WA Notify Txoj Cai Ntiag Tug

Txoj cai ntaig tug no siv rau WA Notify (Washington Ceeb Toom), qhov thev naus laus zis ceeb toom qhia tseem ceeb rau Xeev Washington. WA Notify tau tsim los saib xyuas thiab kev pom zoo los ntawm Xeev Washington Department of Health (DOH, Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv).

Peb yuav txheeb sau thiab siv cov ntaub ntawv dab tsi?

Cov ntaub ntawv tsis qhia npe tuaj yeem muab los ntawm WA Notify txog cov xwm txheej hauv qab no:

 • Rub los sis qhib WA Notify.
 • Txais ib qhov kev ceeb tooj txog kev nphav kab mob.
 • Xa ib tus code ua pob thawj los sis ib tus link lees ua pov thawj.
 • Rub ib tus khuaj khwv yees rau cov neeg siv zoo uas tau xaiv los ceeb toom rau lwm tus.
 • Daws teeb meem fab tev niv nrog lub app (ntaus nqi ntaub ntawv, suav nrog xab thib tib siv lub app).

DOH siv cov ntaub ntawv xwm txheej saum toj ntawd los mus nkag siab txog kev siv WA Notify mus tau zoo li cas. Cov ntaub ntawv no twj zaum xa mus nrog rau DOH, cov khoom haum kho mob rau pej xeem, los sis cov chaw kho mob uas muaj kev tso cai. Nws kuaj tuaj yeem siv rau hauv ib daim ntawv foos txheeb cais los sis cov haum phiaj tshawb fawb. Cov ntaub ntawv no tsis muaj suav nrog tej xwm txheej ntawm tus kheej WA Notify tus neeg siv.

WA Notify yog tsism los tiv thaiv cov neeg siv tus kheej ntiag tug qhov tseem ceeb tshaj plaws, uas haum raws li Google thiab Apple lub phiaj xwm. WA Notify tshwm sim tau cov ntaub ntawv hauv qab no, tsis muaj yam uas nws tuaj yeem paub tseeb tus neeg siv lub cuab yeej:

Tus Khauj Khwv Yees Muab

 • Tus khauj khwv yees muab yuav raug faib tawm los ntawm Bluetooth ntawm cov xov tooj ntawm cov neeg siv WA Notify thaum uas lawv tau nyob ze nrog lwm tus neeg.
 • Tus khauj khwv yees muab tau tsim tawm los thiab tau muab khaws cia rau koj lub xov tooj, tsis yog los ntawm WA Notify.
 • Cov khauj khwv yees muab tsuas yog raug siv los tso cai rau WA Notify thiab koj lub xov tooj los ntsuam xyuas qhov ntxim li yuav nphav tau kab mob COVID-19.
 • Tus khauj khwv yees muab raug khaws cia ntev tshaj plaws yog 14 hnub.

Tus code txheeb xyuas thiav cov link

 • Txhawm rau ceeb toom cov neeg siv WA Notify tau sai thiab tsis qhia npe tias tej zaum lawv yuav kis tau tus kab mob COVID-19, DOH yuav xa qhov kev ceeb toom thiab/los sis ntawv nrog txoj kab txuas mus txheeb xyuas rau txhua tus xov tooj uas cuam tshuam nrog tus neeg uas kuaj paub tias mob COVID-19 lawm tshaj tawm mus rau DOH.
  • Kev nyem rau txoj kab txuas mus txheeb xyuas yuav ua rau koj tus khauj khwv yees muab raug faib tawm, txhawm rau kom lwm tus neeg siv WA Notify uas koj tau nyob ze nrog tau txais kev ceeb toom tias tej zaum lawv nphav tau kab mob lawm yam uas yam tsis qhia npe.
  • DOH xa tsab ntawv thiab/los sis qhov kev ceeb toom mus rau txhua tus uas kuaj paub tias mob COVID-19 lawm vim peb tsis paub tus siv WA Notify. Yog koj tsis yog ib tus siv WA Notify, koj tuaj yeem muab WA Ceeb Toom nruab rau koj lub xov tooj los sis tsis tas quav ntsej tsab ntawv no.
  • Koj txiav txim seb yuav nyem los sis tsis nyem rau koj txoj kab txuas mus txheeb xyuas txhawm rau faib tawm rau lwm tus WA Notify neeg siv.
 • Yog tias koj ntsuam sim pom muaj kab mob COVID-19, txhua tus neeg uas tuaj ntawm koj chaw kho mob saib xyuas kev noj qab hau huv rau pej xeem hu tuaj, thiab yuav nug tias seb koj puas siv WA Notify. Yog tias koj siv, lawv yuav muab tus code txheeb xyuas los sis ib tus link rau koj los nkag mus rau WA Notify.

Cov Kev Kaw Tseg Ntaub Ntawv Txog Kev Siv

 • Raws li yuav luag txhua lub app los sis kev pab cuam is taws nev, WA Notify yuav tsim cov kev kaw tseg ntaub ntawv yam uas nws kaw tseg nws thaum uas koj siv qhov kev pab cuam. Cov kev kaw tseg ntaub ntawv no suav nrog qee cov ntaub ntawv hais txog koj lub xov tooj. Peb siv cov ntaub ntawv no los daws cov teeb meem nrog rau WA Notify.
 • Cov kev kaw tseg ntaub ntawv no yuav tsis suav nrog tus khauj khwv yees los sis tus khauj txheeb xyuas thiab tsis tuaj yeem siv tau hom khauj twg rov qab rau koj los sis koj lub xov tooj ib yam.
 • Cov kev kaw tseg ntaub ntawv no yuav raug muab rho tawm pov tseg yam uas nws rho nws nyob rau 14 hnub tom qab lawv tau tsim.

Cov Ntaub Ntawv Ua Kev Ntaus Nqi

 • Yog tias koj xaiv qhib siv cov kev ntaus nqi ntxiv, yuav tau muaj ciam txwv txog kev tsim ntaub ntawv uas yuav raug faib rau lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv DOH txhawm rau txhim kho lub app
 • Cov ntaub ntawv no suav nrog cov xab thib tib txog txoj hauv kev siv lub app. Nws yuav tsis suav nrog txhua cov ntaub ntawv uas tau siv los qhia txog koj tus kheej.
 • Koj tuaj yeem xaiv tau kev tsis faib cov ntaub ntawv no los ntawm kev kaw kev faib cov kev ntaus nqi nyob rau lub app.
 • Los ntawm kev tawm qauv, WA Notify yuav tsis txheeb sau cov ntaub ntawv qhia txog chaw nyob los ntawm koj lub xov tooj thiab tsis txheeb sau los sis faib cov ntaub ntawv hais txog koj los sis koj lub xov tooj mus rau tus khauj khwv yees muab los sis tus khauj txheeb xyuas.

Ntaub Ntawv Ntaus Nqi

 • Tam li yuav luag txhua lub app los sis chaw pab cuam siv is taws nem, WA Notify nws yuav tsim nws cov ntaub ntawv tawm los thaum koj siv qhov kev pab cuam.
 • Lub app WA Notify siv hauv Android yog rau tsim kho los ntawm Google, los ua lub app ceeb toom txog kev nphav tau kab mob uas yog cov app siv Apple/Google li tev naus laus yis.
 • Google yuav siv tej ntaub ntawv no los ntaus nqi cov teeb meem nrog rau WA Notify thiab lwm cov kev ceeb toom txog nphav tau kab mob uas yog siv lub app li yam li Apple/Google li tev naus laus yis.
 • Tej ntaub ntawv ntaus nqi yuav tsis suav nrog yam qhia txog tus kheej los sis qhov chaw nyob ob yam no puav leej tsis raug siv los txheeb xyuas tus siv WA Notify.

Yuav ua li cas thaum koj thov ib tug pov thawj khuaj:

Cov neeg siv WA Notify uas muaj qhov kuaj paub tias mob COVID-19 lawm uas yog siv qhov cuab yeej yus kuaj yus tuaj yeem thov tus khuaj pov thawj txhawm WA Notify rau los ceeb toom rau lwm cov neeg WA Notify siv yam tsis qhia npe ntawm cov neeg siv ntawm tej kev npog sij ua yuav tswm sim muaj. Kom tau txais tus khuaj pov thawj, cov neeg siv, WA Notify yuav tsum nkag mus rau hnub tim ntawm lawv qhov kev kuaj ki kab mob thiab lawv tus lej xov tooj ntawm tes. Koj txiav txim seb yuav nyem los sis tsis nyem rau koj txoj kab txuas mus txheeb xyuas txhawm rau faib tawm rau lwm tus WA Notify neeg siv ua muaj feem tau txais kev phom sij.

Txhawm rau tiv thaiv cov ntaub ntawv sib npaug ntawm tib qhov kev sim, WA Notify khaws cov ntaub ntawv raug pov thaiv ntawm tus lej xov tooj siv los thov tus khauj ntev txog 30 hnub. Cov ntaub ntawv no tsis muaj suav nrog tej xwm txheej ntawm tus kheej los sis qhov nyob yuav tsis raug siv rau txheeb txog tus neeg siv WA Notify.

Peb yuav faib koj cov ntaub ntawv thaum twg?

Peb yuav tsis yeem txheeb sau los sis faib koj tej cov ntaub ntawv rau leej twg li, tshwj tsis yog koj xaiv ntaus nkag txoj kab txuas mus txheeb xyuas. Yog tias koj ua li ntawd, WA Notify yuav faib koj tus khauj khwv yees muab rau lwm lub xov tooj uas tau nyob ze rau koj lub xov tooj. Tus pov thawj code los sis txoj kab txuas mus txheeb xyuas tsis tuaj yeem txuas tau rov qab rau koj los ntawm qee leej uas tsis nkag mus siv koj lub xov tooj. Saib xyuas ntawm “Peb yuav siv thiab xaiv cov ntaub ntawv xwm txheej dab tsi” feem saum toj kawg nkau ntawm nplooj ntawv no kom paub ntau ntxiv txog cov ntaub ntawv twg tau sau thiab siv hauv WA Notify.

Peb yuav pov thaiv koj cov ntaub ntawv li cas?

WA Notify yuav pov thaiv tus khauj khwv yees muab uas siv Google thiab Apple lub Exposure Notification Framework (Kev Ua Hauj Lwm Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob), uas suav nrog cov cai tshwj xeeb txog txoj hauv ke los pov thaiv kev nkag siv tus khauj thiab hloov tus khauj. WA Notify yuav tsis khaws cia los sis tsim koj tus khauj khwv yees muab — uas koj lub xov tooj tsim.

Koj cov cai siv rau koj cov ntaub ntawv

Vim tias cov lej pov thawj thiab cov ntawv thov nkag tsis tuaj yeem khi rau koj yam tsis muaj kev nkag mus rau koj lub smartphone, DOH tsis muaj txoj hauv kev nkag mus rau cov ntaub ntawv no. Yog vim li no, DOH tsis tuaj yeem muab kev ruaj ntseg rau koj lossis tshem tawm cov ntaub ntawv no yog tias koj nug. Koj tswj tau qhov kev siv ntawm WA Notify. Koj lub xov tooj tsim nyog yuav tsum tso cai rau koj kaw cov kev ceeb toom txog kev nphav raug kab mob los sis rho tawm cov ntaub ntawv khaws tseg txog kev nphav tau kab mob uas tau ntim cia nyob rau koj lub xov tooj tau txhua sij hawm. Dhau li no lawm, koj tuaj yeem thim tau kev nruab WA Notify txhua sij hawm. Yog tias koj ua li ntawd, txhua tus khauj khwv yees uas tau khaws tseg yuav raug rho tawm pov tseg.