Koob Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Txhab Ntxiv

Qhov ntaub ntawv tau kho zaum kawg nkaus Lub Rau Hli Ntuj Tim 27, 2022

Center for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) thiab lub Western States Scientific Safety Review Workgroup (Pab Pawg Tshab Xyuas Kev Nyab Xeeb Cov Xeev Sab Hnub Poob) lus qhia tshiab hais txog koob tshuaj txhab ntxiv:

 • Cov me nyuam hnub nyoog 5-11 xyoos tsim nyog tau txais koob tshuaj txhab ntxiv tsib hlis tom qab txhaj tiav lawv li tshuaj tiv thaiv kab mob. Cov me nyuam uas roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo tsim nyog tau txais lawv koob tshuaj txhab ntxiv yam tsawg kawg 3 hlis tom qab lawv txhaj thawj cov.
 • Txhua tus me nyuam 12 xyoos thiab loj dua no lawm tsim nyog tau txais koob tshuaj txhab ntxiv 5 hlis tom qab txhaj tiav lawv li tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer los sis Moderna, los sis 2 hlis tom qab tau txais cov tshuaj uas txhaj ib koob xwb xws li Johnson & Johnson (J&J).
 • Txhua tus muaj 50 xyoos thiab laus dua no tsim nyog mus txais koob tshuaj txhab ntxiv thib ob 4 hlis tom qab tau txais lawv thawj koob tshuaj txhab ntxiv.
 • Cov muaj 12 xyoos thiab laus dua uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo qib nrab los sis qib siab tsim nyog mus txais koob tshuaj txhab ntxiv thib ob 4 hlis tom qab tau txais lawv thawj koob tshuaj txhab ntxiv.
 • Cov muaj 18 xyoo thiab laus dua uas tau txais thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob J&J 4 hlis dhau los lawm tuaj yeem tau txais koob tshuaj txhab ntxiv thib ob ntawm mRNA tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.
Yog tias koj tau txais... Leej twg thiaj tsim nyog txhaj koob tshuaj txhawb pab ntxiv Thaum twg thiaj yuav mus txhaj koob tshuaj txhawb pab ntxiv Koob tshuaj txhawb pab ntxiv twg yuav mus txhaj Kuv puas tuaj yeem txhaj tau koob tshuaj txhab ntxiv thib ob?
Pfizer-BioNTech Cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 5 xyoos nce mus Yam tsawg yuav tsum yog 5 lub hlis tom qab txhaj tiav thawj xuv tshuaj

Pfizer los sis Moderna yog qhov xav tau*

Cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 17 xyoo los sis qis dua tsuas tuaj yeem txhaj tau koob tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer nkaus xwb

Cov neeg muaj hnub nyoog tshaj 50 xyoo, thiab qee cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev (Lus Askiv xwb), tej zaum tam sim no yuav tau txais koob tshuaj mRNA tiv thaiv kab mob COVID-19 txhawb ntxiv yog hais tias tau dhau los tau 4 hlis los sis tshaj ntawv suav txij lawm thawj koob tshuaj txhawb.
Moderna Rau cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 18 xyoo nce mus Yam tsawg yuav tsum yog 5 lub hlis tom qab txhaj tiav thawj xuv tshuaj Pfizer los sis Moderna yog qhov xav tau* Cov neeg muaj hnub nyoog tshaj 50 xyoo, thiab qee cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev (Lus Askiv xwb), tej zaum tam sim no yuav tau txais koob tshuaj mRNA tiv thaiv kab mob COVID-19 txhawb ntxiv yog hais tias tau dhau los tau 4 hlis los sis tshaj ntawv suav txij lawm thawj koob tshuaj txhawb.
Johnson & Johnson Rau cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 18 xyoo nce mus Yam tsawg yuav tsum yog 2 lub hlis tom qab txhaj tiav thawj xuv tshuaj Pfizer los sis Moderna yog qhov xav tau*

Cov neeg muaj hnub nyoog tshaj 50 xyoo, thiab qee cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev (Lus Askiv xwb), tej zaum tam sim no yuav tau txais koob tshuaj mRNA tiv thaiv kab mob COVID-19 txhawb ntxiv yog hais tias tau dhau los tau 4 hlis los sis tshaj ntawv suav txij lawm thawj koob tshuaj txhawb.

Cov neeg loj uas tau txais thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj txhawb tiv thaiv kab mob COVID-19 uas yog Johnson & Johnson los ntawm Janssen yam tsawg tau 4 lub hlis dhau los tam sim no tej zaum yuav tau txais koob tshuaj txhawb thib ob uas yog siv hom tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hom mRNA.

*Xav kom siv koob tshuaj tiv thaiv hom mRNA, tab sis tseem muaj koob tshuaj tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) Johnson & Johnson yog tias koj tsis tuaj yeem nrhiav tau lwm hom los sis tsis txaus siab mus txhaj lwm koob tshuaj.

Cov koob tshuaj rau tus Roj Ntshav Tiv Thaiv Kab Mob Tsis Zoo

Yog koj muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo qib nrab los sis qib siab, yuav muaj cov lus qhia sib txawv.

Yog koj tau txais...

Kuv puas tsim nyog txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob ntxiv?

Kuv puas tuaj yeem txhaj tau koob tshuaj txhab ntxiv?

Cov koob tshuaj xam ua ke

Pfizer: Ob koob txhaj sib nrug li 21 hnub rau cov muaj 5 xyoos thiab loj dua

Yog, cov neeg muaj 5 xyoos nce sauv uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo qib nrab los sis qib siab yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv rau sij hawm 28 hnub tom qab lawv thawj koob tshuaj uas yog koob thib 2.

Yog, koob tshuaj txhab ntxiv hom Pfizer mRNA pom zoo txhaj 3 hlis tom qab txaj zaum tag los rau cov muaj 5-11 xyoos.

Koob tshuaj txhab ntxiv mRNA thib 2 tau pom zoo siv rau cov muaj hnub nyoog 5-11 xyoos.

4

Yog, koob tshuaj txhab ntxiv hom mRNA pom zoo txhaj 3 hlis tom qab txaj zaum tag los rau cov muaj 12 xyoos.

Koob tshuaj txhab ntxiv mRNA thib 2 tsim nyog tau txais 4 hlis tom qab koob tshuaj tib 1 rau cov muaj 12 xyoos thiab loj dua no.

Cov neeg muaj 17 xyoo los sis qis dua tsuas tuaj yeem txhaj tau koob tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer nkaus xwb

5

Pfizer: Twb tau txhaj xuv tshuaj uas txhaj 3 koob rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli mus txog 4 xyoos lawm. Thawj koob tshuaj uas txhaj 2 koob yuav tau txhaj kom sib nrug 21 hnub thiab koob thib 3 yog 8 lub lim tiam tom qab koob thib 2. Tsis tau, cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog 6 hli mus txog 4 xyoos uas muaj teeb meem theem nrab los sis loj rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev tsis tsim nyog txais koob tshuaj txhaj ntxiv uas yog koob xub thawj nyob rau lub sij hawm no. Tsis tsu, xav kom txhaj koob tshuaj txhawb uas yog hom tshuaj mRNA rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli mus txog 4 xyoos nyob rau lub sij hawm no. 3

Moderna: Ob koob txhaj sib nrug li 28 hnub rau cov muaj 6 hli thiab loj dua

Yog, cov neeg muaj 6 hli nce sauv uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo qib nrab los sis qib siab yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv rau sij hawm 28 hnub tom qab lawv thawj koob tshuaj uas yog koob thib 2.

Tsis tsu, twb tau muab kev tso cai txhaj koob tshuaj txhawb uas yog hom tshuaj mRNA rau cov neeg uas muaj hnub nyoog 6 hli mus txog 17 xyoos nyob rau lub sij hawm no lawm rau cov neeg uas tau txais lawv thawj koob tshuaj uas yog tshuaj Moderna. 3

Yog, koob tshuaj txhab ntxiv hom mRNA pom zoo txhaj 3 hlis tom qab koob txaj zaum tag los.

Koob tshuaj txhab ntxiv mRNA thib 2 tsim nyog tau txais 4 hlis tom qab koob tshuaj tib 1 rau cov muaj 18 xyoos thiab loj dua no.

5

Johnson & Johnson: Ib koob, tso cai rau cov muaj 18 xyoos thiab loj dua

Yog, cov neeg muaj 18 xyoos nce sauv uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo qib nrab los sis qib siab yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv mRNA rau sij hawm 28 hnub tom qab lawv thawj koob tshuaj uas yog koob thib 1 ntawm J&J.

Yog, koob tshuaj txhab ntxiv hom mRNA pom zoo txhaj 2 hlis tom qab koob txaj zaum tag los rau cov muaj 18 xyoos thiab laus dua kom raws sij hawm.

Yog koj tau txais thawj koob tshuaj thiab koob tshuaj txhab ntxiv ntawm J&J, koob tshuaj txhab ntxiv thib 2 ntawm mRNA tsim nyog tau txais 4 hlis tom qab koob tshuaj tib 1.

4

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

Kuv puas yuav tsum tau txhaj tib hom tshuaj rau koob tshuaj txhaj ntxiv no?

Koj tuaj yeem txhaj lwm hom tshuaj tiv thaiv kab mob uas txawv hom koj txhaj ua ntej dhau los rau koj koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv no. Lub chaw CDC yeej tau ua tib zoo los muab kev txiav txim siab raws li cov ntaub ntawv xov xwm tshiab kawg nkaus (Moderna, Johnson & Johnson, koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv uas sib txawv los sis yog tib hom xub thawj dhau los), thiab tau ua tib zoo xav thiab sib sab laj ntau heev txog cov koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv no lawm.

Cov tib neeg muaj hnub nyoog 17 xyoo thiab qis dua tsuas tuaj yeem txhaj tau cov tshuaj tiv thaiv Pfizer rau lawv koob tshuaj pab txhawb ntxiv nkaus xwb.

Vim li cas kev txhaj tshuaj Booster thiaj li tseem ceeb heev?

Cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv yuav pab pov thaiv tawm tsam rau tus kab mob hnyav txuas ntxiv rau cov neeg uas muaj kev pheej hmoo siab rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) hnyav. Yav dhau los cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv tsuas tau txais kev pom zoo txhaj rau cov pej xeem uas muaj qhov yuav mob tus kab mob COVID-19 hnyav nkaus xwb, tab sis kev pom zoo tau nthuav dav kom muab rau txhua tus neeg uas muaj hnub nyoog 5 xyoos nce mus kom pab pov thaiv tau ntau ntxiv tawm tsam rau kev mob nkeeg los ntawm tus kab mob COVID-19.

Tshwj xeeb qhov no yog qhov tseem ceeb rau thaum muaj cov kab mob sib kis tshiab siab tuaj thiab cov neeg mob Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nce siab ntxiv thoob plaws Teb Chaws Meskas.

Cov koob tshuaj tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) uas tau txais kev tso cai los sis tau txais kev pom zoo siv nyob rau hauv Teb Chaw Meskas yeej tseem siv tau zoo heev ntawm kev txo tau qhov yuav muaj mob loj, qhov yuav tau mus pw tom tsev kho mob, thiab tag sim neej los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), tseem tawm tsam tau cov kab mob tshiab tau thiab. Txawm li cas los xij, cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob tam sim no yuav muaj qhov kev pov thaiv uas poob qis thaum sij hawm dhau mus. Cov koob tshuaj txhawb pab ntxiv yuav ntxiv kev pov thaiv uas txhawb los ntawm koob tshuaj tiv thaiv kab mob tawm tsam rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab pab kom qhov kev tiv thaiv hauv yus lub cev nyob tau ntev dua qub.

Koj puas tseem yog tus neeg uas nyuam qhuav txhaj thawj koob tshuaj?

Yog. Ua kom txhua tus neeg uas tsim nyog raug txhaj tshuaj koob thib ib (1 koob tshuaj Johnson & Johnson tiv thaiv COVID los sis txhaj 2 koob tshuaj ntawm Pfizer los sis Moderna mas thiaj li yog cov tseem yuav tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv no tshaj. Cov laus neeg uas tsis tau txhaj tshuaj mas muaj feem pua yuav tau mus pws kho mob mas muaj txog 10 txog 22 npaug yog muab piv rau cov laus neeg uas twb txhaj tshuaj lawm. Cov neeg uas twb txhaj tshuaj lawm ces yeej yuav muaj mob tsis hnyav (los sis tsis muaj mob hlo li) los ntawm tus kab mob COVID-19, yog muab piv rau cov uas tsis raug txhaj tshuaj. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob kuj tuaj yeem pab tiv thaiv cov neeg kom txhob muaj mob thiab txhob kis mus rau lub ntsws tau txog 50% ntawm cov neeg uas muaj mob los ntawm tus kab mob COVID-19.

Yog tias peb xav txhaj cov koob tshuaj txhab ntxiv, puas yog tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob tiv thaiv tsis tau zoo lawm?

Tsis Yog. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas peb muaj nyob rau hauv Teb Chaw Meskas tam sim no yeej pov thaiv tau kev muaj mob loj, kev muaj mob ua rau pw hauv tsev kho mob, thiab kev tuag tau zoo, tab txawm tias tus kab mob txia tshiab los yeej thaiv tau zoo. Txawm li cas los xij, cov kws paub txog kev noj qab haus huv hauv pej xeem tau pom tias txo kev tiv thaiv kev mob me me thiab nruab nrab ntawm COVID-19, tshwj xeeb tshaj yog cov neeg muaj kev pheej hmoo siab.

Yog tias kuv tseem txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tsis tau txwm, puas yog kuv yuav tsis tau txais koob tshuaj txhab ntxiv?
 • Tus neeeg uas txhaj tshuaj txwm lawm 2 vij tom qab txhaj tag txhua koob tshuaj uas tau pom zoo txhaj nyob rau thawj xuv tshuaj ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.
 • Tus neeg uas txhaj tshuaj los txog rau tam no nrog lawv li kev txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 yog tias lawv tau txhaj txhua koob tshuaj uas tau pom zoo txhaj nyob rau hauv thawj xuv tshuaj thiab tag nrho cov koob txhawb ntxiv thaum lawv muaj cai txhaj.
Kuv yuav qhia tias kuv muaj cai tau txais koob tshuaj txhab ntxiv li cas?

Koj tuaj yeem tshaj tawm tau tais koj muaj cai tau txais koob tshuaj txhab ntxiv los ntawm koj tus kheej. Koj tsis tas yuav qhia kom pom txog qhov kev poom zoo los ntawm tus kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv.

Thov siv kom daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob mus rau qhov kev teem caij sib ntsib txhaj koob tshuaj txhab ntxiv kom koj tus kws pab kho mob thiaj lees txais tau tias koj tau txais xuv tshuaj tiv thaiv kab mob txhaj ob-koob Pfizer lawm. Yog tias koj tsis muaj koj daim npav, tus kws pab kho mob tuaj yeem nrhiav tau koj cov ntaub ntawv sau tseg.

Qhov sib txawv ntawm ib koob tshuaj ntxiv thiab ib koob tshuaj pab txhawb ntxiv yog li cas?
 • Ib koob tshuaj ntxiv yog rau cov neeg mob uas txhaj tiav 2-koob tshuaj mRNA (Pfizer los sis Moderna) tab sis feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tseem tsis tau muaj zog txaus.
 • Ib koob tshuaj txhaj pab txhawb ntxiv rau cov neeg mob thaum lawv feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev pib muaj tsawg zuj zus thaum sij hawm dhau mus.

Cov pawg neeg xws li nram qab no mas tam sim no yuav tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv ntawm yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

  Leej Twg Thiaj Li Yuav Tau Txhaj Yuav Txhaj Tshuaj Thaum Twg
Koob tshuaj txhaj ntxiv

Cov neeg uas muaj teeb meem kev tiv thaiv kab mob hauv lub cev thiab twb txhaj 2 koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hom mRNA uas lawm yuav tsum tau txais ib koob tshuaj ua koob xub thawj ntxiv.

Yam tsawg yog 28 hnub tom qab tau txais koj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 koob thiab ob uas yog hom tshuaj mRNA los sis koj thawm koob tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson. Koob tshuaj txhaj ntxiv tom qab J&J yuav tsum yog tshuaj tiv thaiv kab mob hom mRNA.
Koob tshuaj txhab pab txhawb ntxiv Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua uas twb txhaj tshuaj Johnson & Johnson COVID-19 yog lawv thawj koob tshuaj lawm.

Tsawg kawg ob lub hlis tom qab koj thawj koob tshuaj.

Cov neeg mob uas muaj teeb teem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab mus txog rau loj, tsim nyog yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv (koob thib 2) yam tsawg 2 lub hlis.

Cov neeg muaj hnub nyoog 5 xyoo thiab laus dua uas twb txhaj tshuaj Pfizer-BioNTech COVID-19 yog lawv thawj koob tshuaj lawm.

Tsawg kawg yuav tsum yog tsib lub hlis tom qab koj txhaj koob tshuaj thib ob ntawm koob tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA lawm.

Cov neeg mob uas muaj teeb teem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab mus txog rau loj, tsim nyog yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv (koob thib 3) yam tsawg 3 lub hlis.

Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua uas twb txhaj tshuaj Moderna COVID-19 yog lawv thawj koob tshuaj lawm.

Tsawg kawg yuav tsum yog tsib lub hlis tom qab koj txhaj koob tshuaj thib ob ntawm koob tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA lawm.

Cov neeg mob uas muaj teeb teem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab mus txog rau loj, tsim nyog yuav tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv (koob thib 3) yam tsawg 3 lub hlis.

Cov neeg muaj hnub nyoog tshaj 50 xyoo, thiab qee cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev (Lus Askiv xwb), tej zaum tam sim no yuav tau txais koob tshuaj mRNA tiv thaiv kab mob COVID-19 txhawb ntxiv yog hais tias tau dhau los tau 4 hlis los sis tshaj ntawv suav txij lawm thawj koob tshuaj txhawb. Ua raws li Food and Drug Administration (FDA, Koom Haum Tswj Hwm Khoom Noj thiab Tshuaj) qhov lus txib kev nqis tes ua raws kev cai (Lus Askiv xwb), Western States Scientific Safety Review Workgroup (Pab Pawg Lis Hauj Lwm Tshab Xyuas Kev Nyab Xeeb Fab Kev Tshawb Fawb Kawm Paub Tshiab Hauv Cov Xeev Sab Hnub Poob) tau ntsuam taug rau kev ua raws Centers for Disease Control and Prevention (Cov Chaw Tuav Hauj Lwm Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob) cov lus muab tswv yim qhia hais txog cov koob tshuaj txhawb ntxiv (Lus Askiv xwb).

Qhov feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo txaus yog txhais tau li cas?

Cov neeg uas muaj teeb meem kev tiv thaiv kab mob hauv lub cev thiab twb txhaj 2 koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hom mRNA uas lawm yuav tsum tau txais ib koob tshuaj ua koob xub thawj ntxiv.

Yog tias koj muaj tej qhov twg ntawm cov yam ntxwv fab kev kho mob raws li hauv qab no koj raug xam tias muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo nyob rau qib nrab txog qib siab thiab tej zaum yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txhab ntxiv. Qhov no suav nrog cov tib neeg uas:

 • Tab tom tau txais kev kho mob khees xaws rau cov qog los sis cov mob khees xaws ntawm cov ntshav
 • Tau txais kev hloov khoom nruab nrog cev thiab tab tom noj tshuaj kho mob uas tsim ua rau roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo
 • Tau txais kev hloov tsig nqaij nyob rau 2 xyoo dhau los - los sis tab tom noj tshuaj kho mob uas tsim ua rau roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo
 • Muaj roj ntsha tiv thaiv kab mob tsis zoo theem pib uas nyob rau qib nrab txog rau qib siab (xws li DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)
 • Kis kab mob HIV nyob rau qib siab los sis tsis tau kho
 • Tab tom tau txais kev kho mob uas siv cov tshuaj kho mob corticosteroids ntau los sis lwm cov yeeb tshuaj uas tej zaum tsim ua rau roj ntsha tiv thaiv kab mob tsis zoo.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas peb muaj tam sim no yeej ntxim txog 90% rau cov kab mob vais lav uas hloov dua tshiab, tej kev txhawb nrhiav qhia tawm tias cov neeg uas muaj feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo txaus uas muaj mob pes nrab txog mob hnyav yeej tsis tsim tau kom feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev muaj zog tau. Koob tshuaj thib peb yuav tsis raug xam tias yog qhov tshuaj pab txhawb ntxiv, tab sis koob tshuaj txhab ntxiv yuav siv rau cov tib neeg uas tsis muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob zoo txaus uas txhaj xuv tshuaj txhaj ob koob.

Qhov uas tseem muaj mobtsis paub zoo yog dab tsi?

Cov neeg txhua lub hnub nyoog uas muaj cov mob xws li nram qab no (Ntawv As Kiv nkaus xwb) mas ntxim yuav muaj mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19. Kev muaj mob hnyav txhais tau tias ib tug neeg muaj tus kab mob COVID-19 yuav:

 • Tau mus pw kho hauv tsev kho mob
 • Yuav tsum tau mob siab saib xyuas
 • Yuav tsum tau lub tshuab lim cua los pab rau lawv ua pa
 • Kev tuag

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 (koob tshuaj xub thawj thiab cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv) thiab lwm cov kev tiv thaiv rau tus kab mob COVID-19 mas tseem ceeb heev, tshwj xeeb mas yog tias koj yog ib tug neeg laus neeg los sis muaj ntau yam mob los sis muaj mob hnyav xws li tej kev muaj mob teev npe ntawm no. Tej kev muaj mob no tsis suav txog txhua yam muaj mob uas ua rau koj muaj pheej hmoo yuav muaj mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19. Yog koj muaj ib yam mob uas tsis muaj npe xws li cov hais rau ntawm no, ces tham nrog koj tus kws kho mob seb yuav tswj koj tus mob li cas thiaj li zoo tshaj plaws rau koj thiab yuav tiv thaiv koj tus kheej li cas los ntawm tus kab mob COVID-19.

 • Kab mob khees xaws
 • Kab mob raum tsis paub zoo tu qab
 • Kab mob siab tsis paub zoo tu qab
 • Kab mob ntsws tsis paub zoo tu qab
 • Kab mob puas hlwb los sis lwm yam muaj mob ntsig txog mob hlwb
 • Kab mob ntshav qab zib (hom 1 los sis 2)
 • Kab mob xeeb txawm los thaum yug
 • Kab mob plawv
 • Kev kis kab mob HIV
 • Feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis zoo txaus (feem tiv thaiv kab mob hauv lub cev tsis muaj zog)
 • Kev muaj mob puas siab ntsws
 • Lub cev hnyav thiab rog dhau lawm
 • Cev xeeb me nyuam
 • Kab mob keeb ntshav los sis kab mob thalassemia
 • Kev haus luam yeeb, tam sim no los sis yav dhau los lawm
 • Kev cog khoom hauv nruab nrog cev los sis kev cog keeb ntshav
 • Kab mob hlab ntsha tawg los sis kab mob hlab ntshav hlwb tawg, uas cuam tshuam rau tej ntshav khiav mus los rau hauv lub hlwb
 • Kev quav tshuaj muaj yees
 • Kab mob ntsws qhuav
Cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab los sis loj uas tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hom mRNA ua koob xub thawj lawm puas yuav tsim nyog tau txais koob tshuaj tiv thaiv kab mob uas yog Pfizer-BioNTech los sis Moderna (mRNA)?
 • Cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab los sis loj uas tau txais koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 los ntawm Pfizer-BioNTech tsom nyog tau txais koob thib ob nyob rau sij hawm 21 hnub (3 lim tiam) tom qab txhaj thawj koob tag, hos koob thib peb tsim nyog tau txais yam tsawg 28 hnub (4 lim tiam) tom qab tau txais koob thib ob thiab koob thib plaub (koob tshuaj txhawb) tau txais kev qhia kom txhaj 3 lub hlis tom qab koob thib peb.
 • Cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab los sis loj uas tau txais koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 los ntawm Moderna tsom nyog tau txais koob thib ob nyob rau sij hawm 28 hnub tom qab txhaj thawj koob tag, hos koob thib peb tsim nyog tau txais yam tsawg 28 hnub tom qab tau txais koob thib ob thiab koob thib plaub (koob tshuaj txhawb) tau txais kev qhia kom txhaj 3 lub hlis tom qab koob thib peb.
 • Tej zaum koj kuj tseem yuav tau txais koob tshuaj txhawb Pfizer-BioNTech tiv thaiv kab mob COVID-19 koob thib ob yog tias koj muaj hnub nyoog 12 xyoos nce uas muaj qee yam teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev yam tsawg 4 lub hlis tom qab tau txais thawj koob tshuaj txhawb uas siv qee yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tau txais kev tso cai los sis pom zoo. Tej zaum koj kuj tseem yuav tau txais koob tshuaj txhawb Moderna tiv thaiv kab mob COVID-19 koob thib ob yog tias koj muaj hnub nyoog 18 xyoos nce uas muaj qee yam teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev yam tsawg 4 lub hlis tom qab tau txais thawj koob tshuaj txhawb uas siv qee yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tau txais kev tso cai los sis pom zoo.
Cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab thiab loj uas tau txais koob tshuaj J&J/Janssen tiv thaiv kab mob COVID-19 ua koob xub thawj lawm tsim nyog yuav tau txais tsawg koob?
 • Tsim nyog yuav tau txais koob txhaj ntxiv (koob thib ob) sij hawm 28 hnub (4 lim tiam) tom qab tau txais koob tshuaj J&J/Janssen. Thiab tsim nyog tau txais koob tshuaj txhawb (koob thib peb) yam tsawg 2 lub hlis tom qab koob txhaj ntxiv ua yog hom tshuaj mRNA.
 • Cov tshuaj txhaj ntxiv yuav tsum yog tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hom mRNA, hos koob txhaj txhawb los tsim nyog yog tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hom mRNA zoo ib yam nkaus xwb yeeb vim tias muaj kev ntxhov siab txog kev phom sij rau Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS, ua rau muaj ntshav khov yeeb vim kev tsis muaj nplai ntshav txaus) tuaj ntxiv thaum siv tshuaj tiv thaiv kab mob J&J/Janssen. TTS yog yam uas tsis tshua pom muaj tiam sis tau tshwm sim mas loj heev uas yuav ua rau muaj ntshav txhaws los sis ua rau ntshav khov.
 • Cov neeg loj uas tau txais thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj txhawb tiv thaiv kab mob COVID-19 uas yog Johnson & Johnson los ntawm Janssen yam tsawg tau 4 lub hlis dhau los tam sim no tej zaum yuav tau txais koob tshuaj txhawb thib ob uas yog siv hom tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hom mRNA.
Dab tsi yog qhov ua rau muaj kev txo lub sij hawm tos txhaj koob tshuaj txhawb 5 lub hlos los ua tshuav 3 lub hlis rau cov neeg uas muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab los sis loj?

Cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab los sis loj tej zaum yuav tsim tsis tau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev los mus tiv thaiv tom qab txhaj thawj cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob tag, txawm yog hais tias yuav tau txais kev txhaj tag cov koob tshuaj thawj 3 koob uas yog tshuaj tiv thaiv kab mob hom mRNA los xij. Cov neeg no tseem muaj feem ntau yuav zuj zus tuaj uas yuav tsis muaj kev tsim tau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev thaum sij hawm dhau mus thiab yuav tau txais koob tshuaj txhawb sai dua qub. Cov ntaub ntawv teev cia los ntawm ntau qhov chaw tshawb fawb kawm paub tau qhia hais tias cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab los sis loj yav muaj roj tiv thaiv kab mob hauv nrog cev ntxiv tuaj tom qab hno koob tshuaj txhawb tas li sij hawm tsis dhau 5 lub hlis. Tseem tsis tau muaj pov thawj cuam tshuam rau kev nyob xeeb txog kev siv. Nyob rau lub sij hawm no, muaj kev sib kis kab mob COVID-19 yam ceev heev nyob rau Teb Chaws Mes Kas, thiab muaj kev nyob ze rau cov neeg tau kis kab mob lawm yam yeej zam tsis tau. Yog li ntawv, yog li ntawv kev muab koob tshuaj txhawb kom ceev li ceev tau thiaj yog qhov tseem ceeb yuav ua rau pab tau cov neeg uas muaj kab mob ntau yam.

Cov neeg muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev theem nrab los sis loj puas yuav tsim nyog muaj ntawv pov thawj los ntawm kws kho mob/ntaub ntawv yuav tshuaj los sis lwm yam ntaub ntawv los txhais cov koob tshuaj no.

Tsis tag muaj, cov neeg no tuaj yeem piav qhia txog lawv tus kheej thiab txais tau cov koob tshuaj no tau nyob rau txhua qhov chaw hno tshuaj. Qhov no yuav pab tau kom tsis muaj teeb meem cuam tshuam rau kev nkag tau mus txhaj tshuaj rau pawg neeg no. Yog cov tib neeg uas muaj teeb meem rau kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev muaj lus nug hais txog lawv qhov mob tshwj xeeb, lawv tuaj yeem sab laj tau rau lawv tus kws kab kho mob seb puas tsim nyog tau txais koob tshuaj txhaj ntxiv haum rau lawv.