Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19

Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 muaj pub dawb thiab siv tau rau txhua tus neeg hnub nyoog 6 hli xyoo thiab tshaj ntawd yam tsis quav ntsej txog tej txheej xwm kev nkag teb chaws.

Puas yog tus neeg mob uas tawm tsis taus hauv tsev thiab xav txhaj ib koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19? Thov nkag mus saib ntawm no

Cov ntaub ntawv tau hloov kho kawg rau lub Kaum Ob Hlis 9, 2022

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cov lus qhia koob tshuaj txhawb ntxiv uas tau hloov kho dua tshiab muaj nyob rau hauv qab no:

 • Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hlis 5 xyoo uas tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 mo no vas lees Moderna xub thawj yog muaj cai tau txais koob tshuaj txhawb ntxiv npai vas lees uas tau hloov kho dua tshiab tam sim no nyob rau ob lub hlis tom qab kev txhaj tiav xuv tshuaj xub thawj. 
 • Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hlis 4 xyoo tab sim no yuav muaj ob koob tshuaj monovalent Pfizer thiab ib koob tshuaj bivalent Pfizer.
  • Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hlis 4 xyoo tsis tau pib txhaj xuv tshuaj Pfizer xub thawj 3 koob los sis tus uas tsis tau txhaj koob tshuaj thib peb ntawm lawv xuv tshuaj tam sim no yuav tau txhaj xuv tshuaj Pfizer uas tau hloov kho dua tshiab.
  • Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hlis 4 xyoo uas tsis tau txhaj tiav xuv tshuaj Pfizer xub thawj 3 koob yuav tsis muaj cai tau txais cov tshuaj txhab ntxiv los sis cov koob tshuaj txhawb ntxiv nyob rau hauv lub sij hawm no
 • Cov koob tshuaj txhawb ntxiv Novaxax tiv thaiv COVID-19 muaj rau cov lausyog tias lawv twb txhaj tiav thawj xuv tshuaj tiv thaiv lawm tab sis dhau los ho tsis tau txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv tiv thaiv COVID-19 thiab yog tias lawv tsis tuaj yeem los sis tsis tau txais koob tshuaj txhawb ntxiv kho tshiab mRNA. 

Peb xav muab cov ntaub ntawv kev paub uas koj xav tau rau koj. Peb yuav ua kev hloov kho dua tshiab mus ntxiv rau koj txhawm rau kom koj paub xaiv rau koj li kev noj qab has huv.

Kuv yuav tsum tau paub dab tsi txhawm rau mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

Kuv yuav tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob li cas?

Mus saib Qhov Qhia Chaw Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob los nrhiav thiab ua kev teem caij.

Koj los kuj xa tau koj tus khauj ZIP mus rau 438-829 (GET VAX) rau cov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas nyob ze koj.

Koj puas muaj lus nug txog tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19? Koj puas xav tau kev pab nrhiav kev teem caij sib ntsib txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob? Hu Rau Tus Xov Tooj Maj Ceev Muab Ntaub Ntawv Qhia Txog Kab Mob COVID-19 ntawm 1-800-525-0127, tom qab ntawd ces nias #. Muaj kev pab cuam txhais lus.

Yog tias koj tab tom ua kev teem caij sib ntsib rau koj koob tshuaj thib ob (Moderna los sis Pfizer/Comirnaty), koj tsim nyog yuav tsum tau txais tib hom tshuaj tiv thaiv kab mob zoo ib yam li koj txhaj thawj koob.

Yog tias koj los sis qee tus neeg uas koj paub tawm tsis tau ntawm tsev, sau daim foos hauv oos lais (Lus Askiv) uas muaj kev nyab xeeb. Koj cov lus teb yuav tso cai rau peb txuas cov tib neeg mus rau lub Khauj Tim thiab/los sis lub Xeev Pab Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Muab Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Uas Hloov Chaw Mus Los.

Rau lwm cov teeb meem uas tau cuam tshuam txog kab mob COVID-19, xws li chaw nyob, kev pab them nqi dej-hluav taws xob, kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv, hu rau 211 los sis mus saib wa211.org

Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv, mus saib Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19: Tej Yam Yuav Tsum Tau Paub daim ntawv qhia qhov tseeb.

Puas yog kuv yuav tsum yog pej xeem neeg ntawm Teb Chaws Meskas thiaj tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob?

Tsis Yog, koj tsis tas yuav yog pej xeem neeg ntawm Teb Chaws Meskas thiaj tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob li. Qhov ntawd txhais tias koj tsis tas muaj tus nab npawb xaus saus los sis lwm cov ntaub ntawv nrog rau koj qib kev nkag teb chaws thiaj li tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob. Tej zaum qee cov kws pab muab tshuaj tiv thaiv kab mob yuav nug tus nab npawb xaus saus, tab sis koj tsis tas muab rau li.

Koj tus me nyuam tsis tas yuav yog pej xeem neeg Teb Chaws Meskas thiaj tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob. Cov kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv yuav tsis nug txog qib kev nkag teb chaws ntawm leej twg li. Nyob rau xwm txheej feem ntau, cov niam txiv thiab cov saib xyuas me nyuam yuav tsum tau muab kev pom zoo rau kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov tub ntxhais hluas hnub nyoog qis dua 18 xyoo.

Xeev Washington Department of Health (Tuam Tsev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev Washington) pom zoo tias txhua tus neeg uas muaj hnub nyoog 5 xyoo thiab tshaj ntawd yuav raug txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Puas yog kuv raug them tus nqi tshuaj tiv thaiv kab mob?

Tsis Yog. Koj tsis tsim nyog raug them nqi dab tsi thaum koj tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob, los sis tau txais daim ntawv sau nyiaj los ntawm koj tus kws pab kho mob los sis los ntawm lub chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Qhov no siv rau cov tib neeg uas muaj kev tuav pov hwm kev ntiag tug, muaj Apple Health (Medicaid), muaj Medicare, los sis tsis muaj kev tuav pov hwm.

Yog tias koj tau txias lwm cov kev pab cuam thaum koj nyob ntawm koj tus kws pab kho mob txhawm rau kom tau txhaj tshuaj, tej zaum koj yuav tau txais ib daim ntawv sau nyiaj rau qhov kev mus ntsib lub chaw ua hauj lwm kuaj mob. Txhawm rau pov thaiv qhov no, koj tuaj yeem nug tau koj tus kws pab kho mob ua ntej txog tus nqi.

Yog tias koj tsis muaj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv, cov kws pab kho mob yuav tsis kom koj them tus nqi rau qhov tshuaj tiv thaiv kab mob thiab tej zaum yuav yog qhov yuam cov kev cai ntawm khoos kas tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Thov sau email covid.vaccine@doh.wa.gov yog tias koj tau raug kom them nqi.

Yog tias koj muaj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv thiab raug sau nqi, txuas lus rau koj lub phiaj xwm kev tuav pov hwm ua ntej. Yog tias qhov no tsis tuaj yeem daws tau qhov teeb meem, koj kuj tuaj yeem xa tau qhov kev tsis txaus siab (Lus Askiv) rau lub Office of the Insurance Commissioner (Chaw Ua Hauj Lwm ntawm Tus Neeg Ntsuam Xyuas Kev Tuav Pov Hwm).

 • Hu rau tus xov tooj 800-562-6900 rau kev pab cuam kws txhais lus hauv xov tooj (muaj ntau tshaj 100 hom lus yam uas tsis xam nqi rau koj)
 • TDD/TYY: 360-586-0241
 • TDD: 800-833-6384
  Yuav ua li cas yog tias kuv tsis muaj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv?

  Yog tias koj tsis muaj kev tuav pov hwm li kev pab them, qhia rau koj tus kws pab kho mob. Koj tseem yuav tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob yam uas tsis xam nqi.

  Yog tias kuv tsis raug sau nqi tshuaj tiv thaiv kab mob, vim li cas kuv thiaj raug nug txog kuv li ntaub ntawv kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv?

  Thaum koj tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob, tej zaum koj tus kws pab muab tshuaj tiv thaiv kab mob yuav nug seb koj puas muaj daim pav kev tuav pov hwm. Qhov no yog txhawm rau kom lawv tau txais kev them nyiaj rov qab rau kev muab tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj (tus nqi muab tshuaj tiv thaiv kab mob). Qhia koj tus kws pab kho mob paub yog tias koj tsis muaj kev tuav pov hwm. Koj tseem yuav tuaj yeem tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob yam uas tsis xam nqi.

  Tus nqi muab tshuaj tiv thaiv kab mob raug nqi li cas thiab leej twg yog tus them?

  Tus nqi muab tshuaj tiv thaiv kab mob yog tus nqi uas tus kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv sau nqi txhawm rau muab tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj. Qhov no yuav tsis txuam nrog tus nqi qhov tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Nom tswv yuav them tag nrho tus nqi qhov tshuaj tiv thaiv kab mob. Yog tias koj muaj kev tuav pov hwm kev noj qab hauv huv nce rau tsoom fwv los sis ntiag tug, tej zaum koj tus kws pab muab tshuaj tiv thaiv kab mob yuav sau nqi ntawm lawv txhawm rau kom tau txais kev them nyiaj rov qab rau tus nqi muab tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Koj tsis tsim nyog raug them tus nqi uas yus them yus los sis tau txais daim ntawv sau nyiaj los ntawm koj tus kws pab kho mob rau tus nqi muab tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Qhov no siv rau cov tib neeg uas muaj kev tuav pov hwm kev ntiag tug, muaj Apple Health (Medicaid), muaj Medicare, los sis tsis muaj kev tuav pov hwm.

  Tam sim no muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 twg?

  Peb hom tshuaj tiv thaiv kab mob uas tau txais kev tso cai siv rau thaum muaj xwm txheej ceev los ntawm U.S Food & Drug Administration (FDA, Teb Chaw Mes Kas Chaw Hauj Lwm Tuav Tswj Khoom Noj thiab Yeeb Tshuaj). Cov tshuaj tiv thaiv tam sim no muaj nyob hauv lub xeev Washington. Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer (Comirnaty) thiab Moderna (Spikevax) tau pom zoo nyob rau Johnson & Johnson txhaj tshuaj tiv thaiv vim tsis tshua muaj kev pheej hmoo ntawm tus mob hu ua Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, tus mob ntshav khov txhaws txoj hla ntsha nrog rau cov ntshav qis) thiab Guillain-Barré Syndrome (GBS, lub cev tiv thaiv kab mob ua rau cov hlab ntsa puas).

  Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer-BioNTech (Comirnaty):

  Twb tau txhaj xuv tshuaj uas txhaj 3 koob rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli mus txog 4 xyoos lawm. Thawj koob tshuaj uas txhaj 2 koob yuav tau txhaj kom sib nrug 21 hnub thiab koob thib 3 yog 8 lub lim tiam tom qab koob thib 2.

  Qhov no yog hom tshuaj tiv thaiv kab mob uas txhaj ob koob, uas tau txhaj ncua sib nrug ntev li 21 hnub.

  • Cov neeg uas muaj teeb meem kev tiv thaiv kab mob hauv lub cev thiab twb txhaj 2 koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hom mRNA uas lawm yuav tsum tau txais ib koob tshuaj ua koob xub thawj ntxiv.
  • Txhua leej neeg uas muaj 5 xyoo rov sauv tsim nyog tau txais koob tshuaj txhawb ntxiv bivalent uas tau hloov dua tshiab 2 hlis tom qab txhaj tiav lawv thawj xuv tshuaj tiv thaiv xub thawj los sis ua ntej txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv ua ntej. Cov me nyuam muaj hnub nyoog 5 xyoos uas tau txhaj tshuaj Pfizer tej zaum yuav txhaj tau koob tshuaj pab txhawb ntxiv Pfizer npais vas lees uas tau hloov kho dua tshiab. Cov neeg muaj hnub nyoog 6 xyoo rov sauv tsim nyog tau txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv npais vas lees Pfizer los sis Moderna uas tau hloov kho dua tshiab yam tsis quav ntsej txog lawv cov xuv tshuaj xub thawj.

  Koj tau txhaj tshuaj tiav raws sij lawm rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias koj twb tau txhaj tiav thawj xuv tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab tau txais cov koob tshuaj txhawb ntxiv tsis ntev los no uas tau pom zoo siv los ntawm CDC.  

  Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob tau txais kev pom zoo siv rau cov neeg muaj hnub nyoog 11 xyoo los sis tshaj ntawd raws li lub npe Comirnaty. Qhov tshuaj tiv thaiv kab mob tau txais kev tso cai siv rau thaum muaj xwm txheej ceev uas siv rau cov tub ntxhais hluas hnub nyoog 6 hli txog 11 xyoos. Cov kev sim fab kev kho mob tau qhia pom tias yuav tsis muaj cov xwm txheej loj dab tsi uas yuav tsis tuaj yeem kwv yees tau ua ntej.

  Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Moderna (Spikevax):

  Qhov no yog hom tshuaj tiv thaiv kab mob uas txhaj ob koob, uas tau txhaj ncua sib nrug ntev li 28 hnub.

  • Koob tshuaj txhab ntxiv (los kuj hu ua koob tshuaj tiv thaiv kab mob thib peb) yog koob tshuaj siv rau cov tib neeg uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo.
  • Tau qhia kom siv koob tshuaj txhawb ntxiv bivalent mRNA uas tau hloov kho dua tshiab 2 hlis tom qab txhaj koob tshuaj kawg nkaus ua kev taug qab txhaj tshuaj los txog rau tam sim no rau tus uas muaj hnub nyoog 6 hli rov sauv. Cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hli - 4 xyoo tsim nyog txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv npais vas lees uas tau hloov kho dua tshiab uas yog tib hom li lawv thawj xuv tshuaj. Cov me nyuam muaj hnub nyoog 5 xyoos uas tau txhaj tshuaj Moderna tej zaum yuav txhaj tau Moderna los sis koob tshuaj pab txhawb ntxiv Pfizer npais vas lees uas tau hloov kho dua tshiab. Cov neeg muaj hnub nyoog 6 xyoo rov sauv tsim nyog tau txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv npais vas lees Pfizer los sis Moderna uas tau hloov kho dua tshiab yam tsis quav ntsej txog lawv cov xuv tshuaj xub thawj.

  Hom tshuaj tiv thaiv kab mob no tau txais kev tso cai siv rau neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab tshaj ntawd.

  Muaj tshuaj Moderna tiv thaiv kab mob rau cov me nyuam yaus uas muaj hnub nyoog 6 hli - 17 xyoo nqis los raws Emergency Use Authorization (EUA, Kev Tso Cai Siv Rau Thaum Muaj Mob Nyhav) lawm.

  Koj tau txhaj tshuaj tiav raws sij lawm rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias koj twb tau txhaj tiav thawj xuv tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab tau txais cov koob tshuaj txhawb ntxiv tsis ntev los no uas tau pom zoo siv los ntawm CDC. Cov kev sim fab kev kho mob tau qhia pom tias yuav tsis muaj cov xwm txheej loj dab tsi uas yuav tsis tuaj yeem kwv yees tau ua ntej.

  Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Johnson & Johnson – Janssen:

  Hom tshuaj tiv thaiv kab mob no tau txais kev tso cai siv rau thaum muaj xwm txheej ceev rau cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab tshaj ntawd. Nov yog hom tshuaj tiv thaiv kab mob txhaj ib koob (txhaj ib zaug xwb). Koj tau txhaj tshuaj tiav raws sij lawm rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias koj twb tau txhaj tiav thawj xuv tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab tau txais cov koob tshuaj txhawb ntxiv tsis ntev los no uas tau pom zoo siv los ntawm CDC. Txhua leej neeg uas muaj 18 xyoo rov sauv tsim nyog tau txais koob tshuaj txhawb ntxiv bivalent uas tau hloov dua tshiab 2 hlis tom qab txhaj tiav lawv thawj xuv tshuaj tiv thaiv xub thawj los sis ua ntej txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv ua ntej. Cov kev sim fab kev kho mob tau qhia pom tias yuav tsis muaj cov xwm txheej loj dab tsi uas yuav tsis tuaj yeem kwv yees tau ua ntej. Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer thiab Moderna tau pom zoo siv tshuaj tiv thaiv kab mob xws li Johnson & Johnson. 

  Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Novavax:

  • Ob koob txhaj sib nrug li 21 hnub rau cov muaj 12 xyoos thiab loj dua
  • Txhua leej neeg uas muaj 12 xyoo rov sauv tsim nyog tau txais koob tshuaj txhawb ntxiv bivalent uas tau hloov dua tshiab 2 hlis tom qab txhaj tiav lawv thawj xuv tshuaj tiv thaiv xub thawj los sis ua ntej txhaj koob tshuaj txhawb ntxiv ua ntej.
  • Cov neeg muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab laus dua tuaj yeem xaiv tau txais Novavax booster yog tias lawv tsis tuaj yeem lossis yuav tsis tau txais ib qho tshiab mRNA booster

  Hom tshuaj tiv thaiv kab mob no tau txais kev tso cai siv rau thaum muaj xwm txheej ceev rau cov tib neeg uas muaj hnub nyoog 12 xyoo thiab tshaj ntawd. Koj tau txhaj tshuaj tiav raws sij lawm rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias koj twb tau txhaj tiav thawj xuv tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab tau txais cov koob tshuaj txhawb ntxiv tsis ntev los no uas tau pom zoo siv los ntawm CDC. Cov kev sim fab kev kho mob tau qhia pom tias yuav tsis muaj cov xwm txheej loj dab tsi uas yuav tsis tuaj yeem kwv yees tau ua ntej.

  Yog tias kuv tuaj txhaj kuv koob tshuaj thib ob lig, puas yog kuv yuav tau rov pib txhaj dua xuv tshuaj tshiab?

  Tsis Yog. Yog tias koj tuaj txhaj koj koob tshuaj thib ob lig koj tsis tas yuav rov pib txhaj dua xuv tshuaj tshiab.

  Mus txhaj koob tshuaj thib ob kom sai li sai tau tom qab dhau cov hnub tau pom zoo suav txij koj thawj koob tshuaj.

  Nws yog qhov tseem ceeb uas yuav tau txhaj tag nrho ob koob tshuaj tib si tsis hais koj yuav txhaj koob tshuaj thib ob nrug thawj koob ntev li cas los xij.

  Yog tias koj muaj roj tshav tiv thaiv kab mob tsis zoo thiab muaj kev tsim nyog tau txais koob tshuaj txhab ntxiv, koj tsim nyog tos yam tsawg kawg 28 hnub tom qab koj koob tshuaj thib ob.

  Puas yog kuv tseem tuaj yeem tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias kuv cev xeeb me nyuam, tab tom muaj me nyuam mos noj mis, los sis tawm phiaj xwm yuav muaj me nyuam?

  Yog, cov ntaub ntawv qhia tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyab xeeb ncua sij hawm lub cev xeeb me nyuam. Lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob), (Lus Askiv nkaus xwb) American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, Mes Kas Lub Tsev Kawm Khos Lej Fab Kev Kho Poj Niam Yug Me Nyuam thiab Kab Mob Poj Niam), thiab Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, Koom Haum Tshuaj Kho Mob Rau Leej Niam-Tus Me Nyuam Tsis Tau Yug) (Lus Askiv nkaus xwb) pom zoo siv qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau cov tib neeg uas cev xeeb me nyuam, tab tom muaj me nyuam mos noj mis, los sis tawm phiaj xwm yuav muaj me nyuam. Qee cov kev tshawb fawb qhia tias yog tias koj tau txhaj txhuaj tiv thaiv kab mob lawm, tej zaum koj tus me nyuam mos yuav tau txais cov roj tshav tiv thaiv kab mob COVID-19 los ntawm cev xeeb me nyuam thiab kev pub mis. Cov neeg cev xeeb me nyuam uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas mob COVID-19 yuav muaj kev pheej hmoo siab ntxiv rau cov kev cuam tshuam tsis zoo xws li yug ua ntej txog sij hawm yug los sis tus me nyuam tag txoj sia ua ntej yug. Dhau li no lawm, cov tib neeg uas mob COVID-19 thaum cev xeeb me nyuam muaj feem xav tau ob txog peb npaug ntawm kev pab cawm txoj sia qib siab thiab lub raj pab ua pa.

  Puas yog kuv tuaj yeem tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum kuv tau txais cov kev txhaj txhuaj tiv thaiv kab mob uas niaj zaus txhaj?

  Yog. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Pawg Thawj Coj Sib Sab Laj Txog Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob) tau hloov pauv lawv cov kev pom zoo nyob rau thaum Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 12, 2021. Tam sim no koj tuaj yeem tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob rau tib lub sij hawm uas koj tau txais lwm yam tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Koj tsis tas yuav ua kev teem caij rau koj tus me nyuam cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ntawm tsev kawm ntawv uas yuav tsum tau muaj (Lus Askiv nkaus xwb) los sis lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas tau pom zoo uas tsis txuam nrog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Qhov kev teem caij muab tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog ib lub hwv tsam ntxiv uas yuav ua rau koj tus me nyuam tau txais txhua cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas tau pom zoo rau.

  Daim npav sau tseg kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog dab tsi?

  Koj yuav tsum tau txais ib daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thaum koj tau txais thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Daim npav no yuav qhia koj txog hom tshuaj tiv thaiv kab mob uas koj tau txais (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, los sis Johnson & Johnson) thiab hnub tim koj tau txais.

  Yog tias koj tau txais hom tshuaj tiv thaiv kab mob Comirnaty/Pfizer-BioNTech los sis Spikevax/Moderna, koj tus kws pab kho mob yuav tsum sau koj qhov kev teem caij txhaj koob tshuaj thib ob thaum koj mus txhaj koj thawj koob tshuaj. Khaws daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob no cia nrog koj yog li ntawd koj tus kws pab muab tshuaj tiv thaiv kab mob mam sau kom tiav tom qab txhaj koj koob tshuaj thib ob.

  Yog tias koj tau txais ib koob tshuaj ntxiv los sis ib koob tshuaj pab ntxiv, koj kuj yuav tsum nqa koj daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob mus rau koj qhov kev teem caij ntsib. Koj tus kws muab kev pab tshuaj tiv thaiv kab mob yuav sau cov koob tshuaj.

  Ntawm no yog qee cov lus qhia pab tau zoo uas koj tsim nyog siv thaum saib xyuas koj daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob:

  • Khaws koj daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob cia tau siv ncua nruab nrab ntawm kev txhaj cov tshuaj thiab tom qab txhaj tshuaj lawm.
  • Yuav tau muab koj daim npav thaij duab sab xub ntiag thiab sab nrob qaum kom koj muaj daim theej tawm ua dis cis tauj ntawm tes.
  • Ua tib zoo muab nws xa rau koj tus e-mail, tsim ua phau duab, los sis muab khuam nrog daim duab txhawm rau kom koj nrhiav tau nws yooj yim zog ntxiv.
  • Yuav tau luam ib daim theej tawm yog tias koj xav nqa ib daim nrog koj.

  Koj tseem tuaj yeem tau txais koj koob tshuaj thib ob txawm tias koj tsis nqa koj daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob mus rau koj qhov kev teem caij sib ntsib muab tshuaj los xij. Thov kom koj tus kws pab kho mob nrhiav hom (npe) tshuaj tiv thaiv kab mob uas koj tau txais rau koj thawj koob tshuaj txhawm rau ua kom ntseeg siab tias koj tau txais tib hom tshuaj dua ib zaug ntxiv. Yog tias koj muab koj daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ua poob lawm, nkag mus rau hauv MyIR (My Immunization Registry (Kuv Li Kev Sau Npe Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob)) (Lus Askiv nkaus xwb) los nrhiav koj li ntaub ntawv sau tseg txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, thiab tag ntawd thaij lub this viv los sis thaij duab cov ntaub ntawv. Yog tias koj tsis muaj as khauj, koj tuaj yeem rau npe rau MyIR thaum twg los tau.

  Thov khaws tseg rau hauv siab tias kev txheeb xyuas koj cov ntaub ntawv kaw tseg los ntawm MyIR tej zaum yuav tsis tau kiag tam sim ntawd, thiab kev nkag mus siv tam sim no tsuas yog muaj lus Askiv nkaus xwb. Muaj kev pab cuam sib tham hauv xov tooj sib pom ntsej muag txhawm rau muab kev pab nrog rau MyIRmobile los sis lus nug txog ntaub ntawv kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los ntawm kev hu rau Department of Health (DOH, Tuam Tsev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev) tus xov tooj hu ceev txog kab mob COVID-19 ntawm 833-VAX-HELP los sis tiv toj tau hauv email ntawm waiisrecords@doh.wa.gov.

  Kev Nyab Xeeb thiab Kev Siv Tau Zoo

  Vim li cas kuv thiaj tsim nyog yuav tau txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19?

  Qhov txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 ntawd nws yog koj li kev xaiv, tab sis peb xav kom muaj neeg tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom coob li coob tau thiaj yuav xaus tau kev sib kis mob. Thaum lub zej zog tej roj ntshav tiv thaiv kab mob muaj zog lawm los ntawm kev txhaj tshauj tiv thaiv kab mob los sis kev kis mob tsis ntev los no ces tus kab mob COVID-19 yuav sib kis nyuaj lawm. Thaum muaj qib kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob siab tuaj lawm, yuav txo tau qib kev kis kab mob.

  Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tuaj yeem pov thaiv tau koj nyob rau ntau txoj hauv kev:

  • Nws pab txo tau zoo txog koj qhov muaj feem ua rau muaj mob hnyav yog tias koj kis tau kab mob COVID-19
  • Kev tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm yuav txo tau koj cov kev muaj feem uas tau pw tsev kho mob thiab txo tau koj qhov pheej hmoo tuag los ntawm kab mob COVID-19
  • Cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav nce ntxiv qhov coob ntawm cov tib neeg nyob rau hauv lub zej zog tus uas raug pov thaiv lawm, yuav ua rau muaj kab mob tsawg.
  • Cov kws tshwj xeeb yuav tshawb fawb mus ntxiv txog qhov muaj peev xwm ntawm qhov tshuaj tiv thaiv kab mob los pab tswj tib neeg los ntawm kev kis tus vais lav mus rau lwm tus neeg.

  Thaum koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm, tej zaum nws kuj tseem yuav kis tau kab mob COVID-19, tab sis nws yuav muaj feem tsawg tshaj li koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Cov tib neeg tus uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tseem tuaj yeem coj tau tus vais lav thiab kis nws mus rau lwm tus. Qee tus neeg tsis tuaj yeem txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob vim yam ntxwv mob nkeeg, thiab qhov no ua rau lawv muaj kev pheej hmoo tshwj xeeb rau kab mob COVID-19. Yog koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, koj los kuj muaj feem siab dua txog ntawm kev yuav tau pw kho hauv tsev kho mob los sis tuag los ntawm kab mob COVID-19 hom tawm tshiab (Lus Askiv nkaus xwb). Kev tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm yuav pab pov thaiv koj thiab koj tsev neeg, cov neeg zej zog, thiab lub zej zog.

  Vim li cas kuv thiaj tsim nyog yuav tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias cov tib neeg feem coob uas muaj tus kab mob no twb dim txoj sia lawm?

  Kev tuag tsis yog kev pheej hmoo los ntawm kev muaj kab mob COVID-19 nkaus xwb. Tib neeg feem coob uas mob COVID-19 tsuas muaj yam ntxwv mob me xwb. Txawm li cas los, tus vais lav yeej tseem yog qhov twv tsis tau li, thiab peb paub tias muaj ntau hom tshiab ntawm kab mob COVID-19 (Lus Askiv nkaus xwb) uas yuav ua rau koj mob hnyav heev. Qee tus neeg tuaj yeem mob hnyav heev los sis tuag los ntawm COVID-19, tab txawm cov hluas uas twb tsis muaj mob lwm yam uas kho tsis zoo tu qab li. Lwm yam, raws li paub "cov neeg mob COVID ntev" yuav muaj cov yam ntxwv mob ntev txog ntau hli thiab cuam tshuam lawv txoj kev ua neej tom qab kis mob lawm. Peb los kuj tsis paub tseeb txog cov kev cuam tshuam ncua ntev ntawm kab mob COVID-19 vim nws tseem yog ib tus mob tshiab xwb. Kev txhaj tshuaj lawm yog txoj hauv kev pov thaiv tau zoo tshaj plaws rau tus vais lav. Txawm tias koj yog ib tug tub ntxhais hluas thiab muaj kev noj qab nyob zoo los, koj tsim nyog txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

  Tus kab mob COVID-19 txia tshiab yog dab tsi?

  Вирусы способны мутировать (меняться) при передаче от человека к человеку. «Вариант» — это мутировавший штамм вируса. Некоторые варианты со временем исчезают, а некоторые продолжают распространяться в обществе.

  Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Центры по контролю и профилактике заболеваний) (только на английском языке) определяют варианты вируса, вызывающие беспокойство. В настоящее время существуют несколько вариантов, вызывающих беспокойство, поскольку они распространяются быстрее и легче, что приводит к более частому инфицированию COVID-19.

  Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 puas tiv thaiv tau cov kab mob uas txia tshiab?

  Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas peb muaj nyob rau hauv Teb Chaw Meskas tam sim no yeej pov thaiv tau kev muaj mob loj, kev muaj mob ua rau pw hauv tsev kho mob, thiab kev tuag tau zoo, tab txawm tias tus kab mob txia tshiab los yeej thaiv tau zoo. Txawm li cas los xij, cov kws paub txog kev noj qab haus huv hauv pej xeem tau pom tias txo kev tiv thaiv kev mob me me thiab nruab nrab ntawm COVID-19, tshwj xeeb tshaj yog cov neeg muaj kev pheej hmoo siab.

  Cov boosters tshiab tau tsim los pab txhawb kev tiv thaiv thiab muab kev tiv thaiv zoo dua los ntawm omicron variant. Nws yog ib qho tseem ceeb kom tau txais tag nrho cov koob tshuaj pom zoo muaj rau kev tiv thaiv zoo tshaj plaws.

  Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los pov thaiv koj, cov neeg koj hlub, thiab koj lub zej zog. Kev pab them rau kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ntau yuav pab txo qhov sib kis ntawm tus vais lav thiab pab pov thaiv kom txhob muaj tus kab mob txia tshiab tshwm sim.

  Peb paub tau li cas tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob muaj kev nyab xeeb?

  Txhawm rau ua kom ntseeg tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyab xeeb, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) tau nthuav dav thiab txhawb zog rau lub teb chaw kom muaj peev xwm los saib xyuas kev nyab xeeb ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob. Vim li no, cov kws muaj kev paub txog tshuaj tiv thaiv kab mob thiaj soj saib thiab paub txog cov teeb meem uas yuav tsis pom ncua sij hawm ua kev sim tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

  Dab tsi tshwm sim nrog cov tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson?

  Suav txij lub Kawm Hlis 2021, Lub Washington State Department of Health (DOH, Pab Pawg Koom Txoos Kho Mob Ntawm Lub Xeev Washington) qhia kom koj xaiv kom tau txais cov tshuaj tiv thaiv mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech lossis Moderna) es tsis txhob txhaj tshuaj ib koob tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson (J&J).

  Qhov kev hloov tshiab no ua raws li kev taw qhia los ntawm Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Tsev Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob) tom qab cov ntaub ntawv tshiab tau nthuav tawm txog ob yam tsis tshua muaj tshwm sim tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv nrog J&J.

  Cov xwm txheej no tsuas yog cuam tshuam nrog J&J COVID-19 tshuaj tiv thaiv, tsis yog Pfizer lossis Moderna cov tshuaj tiv thaiv. Rau cov tib neeg tam sim no tab tom nrhiav kev txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19, DOH pom zoo kom txhaj cov tshuaj tiv thaiv Moderna thiab Pfizer. Txawm li cas los xij, cov tshuaj tiv thaiv J&J cov tshuaj tiv thaiv tseem muaj yog tias koj tsis muaj peev xwm lossis kam txais ib qho ntawm cov tshuaj tiv thaiv no. Thov hu rau tus kws kho mob tham txog koj cov kev xaiv.

  Yog tias koj tau txais cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 J&J hauv peb lub lis piam dhau los lossis npaj yuav tau txais cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 J&J, paub cov cim ceeb toom ntawm hom ntshav txhaws los ntawm TTS. Nws suav nrog mob taub hau heev, mob plab mog, mob ceg, thiab / lossis txog siav heev. Yog tias koj hnov muaj cov yam ntxwv mob no, thov txuas lus nrog koj tus kws pab kho mob los sis nrhiav kev kho mob tam sim.

  Nws yog qhov ib txwm muaj uas yuav muaj cov yam ntxwv mob me mus rau qib nrab, suav nrog ua npaws, mob tob hau, nkees, thiab mob raws cov yag txha sib txuas/mob raws leeg, ncua sij hawm thawj lub vij tom qab tau txais tej yam tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 twg. Cov kev fab tshuaj no feem ntau lawm yuav pib tshwm sim nyob rau peb hnub ntawm kev tau txais qhov tshuaj tiv thaiv kab mob thiab tsim nyog ploj mus nyob rau ob peb hnub.

  Nws txhais tau li cas thaum uas FDA tau muab kev pom zoo rau qhov tshuaj tiv thaiv kab mob?

  Rau qhov kev pom zoo, lub FDA yuav tshab xyuas cov ntaub ntawv nyob rau ncua sij hawm uas ntev tshaj kev muab kev tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev. Txhawm rau kom qhov tshuaj tiv thaiv kab mob tau txais kev pom zoo, cov ntaub ntawv yuav tsum qhia pom qib siab ntawm kev nyab xeeb, kev siv tau zoo, thiab kev tswj qhov zoo nyob rau hauv kev tsim qhov tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Qhov kev tso cai siv xwm txheej ceev (EUA) yuav tso cai rau FDA los ua kom qhov khoom muaj siv rau ncua sij hawm tau tshaj tawm qhov xwm txheej ceev ua ntej nws yuav muaj daim ntawv tso cai. Lub hom phiaj ntawm thiab EUA yog los ua kom ntseeg siab tias tib neeg tuaj yeem tau txais cov tshuaj tiv thaiv kab mob cawm txoj sia ua ntej muaj kev ntaus nqi cov ntaub ntawv ncua sij hawm ntev. Txawm li cas los, EUA tseem yuav tau ua kev tshab xyuas thoob plaws cov ntaub ntawv fab chaw kuaj mob—tsuas yog nyob rau ib ncua sij hawm luv zog. Txhua qhov EUA tau txais los ntawm FDA yuav raug kuaj xyuas ntxiv los ntawm Scientific Safety Review Workgroup (Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Tshab Xyuas Kev Nyab Xeeb Fab Kev Tshawb Fawb), raws li yog ib feem ntawm qhov Western States Pact (Kev Cog Lus Ncua Ntawm Cov Xeev Sab Hnub Poob) (Lus Askiv nkaus xwb).

  Western States Pact yog dab tsi?

  Pab pawg neeg ua hauj lwm no tau muab lwm txheej kev tshab xyuas ntawm kws tshwj xeeb uas ntsig txog kev nyab xeeb ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob. Pab pawg thawj coj no tau muaj cov kws tshwj xeeb uas tau teeb tsa los ntawm txhua lub xeev ua tswv cuab, thiab cov kws tshawb fawb uas tau lees txais nyob rau hauv teb chaws uas muaj kev paub txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab zej tsoom li kev noj qab hauv huv. Txhawm rau nqi tes li tas li thiab koom tes nrog cov xeev sab hnub poob thaum tau tshaj tawm tus kab mob COVID-19 yog qhov xwm txheej ceev fab kev noj qab haus huv, pab pawg thawj coj no tau tshab xyuas txhua cov ntaub ntawv uas muaj rau zej tsoom nrog rau cov kev tshab xyuas ntawm tsoom fwv rau plaub cov tshuaj tiv thaiv uas peb muaj nyob rau hauv xeev Washington tam sim no. Thaum peb txav mus rau ncua sij hawm kev rov ua kom zoo li qub tshiab ntawm kev kis mob, Daim ntawv cog Lus Ntawm Western States Pact (Xeev Sab Hnub Poob) uas tau tshem tawm, thiab txhua qhov kev tso cai siv tshuaj tiv thaiv nyob rau hauv Xeev Sab Hnub Poob yuav raug txiav txim los ntawm Food and Drug Administration (FDA, Koom Haum Tswj Khoom Noj thiab Yeeb Tshuaj) thiab cov lus qhia tshuaj tiv thaiv los ntawm Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Koom Haum Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob).

  Nyeem cov kev tshawb pom ntawm Western States Scientific Safety Review Workgroup:

  Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav ua hauj lwm li cas rau hauv kuv lub cev?

  Saib daim vis dis aus no yuav qhia txog txoj hauv kev cov tshuaj tiv thaiv kab mob ua hauj lwm nyob rau hauv koj lub cev (Lus Askiv nkaus xwb).

  Cov tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA (Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer thiab Moderna)

  Muaj ob hom tshuaj tiv thaiv kab mob tau hu ua cov tshuaj tiv thaiv kab mob messenger RNA (mRNA).

  Cov tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA qhia koj cov tsig nqaij tsim cov plaus tees nyob sab nrauv ntawm khaus laus nas vais lav uas tsis muaj kev phom sij. Koj cov roj ntshav tiv thaiv lub cev yuav pom tias cov plaus tees ntawd tsis yog koj li, thiab koj lub cev yuav pib tsim cov roj ntshav tiv thaiv kab mob. Cov roj ntshav tiv thaiv lub cev no yuav cim tau txoj hauv kev los tawm tsam kab mob COVID-19 yog tias yav tom ntej koj ho kis tau mob. Thaum koj tau txais tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob lawm, koj lub cev yuav tsim roj ntshav tawm tsam kab mob COVID-19 yam tsis ua rau muaj mob li. Thaum nws ua tau nws txoj hauj lwm, mRNA yuav tawg ceev thiab lub cev yuav ntxuav nws tawm nyob rau hauv ob peb hnub.

  Cov tshuaj tiv thaiv kab mob vais lav vev tawj (Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Johnson & Johnson)

  Yog ib ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tau hu ua tshuaj tiv thaiv kab mob vais lav vev tawj.

  Cov tshuaj tiv thaiv kab mob vev tawj yog tsim los ntawm hom kab mob vais lav uas qaug zog (yog ib tus vais lav uas txawv tus tsim ua rau muaj kab mob COVID-19). Cov tshuaj tiv thaiv kab mob qhia koj cov tsig nqaij tsim cov plaus tees nyob sab nrauv ntawm khaus laus nas vais lav uas tsis muaj kev phom sij. Koj cov roj ntshav tiv thaiv lub cev yuav pom tias cov plaus tees ntawd tsis yog koj li, thiab yuav pib tsim cov roj ntshav tiv thaiv kab mob. Koj lub cev yuav kawm paub txoj hauv kev los pov thaiv koj tawm tsam kev kis kab mob COVID-19 nyob rau yav tom ntej, uas tsis ua rau koj muaj mob.

  Tshuaj tiv thaiv kab mob vev tawj muaj ib koob xwb. Feem ntau lawm nws yuav siv sij hawm li ntawm ob vij tom qab ntawd koob tshuaj thiaj mam tau txais kev pov thaiv txaus los pov thaiv kom zoo kawg nkaus.

  Cov tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob siv protein - Novavax COVID-19 टीका

  Yog ib yam ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tau kev tso cai lawm los ntawm Federal Food and Drug Administration (FDA, Lub Chaw Tswj Khoom Noj thiab Yeeb Tshuaj) uas yog yam tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob siv protein. Cov tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob siv protein muaj kev xyaw kab mob virus (protein) uas ua chiv muaj kab mob COVID-19 (tsim los tsis siv yam kab mob vais lav ciaj sia) los txhawb ntxiv txhawm rau pab kom yam tshuaj tiv thaiv kab mob ua hauj lwm zoo dua qub tuaj nyob rau hauv lub nrog cev. Thaum koj qhov kev ua hauj lwm muab kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev paub kev coj yam protein muaj taub hau coj los siv, nws yuav tiv thaiv tau tus vais lav ceev thiab tiv thaiv tau koj rau kab mob COVID-19. Cov tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob tsis ua rau muaj kev kis tau tus kab mob vais lav uas chiv kom muaj kab mob COVID-19 thiab tsis cuam tshuam rau peb cov DNA.

  Tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob vais lav no muaj los ua yam tshuaj tiv thaiv kab mob uas txhaj 2 koob. Feem ntau lawm nws yuav siv sij hawm li ntawm 2 vij tom qab txhaj koob tshuaj thib 2 tas mas thiaj tiv thaiv tau kab mob zoo.

  Muaj qee zaum kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsim ua rau ua npaws me ntsis los sis muaj cov tsos mob zoo li ua daus no, tab sis cov no tsis ua rau phom sij.

  Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv, saib cov chaw muaj ntaub ntawv no: Duab Qhia txog Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 thiab Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19: Tej Yam Uas Yuav Tsum Tau Paub.

  Thaum muaj cov tib neeg txaus nyob hauv lub zej zos tuaj yeem tua tau tus kab mob vais lav lawm, nws ces yuav tsis muaj chaw mus. Qhov no txhais tau tias peb tuaj yeem cheem tau qhov kev sib kis mob ceev zog tuaj thiab yuav ua rau txav ze zuj zus rau qhov xaus ntawm qhov kev sib kis kab mob loj no.

  Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tsim tawm los li cas?

  Daim vis dis aus luv-luv no yuav piav qhia txog txoj hauv kev tsim cov tshuaj tiv thaiv kab COVID (Lus Askiv nkaus xwb).

  Tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA yog dab tsi?

  Hom tshuaj tiv thaiv kab mob messenger RNA, los sis mRNA yog ib hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob tshiab. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA yuav qhia koj cov tsig nqaij tsim "cov plaus tees nyob sab nrauv" uas tsis muaj kev phom sij. Cov plaus tees sab nrauv yog tej yam uas koj pom nyob rau saum cov khaus laus nas vais lav. Koj cov roj ntshav tiv thaiv lub cev yuav pom tias cov plaus tees ntawd tsis nyob rau ntawd, thiab koj lub cev yuav pib tsim cov roj ntshav los thaiv thiab tsim cov roj ntshav tiv thaiv kab mob. Qhov no zoo ib yam li tej yam tshwm sim thaum peb tau kis kab mob COVID-19 "raws li ib txwm". Thaum nws ua tau nws txoj hauj lwm, mRNA yuav tawg ceev thiab lub cev yuav ntxuav nws tawm nyob rau hauv ob peb hnub.

  Txawm tias peb tau siv mRNA rau lwm hom kev kho mob los sis kev kho tsiaj nyob rau yav tag los lawm los, kev tsim cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas siv txoj hauv kev no yog qhov kev hla ib kauj ruam loj nyob rau fab kev tshawb fawb thiab tej zaum yuav yog txoj hauv kev uas cov tshuaj tiv thaiv kab mob tom ntej tsim tau yooj yim ntxiv.

  Tej zaum koj tuaj yeem nyeem tau ntxiv txog txoj hauv kev cov tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA ua hauj lwm nyob rau hauv CDC lub vev xaib (Lus Askiv nkaus xwb).

  Tshuaj tiv thaiv kab mob vais lav vev tawj yog dab si?

  Hom tshuaj tiv thaiv kab mob no siv hom kab mob vais lav uas sib txawv uas tsis muaj zog (qhov "vev tawj") uas muab cov lus qhia rau koj cov tsig nqaij. Vev tawj yuav nkag mus rau hauv cov tsig nqaij thiab siv tsig nqaij cov cuab yeej los tsim cov plaus tees nyob sab nrauv ntawm kab mob COVID-19 uas tsis muaj kev phom sij. Tsig nqaij yuav qhia pom txog cov plaus tees sab nrauv nyob rau saum tus kab mob ntawd, thiab koj li kev ua hauj lwm ntawm roj ntshav tiv thaiv kab mob yuav pom tias nws tsis yog nyob ntawd. Koj li kev ua hauj lwm ntawm roj ntshav tiv thaiv kab mob yuav pib tsim cov roj ntshav tiv thaiv kab mob thiab ua kom lwm cov tsig nqaij ntawm roj ntshav tiv thaiv los tawm tsam tej yam uas nws xav tias yog qhov kev kis mob. Koj lub cev yuav kawm paub txoj hauv kev los pov thaiv koj tawm tsam kev kis kab mob COVID-19 nyob rau yav tom ntej, uas tsis ua rau koj muaj mob.

  Tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob siv protein yog dab tsi?

  Yog ib yam ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 tau kev tso cai lawm los ntawm Federal Food and Drug Administration (FDA, Lub Chaw Tswj Khoom Noj thiab Yeeb Tshuaj) uas yog yam tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob siv protein. Cov tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob siv protein muaj kev xyaw kab mob virus (protein) uas ua chiv muaj kab mob COVID-19 (tsim los tsis siv yam kab mob vais lav ciaj sia) los txhawb ntxiv txhawm rau pab kom yam tshuaj tiv thaiv kab mob ua hauj lwm zoo dua qub tuaj nyob rau hauv lub nrog cev. Thaum koj qhov kev ua hauj lwm muab kev tiv thaiv kab mob hauv nrog cev paub kev coj yam protein muaj taub hau coj los siv, nws yuav tiv thaiv tau tus vais lav ceev thiab tiv thaiv tau koj rau kab mob COVID-19. Cov tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob tsis ua rau muaj kev kis tau tus kab mob vais lav uas chiv kom muaj kab mob COVID-19 thiab tsis cuam tshuam rau peb cov DNA.

  Kuab tshuaj txhawb yog dab tsi?

  Yam kuab tshuaj txhawb nyob rau hauv hom tshuaj Novavax yog muab lub hom phiaj los txhawb kom pab tau koj lub cev qhov kev tiv thaiv kab mob muaj zog.

  Cov feem xyuam coj los sib tov ua tshuaj tiv thaiv kab mob muaj dab tsi?

  Cov feem coj los sib tov ua tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog yam ib txwm muaj rau kev tsim tshuaj tiv thaiv kab mob. Lawv muaj cov feem xyuam xyaw uas muaj sia ntawm mRNA los sis tus vais lav cuav uas hloov kho lawm nrog rau lwm cov feem xyuam sib tov xws li roj, ntsev, thiab piam thaj los pov thaiv qhov feem xyuam sib tov uas ciaj sia, pab nws ua hauj lwm kom zoo zog tuaj nyob rau koj lub cev, thiab pov thaiv qhov tshuaj tiv thaiv kab mob ncua sij hawm khaws tseg thiab xa.

  Tshuaj Novavax Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 yog ces tshuaj ces tshiab tiv thaiv kab mob muaj protein uas muaj kuab tshuaj txhab ntxiv ua ke nrog rau cov roj thiab piam thaj los pab kom yam tshuaj tiv thaiv kab mob no ua hauj lwm tau zoo dua qub. Yam tshuaj tiv thaiv kab mob no tsis siv mRNA.

  Cov tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer, Moderna, Novavax, thiab Johnson thiab Johnson tsis muaj tsig nqaij tib neeg (suav nrog cov tsig nqaij tus me nyuam tsis tau yug), tus vais lav COVID-19, roj hmab, tshuaj pov thaiv khoom lwj, los sis tej yam khoom tau los ntawm tsiaj suav nrog cov khoom tsim los ntawm nqaij npuas los sis gelatin. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsis loj hlob nyob rau cov qe thiab tsis muaj tej cov khoom tsim los ntawm qe.

  Saib qhov Lus Nug thiab Lus Teb no; nplooj vev xaib los ntawm Cov Me Nyuam Yaus Lub Tsev Kho Mob Philadelphia (Lus Askiv) rau ntaub ntawv kev paub ntxiv txog cov feem xyuam coj los sib tov. Koj los kuj tuaj yeem saib daim npe cov feem xyuam sib tov tag nrho nyob rau Pfizer, Moderna, Novavax, thiab Johnson & Johnson cov ntawv qhia qhov tseeb

  Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson muaj qhov tsig nqaij ntawm tus me nyuam tsis tau yug?

  Qhov tshuaj Johnson & Johnson tiv thaiv kab mob COVID-19 raug tsim tawm los uas siv tib yam tev naus laus yis zoo thooj kiag lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob. Nws tsis muaj cov feem xyuam ntawm cov me nyuam tsis tau yug los sis cov tsig nqaij ntawm tus me nyuam tsis tau yug. Ib feem ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob yog tau tsim los nyob hauv chav tshawb kev loj hlob cov theej tawm ntawm cov tsig nqaij uas thaum xub thawj los ntawm kev xaiv rho me nyuam uas tau tshwm sim ntev tshaj 35 xyoo dhau los. Txij li ntawd los, cov tsig nqaij ua txoj sab ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob no tau raug tswj yug nyob hauv lub chav ntsuam xyuas kab mob thiab tsis muaj cov chaw muaj cov tsig nqaij ntawm tus me nyuam tsis tau yug ntxiv uas raug siv los tsim cov tshuaj tiv thaiv kab mob no. Qhov no yuav yog cov ntaub ntawv tshiab rau qee tus neeg. Txawm li cas los, cov tshuaj tiv thaiv kab mob rau mob ua qoob, pob khaus, thiab kab mob siab hom A yog tau tsim nyob rau tib txoj hauv kev.

  Puas yog tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 ua rau muaj me nyuam nyuaj?

  Tsis tau muaj pov thawj fab kev tshawb fawb qhia tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob ua rau muaj me nyuam nyuaj los sis tsis muaj zog. Thaum qhov tshuaj tiv thaiv kab mob mus rau hauv koj lub cev, nws yuav ua hauj lwm nrog koj tej roj ntshav tiv thaiv lub cev los tsim roj ntshav tiv thaiv kab mob tawm tsam khaus laus nas vais lav. Qhov kev lis hauj lwm no yuav tsis cuam tshuam txog koj tej roj ntshav tsim tub ki.

  Lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Lus Askiv nkaus xwb), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (Lus Askiv), thiab Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (Lus Askiv) pom zoo siv qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau cov tib neeg uas cev xeeb me nyuam, tab tom muaj me nyuam mos noj mis, los sis tawm phiaj xwm yuav muaj me nyuam. Muaj coob leej tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txij li thaum cev xeeb me nyuam los sis yug tau me nyuam puav leej noj qab nyob zoo.

  Tam sim no tsis muaj pov thawj qhia tias hom tshuaj tiv thaiv kab mob twg, suav nrog cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, yuav tsim ua rau muaj teeb meem kev muaj me nyuam ntawm txiv neej. Qhov kev tshawb fawb me-me tsis ntev los no ntawm 45 leej txiv neej uas muaj kev noj qab nyob zoo (Lus Askiv) uas tau txais hom tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 mRNA (xws li, Pfizer-BioNTech los sis Moderna) saib rau cov yam ntxwv ntawm cov kab me nyuam ntawm txiv neej, xws li qhov ntau thiab qhov txav mus los, ua ntej thiab tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Cov kws tshawb fawb pom tias tsis muaj kev hloov pauv dab tsi loj nyob rau cov yam ntxwv ntawm cov kab me nyuam ntawm txiv neej no tom qab kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Ua npaws los ntawm qhov mob tau cuam tshuam rau kev txo kev tsim cov kab me nyuam ntawm txiv neej uas muaj kev noj qab nyob zoo nyob rau cua sij hawm luv. Txawm tias ua npaws yog qhov kev ua mob ib ncua sij hawm los ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 los, tam sim no tsis muaj pov thawj tias ua npaws tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau kev tsim cov kab me nyuam ntawm txiv neej.

  Saib CDC Cov Ntaub Ntawv Kev Paub Txog Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 rau cov tib neeg uas xav muaj me nyuam mos (Lus Askiv nkaus xwb) rau ntaub ntawv kev paub ntxiv. Koj los kuj tuaj yeem saib tau CDC nplooj vev xaib Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 (Lus Askiv nkaus xwb) rau cov kev qhia qhov tseeb txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Cov tsos mob hom twg yog cov raws li ib txwm tom qab kev tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob?

  Zoo li lwm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob uas niaj zaus txhaj, cov kev fab tshuaj uas nquag pom muaj yog mob txhais npab, nkees, mob tob hau thiab mob leeg.

  Cov tsos mob no yog tus yam ntxwv mob uas qhov tshuaj tiv thaiv kab mob tab tom ua hauj lwm. Nyob rau cov kev sim hom tshuaj Pfizer thiab Moderna, feem ntau lawm cov kev fab tshuaj nov tau tshwm sim nyob rau ob hnub tom qab tau txais qhov tshuaj tiv thaiv kab mob, thiab yuav ua mob mus ntev thaj tsam li ib hnub. Cov kev fab tshuaj tau nquag pom muaj tom qab txhaj koob tshuaj thib ob ntau tshaj li thawj koob tshuaj. Nyob rau cov kev sim fab chaw kuaj mob ntawm hom tshuaj Johnson & Johnson, raws li qib feem nrab cov kev fab tshuaj muaj mus ntev li ib txog ob hnub.

  Rau tag nrho peb hom tshuaj tiv thaiv kab mob, cov neeg uas muaj hnub nyoog tshaj 55 xyoo muaj feem tshaj tawm cov kev fab tshuaj tsawg dua li cov tub ntxhais hluas.

  Tej zaum koj yuav pom qee cov lus xaiv txog cov kev fab tshuaj uas tsis tseeb tiag nyob rau hauv oos lais los sis xaus xias mis dias. Ua kom ntseeg siab tias txhua zaus yog koj pom qhov kev nthuav tawm qhov tseeb txog cov kev fab tshuaj uas koj ntsuam xyuas ntawm lub muaj ntaub ntawv txog qhov kev nthuav tawm qhov tseeb ntawd.

  Yuav ua li cas yog tias kuv muaj mob tom qab tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

  Zoo ib yam li lwm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob uas niaj zaus txhaj, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 feem ntau lawm muaj cov kev fab tshuaj xws li mob caj npab, ua npaws, mob tob hau, los sis qaug zog tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag. Cov no yog cov yam ntxwv mob uas qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob tab tom ua hauj lwm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov muaj feem yuav fab tshuaj tom qab kev tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

  Yog tias koj muaj mob tom qab tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob, koj tsim nyog tshaj tawm qhov xwm txheej tsis zoo ntawd rau qhov Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Txheej Teg Kev Ua Hauj Lwm Tshaj Tawm Xwm Txheej Tsis Zoo Ntawm Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob) (Lus Askiv nkaus xwb) Qhov "xwm txheej tsis zoo" yog tej qhov teeb meem kev noj qab haus huv los sis kev fab tshuaj uas tshwm sim tom qab kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv txog VAERS, saib "VAERS Yog Dab Tsi?" hauv qab.

  VAERS yog dab tsi?

  VAERS yog txheej teg kev ua hauj lwm ceeb toom thaum ntxov uas tswj los ntawm Centers for Disease Control and Prevention (CDC) thiab lub Food and Drug Administration (FDA). VAERS tuaj yeem pab kuaj tau cov teeb meem uas tej zaum tau cuam tshuam txog qhov tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Txhua tus neeg (kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv, neeg mob, tus muab kev saib xyuas) tuaj yeem tshaj tawm tau cov kev tsis haum tshuaj mus rau VAERS (Lus Askiv nkaus xwb).

  Muaj cov ciam txwv rau txheej teg kev ua hauj lwm. Qhov kev tshaj tawm VAERS tsis tau txhais tias yog tshuaj tiv thaiv kab mob tsim ua rau muaj mob los sis qhov tshwm sim tawm los. Nws tsuas txhais tias kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tau tshwm sim ua ntej xwb.

  VAERS tau teeb tsa los pab cov kws tshawb fawb kom saib pom cov kev hloov pauv los sis cov laj thawj uas lawv tsim nyog tshawb xyuas qhov teeb meem uas tuaj yeem tshwm sim tau. Nws tsis yog daim npe cov tshwm sim tawm los ntawm kev txheeb xyuas kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Thaum koj ua qhov kev tshaj tawm rau VAERS, koj pab lub CDC thiab lub FDA sau cov kev cov kev hnyav siab txog kev noj qab haus huv uas tuaj yeem tshwm sim tau thiab ua kom ntseeg siab tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob muaj kev nyab xeeb. Yog tias muaj teeb meem dab tsi tshwm sim, lawv yuav ua kev nqis tes thiab ceeb toom qhia rau cov kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv txog cov teeb meem uas yuav tshwm sim.

  Puas yog kuv tuaj yeem tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias kuv muaj mob COVID-19?

  Yog, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Pawg Thawj Coj Sib Sab Laj Txog Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob) pom zoo txhua tus neeg uas tau muaj tus kab mob COVID-19 mus txais tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Cov ntaub ntawv qhia pom tias raws li ib txwv nws yeej tsis rov kis dua tus kab mob COVID-19 lawm nyob rau 90 hnub tom qab uas koj tau kis, yog li ntawd tej zaum koj yuav muaj qee cov kev pov thaiv (tau hu ua roj tshav tiv thaiv kab mob raws li ib txwm muaj). Txawm li cas los, peb tsis paub tias xyov roj ntshav tiv thaiv kab mob raws li ib txwm muaj yuav muaj mus ntev npaum cas.

  Cov tib neeg uas tam sim no muaj mob COVID-19 tsim nyog tos txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom txog thaum lawv hnov tau tias zoo zog lawm thiab kom dhau ncua sij hawm lawv raug cais cia nyob ib leeg.

  Cov tib neeg uas tsis ntev los no tau nphav raug kab mob COVID-19 tsim nyog tos txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom txog tom qab lawv ncua sij hawm raug cais cia, yog tias lawv raug cais nrug deb los ntawm lwm tus tib neeg yam muaj kev nyab xeeb. Yog tias muaj kev pheej hmoo siab uas lawv tuaj yeem kis tau kab mob rau lwm tus neeg, tej zaum lawv yuav raug txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ncua lawv lub sij hawm muab cais cia txhawm rau pov thaiv kev sib kis tus kab mob.

  Thov saib peb nplooj vev xaib Kev Cais Tus Kheej thiab Kev Ceev Tus Kheej Cia rau Kab Mob COVID-19 rau cov lus qhia txog kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej.

  Kuv puas yuav tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias kuv tau muaj kev fab tshuaj tiv thaiv kab mob nyob rau yav tag los?

  Tshuaj tiv thaiv kab mob tsis tsim nyog muab rau cov tib neeg uas muaj keeb kwm paub tias muaj kev fab tshuaj loj, xws li muaj mob fab tshuaj, rau koob tshuaj tag los ntawm hom tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA los sis vais lav vev tawj, los sis rau tej feem xyuam xyaw twg ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna/Spikevax, Novavax, los sis Johnson & Johnson–Janssen.

  Cov tib neeg uas muaj kev fab tshuaj loj rau lwm hom tshuaj tiv thaiv kab mob los sis cov kev kho mob uas txhaj tshuaj tej zaum tseem tuaj yeem tau txais qhov tshuaj tiv thaiv kab mob. Txawm li cas los, cov kws pab kho mob tsim nyog ua kev ntsuam xyuas kev pheej hmoo thiab sab laj nrog lawv txog cov kev pheej hmoo uas tuaj yeem tshwm sim tau. Yog tias tus neeg mob txiav txim siab los txais qhov tshuaj tiv thaiv kab mob, tus kws pab kho mob tsim nyog soj saib lawv mus li 30 feeb txhawm rau kuaj xyuas tej cov kev fab tshuaj tam sim.

  Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) pom zoo kom cov kws pab kho mob soj saib txhua tus neeg mob yam tsawg kawg 15 feeb tom qab kev tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob txhawm rau kuaj xyuas qhov kev fab tshuaj. Saib ACIP cov kev ua tib zoo xav fab chaw kuaj mob ib ncua sij hawm rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA (Lus Askiv) rau ntaub ntawv kev paub ntxiv.

  Cov Cai Kev Muab Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

  Puas yog yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

  Nws yuav yog koj qhov kev xaiv seb puas txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, tab sis qee cov tswv hauj lwm, cov tsev kawm khos lej, thiab cov tsev kawm yus vis vaws xis tim xav kom txhaj.

  Tam sim no Washington xav kom txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau:

  Cov neeg ua hauj lwm no yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 kom txwm (yam tsawg kawg ob vij tom qab txhaj xuv tshuaj tiv thaiv kab mob tag) tsis pub dhau Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 18, 2021. Txoj cai suav nrog cov neeg ua hauj lwm muaj ntaub ntawv cog lus, cov neeg ua hauj lwm pub dawb, thiab lwm cov neeg uas ua hauj lwm nyob rau hauv cov chaw no.

  Yog tias koj yog ib tug ntawm cov pab pawg neeg no los sis koj tus tswv hauj lwm los sis tsev kawm ntawv uas yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, sib tham nrog koj chav hauj lwm saib xyuas neeg ua hauj lwm, tus tswv hauj lwm, los sis tsev kawm ntawv saib seb yuav ua li cas. Chav Hauj Lwm Ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv tsis muaj feem cuam tshuam rau tus tswv hauj lwm los sis tsev kawm khos lej/tsev kawm yus niv vaws xis tim txoj cai.

  Tshuaj tiv thaiv kab mob yuav pab pov thaiv koj thiab lwm cov neeg ib puag ncig koj los ntawm kev kis tau kab mob COVID-19, thiab peb xav kom koj sib tham nrog koj tus kws kho mob los sis chaw kuaj mob txog cov txiaj ntsig.

  Cov cai muab tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau cov neeg ua hauj lwm K-12 yog dab tsi?

  Nyob rau Lub Yim Hlis Ntuj Tim 18, 2021, Tswv Xeev Inslee tau tshaj tawm lus txib tias txhua tus neeg ua hauj lwm ntawm tsev kawm ntawv K–12 uas nce rau tsoom fwv thiab muaj tswv ntiag tug yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 kom txwv, los sis tau txais kev zam fab kab lig kev cai los sis fab kev kho mob tsis pub dhau Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 18, 2021.

  Qhov lus txib siv tau rau txhua cov neeg ua hauj lwm nyob rau hauv cov chaw kawm ntawv (Lus Askiv nkaus xwb), suav nrog:

  • Cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg ua hauj lwm muaj ntaub ntawv cog lus uas ua hauj lwm nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv muaj tswv ntiag tug K-12, cov koog tsev kawm ntawv nce rau tsoom fwv K-12, cov tsev kawm ntawv muaj kev ywj pheej, thiab cov cheeb tsam muab kev pab cuam fab kev kawm (qhov lus txib no siv tsis tau rau cov tsev kawm ntawv me ntawm xeev-pab pawg neeg los sis cov tub ntxhais kawm),
  • Cov kws muab kev pab cuam rau me nyuam thiab kev kawm paub thaum ntxov uas muab kev pab cuam rau cov me nyuam los ntawm ntau yim neeg, thiab
  • Cov neeg ua hauj lwm nyob rau hauv kev kawm qib siab zog.

  Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv, saib cov cai kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau cov neeg ua hauj lwm tsev kawm ntawv K-12: cov lus nug uas nquag nug (PDF) (Lus Askiv) (Lub Chaw Ua Hauj Lwm ntawm Tus Thawj Coj Saib Xyuas Kev Qhia Kawm Rau Zej Tsoom).

  Kuv yuav tau txais kev zam los ntawm cov cai muab tshuaj tiv thaiv kab mob li cas?

  Yog tias koj tus tswv hauj lwm los sis tsev kawm khos lej/tsev kawm yus nis vaws xis tim yuav kom txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, los sis koj yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob raws li tus Tswv Xeev Jay Inslee li kev tshaj tawm Lub Yim Hlis Ntuj Tim 9 (Lus Askiv) los sis li kev tshaj tawm Lub Yim Hlis Ntuj Tim 18 (Lus Askiv), koj tsim nyog txuas lus rau koj tus tswv hauj lwm los sis tsev kawm khos lej/tsev kawm yus nis vaws xis tim saib seb lawv txheeb sau pov thawj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob li cas, yog tias lawv muaj txoj cai xaiv tsis txhaj, thiab tej yam uas koj yuav tau ua txhawm rau xaiv tsis txhaj tshuaj. Chav Hauj Lwm Ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv tsis muaj feem cuam tshuam rau tus tswv hauj lwm los sis tsev kawm khos lej/tsev kawm yus niv vaws xis tim txoj cai.

  Koj yuav tsis tau txais daim foos zam los ntawm Department of Health (DOH, Chav Hauj Lwm Ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv) rau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. DOH yuav tsis muaj cov foos zam rau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Xeev Washington daim Certificate of Exemption (COE, Ntawv Pov Thawj Kev Zam) tsuas muaj rau cov niam txiv/cov saib xyuas me nyuam uas xav tau kev zam rau lawv tus me nyuam los ntawm cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas yuav tsum tau txhaj rau cov me nyuam ntawm cov tsev kawm ntawv K-12, cov tsev kawm ntawv me nyuam yaus, los sis chaw saib xyuas me nyuam. Tam sim no, Washington tsis kom txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau cov me nyuam uas yuav mus kawm ntawv los sis chaw saib xyuas me nyuam, yog li ntawd nws tsis raug suav nyob rau COE.

  Tsev Kawm Ntawv thiab Chaw Saib Xyuas Me Nyuam

  Puas yog cov tib neeg hnub nyoog qis dua 18 xyoo los yeej tuaj yeem txais tau tshuaj tiv thaiv kab mob

  Nyob rau sij hawm no, tau tso cai siv ob ces tshuaj Pfizer-BioNTech (Pfizer) thiab Moderna tiv thaiv kab mob COIVD-19 rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 6 hli nce lawm. Tshuaj tiv thaiv Novavax yog muaj rau tus uas muaj hnub nyoog 12 xyoo rov sauv raws li Emergency Use Authorization (EUA, Kev Tso Cai Siv Thaum Xwm Txheej Ceev).

  Cov tub ntxhais hluas uas muaj hnub nyoog qis dua 17 xyoo tej zaum yuav tsum tau muaj kev pom zoo los ntawm niam thiab txiv los sis tus saib xyuas me nyuam (Lus Askiv nkaus xwb) txhawm rau txais tshuaj tiv thaiv kab mob, tshwj tsis yog lawv muaj kev tso cai los ntawm kev cai lij choj. Mus saib peb phab vev xaib hauv Vaccinating Youth (Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Cov Hluas) kom paub ntau ntxiv.

  Ntsuam xyuas chaw muab tshuaj tiv thaiv kab mob txog lawv cov cai tseev kom ua rau kev qhia pom pov thawj kev pom zoo los ntawm niam txiv los sis kev tso cai ntawm kev cai lij choj.

  Puas yog lub xeev tseev kom txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau kev mus kawm ntawv qib K-12?

  Washington State Board of Health (Xeev Washington Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv), tsis yog Department of Health (Chaw Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv), muaj cai tsim cov cai kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov me nyuam nyob rau hauv tsev kawm ntawv K-12 Revised Code of Washington (RCW, Xeev Vos Sees Tas Tsab Kev Cai Kho Dua Tshiab) 28A.210.140. Tsis muaj tsev kawm ntawv los sis chaw zov me nyuam xav tau tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob rau lub sij hawm no.

  Kuv tus me nyuam puas tuaj yeem tau txais lwm cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thaum lawv tau txais lawv cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

  Tam sim no tib neeg tuaj yeem tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob rau 14 hnub tom qab tau txais lwm hom tshuaj tiv thaiv kab mob, suav nrog rau tib hnub uas txais lwm hom tshuaj ntawd.

  Puas yuav muaj kev hloov pauv dab tsi rau cov cai kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ntawm tsev kawm ntawv rau lub xyoo kawm 2022-2023 vim muaj kev sib kis kab mob COVID-19 loj?

  Xeev Pab Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv txiav txim tias tsim nyog muaj kev hloov pauv rau cov cai kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Nyob rau qhov no, cov cai txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ntawm tsev kawm ntawv kuj tseem yuav zoo li qub. Cov me nyuam yaus yuav tsum tau muaj raug raws li cov cai kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ua ntej lawv yuav mus kawm ntawv thawj hnub.

  Lub neej tom qab tau txais Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

  Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm txhais tau li cas?

  Koj tau txhaj tshuaj tiav raws sij lawm rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias koj twb tau txhaj tiav thawj xuv tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab tau txais cov koob tshuaj txhawb ntxiv tsis ntev los no uas tau pom zoo siv los ntawm CDC.

  Tam sim no kuv tsim nyog ua li cas yog tias kuv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm?

  Thaum koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm, koj tsim nyog:

  Yog tias kuv tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txwm lawm, puas yog kuv tseem yuav tsum tau ua lwm cov kev ua zoo ceev faj?

  Txawm tias koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm los, koj tseem tsim nyog:

  • Muaj "kev tau txhaj tshuaj los txog rau tam sim no" los ntawm kev txhaj koj koob tshuaj txhab ntxiv txhawm rau kom muab tau kev pov thaiv zoo tshaj plaws.
  • Ua raws li cov kev cai siv rau kev nyob hauv chav. Cov nroog, cov khauj tim, cov lag luam, cov koom txhoos thiab lwm cov chaw tej zaum tseem yuav tsum tau siv lub looj ntsej muag los sis pov thawj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob/kev kuaj uas tsis pom muaj kab mob.
  • Mus kuaj yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19.
  • Ntxiv lub WA Notify rau koj lub xov tooj txhawm rau ceeb toom yog tias koj nphav raug kab mob COVID-19 thiab ceeb toom rau lwm tus yam uas tsis qhia npe yog tias koj kuaj pom muaj kab mob. WA Notify tsuas yog kev ntiag tug nkaus xwb, thiab yuav tsis paub tias koj yog leej twg los sis taug qab tias koj mus qhov twg.
  • Coj lub looj ntseg muag kom tab tom haum nkaus thaum nyob rau sab hauv zej tsoom txhua cov chaw uas muaj neeg coob txhawm rau kom muab tau kev pov thaiv zoo tshaj plaws.
  • Ua raws li Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) thiab chav hauj lwm ntsig txog kev noj qab haus huv cov lus qhia rau kev taug kev.
  • Siv cov qauv ntsuas pov thaiv uas yuav tsum tau siv tom qab nphav raug kab kob COVID-19:
  Kuv puas tuaj yeem nyob tau ua ke nrog pab pawg neeg coob yog tias kuv tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab tag nrho lawm?

  Cov neeg uas tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm, tus uas kuj tau txhaj lawv koob tshuaj txhab ntxiv los txog rau tam sim no, yuav tau txais kev pov thaiv zoo los ntawm tus kab mob COVID-19. Cov kev sib sau nyob ua ke yuav muaj kev nyab xeeb ncua ntawm cov neeg uas tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm.

  Thov nco ntsoov tias tej zaum qee tus neeg yuav hnov tau tsis xis nyob thaum muaj kev sib sau nyob ua ke - txawm tias nyob rau cov chaw uas muaj kev pheej hmoo qis los xij. Tej zaum lwm tus tseem tsis tau kam khawm los sis sib tuav tes. Thiab qhov ntawd yeej tsis ua li cas. Txhua leej neeg tsuas yog yoog mus raws li tus yam ntxwv tshiab uas zoo li ib txwm thiab peb txhua tus tsuas xav kom muaj kev nyab xeeb thiab pov thaiv cov neeg uas peb hlub xwb.

  Puas yog kuv yuav tsum tau qhia pov thawj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob?

  Tej zaum yuav muaj kev nug kom paub meej tias koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 lawm nyob rau qee cheeb tsam, cov lag luam los sis ntawm qee cov koom txoos.

  Yog li ntawd khaws koj daim npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom zoo ib yam li daim ntawv pov thawj hnub yug los sis lwm cov ntaub ntawv siv raug raws cai! Muab nws thaij ib daim duab thiab tag ntawd muab nws khaws cia rau ntawm tsev. Nyeem ntxiv txog cov npav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab cov ntaub ntawv sau tseg txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

  Yuav ua li cas yog tias kuv tsis muaj kev txhaj kuv li tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 los txog rau tam sim no?

  Yog tias koj tseem tsis tau muaj kev txhaj koj li tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 los txog rau tam sim no:

  • Nrhiav qhov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 pub dawb uas nyob ze koj!
  • Ua zoo xav es coj lub looj ntseg muag kom tab tom haum nkaus thaum nyob rau sab hauv zej tsoom txhua cov chaw uas muaj neeg coob.
  • Mus kuaj kab mob COVID-19 yog tias koj muaj cov tsos mob.
  • Yog tias koj mus kev deb, mus kuaj kab mob COVID-19 ua ntej thiab tom qab kev mus kev deb los.
  • Ntxiv lub WA Notify rau koj lub xov tooj txhawm rau ceeb toom yog tias koj nphav raug kab mob COVID-19 thiab ceeb toom rau lwm tus yam uas tsis qhia npe yog tias koj kuaj pom muaj kab mob. WA Notify tsuas yog kev ntiag tug nkaus xwb, thiab yuav tsis paub tias koj yog leej twg los sis taug qab tias koj mus qhov twg.
  Puas yog kuv tseem tuaj yeem muaj mob los ntawm kab mob COVID-19 tom qab kuv tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag?

  Nws mus tsis tau, tab tsis muaj hwv tsam tsawg. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob tiv thaiv tau zoo heev li, tab sis tsis yog 100%. Yog tias koj muaj cov tsos mob xws li kab mob COVID-19 (Lus Askiv nkaus xwb), koj tsim nyog nyob kom nrug deb lwm tus thiab txuas lus rau kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv. Tej zaum lawv yuav xav kom kuaj kab mob COVID-19.

  Rau cov ntaub ntawv kev kuaj kab mob COVID-19, thov mus saib Cov Ntaub Ntawv Kev Kuaj.

  Puas yog kuv tseem tuaj yeem kis tau kab mob COVID-19 tom qab kuv tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag?

  Cov kev sib kis mob uas tshwm sim yog ib feem me-me ntawm cov neeg uas tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm thiab tau txhaj lawv koob tshuaj txhab ntxiv lawm. Txawm li cas los, cov tib neeg uas tau txhaj lawv li tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 los txog rau tam sim no uas tau kis kab mob COVID-19 yeej tuaj yeem kis tau tus vais lav mus rau lwm tus.

  Kuv tsim nyog yuav ua li cas yog tias kuv tau nphav raug kab mob COVID-19?

  Thov saib peb nplooj vev xaib Kev Cais Tus Kheej thiab Kev Ceev Tus Kheej Cia rau Kab Mob COVID-19 rau cov lus qhia txog kev cais tus kheej thiab kev ceev tus kheej.

  Kuv yuav tswj kev ntxhov siab thiab kev nyuaj siab txog kab mob COVID-19 li cas?

  Peb nkag siab tias qhov kev sib kis kab mob loj muaj feem cuam tshuam tsis zoo rau koj li kev noj qab haus huv fab lub cev ntaj tsug thiab siab tsws tib si. Tsis yog koj ib leeg xwb. Muaj coob leej neeg nyob rau hauv Washington tab tom ntsib teeb meem kev ntxhov siab thiab kev nyuaj siab uas tau cuam tshuam txog kev txom nyem fab nyiaj txiag thiab kev ua hauj lwm, kev kaw tsev kawm ntawv, kev cais tawm ntawm lwm tus, kev txhawj xeeb fab kev noj qab haus huv, kev tu siab thiab kev plam qee tus neeg, thiab lwm yam ntxiv. Qhov no suav nrog qhov kev nyuaj siab txhab ntxiv uas muaj thaum rov qab mus ua tej kev ua ub ua no ntawm zej tsoom.

  Ntawm no yog ob peb lub chaw muaj ntaub ntawv uas tuaj yeem pab tswj tau koj li kev ntxhov siab thiab kev nyuaj siab:

  Cov Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Pab Txhawb Ntxiv thiab Cov Koob Tshuaj Txhab Ntxiv

  Koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txhab ntxiv thiab qhov tshuaj pab txhawb ntxiv sib txawv li cas?

  Koob tshuaj txhab ntxiv (los kuj hu ua koob tshuaj tiv thaiv kab mob thib peb) yog koob tshuaj siv rau cov tib neeg uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo. Qee zaus cov tib neeg uas muaj roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo yuav tsis tsim qhov kev pov thaiv kab mob txaus thaum lawv tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm thawj zaug. Thaum qhov no tshwm sim, kev tau txais lwm koob tshuaj tiv thaiv kab mob ntxiv yuav pab lawv tsim qhov kev pov thaiv kab mob tau ntau ntxiv.

  Qhov tshuaj pab txhawb ntxiv txhais tias yog qhov tshuaj tiv thaiv kab mob uas muab rau qee tus neeg uas yeej tsim qhov kev pov thaiv kab mob txaus tom qab txaj tshuaj tiv thaiv kab mob, tab sis tag ntawd qhov kev pov thaiv kab mob cia li tsuag mus raws sij hawm (qhov no tau hu ua roj tshav tiv thaiv kab mob tsis zoo). Qho no yog lub laj thawj tias vim li cas koj thiaj tau txhaj koob tshuaj pab txhawb ntxiv tiv thaiv kab mob tetanus txhua 10 xyoo, vim qhov kev pov thaiv los ntawm koj tus me nyuam xuv tshuaj tiv thaiv kab mob tetanus tsuag mus raws sij hawm.

  Thov tshab xyuas lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) cov lus qhia rau cov neeg uas roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo los sis mus saib DOH lub vev xaib.

  Leej twg thiaj tsim nyog txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txhab ntxiv?

  Thov tshab xyuas lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) cov lus qhia rau cov neeg uas roj ntshav tiv thaiv kab mob tsis zoo los sis mus saib DOH lub vev xaib.

  Vim li cas koob tshuaj pab ntxiv thiaj li tseem ceeb?

  Cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv yuav pab pov thaiv tawm tsam rau tus kab mob hnyav txuas ntxiv rau cov neeg uas muaj kev pheej hmoo siab rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) hnyav.

  Yav dhau los cov koob tshuaj pab txhawb ntxiv tsuas tau txais kev pom zoo txhaj rau cov pej xeem uas muaj kev pheej hmoo siab rau kev mob tus kab mob COVID-19 hnyav nkaus xwb, tab sis kev pom zoo tau nthuav dav kom muab rau cov neeg uas muaj hnub nyoog 6 hlis rov sauv kom pab pov thaiv ntau ntxiv rau kev mob kab mob COVID-19.

  Tshwj xeeb qhov no yog qhov tseem ceeb rau thaum muaj cov kab mob sib kis tshiab siab tuaj thiab cov neeg mob Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nce siab ntxiv thoob plaws Teb Chaws Meskas.

  Cov koob tshuaj tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) uas tau txais kev tso cai los sis tau txais kev pom zoo siv nyob rau hauv Teb Chaw Meskas yeej tseem siv tau zoo heev ntawm kev txo tau qhov yuav muaj mob loj, qhov yuav tau mus pw tom tsev kho mob, thiab tag sim neej los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), tseem tawm tsam tau cov kab mob tshiab tau thiab. Txawm li cas los xij, cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob tam sim no yuav muaj qhov kev pov thaiv uas poob qis thaum sij hawm dhau mus. Cov koob tshuaj txhawb pab ntxiv yuav ntxiv kev pov thaiv uas txhawb los ntawm koob tshuaj tiv thaiv kab mob tawm tsam rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab pab kom qhov kev tiv thaiv hauv yus lub cev nyob tau ntev dua qub.

  Cov Peev Txheej thiab Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

  Cov chaw muaj ntaub ntawv txog kab mob COVID-19 rau cov pab pawg neeg tshwj xeeb

  Cov me nyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas

  Cov tib neeg uas pub mis rau me nyuam mos thiab/los sis Cev xeeb me nyuam

  Neeg Khiav Nkag Teb Chaws thiab Neeg Thoj Nam Tawg Rog

  Tsis tuaj yeem tawm tau ntawm tsev

  Cov chaw muaj ntaub ntawv ntxiv zoo tshwj xeeb rau lub zej zog tuaj yeem saib tau nyob rau hauv nplooj vev xaib Kev Sib Txhawb thiab Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag Tau Txais Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob (Lus Askiv nkaus xwb)

  Kuv nqe lus nug uas tsis tau muaj lus teb nyob ntawm no. Kuv yuav nrhiav kev paub ntxiv tau li cas?

  Cov lus nug raws ncua dav tuaj yeem xa tau rau covid.vaccine@doh.wa.gov.