WA Notify Cov Ntawv

Koj puas tau txais ntawv los sis qhov ceeb toom los ntawm Washington State Department of Health (DOH, Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Xeev Vos Sees Tas)?

Muaj ob hom ntawv sau tuaj qhia/kev ceeb toom uas koj yuav tau txais hauv xov tooj.

Kev ceeb toom qhia paub txog ntawm kuaj paub tias mob COVID-19 lawm

DOH yuav xa qhov kev ceeb toom thiab/los sis ntawv nrog txoj kab txheeb xyuas rau txhua tus xov tooj uas cuam tshuam nrog txhua tus uas kuaj paub tias mob COVID-19 lawm thiab tshaj tawm mus rau DOH. Qhov kev ceeb toom qhia paub no yuav muab cov ntaub ntawv hais txog kev ceeb toom qhia rau lwm cov neeg siv WA Notify uas tsis qhia npe paub tias tej zaum lawv tau nphav raug kab mob COVID-19 lawm.

Yog koj yog ib tus siv WA Notify, koj tsuas taum tes rau qhov ceeb toom los sis nyem rau txoj kab txuas mus nyob hauv tsab ntawv xa xov thiab coj raws li tag nrho cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los qhia rau lwm tus paub yam tsis qhia npe ntawm qhov ntxim li phav tau kab mob lawm.

Yog tias koj tsis yog tus neeg siv WA Notify, koj tuaj yeem tsis quav ntsej qhov ntawv. Yog tias koj xav los kawm paub ntxiv txog ntawm WA Notify, suav nrog txoj hauv kev lo nruab nws mus rau hauv koj lub xov tooj, mus saib WANotify.org

Cov neeg siv WA Notify uas siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus (cuab yeej kuaj kab mob tom tsev) thiab kuaj tau muaj kab mob COVID-19 tuaj yeem thov tus khauj txheeb xyuas txhawm rau ceeb toom qhia rau lwm cov neeg siv WA Notify uas tsis qhia npe paub tias tej zaum lawv tau nphav raug kab mob COVID-19 lawm. Mus saib tshooj lus "Kev ceeb toom qhia rau lwm cov paub yog koj siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus kuaj tau muaj kab mob COVID-19" nyob rau ntawm WANotify.org.

Kev ceeb toom txog ntawm qhov ntxim nphav tau kab mob COVID-19

Cov neeg siv WA Notify uas ntxim li nphav tau kab mob lawm yuav tau txais qhov kev ceeb toom ntxim nphav tau kab mob.

Cov ntawv thiab cov kev ceeb toom nws zoo li cas?

Kev ceeb toom qhia paub txog kuaj paub tias mob COVID-19 lawm

Daim duab ntawv cov ntawv thiab kev ceeb toom

pop up notification screenshot

 

Cov ntsiab lus ntawm kev ceeb toom thiab ntawv

Share Your COVID-19 Diagnosis

Tap here to anonymously let others know they may have been exposed to COVID-19. Follow the steps to help keep your community safe. Your personal info will not be shared.

Qhia Koj Qhov Kev Kuaj Ntsuam Kab Mob COVID-19

Nias rau ntawm no qhia rau lwm cov neeg paub uas tsis pub paub npe tias tej zaum lawv nphav tau kab mob COVID-19 lawm. Ua raws li cov kauj ruam txhawm rau pab ceev kom koj lub zej zos muaj kev nyab xeeb. Yuav tsis muab koj cov ntaub ntawv teev qhia tus kheej qhia tawm.

Daim duab ntawv cov ntawv thiab kev ceeb toom

text message screenshot

 

Cov ntsiab lus ntawm kev ceeb toom thiab ntawv

Message from (Mensaje del) WA Dept. of Health:

This number was given for a recent COVID-19 test. If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=8w5io5c38ipo24fc

Se dio este numéro para una prueba reciente de COVID-19. Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos para alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto

Daim duab ntawv cov ntawv thiab kev ceeb toom

text message screenshot

 

Cov ntsiab lus ntawm kev ceeb toom thiab ntawv

Message from WA Dept. of Health:

If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=5b56h13n80q9onll

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text.

Daim duab ntawv cov ntawv thiab kev ceeb toom

text message screenshot

 

Cov ntsiab lus ntawm kev ceeb toom thiab ntawv

Mensaje del Departamento de Salud del Estado de Washington:

Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

https://us-wa.en.expressly/v?c=dvo8iije3v33saoj

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto.

Kev ceeb toom txog ntawm qhov ntxim nphav tau kab mob COVID-19

Daim duab ntawv cov ntawv thiab kev ceeb toom

exposure notification screenshot

Cov ntsiab lus ntawm kev ceeb toom thiab ntawv

You may have been exposed to COVID-19

You have been near someone recently who tested positive for COVID-19. What you do next matters and we're here to help. Tap to learn more.

Tej zaum koj nphav tau kab mob COVID-19 lawm

Koj tau nyob ze qee leej neeg uas tau muaj kev ntsuam sim pom muaj kab mob COVID-19 tsis ntev los no. Yam koj yuav tau ua mus tom ntej thiab peb nyob ntawm no los pab. Taum txhawm rau kawm paub ntxiv.

Kuv tsim nyog yuav ua li cas yog tias kuv tau txais cov ntawv sau thiab qhov kev ceev toom?

Yog koj yog ib tus siv WA Notify koj tsim nyog nyem rau txoj kab txuas mus nyob hauv cov ntawv los sis taum tes rau qhov kev ceeb toom thiab ua raws li tag nrho cov kauj ruam uas tsis qhia npe txhawm rau kom paub lawv cov kev kuaj kab mob tau los nyob rau hauv lub cuab yeej app. Qhov kev qhia no yog tsis qhia npe rau lwm tus uas siv WA Notify paub tias lawv tau nyob ze tsis ntev los no uas ntxim li nphav tau COVID-19 lawm. Kam rau cov neeg siv WA Notify los lees yam tsis qhia npe rau lawv cov tshwm sim tau los ntawm kev kuaj mob kom pov thaiv tau COVID-19 kom txhob kis mus ceev. Lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv tseem yuav hu thiab muab txoj kab txuas mus txheeb xyuas los sis tus khauj ncua sij hawm lis hauj lwm ntsuam xyuas qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej.

Thov txuas lus nrog koj tus kws pab kho mob xub thawj los sis tus kws kuaj mob yog tias:

  • koj tau txais tsab ntawv thiab/los sis qhov kev ceeb toom, tab sis tsis tau txais koj cov tshwm sim tau los ntawm kev kuaj mob uas paub tseeb tiag los sis
  • koj muaj lus nug txog ntawm koj cov tshwm sim tau los ntawm kev kuaj mob

Cov lus nyiam nug

Yog tias WA Notify tsis paub tias kuv yog leej twg, kuv puas yuav tau txais tsab ntawv thiab/los sis qhov kev ceeb toom?

Cov ntawv thiab cov kev ceeb toom yog raug xa tuaj ntawm DOH, tsis yog WA Notify. DOH xa tsab ntawv thiab/los sis qhov kev ceeb toom mus rau txhua tus uas kuaj paub tias mob COVID-19 lawm vim peb tsis paub tus siv WA Notify. Yog koj tsis yog ib tus siv WA Notify, ces koj tsis tas quav ntsej tsab ntawv no los sis qhov kev ceeb toom.

DOH yuav paub xa rau tsab ntawv los sis qhov kev ceeb toom rau tus twg tau li cas?

Los ntawm kev cai lij choj, cov kev kuaj tau los paub tias muaj kab mob los ntawm ntau hom kab mob yuav tsum raug tshaj tawm mus rau lub xeev, nrog rau tej ntaub ntawv hu sib txuas lus. DOH siv cov ntaub ntawv no los ua hauj lwm saib xyuas qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej thiab hu taug xyuas (Lus Askiv nkaus xwb) los nres kev kis tus kab mob. Muaj kev ceeb toom rau txhua tus uas kuaj paub tias muaj mob lawm kom pab tau cov neeg siv WA Notify los nqis tes kom tau sai thiab qhia paub yam tsis qhia npe rau lwm tus uas ntxim nphav tau kab mob.

Kuv twb tsis siv WA Notify. Vim li cas thiaj xa ntawv rau kuv?

DOH xa cov ntawv xa xov thiab/los sis qhov tshwm tuaj ceeb toom rau cov npawb xov tooj uas raug siv los ntawm cov neeg tsis ntev los no kuaj paub tias mob COVID-19 lawm.

DOH tsuas paub tus uas kuaj paub tias muaj kab mob - peb tsis paub tus uas siv WA Notify. Los ntawm cov ntawv xa rau txhua leej, peb tuaj yeem pab cov neeg siv WA Notify qhia lwm tus yam tsis qhia npe rau cov uas ntxim li nphav tau kab mob kom sai thiab seb puas cawm tau ntau txoj sia.

Yog tias koj tsis siv WA Notify, tsis tas ua dab tsi li. Yog koj xav los kawm paub ntxiv txog ntawm WA Notify, uav nrog txoj hauv kev lo nruab nws mus rau hauv koj lub xov tooj, mus saib WANotify.org

Tus xov tooj uas xa tsab ntawv no tuaj yog tuaj qhov twg tuaj?

Tus xov tooj uas lub DOH yuav xa tuaj yog 1-844-986-3040.

Kuv tau txais qhov kev ceeb toom thiab/los sis tsab ntawv tab sis tus neeg uas kuaj paub tias mob ntawd yog peb tsev neeg los sis ib tus neeg hauv tsev neeg. Kuv yuav tsum ua li cas?

Tus neeg siv WA Notify tus uas kuaj paub tias muaj mob lawm tsim nyog coj raws li cov kauj ruam uas los qhia lwm tus yam tsis qhia npe rau tus uas ntxim li nphav tau kab mob lawm, yog li ntawd koj tsim nyog txhob quav ntsej cov ntawv los sis cov kev ceeb toom uas tsis tseem ceeb rau koj.

Yog tias koj tsev neeg los sis ib tus neeg hauv yim neeg yog tus neeg siv WA Notify, tau kuaj pom muaj kab mob, thiab tseem xav los qhia lawv qhov tshwm sim tawm los nyob rau hauv WA Notify, lawv tuaj yeem ua tau raws li cov kauj ruam nyob rau hauv tshooj lus ““Kev ceeb toom qhia rau lwm tus neeg yog koj siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus los kuaj tau muaj kab mob COVID-19” nyob rau hauv WANotify.org.

Kuv yuav tau siv sij hawm ntev li cas los taum tes rau qhov kev ceeb toom los sis siv txoj kab txuas mus txheeb xyuas?

Koj muaj 24 xuab moos tom qab tau txais qhov kev ceeb toom los sis tsab xov kom ua raws cov kauj ruam los qhia rau lwm tus paub nyob hauv WA Notify. Yog tias koj tsis tuaj yeem taum tau rau qhov kev ceeb toom los sis nyem rau txoj kab txuas nkag mus txheeb xyuas nyob rau lub sij hawm ntawd, tej zaum koj yuav thov tau tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify los ntawm kev ua raws li cov kauj ruam nyob rau hauv tshooj lus ““Kev ceeb toom qhia rau lwm tus neeg yog koj siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus los kuaj tau muaj kab mob COVID-19” nyob rau hauv WANotify.org.

Puas yog coob tshaj ib leeg siv tau tsab ntawv los sis qhov kev ceeb toom los lees siv txoj kab txuas mus txheeb xyuas nyob hauv WA Notify?

Tsis yog. Yog tias koj tsev neeg los sis ib tus neeg hauv yim neeg yog tus neeg siv WA Notify, tau kuaj pom muaj kab mob, thiab tseem xav los qhia lawv qhov tshwm sim tawm los nyob rau hauv WA Notify, lawv tuaj yeem ua tau raws li cov kauj ruam nyob rau hauv tshooj lus ““Kev ceeb toom qhia rau lwm tus neeg yog koj siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus los kuaj tau muaj kab mob COVID-19” nyob rau hauv WANotify.org.

Kuv yuav nrhiav kuv hnub tim nphav tau kab mob li cas nyob hauv WA Notify?

Nyob hauv lub iPhone:

  1. Mus rau Settings (Cov Kev Teeb Tsa)
  2. Xaiv Exposure Notifications (Cov Kev Ceeb Toom Nphav Tau Kab Mob) los sis ntaus Exposure Notifications rau qhov Chaw Tshawb Nrhiav
  3. Hnub ze rau koj qhov kev ntxim yuav nphav tau kab mob yuav pom tshwm nyob rau hauv “You may have been exposed to COVID-19 (Tej zaum koj nphav tau kab mob COVID-19 lawm)”

Nyob hauv lub xov tooj siv Android:

  1. Qhib lub app WA Notify
  2. Xaiv See Details (Saib Cov Kev Qhia Meej) nyob rau hauv “Possible exposure reported (Tau tshaj tawm qhov ntxim nphav tau kab mob”
  3. Hnub ze rau qhov kev muaj peev xwm nphav tau kab mob yuav pom tshwm nyob rau hauv “Possible Expo-sure Date (Hnub Tim Ntxim Nphav Tau Kab Mob)”