Kev Kuaj Kab Mob COVID-19

Cov lus nug uas nquag nug

Nrhiav Qhov Chaw Kuaj Mob Uas Nyob Ze Kuv (ua lus Askiv)

Txoj hauv kev tshaj tawm koj cov txiaj ntsig ua tau ntawm kev kuaj tom tsev tau yooj yim

Cov neeg uas yuav cov cuab yeej kuaj raws khw muag tshuaj thiab tau txais qhov kuaj pom tias muaj tus kab mob yuav tsum hu rau lub xeev tus xov tooj muab kev pab sai txog kab mob COVID-19 kom sai tom qab lawv tau txais cov kev kuaj tau los, tau ntawm 1-800-525-0127 dhau ntawd nias rau lub cim #. Tus xov tooj muab kev pab sai muaj hu tau rau hnub Monday pib txij 6 teev sawv ntxov txog 10 teev tsaus ntuj, thiab hnub Tuesday txog Sunday (thiab soj saib rau cov hnub so hauj lwm) 6 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj. Muaj cov kev pab cuam txhais lus.

Vim Li Cas Thiaj Li Mus Kuaj

Kev kuaj pab tau neeg txoj sia. Kev kuaj ua rau cov neeg los siv cov kev ceev faj, xws li kev ceev tus kheej cia, kom raws sij hawm los ceev kev sib kis ntawm tus kab mob vais lav; cov neeg uas kis tau kab mob uas tsis muaj cov tsos mob tseem tuaj yeem kis tau tus kab mob vais lav mus rau lwm tus tau. Kev kuaj kuj tseem pab rau cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv rau pej xeem thiab hais daws cov kev sib kis loj, thiab los soj qab txog cov kab mob vais lav tshiab. Kev kuaj yog feem tseem ceeb hauv kev pab ua kom rov mus ua tau cov hauj lwm li ib txwm tau.

Cov kws tshawb fawb hauv University of Washington thiab Department of Health (DOH, Lub Chaw Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) uas pom tau tias kev kuaj kab mob COVID-19 thiab kev soj qab dhau ntawm WA Notify (Kev Ceeb Toom Los Ntawm Xeev Vos Sees Tas) saib zoo li tau tiv thaiv tau cov neeg mob uas kis tau kab mob li 6,000 leej txij thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2020 txog Lub Peb Hlis Ntuj 2021.

Thaum Twg Thiaj Li Mus Kuaj

Thaum koj hnov tau tsis xis neej. Kab mob COVID-19 muaj ntau yam txog cov tsos mob tshwm sim (ua Lus Askiv), yog li ntawv yog koj hnov tau tias tsis noj qab nyob zoo, qhov zoo tshaj plaws yog yuav tau kuaj kab mob kom sai npaum li sai tau.

Yuav tau kuaj kab mob thaum koj tau mus nyob ze rau tus neeg uas kuaj tau muaj kab mob COVID-19. Yuav tau kuaj kab mob tam sim ntawv yog tias koj sam sim muaj cov tsos mob tshwm sim. Yog tias koj tsis muaj cov tsos mob tshwm sim, tos kom txog tsib hnub tom qab tau mus nyob ze rau tus neeg muaj kab mob mam li kuaj.

Cov chaw khiav lag luam thiab cov chaw tsa txheej xwm nyob rau hauv Xeev Vos Sees Tas yuav tau muaj kev kuaj kab mob thiab/los sis txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ua ntej yuav nkag mus rau hauv cov chaw ua hauj lwm los sis qhov kev tsa txheej xwm. Ua nug ua ntej los sis mus saib lawv lub vas sab ua ntej koj mus saib.

Koj yuav tau kuaj kab mob ua ntej thiab/los sis tom qab tau taug kev. Mus saib hauv Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Chaw Tuav Hauj Lwm Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob) (ua Lus Askiv) tsab lus coj qhia kev taug kev tsab kho tshiab kawg nkaus.

Thaum koj yuav mus nyob ua ke nrog ib pab pawg neeg twg, tshwj xeeb yog cov neeg uas muaj feem xyuam yuav muaj mob nyhav los sis tsis tau txhaj lawv koob tshuaj pab tshiab tiv thaiv kab mob COVID-19 (ua Lus Askiv).

Yuav Mus Kuaj Rau Qhov Twg

Lub Xeev Vos Sees Tas Feem Department of Health lub vev xaib tsim tau chaw teev npe txog cov chaw muaj mob (ua Lus Askiv) muaj hauv txhua lub cheeb tsam nroog, ua kev nrog cov sij hawm qhib ua hauj lwm thiab cov cai. Rau qhov ntaub ntawv ntxiv txog cov chaw kuaj, hu rau 2-1-1. Cov khoom siv kuaj uas yuav raws khw kuj muaj rau yus xaj yuav tau thiab hauv cov khw muag tshuaj rau kev yooj yim, rau kev kuaj tom tsev.

Tus Nqi

Tam sim no cov chaw muab kev tuav pov hwm yuav them nyiaj rov qab rau cov tsev neeg txog yim xuv cuab yeej kuaj kab mob tauj ib lub hlis. Kawm paub ntxiv txog kev them nyiaj rov qab rau kev tuav pov hwm (ua Lus Askiv).

Tsis muaj tus nqi uas yus them yus rau cov kev kuaj uas tau ua hauv lub cheeb tsam nroog los sis ntawm cov chaw kuaj uas txhawb nqa los ntawm lub xeev. Muaj ntau cov kev kuaj, tshwj xeeb yog rau cov neeg uas pom tias muaj cov tsos mob, tuaj yeem kom mus sau nyiaj tau ntawm qhov kev tuav pov hwm los sis qhov nyiaj pab ntawm nom tswv los ntawm Department of Health.

Koj kuj tseem tuaj yeem yuav qhov cuab yeej kuaj mob siv tau tom tsev nyob rau ntawm cov chaw muag khoom xa thiab khw muag tshuaj nyob hauv online los sis hauv zos tau. Tsis tag muaj kev tuav pov hwm los sis ntaub ntawv sau yuav tshuaj.

Cov Hom Cuab Yeej Kuaj Kab Mob

Cov kev kuaj uas tam sim no muaj suav nrog cov kev kuaj txog keeb tiv thaiv kab mob ua tau sai, cov kev kuaj txog molecule (tag nrho kev kuaj hauv chaw kuaj mob thiab ntawm qhov chaw muab kev kho mob), thiab qee cov kev kuaj ntawm tus kheej ua tau tom tsev. Kev muab qhov khoom kuaj tshwj xeeb twg sib txawv raws li kev xav tau thiab lub peev xwm ntawm lub chaw tsim khoom.

Kev Siv Cuab Yeej Kuaj Kab Mob Kuaj Tau Tom Tsev

Nws tseem ceeb yuav tau ua raws li cov lus cob qhia nyob rau sab hauv xuv cuab yeej kuaj kab mob tom tsev uas kuaj tau ceev kom tau qhov kev kuaj raug tshaj plaws los. Muaj ntau hom kuj tseem muaj cov kev cob qhia kev siv ua vis dis aus thiab. Txhawm rau kom tau cov kev nqis tes kuaj tau zoo tshaj plaws, mus saib tau ntawm CDC cov tswv yim qhia kev kuaj kab mob nyob rau tom tsev (ua Lus Askiv).

Cov cuab yeej kuaj kab mob tau sai tuaj yeem kuaj qhia yuam kev tias tsis kis kab mob tau. Qee cov cuab yeej kuaj kab mob tej zaum muaj ob xuv nyob rau hauv (koj yuav tau ua raws li cov lus cob qhia nyob rau hauv lub kav rau sij hawm kuaj kab mob).

Txhawm rau paub ntxiv txog qhov kev sim ua hauj lwm tau, mus saib peb nplooj vas sab teev cov lus nug uas nquag nug tas li hais txog qhov kev kuaj kab mob.

Kev Kuaj Ua Hauj Lwm Li Cas

Kev kuaj feem ntau tau muab ua los ntawm kev siv tus pas rwb so hauv qhov ntswg. Qee cov kev kuaj tuaj yeem ua tau los ntawm kev sau cov qaub ncaug. Tuaj yeem nrhiav tau cov ntsiab lus ntxiv hauv nplooj vev xaib cov nqe lus nug uas nquag nug txog kev kuaj.

Sij Hawm yuav tau Ceev Tus Kheej Cia los sis  Cais Tus Kheej

Tej zaum koj yuav tau ceev tus kheej cia los sis cais tus kheej ua ntej koj qhov kev kuaj kab mob thiab tom qab tau txais koj cov kev kuaj tau los. Qhov no yuav xyuas raws koj qhov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab xyuas seb koj puas muaj cov tsos mob tshwm sim. CDC tsab lus coj qhia kawg nkaus tau teev cais meej txog qhov no ua ntaub ntawv sau qhia (ua Lus Askiv). Koj kuj tseem tuaj yeem ua tau raws li peb tsab lus coj qhia rau cov neeg uas muaj tsos mob tshwm sim thiab/los sis raug kab mob COVID-19.

Kev Soj Taug Xyuas

Nyob twj ywm tom tsev kom ntau li ntau tau yog tias koj muaj cov tsos mob.  Yog tias koj qhov kev kuaj pom muaj tus kab mob COVID-19, qhov xov xwm zoo yog muaj cov kauj ruam uas koj tuaj yeem ua los pab koj tus kheej thiab lwm tus neeg kom muaj kev nyab xeeb. Tuaj yeem nrhiav ntaub ntawv muab kev qhia paub ntxiv tau ntawm no: Yuav ua li cas yog tias koj kuaj pom tias muaj tus kab mob.