Phau Ntawv Qhia Siv Ua Duab Uas Raug Siv Raws Cai Ntawm Xeev Washington Pov Thawj ntawm Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog yam uas yuav tsum tau ua rau ntau cov lag luam, cov koom txoos thiab cov tswv hauj lwm. Cov hom pov thawj txuas mus no tau lees txais siv tau nyob rau hauv Washington. Tej zaum qee cov chaw tsuas lees txais ib hom tshwj xeeb los ntawm daim npe hauv qab no xwb.

Hwm cov kev cai ntawm lub chav thiab npaj ua ntej txhawm rau qhia kom pom hom pov thawj uas tau nug txog

CDC COVID-19 Daim Npav Sau Tseg Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

 • Cov thaum xub thawj, cov theej tawm los sis thaij ua duab rau hauv xov tooj tuaj yeem lees txais tau.
 • Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm siv tau nyob rau ob vij tom qab txhaj koob tshuaj zaum kawg uas tau sau tseg:
  • Johnson & Johnson: Ib koob, tso cai rau cov muaj 18 xyoos thiab loj dua
  • Moderna: Ob koob txhaj sib nrug li 28 hnub rau cov muaj 6 hli thiab loj dua
  • Novavax: Ob koob txhaj sib nrug li 21 hnub rau cov muaj 12 xyoos thiab loj dua
  • Pfizer: Twb tau txhaj xuv tshuaj uas txhaj 3 koob rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli mus txog 4 xyoos lawm. Thawj koob tshuaj uas txhaj 2 koob yuav tau txhaj kom sib nrug 21 hnub thiab koob thib 3 yog 8 lub lim tiam tom qab koob thib 2.
  • Pfizer: Ob koob txhaj sib nrug li 21 hnub rau cov muaj 5 xyoos thiab loj dua
COVID-19 Vaccination Record Card Sample

Ntawm no yog qee cov lus qhia pab tau zoo uas koj sim nyog siv thaum saib xyuas koj daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob:

Daim Ntawv Pov Thawj Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 los sis Tus Khauj QR

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

Tus Qauv A:
Daim Ntawv Pov Thawj ntawm Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19. Muaj los ntawm MyIRmobile.com.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

Tus Qauv B:
WAverify.org Tus Khauj QR
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

Tus Qauv C:
Tus khauj QR tau qhia nyob rau hauv lub app xov tooj ua khub uas tau txais kev pom zoo. (Tej zaum cov app xov tooj yuav sib txawv)

Xeev WA Qhov Kev Ua Hauj Lwm Txog Ntaub Ntawv Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob daim ntawv luam tawm los

 • Certificate of Immunization Status (CIS, Daim Ntawv Pov Thawj Qib Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv) cov foos uas tau luam tawm los ntawm Washington State Immunization Information System.
 • Cov foos uas siv tes sau yuav tsis xam tias siv tau tshwj tsis yog tau muaj kev kos npe los ntawm tus kws muab kev pab cuam fab kev kho mob.
Certificate of Immunization - Sample

Dab tsi yog lwm cov ntxiv uas suav ua ntaub ntawv kaw tseg raug raws cai ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

 • Ntaub ntawv kaw tseg fab kev kho mob hauv es lev taus niv luam tawm los uas tau txheeb xyuas los ntawm tus kws muab kev pab cuam fab kev kho mob

Rau cov lus nug txog cov ntaub ntawv sau tseg txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, hu rau 1-800-525-0127, ces nias #.