev dua qub.

Koj puas tseem yog tus neeg uas nyuam qhuav txhaj thawj koob tshuaj?

Yog. Ua kom txhua tus neeg uas tsim nyog raug txhaj tshuaj koob thib ib (1 koob tshuaj Johnson & Johnson tiv thaiv COVID los sis txhaj 2 koob tshuaj ntawm Pfizer los sis Moderna mas thiaj li yog cov tseem yuav tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv no tshaj. Cov laus neeg uas tsis tau txhaj tshuaj mas muaj feem pua yuav tau mus pws kho mob mas muaj txog 10 txog 22 npaug yog muab piv rau cov laus neeg uas twb txhaj tshuaj lawm. Cov neeg uas twb txhaj tshuaj lawm ces yeej yuav muaj mob tsis hnyav (los sis tsis muaj mob hlo li) los ntawm tus kab mob COVID-19, yog muab piv rau cov uas tsis raug txhaj tshuaj. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob kuj tuaj yeem pab tiv thaiv cov neeg kom txhob muaj mob thiab txhob kis mus rau lub ntsws tau txog 50% ntawm cov neeg uas muaj mob los ntawm tus kab mob COVID-19.

Yog tias peb xav txhaj cov koob tshuaj txhab ntxiv, puas yog tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob tiv thaiv tsis tau zoo lawm?

Tsis Yog. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas peb muaj nyob rau hauv Teb Chaw Meskas tam sim no yeej pov thaiv tau kev muaj mob loj, kev muaj mob ua rau pw hauv tsev kho mob, thiab kev tuag tau zoo, tab txawm tias tus kab mob txia tshiab los yeej thaiv tau zoo. Txawm li cas los xij, cov kws paub txog kev noj qab haus huv hauv pej xeem tau pom tias txo kev tiv thaiv kev mob me me thiab nruab nrab ntawm COVID-19, tshwj xeeb tshaj yog cov neeg muaj kev pheej hmoo siab.

Cov boosters tshiab tau tsim los pab txhawb kev tiv thaiv thiab muab kev tiv thaiv zoo dua los ntawm omicron variant. Nws yog ib qho tseem ceeb kom tau txais tag nrho cov koob tshuaj pom zoo muaj rau kev tiv thaiv zoo tshaj plaws.

Yog tias kuv tseem txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tsis tau txwm, puas yog kuv yuav tsis tau txais koob tshuaj txhab ntxiv?

Koj tau txhaj tshuaj tiav raws sij lawm rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias koj twb tau txhaj tiav thawj xuv tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab tau txais cov koob tshuaj txhawb ntxiv tsis ntev los no uas tau pom zoo siv los ntawm CDC. 

Kuv yuav qhia tias kuv muaj cai tau txais koob tshuaj txhab ntxiv li cas? 

Koj tuaj yeem tshaj tawm tau tais koj muaj cai tau txais koob tshuaj txhab ntxiv los ntawm koj tus kheej. Koj tsis tas yuav qhia kom pom txog qhov kev poom zoo los ntawm tus kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv.

Thov siv kom daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob mus rau qhov kev teem caij sib ntsib txhaj koob tshuaj txhab ntxiv kom koj tus kws pab kho mob thiaj lees txais tau tias koj tau txais xuv tshuaj tiv thaiv kab mob txhaj ob-koob Pfizer lawm. Yog tias koj tsis muaj koj daim npav, tus kws pab kho mob tuaj yeem nrhiav tau koj cov ntaub ntawv sau tseg.

Qhov sib txawv ntawm ib koob tshuaj ntxiv thiab ib koob tshuaj pab txhawb ntxiv yog li cas?

Ib koob tshuaj ntxiv yog rau qee tus neeg mob (saib cov lus saum toj no) uas ua tiav thawj koob tshuaj tiv thaiv tab sis tsis muaj lub cev tiv thaiv kab mob txaus

Ib koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv rau cov neeg mob thaum lawv feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev pib muaj tsawg zuj zus thaum sij hawm dhau mus.

Qhov feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo txaus yog txhais tau li cas?

Cov neeg uas muaj feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo txaus thiab mus txhaj ob koob tshuaj tiv thaiv mRNA COVID-19 los sis ib koob tshuaj tiv thaiv J&J

-19 hom mRNA uas lawm yuav tsum tau txais ib koob tshuaj ua koob xub thawj ntxiv.

Yog tias koj muaj tej qhov twg ntawm cov yam ntxwv fab kev kho mob raws li hauv qab no koj raug xam tias muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo nyob rau qib nrab txog qib siab thiab tej zaum yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txhab ntxiv. Qhov no suav nrog cov tib neeg uas:

 • Tab tom tau txais kev kho mob khees xaws rau cov qog los sis cov mob khees xaws ntawm cov ntshav
 • Tau txais kev hloov khoom nruab nrog cev thiab tab tom noj tshuaj kho mob uas tsim ua rau roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo
 • Tau txais kev hloov tsig nqaij nyob rau 2 xyoo dhau los - los sis tab tom noj tshuaj kho mob uas tsim ua rau roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo
 • Muaj roj ntsha tiv thaiv kab mob tsis zoo theem pib uas nyob rau qib nrab txog rau qib siab (xws li DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)
 • Kis kab mob HIV nyob rau qib siab los sis tsis tau kho
 • Tab tom tau txais kev kho mob uas siv cov tshuaj kho mob corticosteroids ntau los sis lwm cov yeeb tshuaj uas tej zaum tsim ua rau roj ntsha tiv thaiv kab mob tsis zoo.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas peb muaj tam sim no yeej ntxim txog 90% rau cov kab mob vais lav uas hloov dua tshiab, tej kev txhawb nrhiav qhia tawm tias cov neeg uas muaj feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo txaus uas muaj mob pes nrab txog mob hnyav yeej tsis tsim tau kom feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev muaj zog tau. Koob tshuaj thib peb yuav tsis raug xam tias yog qhov tshuaj pab txhawb ntxiv, tab sis koob tshuaj txhab ntxiv yuav siv rau cov tib neeg uas tsis muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob zoo txaus uas txhaj xuv tshuaj txhaj ob koob.

Qhov uas tseem muaj mobtsis paub zoo yog dab tsi?

Cov neeg txhua lub hnub nyoog uas muaj cov mob xws li nram qab no (Ntawv As Kiv nkaus xwb) mas ntxim yuav muaj mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19. Kev muaj mob hnyav txhais tau tias ib tug neeg muaj tus kab mob COVID-19 yuav:

 • Tau mus pw kho hauv tsev kho mob
 • Yuav tsum tau mob siab saib xyuas
 • Yuav tsum tau lub tshuab lim cua los pab rau lawv ua pa
 • Kev tuag

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 (koob tshuaj xub thawj thiab cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv) thiab lwm cov kev tiv thaiv rau tus kab mob COVID-19 mas tseem ceeb heev, tshwj xeeb mas yog tias koj yog ib tug neeg laus neeg los sis muaj ntau yam mob los sis muaj mob hnyav xws li tej kev muaj mob teev npe ntawm no. Tej kev muaj mob no tsis suav txog txhua yam muaj mob uas ua rau koj muaj pheej hmoo yuav muaj mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19. Yog koj muaj ib yam mob uas tsis muaj npe xws li cov hais rau ntawm no, ces tham nrog koj tus kws kho mob seb yuav tswj koj tus mob li cas thiaj li zoo tshaj plaws rau koj thiab yuav tiv thaiv koj tus kheej li cas los ntawm tus kab mob COVID-19.

 • Kab mob khees xaws
 • Kab mob raum tsis paub zoo tu qab
 • Kab mob siab tsis paub zoo tu qab
 • Kab mob ntsws tsis paub zoo tu qab
 • Kab mob puas hlwb los sis lwm yam muaj mob ntsig txog mob hlwb
 • Kab mob ntshav qab zib (hom 1 los sis 2)
 • Kab mob xeeb txawm los thaum yug
 • Kab mob plawv
 • Kev kis kab mob HIV
 • Feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo txaus (feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis muaj zog)
 • Kev muaj mob puas siab ntsws
 • Lub cev hnyav thiab rog dhau lawm
 • Cev xeeb me nyuam
 • Kab mob keeb ntshav los sis kab mob thalassemia
 • Kev haus luam yeeb, tam sim no los sis yav dhau los lawm
 • Kev cog khoom hauv nruab nrog cev los sis kev cog keeb ntshav
 • Kab mob hlab ntsha tawg los sis kab mob hlab ntshav hlwb tawg, uas cuam tshuam rau tej ntshav khiav mus los rau hauv lub hlwb
 • Kev quav tshuaj muaj yees
 • Kab mob ntsws qhuav
Cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab los sis loj puas yuav tsim nyog muaj ntawv pov thawj los ntawm kws kho mob/ntaub ntawv yuav tshuaj los sis lwm yam ntaub ntawv los txhais cov koob tshuaj no.

Tsis tag muaj, cov neeg no tuaj yeem piav qhia txog lawv tus kheej thiab txais tau cov koob tshuaj no tau nyob rau txhua qhov chaw hno tshuaj. Qhov no yuav pab tau kom tsis muaj teeb meem cuam tshuam rau kev nkag tau mus txhaj tshuaj rau pawg neeg no. Yog cov tib neeg uas muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev muaj lus nug hais txog lawv qhov mob tshwj xeeb, lawv tuaj yeem sab laj tau rau lawv tus kws kab kho mob seb puas tsim nyog tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv haum rau lawv.