Txuas Lus Rau Peb

Tus Xov Tooj Maj Ceev Qhia Ntaub Ntawv Txog Tus Kab Mob KHAUS VIV-19 Hauv Lub Lav Ntaus 1-800-525-0127, tag ntawd #. Muaj kev pab cuam txhais lus.

  • 6 moos sawv ntxov txog 10 moos tsaus ntuj hnub Monday
  • 6 moos sawv ntxov txog 6 moos tsaus ntuj Hnub Tuesday txog Sunday, thiab cov hnub chib so hauv lub lav (Ua lus Askiv xwb)

Thov cim tseg: Lub chaw lis hauj lwm txais xov tooj tsis tuaj yeem nkag tau mus rau hauv cov ntaub ntawv kev kuaj Tus Kab Mob KHAUS VIV-19. Txuas lus rau koj tus kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv txog cov lus nug los sis kev kuaj tshwm los ntawm kev ntsuam sim.

Sau lo lus "Coronavirus" mus rau 211211 los txais ntaub ntawv thiab kev hloov tshiab hauv koj lub xov tooj txawm tias koj nyob qhov twg los xij. Koj yuav tau txais ib qhov kab txuas mus rau cov ntaub ntawv uas tshiab tshaj plaws hais txog Tus Kab Mob KHAUS VIV-19, suav nrog cov kev hloov tshiab hauv cheeb nroog thiab cov peev txheej rau cov tsev neeg, cov lag luag, cov tub ntxhais kawm tnawv thiab ntau yam ntxiv.

Xa koj tus khauj ZIP mus rau 438-829 (GET VAX) rau cov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas nyob ze koj.