WA Tsab Ntawv Ceeb Toom txog kev nthuav tawm kev ceeb toom rau lub app hauv lub xov tooj smartphone

WA Notify (WA Ceeb Toom) (los kuj hu ua Washington Exposure Notifications (Washington Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob) yog qhov cuab yeej tshiab uas ua hauj lwm nrog cov xov tooj loj, los ceeb toom rau cov neeg siv yog tias ntxim li lawv yuav nphav tau kab mob COVID-19 lawm yam tsis tas yuav qhia txog tus kheej. Nws yog kev ntiag tug tag nrho thiab yuav tsis paub txog tias koj yog leej twg los sis tsis soj tias koj mus qhov twg.

Kuv yuav muab WA Notify nruab rau hauv kuv lub xov tooj li cas?

Apple logo

Nyob hauv lub iPhone, qhib siv Cov Kev Ceeb Toom Qhia Kev Nphav Tau Kab Mob nyob rau ntawm Cov Chaw Teeb Kev Siv:

 • Mus rau Settings (Cov Chaw Teeb Tsa)
 • Swb nqis rau hauv Exposure Notifications
 • Nyem rau “Qhib Exposure Notifications”
 • Xaiv United States (Teb Chaws Mes Kas)
 • Xaiv Washington
Android logo

Nyob hauv lub xov tooj siv Android:

Yog siv rau hom xov tooj Android los sis iPhone, yees rau tus khauj QR los sis rub lub cuab yeej WA Notify rau hauv koj lub xov tooj yog koj siv xov tooj.

WA Notify QR code

Nws ua hauj lwm li cas?

Thaum koj qhib siv WA Notify, koj lub xov tooj yuav khwv yees sib pauv, cov khauj uas tsis paub tias yog leej twg li nrog cov xov tooj ntawm cov neeg uas koj nyob ze tus uas nws qhib siv WA Notify thiab. Qhov cuab yeej tuav kev xa ntaub ntawv siv hom Bluetoot Siv Hluav Taws Xob Me-Me uas ceev txuag tau kev ua ntiag tug los sib pauv cov khauj yam tsis tas qhia ntaub ntawv dab tsi txog koj li. Yog lwm tus neeg siv WA Notify uas koj tau nyob ze nrog tom qab koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19 ces yuav tsum tau ua raws cov kauj ruam kev ceeb toom qhia rau lwm tus uas tsis qhia paub tias yog leej twg, koj yuav tau txais kev ceeb toom qhia. Qhov no yuav qhia rau koj kom mus txais kev saib xyuas raws li qhov kom xav tau kom sai thiab pab pov thaiv koj los ntawm kev kis tus kab mob COVID-19 mus rau lwm tus neeg nyob ib ncig koj.

Txoj cai teeb tseg yuav tuav los txheeb cov koom txoos uas ntxim li yuav ua rau kis kab mob COVID-19 los ntawm cov uas nyob sib nrug nyab xeeb los sis sij hawm luv txaus uas koj yuav tsis tas ceeb toom qhia. WA Notify tsuas ceeb toom qhia koj yog tias koj muaj feem ntxim li nphav tau lawm. Yog li tsis tau txais qhov kev ceeb tom ces yog xov xwm zoo lawm.

WA Notify kuj tseem muaj ntau tshaj 30 tawm hom lus.

WA Notify Flow Chart in Hmong - Click to Read as PDF

Kuv li kev yog ntiag tug puas raug pov thaiv li cas?

WA Notify yog siv raws Google Apple qhov tev naus laus yis Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob, qhov uas raug tawm qauv los pov thaiv kev ua ntiag tug ntawm koj tus kheej. Nws ua hauj lwm tas li hauv xov tooj yam tsis ceev khaws los sis nrhiav ib qho chaw los sis ntaub ntawv teev qhia tus kheej twg cia. WA Notify tsis tas paub tias koj yog leej twg los sis nyob rau qhov twg kom ua tau hauj lwm. Kev siv lub Bluetooth uas noj roj tsawg, yuav tsis muaj kev cuam tshuam rau koj lub roj.

Kev koom nrog yog yam uas yus yeem yus. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv tau nkag mus los sis tawm tau txhua lub sij hawm. Txhawm rau muab lus qhia paub ntxiv hais txog kev tiv thaiv tau kev ua ntiag tug ntawm tus neeg siv, mus saib hauv WA Notify tsab kev cai ceev kev ua ntiag tug.

Cov kev ceeb toom qhia ntawd zoo li cas?

Nws muaj ob hom ntawm cov kev ceeb toom uas koj yuav tau txais. Tus uas ntsuam xyuas paub tias muaj kab mob lawm yuav tau txais ib txoj kab txheeb xyuas sau ntawv thiab/los sis muaj qhov tshwm tuaj ceeb toom qhia. Cov neeg siv WA Notify tus uas ntxim li nphav tau lawm yuav tau txais kev ceeb toom qhia txog kev nphav tau kab mob. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov kev ceeb toom no thiab saib qhov nws zoo thooj.

Lub WA Notify yuav pab tau li cas?

Cov tub ntxhais kawm pom tias muaj neeg coob tus uas siv cov kev ceeb toom txog kev nphav tau kab mob, muaj txiaj ntsig zoo. Cov qauv yog saib raws ntawm peb lub cheeb nroog nyob hauv xeev Washington qhia tias tab txawm yuav muaj neeg siv WA Notify tsawg xwb los tuaj yeem txo tau cov kev kis kab mob thiab cov tuag. Thaum peb tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag thiab rau nraim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, peb tuaj yeem txuag tau txoj sia. Txij li peb tau rov qhib tej kev tsa txheej xwm neeg koom tau, peb tau tsim txheej kev tiv thaiv ntxiv nyob rau hauv WA Notify. Nws yog ib qho kev tiv thaiv ntxiv kom koj tuaj yeem ceev tau koj thiab cov neeg nyob ze koj muaj kev nyab xeeb.

Kev ceeb toom qhia rau lwm cov neeg paub yog koj siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus kuaj tau muaj kab mob COVID-19

Cov neeg siv WA Notify uas siv xuv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus (cuab yeej kuaj kab mob tom tsev) thiab kuaj tau muaj kab mob COVID-19 tuaj yeem thov tus khauj lees qhia txhawm rau ceeb toom qhia rau lwm cov neeg siv WA Notify uas tsis pub paub yus npe paub tias tej zaum lawv tau nphav raug kab mob COVID-19 lawm.

Apple logo

Nyob hauv lub iPhone:

 • Mus rau Settings (Cov Kev Teeb Tsa) thiab qhib lub Exposure Notifications (Cov Kev Ceeb Toom Kev Nphav Raug Kab Mob).
 • Xaiv “Share a COVID-19 Diagnosis (Faib Tawm Qhov Kev Ntaus Nqi Mob COVID-19).”
 • Xaiv “Continue (Txuas mus ntxiv).”
 • Yog koj pom muaj qho chaw rau tus khauj rau, xaiv "Didn’t get a code? Visit WA State Dept. of Health Web-site (Puas yog tsis tau muaj tus khauj? Mus Saib Xeev Washington Chav Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv Lub Vev Xaib)”. Yog koj tsis pom muaj qhov chaw rau koj tus khauj rau, mus rau kauj ruam tom ntej.
 • Ntaus nkag koj tus nab npawb xov tooj ntawm koj lub cuab yeej uas siv WA Notify thiab hnub tim koj qhov kev kuaj kab mob COVID-19 pom muaj kab mob.
 • Xaiv “Continue (Txuas mus ntxiv).”
Android logo

Nyob hauv lub xov tooj siv Android:

 • Qhib lub WA Notify thiab xaiv “Share your test result to help stop the spread of COVID-19 (Faib tawm koj cov tshwm sim tawm los txhawm rau pab cheem kev sib kis kab mob COVID-19)”.
 • Xaiv “Continue (Txuas mus ntxiv)” tag ntawd ces xaiv “I need a code (Kuv xav tau tus khauj).”
 • Ntaus nkag koj tus nab npawb xov tooj ntawm koj lub cuab yeej uas siv WA Notify thiab hnub tim koj qhov kev kuaj kab mob COVID-19 pom muaj kab mob.
 • Xaiv “Send Code (Xa Tus Khauj)”.

Yog siv rau hom xov tooj Android los sis iPhone, yees rau tus khauj QR los sis thov tus khauj lees paub yog koj siv xov tooj

Image
For Android or iPhone, scan the QR code to notify others if you test positive for COVID-19 with a self-test

Koj yuav tau txais qhov tshwm tuaj ceeb toom qhia thiab ib tsab ntawv xa xov uas muaj koj txoj kab txuas nkag mus txheeb xyuas. Koj tsuas taum tes rau qhov ceeb toom los sis nyem rau txoj kab txuas mus nyob hauv tsab ntawv xa xov txhawm rau ua raws li cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los qhia rau lwm tus neeg siv paub yam tsis qhia npe ntawm qhov ntxim li nphav tau kab mob lawm.

Yog tias koj tsis tuaj yeem thov tau tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify, koj tsim nyog hu rau xeev tus xov tooj maj ceev txog kab mob COVID-19, 1-800-525-0127, tag ntawd nias #, thiab qhia rau tus neeg ua hauj lwm teb tus xov tooj maj ceev paub tias koj yog ib tus neeg siv lub WA Notify. Cov neeg ua hauj lwm ntsig txog tus xov tooj maj ceev tuaj yeem muab tau txoj kab txuas nkag mus txheeb xyuas uas koj tuaj yeem siv tau los ceeb toom rau lwm tus neeg siv WA Notify paub tias ntshe tej zaum lawv nphav raug kab mob lawm.

Txoj hau kev tshaj qhia koj cov kev kuaj tau muaj kab mob COVID-19 uas siv yam cuab yeej yus kuaj yus

Cov neeg siv WA Notify uas siv xuv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus (cuab yeej kuaj kab mob tom tsev) thiab kuaj tau muaj kab mob COVID-19 tuaj yeem thov tus khauj lees qhia txhawm rau ceeb toom qhia cov kev kuaj tau los mus rau Deparment of Health (DOH, Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv), uas tsis tas siv WA Notify. Xav saib lus coj qhia hais txog txoj hau kev tshaj qhia qhov kev kuaj tau los uas muaj kab mob, mus saib hauv DOH Nplooj vas sab Qhia Txog Kev Kuaj Kab Mob COVID-19.

Kuj tseem muaj cov xuv cuab yeej kuaj kab mob pub dawb siv yus kuaj yus los ntawm Say Yes! COVID Test (Ua Tau Lwm! Kev Kuaj Kab Mob COVID).

Tuaj yeem mus saib lub coj qhia ntxiv tau nyob rau hauv DOH qhov chaw muab kev paub Yam yuav tau ua yog tias koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19 lawm.

Thov cim tseg: WA Notify yog lub cuab yeej ceeb toom kev nphav raug kab mob. Tsis yog tsim los rau cov neeg siv tshaj qhia lawv cov kev kuaj tau los rau DOH. Kev tshaj qhia cov kev kuaj tau los rau DOH tsis yog qhia hauv lub cuab yeej WA Notify.

Vim li cas peb thiaj yuav kom muaj kev caum taug tus neeg nyob ze rau tus uas muaj kab mob thiab siv WA Notify?

Kev caum taug tus neeg nyob ze rau tus uas muaj kab mob yog ib qho kev pab tau zoo rau zej tsoom txoj kev noj qab haus huv los tau ntau tiam neeg lawm. WA Notify txhawb nqa tau tes hauj lwm no yam tsis muaj tus paub. Nov yog qhov piv txwv qhia: Yog koj kuaj tau kab mob COVID-19, cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv yuav hu tuaj nug koj txog cov neeg uas koj tau nyob ze nrog rau. Koj tuaj yeem qhia tau tus neeg txawv ntsej muag uas koj zaum ze nyob rau saum lub tsheb npav. Yog neb ob leeg puav leej siv WA Notify, tuaj yeem yuav ceeb toom qhia tau rau tus neeg txawv ntsej muag saum lub tsheb yam tsis qhia npe tias tej zaum raug tau kab mob lawm thiab yuav tau siv cov kauj ruam los tiv thaiv kev sib kis kab mob COVID-19 rau lawv cov phooj ywg thiab tsev neeg. Zoo ib yam nkaus tshuaj tiv thaiv kab mob thiab kev rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg los kuj tuaj yeem cheem tau kev sib kis tus kab mob COVID-19, kev peb los sib koom tes ua yuav pab tau zoo tshaj no.

Kuv puas yuav tsum tau ceev kev siv WA Notify los sis puas tuaj yeem kaw tau nws cia sij hawm no?

Peb xav kom txhua tus qhib nraim WA Notify cia hauv xov tooj thiab txhob muab kaw cia. Thaum txo cov kev txwv thiab rov tawm ua tej dej num li qub lawm, WA Notify thiaj yog yam yuav nqa tau yooj yim muab kev tiv thaiv ntxiv rau koj.

Kuv puas yuav tsum tau siv WA Notify thiab yog tias kuv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm?

Yuav tsum tau siv! Xeev Washington yuav nrhiav kev tiv thaiv kab mob COVID-19 ntxiv rau qee zaum. Peb tseem tshawb fawb kawm ntau yam txog tus kab mob vais lav, xws li saib seb cov tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tiv thaiv tau ntev npaum cas thiab kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tiv thaiv tau rau cov ces kab mob COVID-19 tshiab tau zoo npaum li cas. Txawm yog tias yuav muaj feem xyuas kis tau kab mob me rau cov neeg txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los xij, peb paub tias cov neeg txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm los tseem kis tau tus kab mob COVID-19 rau lwm tus. Tsis tag li, peb paub tias teem tshuav coob cov neeg uas tseem tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Hais txog tag nrho cov nqi lus no, peb xav kom txhua tus neeg hauv Xeev Washington qhib siv WA Notify rau hauv lawv cov xov tooj- txhawm rau cheem kev sib kis kab mob COVID-19.

Puas xav tau kev nthuav qhia los lus hais txog WA Notify (WA Ceeb Toom)?

Saib peb lub WA Notify cov cuab yeej rau kev xa xov hauv xaus saus mis dias, cov ntawv nthuav tawm, tus qauv kev tshaj tawm hauv xov tooj cua thiab TV, thiab lwm yam. Tsis tas li, qhia rau koj cov phooj ywg thiab tsev neeg. Yim muaj neeg coob tus uas siv WA Notify, nws yim muab kev pab tiv thaiv koj thiab koj lub zej zos tau zoo.

Lwm cov lus nquag nug

Kuv yuav nrhiav kuv hnub tim nphav tau kab mob li cas nyob hauv WA Notify?

Nyob hauv lub iPhone:

 1. Mus rau Settings (Cov Kev Teeb Kho)
 2. Xaiv Exposure Notifications (Cov Kev Ceeb Toom Nphav Tau Kab Mob) los sis ntaus Exposure Notifications (Cov Kev Ceeb Toom Nphav Tau Kab Mob) rau qhov Chaw Tshawb Nrhiav
 3. Hnub ze rau koj qhov kev ntxim yuav nphav tau kab mob yuav pom tshwm nyob rau hauv “You may have been exposed to COVID-19 (Tej zaum koj nphav tau kab mob COVID-19 lawm)”

Nyob hauv lub xov tooj siv Android:

 1. Qhib lub cuab yeej WA Notify
 2. Xaiv See Details (Saib Cov Kev Qhia Meej) nyob rau hauv “Possible exposure reported (Tau tshaj tawm qhov ntxim nphav tau kab mob)”
 3. Hnub ze rau qhov kev muaj peev xwm nphav tau kab mob yuav pom tshwm nyob rau hauv “Possible Exposure Date (Hnub Tim Ntxim Nphav Tau Kab Mob)”
Kuv tau txais qhov kev ceeb toom thiab/los sis ib tsab xov los ntawm Washington State Department of Health (DOH, Xeev Washington Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv). Vim li cas?

DOH xa tsab xov thiab/los sis qhov pom tshwm tuaj ceeb toom qhia rau txhua leej tus uas tsis ntev los no tau nyob ze tus kuaj paub tias mob COVID-19 kom cov neeg siv WA Notify tuaj yeem tau txais kev qhia paub sai thiab tsis qhia npe rau lwm tus neeg siv uas ntxim li nphav tau kab mob lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov kev ceeb toom no thiab saib qhov nws zoo thooj.

Yog koj yog tau txais tag nrho qhov ntawv thiab qhov lus ceeb toom qhia, koj tsuas taum tes rau qhov ceeb toom los sis nyem rau txoj kab txuas mus nyob hauv tsab ntawv xa xov thiab coj raws li cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los qhia rau lwm tus paub yam tsis qhia npe ntawm qhov ntxim li phav tau kab mob lawm.

Kuv tau txais kev ceeb toom txog kev pab txhawb ntaub ntawv qhia txog kuv li WA Notify rau lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv. Vim li cas?

DOH xav paub txog seb tam sim no WA Notify ua hauj lwm zoo li cas kom peb thiaj paub yam yuav tau txhim kho rau qhov khoom siv no. Yog tias koj kam faib tawm koj li WA Notify ntaub ntawv qhia, koj qhov yog ntiab tug los yeej tseem raug pov thaiv txhij txhua li qub. Yuav tsis muaj ntaub qhia txog tus kheej raug sau los sis faib tawm thiab yuav tsis muaj txoj hauv kev twg txheeb paub tias yog koj. Tsuas yog DOH thiaj tuaj yeem saib tau qhov ntaub ntawv no xwb thiab tsuas nyob rau qib xeev xwb.

Yog tias cov neeg siv WA Notify pom zoo los faib tawm lawv tej ntaub ntawv, yam twg yuav raug sau tseg?

Yog tias koj kam faib tawm koj li ntaub ntawv, koj qhov yog ntiag tug los yeej tseem raug pov thaiv txhij txhua. Yuav tsis muaj ntaub qhia txog tus kheej raug sau los sis faib tawm, yog li ntawd yuav tsis muaj txoj hauv kev twg txheeb paub tias yog koj. Tsuas yog DOH thiaj tuaj yeem saib tau qhov ntaub ntawv no nyob rau qib xe ev, qhov uas yuav muaj nrog:

 • Cov neeg uas pom zoo los qhia lawv li ntaub ntawv los ntawm WA Notify. Qhov no pab tau peb paub txog tias seb sawv cev tau peb tus qauv li cas.
 • Qhov ntau ntawm Exposure Notifications tau txais los ntawm cov neeg siv WA Notify. Pab tau peb pom txog qhov ntxim yuav sib kis ntawm kab mob COVID-19.
 • Qhov coob ntawm cov tib neeg tus uas nyem rau qhov ceeb toom txog kev nphav tau kab mob. Qhov no yuav pab tau peb tshawb txog seb tib neeg puas yuav ua zoo xav txog cov lus pom zoo siv txog zej tsoom kev noj qab haus huv.
 • Qhov coob ntawm cov tib neeg tus uas tau nyob ze nrog tus uas ntsuam sim paub tias muaj kab mob COVID-19 lawm, tab sis kuj tsis nyob ze txaus los sis tsis ntev txaus rau los ceeb toom txog qhov nphav tau. Qhov no pab tau peb los ua zoo xam suav seb yuav ua li cas los txiav txim qhov nphav tau nyob hauv WA Notify tsim nyog yuav tau hloov txav.
Thaum kuv qhib siv WA Notify nyob hauv kuv lub iPhone, puas yog kuv tsim nyog qhib los tua qhov "Availability Alerts (Cov Kev Ceeb Toom Uas Muaj)"?

Tua los tau. Txawm xav kom koj qhib cia los yog tias koj tawm hauv Xeev Washington mus rau sab nraud rau ib ncua sij hawm. Thaum lub Availability Alerts (Cov Kev Ceeb Toom Uas Muaj) qhib, koj yuav tau txais cov kev ceeb toom thaum koj mus rau lwm qhov chaw uas muaj lub cuab yeej ceeb toom qhia kev nphav raug kab mob xws li WA Notify lawm. Yog koj siv lub iPhone, koj tuaj yeem rau ntau cheeb tsam chaw rau hauv tiam sis ib cheeb tsham tsuas qhib tau ib zaug xwb. Koj yuav tsis tas tshem tawm cheeb tsam chaw los mus siv qhov tshiab. Yog koj muaj xov tooj Android, koj tuaj yeem nqis cov cuab yeej ceeb toom qhia kev nphav raug kab mob xws li WA Notify los ntawm ntau lub xeev, tiam sis tsuas muaj ib lub cuab yeej twg thiaj siv tau hom tev naus laus zis haum rau WA Notify uas tuaj yeem qhib siv tau ib zaug.

Puas yog kuv yuav tsum tau xaiv nkag mus siv WA Notify?

Yog. Kev siv WA Notify yog siv dawb thiab txaus siab siv xwb. Koj tuaj yeem tawm sij hawm twg los tau. Kev ua li no, tsuas yog qhib cov chaw siv uas tau muab kaw nyob rau hauv lub xov tooj iPhone los sis tshem lub cuab yeej tawm hauv lub xov tooj Android. Thaum koj tawm lawm, txhua cov khauj sib tuav uas lub xov tooj khaws tseg los ntawm lwm cov neeg siv nyob ze yuav raug tshem tawm thiab tsis tuaj yeem muab tau rov qab lawm.

Puas yog WA Notify yog ib lub app soj taug qab?

Tsis yog. WA Notify tsis caum los sis caum taug cov ntaub ntawv hais txog cov neeg koj tau nyob ze, yog li ntawv nws yuav tsis muab "kev caum taug tus neeg nyob ze rau tus uas muaj kab mob." Kev caum taug tus neeg nyob ze rau tus uas muaj kab mob yog kev txheeb taug tus neeg uas muaj tus kuaj tau muaj kab mob COVID-19 tau nyob ze rau. Lub cuab yeej no tsis ceev khaws los sis hloov pauv txhua cov ntaub ntawv qhia tus kheej, yog li ntawv yuav tsis muaj neeg paub txog tus neeg uas koj tau nyob ze nrog.

Qhov "nphav tau" yog dab tsi?

Kev nphav raug kab mob yog thaum koj tau siv sij hawm nyob ze rau lwm tus neeg siv WA Notify uas tau kuaj muaj kab mob COVID-19 tom qab ntawv. Los txiav txim txog qhov nphav tau kab mob, WA Notify yuav siv ib qhov txheej txheem txheeb xyuas cov txheej xwm uas ntxim yuav ua rau muaj kev kis tau kab mob COVID-19 los ntawm cov uas nyob sib nrug tau muaj kev nyab xeeb los sis nyob sib ze txaus tsis tas yuav ceeb toom qhia. WA Notify yuav xa kev ceeb toom txog qhov ntxim nphav tau kab mob yog tias koj muaj feem cuam tshuam nrog lwm tus neeg siv nyob ze txaus thiab ntev txaus kom ua tau raws li cov xwm txheej uas DOH ntseeg tias muaj kev pheej hmoo loj kis tus kab mob COVID-19. Qhov txheej txheem no tuaj yeem hloov kho tau los ntawm cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv rau zej tsoom.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias WA Notify qhia kuv tias ntxim li kuv yuav nphav tau kab mob lawm?

Yog tias WA Notify qhia tias ntxim li koj nphav tau kab mob lawm, qhov kev ceeb toom nyob hauv koj lub xov tooj yuav qhia koj mus rau lub vev xaib muaj lus qhia txog ntawm yam koj tsim nyog ua tom ntej. Qhov no suav nrog txoj hauv kev thiab qhov chaw mus kuaj, tej lus qhia txog ntawm kev ceev koj tus kheej cia thiab cov uas nyob ze koj kom nyab xeeb, thiab cov chaw muab lus teb rau koj cov lus nug. Nws yog ib yam tseem ceeb yuav tau nyeem thiab coj raws cov lus qhia nyob rau hauv lub vev xaib kom zoo.

Puas yog tib neeg paub tias kuv kuaj paub tseeb tias mob COVID-19 lawm?

Tsis muaj. WA Notify tsis faib qhia txhua cov ntaub ntawv hais txog koj rau leej twg li. Thaum qee leej neeg tau txais kev ceeb toom txog qhov ntxim li nphav raug kab mob, lawv tsuas paub tias qee leej neeg uas lawv nyuam qhuav tau nyob sib ze nrog uas kuaj tau kuaj pom muaj kab mob COVID-19. Lawv yuav tsis paub tias tus neeg ntawv yog leej twg los sis qhov chaw uas muaj kev nphav raug rau kab mob.

Puas yog kuv yuav tsum tau them rau WA Notify?

Tsis Yog. WA Notify yog siv tau dawb xwb.

Lub WA Notify pab tau xeev Washington zoo npaum li cas?

Qhov kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm lub University of Washington (Ntawv Askiv nkaus xwb) pom tias muaj coob leej tus uas siv qhov kev ceeb tom txog kev nphav tau kab mob, yuav tau txais txiaj ntsig zoo dua. Cov tshwm sim tau qhia tias WA Notify cawm tau li khwv yees 40 txog 115 txoj sia thiab ntxim li yuav pov thaiv tau thaj tsam li 5,500 xwm txheej kab mob COVID-19 ncua sij hawm thawj plaub lub hlis uas nws raug siv. Cov ntawv tshaj tawm qhia tias tab txawm muaj tsawg leej ntawm cov neeg siv WA Notify xwb los yuav pab txo tau kev kis kab mob COVID-19 thiab cov tuag, qhia tias WA Notify yog ib yam cuab yeej zoo heev los pov thaiv kev kis kab mob COVID-19.

Puas yog WA Notify siv tau yog tias kuv tawm sab nrauv ntawm lub Xeev?

Tau. Yog koj tawm mus rau ib lub xeev twg uas muaj lub cuab yeej siv tib hom tev naus laus zis Google/Apple (Lus Askiv Nkaus Xwb), koj lub xov tooj tseem rub tau cov khauj sib pauv txuas mus ntxiv nrog rau cov neeg siv uas nyob rau hauv lub xeev ntawv. Tsis tag hloov dab tsi nyob rau hauv koj cov chaw teeb kev siv xov tooj. Yog koj tawm hauv xeev Washington mus nyob lwm qhov rau ncua sij hawm ntev, koj yuav tau xyuas cov kev siv nyob rau hauv koj lub xeev tshiab kom tau txais kev ceeb toom qhia thiab kev txhawb nqa hauv cheeb tsam.

Ntev li cas uas WA Notify siv los ceeb toom qhia lwm tus neeg siv?

Cov neeg siv tus uas nphav tau kab mob COVID-19 los ntawm lwm tus neeg siv yuav tau txais kev ceeb toom qhia nyob rau 24 teev tom qab tus siv kuaj paub tias mob COVID lawm coj raws li cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los ceeb toom qhia lwm tus siv WA Notify yam tsis qhia npe.

Puas yog nws muaj feem tau txais ntau zaus kev ceeb toom los ntawm WA Notify?

Cov neeg siv kuaj tau muaj kab mob yuav tau txais qhov ntawv tshwm tuaj ceeb toom qhia thiab ib tsab ntawv xa xov qhia. Cov neeg siv uas tej zaum nphav tau kab mob ntau zaus yuav tau txais kev ceeb toom txog txhua qhov kev nphav raug kab mob.

Kuv yuav qhia rau WA Notify li cas yog tias kuv kuaj paub tias mob COVID lawm?

Yog tias koj kuaj pom muaj kab mob, thiab qee tus neeg ntawm DOH los sis koj lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv hauv zos hu tuaj rau koj, lawv yuav nug tias seb koj puas siv WA Notify. Yog tias koj siv, lawv yuav xa txoj kab txuas mus txheeb xyuas thiab/los sis qhov kev ceeb toom rau koj thiab pab koj ua raws li cov kauj ruam los ntaus nws nkag mus rau WA Notify. Kab lus txuas nkag mus los sis qhov kev ceeb toom yuav tsis cuam tshuam rau koj li ntaub ntawv ntiag tug. DOH kuj tseem xa cov ntawv xa xov thiab/los sis qhov tshwm tuaj ceeb toom rau cov npawb xov tooj uas raug siv los ntawm cov neeg uas kuaj tau muaj mob COVID-19 tsis ntev los no.

DOH yuav tsis muaj hauv kev los paub tias leej twg yuav tau txais kev ceeb toom los ntawm WA Notify txog kev nphav raug kab mob thaum koj ua raws li cov kauj ruam. Qhov kev ceeb toom kev nphav raug kab mob yuav tsis suav nrog tej ntaub ntawv hais txog koj li. Kev muaj neeg coob uas los qhia lawv cov tshwm sim tawm los yam tsis qhia npe nyob rau hauv WA Notify, ua rau peb tuaj yeem pov thaiv kev sib kis kab mob COVID-19 tau zoo zog tuaj.

Yog tias koj tau kuaj pom muaj kab mob thiab tseem xav los qhia koj qhov tshwm sim tawm los yam tsis qhia npe nyob rau hauv WA Notify, ces saib tshooj lus “Kev ceeb toom qhia rau lwm cov neeg paub yog koj siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus kuaj tau muaj kab mob COVID-19” ntawm nplooj vas sab saum toj no rau cov kauj ruam los thov tus khauj txheeb xyuas txhawm rau ceeb toom yam uas tsis qhia npe rau lwm tus neeg siv WA Notify txog ntawm qhov muaj feem nphav raug kab mob.

Puas muaj lwm yam kuv yuav tau ua tom qab kuv nruab WA Notify mus rau hauv kuv lub xov tooj lawm?

Yuav tsum tau muaj kev nqis tes txhab ntxiv yog tias:

 1. Koj kuaj COVID-19 pom muaj kab mob, los sis
 2. Koj tau txais qhov kev ceeb toom tias tej zaum ntshe koj nphav raug kab mob lawm.

Yog tias koj kuaj pom muaj kab mob, thiab qee tus neeg ntawm DOH los sis koj lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv hauv zos hu tuaj rau koj, lawv yuav nug tias seb koj puas siv WA Notify. Yog tias koj siv, lawv yuav xa txoj kab txuas mus txheeb xyuas thiab/los sis qhov kev ceeb toom rau koj thiab pab koj ua raws li cov kauj ruam los ntaus nws nkag mus rau WA Notify. Txoj kab txuas nkag mus los sis qhov kev ceeb toom yuav tsis cuam tshuam rau koj li ntaub ntawv ntiag tug. DOH yuav tsis muaj hauv kev los paub tias leej twg yuav tau txais kev ceeb toom los ntawm lub app hais txog kev nphav raug kab mob. Qhov kev ceeb toom kev nphav raug kab mob yuav tsis suav nrog tej ntaub ntawv hais txog koj li. Kev muaj neeg coob uas los qhia lawv cov tshwm sim tawm los yam tsis qhia npe nyob rau hauv WA Notify, ua rau peb tuaj yeem pov thaiv kev sib kis kab mob COVID-19 tau zoo zog tuaj.

Yog tias koj tau kuaj pom muaj kab mob thiab tseem xav thov tus khauj lees paub, ces saib tshooj lus “Kev ceeb toom qhia rau lwm cov neeg paub yog koj siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus kuaj tau muaj kab mob COVID-19” ntawm nplooj vas sab saum toj no rau cov kauj ruam los thov tus khauj txheeb xyuas txhawm rau ceeb toom yam uas tsis qhia npe rau lwm tus neeg siv WA Notify txog ntawm qhov muaj feem nphav raug kab mob.

Kev siv WA Notify puas ua rau kuv lub roj xov tooj tag zoo los sis siv das taj xov tooj?

Tsis Yog. Nws raug tawm qauv los muaj feem cuam tshuam me ntsis rau koj li das taj xov tooj thiab lub roj xov tooj xwb uas yog siv tev naus laus yis Npus Thuj Siv Roj Tsawg.

Vim li cas nws thiaj zoo li WA Notify siv roj xov tooj ntau heev?

Qhov tseeb tiag, nws yeej tsis zoo li ntawd. Qhov siv roj nyob hauv koj lub cuab yeej qhia txog feem pua ntawm roj seb raug siv li cas lawm txhua hnub suav nrog cov app xws li WA Notify. Txhua cov cuab yeej app thiab cuab yeej siv tsis ua hauj lwm tas hmo. WA Notify yeej tsis ua li ntawd ib yam, tab sis nws YUAV khwv yees nrhiav cov khauj txhua ob peb teev seb puas tuav tau tus siv uas muaj mob lawm kom nws thiaj ceeb toom tau rau koj txog qhov ntxim nphav tau kab mob. Yog li ntawd, piv txwv, yog tias tsis muaj lub app twg ua hauj lwm thaum koj tsaug zog lawm, ces WA Notify thiaj sawv cev ua lub app uas siv roj ntau dua ncua sij hawm ntawd. Qhov ntawd tsis tau txhais tias WA Notify yuav siv roj ntau heev tsuas yog siv feem pua ntau zog ntawm qhov siv roj me ntsis xwb.

Puas yog kuv yuav tau cia Npus Thuj qhib cia rau WA Notify los ua hauj lwm?

Yog. WA Notify siv Npus Thuj Siv Roj Tsawg, kom Npus Thuj yuav tsum siv tau tas li rau kev ua hauj lwm los tuav txog lwm tus siv uas nyob ze.

Puas yog kuv yuav tau muab WA Notify qhia cia rau hauv kuv lub xov tooj rau nws ua hauj lwm?

Tsis Yog. WA Notify yuav ua hauj lwm tuaj hauv qab lawm.

Puas yog WA Notify siv tau nyob rau cov xov tooj loj hom qub?

Cov neeg siv iPhone tuaj yeem siv tau WA Notify yog tias koj lub xov toj siv:

 • iOS vaws saj 13.7 los sis lub tshiab zog ntawd (rau iPhone 6s, 6s Plus, SE los sis lub tshiab zog)
 • iOS vaws saj 12.5 (rau iPhone 6, 6 plus, 5s)

Cov neeg siv Android tuaj yeem siv tau WA Notify yog tias koj lub xov tooj siv Android siv tau Npus Thuj Siv Roj Tsawg thiab Android Vaws Saj 6 (API 23) los sis siab dua sauv.

Puas yog kuv yuav tsum muaj hnub nyoog 18 xyoo thiaj siv tau WA Notify?

Tsis Yog. WA Notify yuav tsis paub txog los sis tsis ntsuam xyuas koj lub hnub nyoog.

Puas yog qhov tev naus laus yis no ua hauj lwm yog tias kuv faib kuv lub xov tooj rau lwm tus siv?

WA Notify tsis tuaj yeem qhia tias leej twg siv lub xov tooj nyob rau sij hawm thaum ntxim li nphav tau kab mob. Yog koj faib siv koj lub xov tooj, txhua tus siv lub xov tooj yuav tau ua raws li lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv cov lus qhia yog tias WA Notify qhia tias ntxim li nphav tau kab mob COVID-19 lawm.

Kuv tau txais qhov kev ceeb toom thiab/los sis tsab ntawv, tab sis tus neeg uas kuaj paub tias mob ntawd yog peb tsev neeg los sis ib tus neeg hauv tsev neeg. Kuv tsim nyog yuav ua li cas?

Tus neeg siv WA Notify tus uas kuaj paub tias muaj mob lawm tsim nyog coj raws li cov kauj ruam uas los qhia lwm tus yam tsis qhia npe rau tus uas ntxim li nphav tau kab mob lawm, yog li ntawd koj tsim nyog txhob quav ntsej cov ntawv los sis cov kev ceeb toom uas tsis tseem ceeb rau koj.

Yog tias koj tsev neeg los sis ib tus neeg hauv yim neeg yog tus neeg siv WA Notify, tau kuaj pom muaj kab mob, thiab tseem xav los qhia lawv qhov tshwm sim tawm los nyob rau hauv WA Notify, lawv tuaj yeem ua tau raws li cov kauj ruam nyob rau hauv tshooj lus “Kev ceeb toom qhia rau lwm tus neeg yog koj siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus los kuaj tau muaj kab mob COVID-19” nyob rau hauv nplooj ntawv no.

Puas yog WA Notify ua hauj lwm nyob hauv cov cuab yeej xws li iPads los sis cov moos coj ntawm tes hom zoo

Tsis tau. Qhov chaw tuav ntaub ntawv rau Kev Ceeb Toom Kev Nphav Raug Kab Mob tau tsim tsa tshwj xeeb los siv rau cov xov tooj thiab siv tsis tau rau cov iPad los sis tablet.

Lub xeev Washington ua li cas kom cov neeg tsis muaj xov tooj zoo los siv tau qhov tev naus laus yis no?

Tsis yog WA Notify xwb thiaj yog qhov cuab yeej los pab pov thaiv kev kis kab mob COVID-19. Kev hu taug xyuas thiab lwm cov kev ua hauj lwm los yeej muaj txiaj ntsig rau txhua cov neeg nyob hauv Washington, tab txawm yog tias lawv tsis muaj xov tooj zoo. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los nres kev sib kis kab mob COVID-19, thiab kev rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, kev nyob sib nrug, thiab ciam txwv qhov nyob ua ke coob yog lwm txoj hauv kev uas txhua leej tuaj yeem pab nres tau qhov kev sib kis ntawm COVID-19.

Tsoom fwv teb chaws lub Lifeline program (khoos kas Xov Tooj Pab Cawm Txoj Sia) yuav pab them tus nqi xov tooj txhua lub hlis rau txhua tus uas muaj cai siv. Qee tus neeg uas koom siv cov chaw pab cuam siv vais lej los kuj pab muab lub xov tooj zoo rau siv dawb. Los kawm paub ntxiv txog ntawm lub khoos kas, tus uas muaj cai rau, txoj hauv kev los thov rau thiab kev koom nrog cov pab cuam siv vais lej (Lus Askiv nkaus xwb).

Washington tau tso tawm WA Notify ua ntau tshaj 30 hom lus, yog li ntawd vim li cas kuv tsuas pom ua lus Askiv thiab lus Xab Pees Niv hauv Google Play store nkaus xwb?

WA Notify tsuas ua hauj lwm raws li hom lus uas muab teeb tseg nyob rau hauv tus neeg siv lub xov tooj xwb. Nws tsuas muaj ib lub WA Notify xwb, tab sis nws muaj qhov ceeb toom tshwm tuaj txog kev nphav tau kab mob, piv txwv li nws yuav tshwm tuaj raws li tus neeg siv hom lus uas nyiam siv ntau tshaj 30 hom lus.

Kuv yuav tau siv sij hawm ntev li cas los taum tes rau qhov kev ceeb toom los sis siv txoj kab txuas mus txheeb xyuas?

Koj muaj 24 xuab moos tom qab tau txais qhov kev ceeb toom los sis tsab xov kom ua raws cov kauj ruam los qhia rau lwm tus paub nyob hauv WA Notify. Yog tias koj tsis tuaj yeem taum tau rau qhov kev ceeb toom los sis nyem rau txoj kab txuas nkag mus txheeb xyuas nyob rau lub sij hawm ntawd, tej zaum koj yuav thov tau tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify los ntawm kev ua raws li cov kauj ruam nyob rau hauv tshooj lus “Kev ceeb toom qhia rau lwm tus neeg yog koj siv cuab yeej kuaj kab mob yus kuaj yus los kuaj tau muaj kab mob COVID-19” nyob rau nplooj saum toj no. Tej zaum koj kuj tuaj yeem thov tau qhov chaw txuas nkag mus rau kev lees paub thaum qee tus neeg ntawm DOH los sis koj lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv hauv zos hu rau koj hais txog koj cov tshwm sim tawm los ntawm kev kuaj kab mob COVID-19.

Vim li cas Washington xaiv siv qhov no los daws teeb meem?

Washington tau tsim ib pawg neeg saib xyuas hauv xeev, suav nrog rau cov kws tshwj xeeb saib xyuas kev ruaj ntseg thiab saib xyuas pej xeem kev ua neej ywj pheej thiab cov tswv cuab ntawm ntau cov zej zog, los tshab xyuas Apple/Google qhov chaw tuav ntaub ntawv muab kev ceeb toom qhia kev raug rau kab mob. Ib pab neeg khiav hauj lwm xav kom muab kev hloov kho xyuas raws li qhov muaj kev ntseeg siab tau uas lees paub ntawm lub vas sab, kev tiv thaiv kom tau cov ntaub ntawv teev tseg thiab kev siv los ntawm lwm cov xeev.