Tsim Kev Ntseeg Siab thiab Rhuav Tshem Tej Lus Xyav

Koj tuaj yeem tso siab tau rau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19!

Tib neeg feem coob nyob hauv teb chaws Meskas tab tom npaj txhaj tshuaj tawm tsam kab mob COVID-19, tab sis muaj qee leej xav paub ntau ntxiv ua ntej txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Qhov no yeej yog qhov ib txwm zoo li ntawd. Peb xav kom muaj kev ntseeg siab los txiav txim siab txog qhov cuam tshuam peb lub neej.

Yuav kom ntseeg siab, peb yuav tsum muaj tej chaw muaj lus qhia uas txaus ntseeg. Pab cov phooj ywg thiab tsev neeg cais kom meej tej lus xyav thiab qhov tseeb hais txog tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

 

 

Koj tuaj yeem pab ua kom tib neeg ntseeg siab nyob rau lawv li kev txiav txim siab los txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Koj tuaj yeem pab tau qhov no los ntawm:

Koj muaj peev xwm txhawb tau cov neeg nyob ib ncig koj los ntawm yam koj hais thiab yam koj ua. Saib cov lus qhia tswv yim no hais txog txoj hauv kev sib tham txog tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nrog cov phooj ywg thiab tsev neeg (Lus Askiv nkaus xwb).

Saib qhov tseeb txog tshuaj tiv thaiv kab mob hauv qab no thiab qhia nws rau cov neeg uas koj paub. Peb tau muab nws teeb ua cov ncauj lus uas tseem ceeb.

Kev Nyab Xeeb thiab Kev Siv Tau Zoo

Nws yuav zoo li cas yog kuv txhaj los sis tsis txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

Qhov txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 ntawd nws yog koj li kev xaiv, tab sis peb xav kom muaj neeg tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom coob li coob tau thiab yuav xaus tau kev sib kis mob. Thaum lub zej zog tej roj ntshav tiv thaiv kab mob muaj zog lawm los ntawm kev txhaj tshauj tiv thaiv kab mob los sis kev kis mob tsis ntev los no ces tus kab mob COVID-19 yuav sib kis nyuaj lawm. Thaum muaj qib kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob siab tuaj lawm, yuav txo tau qib kev kis kab mob.

Cov tib neeg tus uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tseem tuaj yeem coj tau tus vais lav thiab kis nws mus rau lwm tus. Qee tus neeg tsis tuaj yeem txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob vim yam ntxwv mob nkeeg, thiab qhov no ua rau lawv muaj nqis tshwj xeeb rau kab mob COVID-19. Yog koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, koj los kuj muaj feem siab dua txog ntawm kev yuav tau pw kho hauv tsev kho mob los sis tuag los ntawm kab mob COVID-19 hom tawm tshiab (Lus Askiv nkaus xwb). Kev txhaj tshuaj thaiv kab mob tsis yog pov thaiv koj nkaus xwb, tab sis tseem pov thaiv tau koj tsev neeg, cov neeg zej zog thiab lub zej zog.

Vim li cas kuv thiaj tsim nyog yuav tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias tib neeg feem coob mob los twb cawm dim lawm?

Tib neeg feem coob tus mob COVID-19 tsuas muaj yam ntxwv mob me xwb. Txawm li cas los, tus vais lav yeej tseem yog qhov twv tsis tau li, thiab peb paub tias muaj ntau hom tshiab ntawm kab mob COVID-19 uas yuav ua rau koj mob hnyav heev. Qee tus neeg tuaj yeem mob hnyav heev los sis tuag los ntawm COVID-19, tab txawm cov hluas uas twb tsis muaj mob lwm yam uas kho tsis zoo tu qab li. Lwm yam, raws li paub "cov neeg mob COVID ntev" yuav muaj cov yam ntxwv mob ntev txog ntau hli thiab cuam tshuam lawv txoj kev ua neej tom qab kis mob lawm. Peb los kuj tsis paub tseeb txog cov kev cuam tshuam ncua ntev ntawm kab mob COVID-19 vim nws tseem yog ib tus mob tshiab xwb. Kev txhaj tshuaj lawm yog txoj hauv kev pov thaiv tau zoo tshaj tawm tsim tus vais lav.

Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob muaj kev nyab xeeb los sis siv tau zoo tiag?

Yog, cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yeej muaj kev nyab xeeb thiab tiv thaiv tau zoo. Cov kws tshawb fawb tau sim cov tshuaj tiv thaiv kab mob rau kaum tawm txhiab tus tib neeg uas koom nrog cov kev sim. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob ua tau raws li lub U.S. Food and Drug Administration (FDA, Teb Chaws Meskas Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) cov qauv cai rau kev nyab xeeb, qhov siv tau zoo, thiab qhov zoo ntawm kev tsim tawm tau txais kev tso cai siv xwm txheej ceev. Pom tias nws pov thaiv tau tib neeg zoo heev kom txhob mob kab mob COVID-19. Txij li ntawd los, cov tshuaj tiv thaiv kab mob thiab muaj kev nyab xeeb rau ntau lab leej neeg.

Saib cov vis dis aus no los kawm paub ntxiv txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tau tsim tawm:

Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob nyab xeeb rau kuv tus me nyuam?

Yog. Tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer tau muab sim rau ntau txhiab tus hluas lawm thiab pom tias nyab xeeb. Nws los kuj tseem siv tau zoo heev - cov hluas uas yeem kam tuaj sim tshuaj yeej tsis muaj tus mob kab mob COVID-19 li. Lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) pom zoo txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau txhua leej muaj 6 hli xyoos thiab loj dua ntawd (Lus Askiv nkaus xwb).

Kuv yuav ntseeg tau li cas tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob yog muaj kev nyab xeeb?

Txhawm rau ua kom ntseeg tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyab xeeb, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) tau nthuav dav thiab txhawb zog rau lub teb chaw kom muaj peev xwm los saib xyuas kev nyab xeeb ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob. Vim li no, cov kws muaj kev paub txog tshuaj tiv thaiv kab mob thiaj soj saib thiab paub txog cov teeb meem uas yuav tsis pom ncua sij hawm ua kev sim tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

Puas yog kuv tuaj yeem kis tau kab mob COVID-19 los ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

Tsis yog, koj yuav tsis tuaj yeem kis tau kab mob COVID-19 los ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav tsis muaj tus vais lav uas tsim ua rau mob COVID-19.

Kuv puas yuav tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob lawm yog tias kuv twb mob COVID-19 los lawm?

Yog, koj tsim nyog tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog tias koj twb mob COVID-19 los lawm. Cov ntaub ntawv qhia pom tias raws li ib txwm nws yeej tsis rov kis dua tus kab mob COVID-19 lawm nyob rau 90 hnub tom qab uas koj tau kis. Qhov ntawd tej zaum koj yuav muaj qee cov kev pov thaiv los ntawm kab mob COVID-19 (tau hu ua roj tshav tiv thaiv kab mob raws li ib txwm muaj) rau ib ncua sij hawm luv. Txawm li cas los, peb tsis paub tias xyov roj ntshav tiv thaiv kab mob raws li ib txwm muaj yuav nyob mus ntev npaum cas. Kawm paub ntxiv txog ntawm vim li cas koj tsim nyog yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 (Lus Askiv nkaus xwb)

Dab tsi yog qhov sib txawv ncua ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab roj ntshav tiv thaiv kab mob?

 Roj ntshav tiv thaiv kab mob raws li ib txwm muaj los ntawm kev kis mob yuav ua rau muaj qee qib ntawm roj ntshav tiv thaiv kev rov kis kab mob dua tshiab tab sis nws yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum paub tias kev kis kab mob xub thawj ntawm cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj yuav muaj pheej hmoo siab ntxiv rau kev mob loj, kev pw kho hauv tsev kho mob, thiab kev tuag. Txawm tias qee leej neeg yuav muaj cov roj ntshav tiv thaiv kab mob tom qab kev kis mob COVID-19 los, lwm tus tej zaum yuav tsis muaj. Rau tus uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tom qab kev kis mob, tsis muaj hauv kev yuav qhia tau tias qhov kev pov thaiv ntawd zoo npaum li cas, nws yuav kav ntev npaum li cas los sis qhov roj ntshav tiv thaiv kab mob ntawd tiv thaiv puas tau tej kab mob txia tshiab.

Vim tias peb tso siab tsis tau rau cov roj ntshav tiv thaiv kab mob raws li ib txwm muaj los pov thaiv qhov kev rov kis mob los sis kev muaj mob loj los ntawm kab mob COVID-19, kev taug qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los txog rau tam sim no thiaj tseem yog qhov kev pov thaiv zoo tshaj plaws thiab lub tswv yim tseem ceeb los pov thaiv cov kev kis mob SARS-COV-2, kev ua mob loj dua qub uas tau cuam tshuam, thiab kev kis mob txuas mus ntxiv.

Kev Noj Qab Haus Huv Hais Txog Kev Muaj Tub Muaj Ki

Puas yog kuv tseem tuaj yeem muaj taus me nyuam yog tias kuv tau txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

Yog. Koj qhov txhawj xeeb txog kev muaj tub muaj ki thiab cov tshuaj tiv thaiv kab mob yeej yog qhov nkag siab tau. Nov yog yam uas peb paub: tseem tsis tau muaj pov thawj fab kev tshawb fawb qhia tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob ua rau muaj me nyuam nyuaj los sis tsis muaj zog. Thaum qhov tshuaj tiv thaiv kab mob mus rau hauv koj lub cev, nws yuav ua hauj lwm nrog koj tej roj ntshav tiv thaiv lub cev los tsim roj ntshav tiv thaiv kab mob tawm tsam khaus laus nas vais lav. Qhov kev lis hauj lwm no yuav tsis cuam tshuam txog koj tej roj ntshav tsim tub ki.

Lub American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, Meskas Lub Tsev Kawm Khos Lej ntsig txog Cov Kws Pab Yug Me Nyuam thiab Kws Kho Mob Rau Poj Niam) muaj lus pom zoo txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau txhua leej tus uas xav kom cev xeeb me nyuam nyob rau yav tom ntej los sis tam sim no tab tom cev xeeb me nyuam los sis me nyuam tseem noj niam mis. Muaj coob leej tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txij li thaum cev xeeb me nyuam los sis yug tau me nyuam puav leej noj qab nyob zoo.

Rau lwm cov chaw qhia txog kev tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum cev xeeb me nyuam thiab kev pub niam mis rau me nyuam, thov mus saib cov ntaub ntawv kev paub txog kev tau txhaj tshuaj los txog rau tam sim no ntawm One Vax, Two Lives lub vev xaib.

Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob nyab xeeb rau tus poj niam cev xeeb me nyuam?

Yog, koj tuaj yeem txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog tias koj cev xeeb me nyuam, thiab lub American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (Lus Askiv nkaus xwb) pom zoo txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov poj niam cev xeeb me nyuam. Tsis tau muaj pov thawj qhia tias tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsim teeb meem rau kev cev xeeb me nyuam, kev loj hlob ntawm tus me nyuam, thaum yug los sis kev muaj taus me nyuam.

Rau lwm cov chaw qhia txog kev tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum cev xeeb me nyuam thiab kev pub niam mis rau me nyuam, thov mus saib cov ntaub ntawv kev paub txog kev tau txhaj tshuaj los txog rau tam sim no ntawm One Vax, Two Lives lub vev xaib.

Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob nyab xeeb rau tus poj niam uas tab tom pub niam mis rau me nyuam?

Yog, koj tuaj yeem txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog tias koj tseem tab tom pub niam mis rau me nyuam. Koj tsis tas yuav tso tseg kev pub niam mis rau me nyuam yog tias koj xav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Qhov tseeb tiag, muaj kev tshaj tawm ua ntej no qhia tias tshuaj tiv thaiv kab mob yuav pab tau koj xa tawm qhov tsim kev tiv thaiv kab mob mus rau koj tus me nyuam los ntawm cov kua mis. Yuav tau muaj kev tshawb fawb ntxiv, tab sis yog tias qhov no siv tau lawm, nws yuav pab pov thaiv tau koj tus me nyuam los ntawm kab mob COVID-19.

Nyem ntxiv txog ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab cov poj niam thiab lawv tus me nyuam yug tshiab (Lus Askiv nkaus xwb).

Puas yog qhov tshuaj tiv thaiv kab mob hloov koj kev coj khaub ncaws?

Muaj qee leej tshaj tawm tias hloov lawv kev coj khaub ncaws tom qab tau txhaj tshuaj lawm, tab sis tam sim no tsis tau muaj ntaub ntawv qhia tias qhov no cuam tshuam nyob rau ncua ntev. Cov kev coj khaub ncaws tuaj yeem hloov tau vim muaj ntau yam sib txawv, xws li kev ntxhov siab.

Cov Feem Xyuam Coj Los Sib Tov

Cov feem xyuam coj los sib tov ua tshuaj tiv thaiv kab mob muaj dab tsi?

Koj yuav pom qee cov lus xyav thiab qhov tsis tseeb txog cov feem xyuam coj los sib tov uas muaj npe nyob hauv oos lais los sis tej vev xaib sib tham pem. Tej pom ntawd nws yog tej kev xyav. Cov feem coj los sib tov ua tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 (Lus Askiv nkaus xwb) yog yam ib txwm muaj rau kev tsim tshuaj tiv thaiv kab mob. Nws muaj lwm feem xyuam xyaw yam muaj sia ntawm mRNA los sis tus vais lav cuav uas hloov kho lawm nrog rau cov feem xyuam sib tov xws li roj, ntsev, thiab piam thaj los pov thaiv qhov feem xyuam sib tov uas ciaj sia thiab pab nws ua hauj lwm kom zoo zog tuaj nyob rau koj lub cev thiab pov thaiv qhov tshuaj tiv thaiv kab mob ncua sij hawm khaws tseg thiab xa.

Tshuaj Novavax Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 yog ces tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob muaj protein uas muaj kuab tshuaj txhab ntxiv ua ke nrog rau cov roj thiab piam thaj los pab kom yam tshuaj tiv thaiv kab mob no ua hauj lwm tau zoo dua qub. Yam tshuaj tiv thaiv kab mob no tsis siv mRNA.

Saib daim npe cov feem xyuam sib tov tag nrho nyob rau Pfizer, Moderna, Novavax thiab Johnson & Johnson hauv cov ntawv qhia qhov tseeb.

Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson muaj qhov tsig nqaij ntawm tus kab mob?

Qhov tshuaj Johnson & Johnson tiv thaiv kab mob COVID-19 raug tsim tawm los uas siv tib yam tev naus laus yis zoo thooj kiag lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob. Nws tsis muaj cov feem xyuam ntawm cov tsig nqaij los sis cov tsig nqaij phem muaj kab mob. Ib feem ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob yog tau tsim los nyob hauv chav tshawb kev loj hlob cov theej tawm ntawm cov tsig nqaij uas thaum xub thawj tau xaiv khaws cia tau tshwm sim ntev tshaj 35 xyoo dhau los. Txij li ntawd los, cov kab ntsig nqaij ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob no tau raug tswj yug nyob hauv lub chav ntsuam xyuas kab mob. Tsis muaj lwm cov chaw qhia paub ntxiv txog ntawm cov tsig nqaij kab mob uas raug siv los ua cov tshuaj tiv thaiv kab mob no ntxiv lawm. Qhov no yuav pom tej ntaub ntawv tshiab rau qee tus neeg. Txawm li cas los, cov tshuaj tiv thaiv kab mob rau mob ua qoob, pob khaus, thiab kab mob siab hom A, yog tau tsim nyob rau tib txoj hauv kev.

Puas yog cov tshuaj tiv thaiv kab mob muaj microchips (mais khaus xiv)?

Tsis, cov tshuaj tiv thaiv kab mob tsis muaj mais khaus xiv los sis lub cuab yeej soj taug qab. Nws tsuas muaj feem xyuam sib xyaw uas tseem siv tau los pab koj lub cev tsim roj ntshav tawm tsam kab mob COVID-19, ntxiv nrog cov roj, ntsev, thiab piam thaj.

Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 ua rau kuv zoo li hlau nplaum?

Tsis yog, koj yuav tsis zoo li hlau nplaum yog koj tau txhais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 lawm. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsis muaj cov feem xyuam uas ua rau muaj hluav taws xob nqus, thiab nws tsis muaj hlau tov li. Koj tuaj yeem saib daim npe cov feem xyuam sib tov tag nrho nyob rau Pfizer, Moderna, thiab Johnson & Johnson cov ntawv qhia qhov tseeb rau kev paub ntxiv.

Cov Kev Hnyav Siab Txog Kev Noj Qab Haus Huv

Puas yuav ua rau kuv muaj ntshav khov los ntawm qhov tshuaj tiv thaiv kab mob?

Qhov pheej hmoo ntshav khov muaj tsawg heev. Qhov coob ntawm cov tib neeg uas muaj ntshav khov tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson muaj tsawg tshaj plaws li piv rau ntau lab leej ntawm cov tib neeg uas tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm thiab tsis muaj ntshav khov. Rau kev sib pib, qhov pheej hmoo yuav qis dua kev noj tshuaj tswj kom txhob muaj me nyuam, qhov uas ntau lab leej poj niam noj txhua hnub. Nrhiav cov lus teb rau koj cov lus nug txog ntawm kev tswj qhov muaj me nyuam thiab tshuaj Johnson & Johnson tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab ntau yam ntxiv (Lus Askiv nkaus xwb).

Koj tuaj yeem sib tham nrog koj tus kws pab kho mob txog ntawm koj cov kev pheej hmoo. Cov kev tshaj tawm txog ntshav khov tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson hauv cov poj niam tseem hluas hnub nyoog qis dua 50 xyoo. Yog tias koj yog ib tus poj niam hnub nyoog 18-50 xyoo, koj tsim nyog paub txog tias koj muaj kev pheej hmoo siab zog uas muaj ntshav khov, uas tuaj yeem ua rau tuag taus. Cov kev hnyav siab txog ntshav khov tsuas yog cuam tshuam nrog tshuaj Johnson & Johnson tiv thaiv kab mob COVID-19, tsis yog cov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer los sis Moderna. Yog koj muaj kev hnyav siab txog ntawm kev siv tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson, nug koj tus kws pab kho mob txog siv cov tshuaj tiv thaiv kab mob Moderna los sis Pfizer los hloov tam.

Puas tsim nyog kuv txhawj xeeb txog mob plawv los sis mob hlab ntshav plawv?

Ntau xwm txheej ntawm mob plawv (ua mob doog rau txoj leeg plawv) thiab mob hlab ntshav plawv (ua mob doog rau tej leeg nqaij hauv lub plawv) tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog muaj tsawg heev. Tsuas yog muaj tsawg leej heev thiaj ntsib qhov no tom qab kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Rau cov tib neeg uas ntsib, cov xwm txheej feem ntau lawm yog tshwm sim rau cov hluas thiab cov tseem yau, cov tsos mob muaj me heev rau cov xwm txheej feem ntau, thiab tib neeg feem ntau lawm yuav zoo nws xwb los sis muaj kev kho me ntsis xwb. Mob plawv los sis mob hlab ntshav plawv yuav nquag pom muaj ntau dua thaum koj mob COVID-19.

Raws li thaum Lub Xya Hlis Ntuj Tim 30, 2021, muaj tsawg tshaj 1500 xwm txheej tshaj tawm rau Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Lub Chaw Tshaj Tawm Kev Fab Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob), nws muaj 699 xwm txheej nkaus xwb nyob hauv Teb Chaws Meskas (Lus Askiv nkaus xwb), ua ke no muaj tshaj li 177 lab leej twb txhaj yam tsawg kawg ib koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 lawm.

Koj tuaj yeem sib tham nrog koj tus kws kho mob txog ntawm koj cov kev pheej hmoo. Yog koj muaj cov tsos mob tom qab kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, koj tuaj yeem tshaj tawm nws rau VAERS (Lus Askiv nkaus xwb).

Kawm paub ntxiv txog ntawm mob plawv los sis mob hlab ntshav plawv ua raws li cov lus qhia txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 (Lus Askiv nkaus xwb).

Kuv puas tuaj yeem tau txais qhov tshuaj tiv thaiv kab mob yog tias kuv tseem muaj yam ntxwv mob tas zog?

Tib neeg feem coob tus uas tseem muaj mob los sis muaj cov yam ntxwv mob tuaj yeem txhaj tau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Qhia rau koj tus kws pab kho mob paub txog ntawm txhua cov kev fab tshuaj thiab cov yam ntxwv mob uas koj muaj. Qhov tseeb, ntau tus yam ntxwv mob uas muaj yuav ua rau koj pheej hmoo siab zog ntawm kev mob ntau yam los ntawm kab mob COVID-19, yog li ntawd tshuaj tiv thaiv kab mob tseem ceeb tshaj lawm los pov thaiv koj kom txhob ua mob.

Cov pawg neeg tshwj xeeb no yuav tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19:

Yog tias yav tag los koj muaj keeb kwm fab tshuaj los sis koj xav tias yuav muaj kev fab tshuaj loj vim feem xyuam sib tov ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob, nyeem txog ntawm Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau cov neeg muaj kev fab tshuaj (Lus Askiv nkaus xwb). Kev fab tshuaj tom qab kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 (Lus Askiv nkaus xwb) yog pom muaj tsawg thiab tshwm sim thaj tsam li 2 txog 5 leej rau ib lab leej uas tau txhaj tshuaj nyob hauv Teb Chaws Meskas.

Tej ntaub ntawv no (Lus Askiv nkaus xwb)c tsom rau pab cov pawg tib neeg saum toj no los muab kev txiav txim siab txog ntawm kev tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

Puas yog qhov tshuaj tiv thaiv kab mob hloov kuv li DNA?

Tsis, cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav tsis hloov los sis pauv koj li DNA. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob muab lus qhia rau peb cov tsig nqaij los tsim kev pov thaiv tawm tsam tus kab mob uas tsim ua rau muaj COVID-19. Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob tsis mus nyob rau hauv ua ib feem ntawm tsig nqaij uas khaws peb li DNA cia. Dhau li no lawm, cov tshuaj tiv thaiv kab mob ua hauj lwm nrog peb lub cev kev tiv thaiv kab mob li ib txwm muaj los tsim roj ntshav tiv thaiv. Kawm paub ntxiv txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 mRNA (Lus Askiv nkaus xwb) thiab vais lav vev tawj (Lus Askiv nkaus xwb).

Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsim ua rau muaj kev fab tshuaj ncua ntev?

Peb tau muaj ntaub ntawv tshawb fawb ntau heev lawm txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab lwm cov kab mob. Saib raws cov ntaub ntawv, cov kws muaj kev paub tshwj xeeb ntseeg tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob nyab xeeb heev. Cov kev fab tshuaj feem ntau lawm rau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 muaj me xwb, xws li nkees los sis mob txhais npab thiab tsuas yog ob peb hnub xwb ces zoo lawm. Qhov ua mob loj los sis mob ntev muaj tsawg heev.

Cov kev sab tshuaj ncua sij hawm ntev feem ntau lawm tshwm sim yim vij txij thaum txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Vim li no cov chaw tsim tshuaj tiv thaiv kab mob yuav kom tos yam tsawg kawg yim vij tom qab cov kev pib sim tshuaj ua ntej lawv yuav kam rau Tso Cai Siv Xwm Txheej Ceev los ntawm Teb Chaws Meskas Food and Drug Administration (FDA, Lub Koom Haum Tswj Khoom noj thiab Yeeb Tshuaj). Cov kws muaj kev paub tswj xeeb tseem soj saib txuas mus ntxiv rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau cov kev hnyav siab txog kev nyab xeeb. Lub FDA tshawb fawb qhov tseeb txog cov kev tshaj tawm txog kev fab tshuaj loj los sis fab tshuaj heev.