WA Tsab Ntawv Ceeb Toom txog kev nthuav tawm kev ceeb toom rau lub app hauv lub xov tooj smartphone

WA Notify (WA Ceeb Toom) (los kuj hu ua Washington Exposure Notifications (Washington Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob) yog qhov cuab yeej tshiab uas ua hauj lwm nrog cov xov tooj loj, los ceeb toom rau cov neeg siv yog tias ntxim li lawv yuav nphav tau kab mob COVID-19 lawm yam tsis tas yuav qhia txog tus kheej. Nws yog kev ntiag tug tag nrho thiab yuav tsis paub txog tias koj yog leej twg los sis tsis soj tias koj mus qhov twg.

Kuv yuav muab WA Notify nruab rau hauv kuv lub xov tooj li cas?

Image
Apple logo

Nyob hauv lub iPhone, qhib siv Exposure Notifications nyob rau ntawm Cov Chaw Teeb Tsa (Settings):

 • Mus rau Settings (Cov Chaw Teeb Tsa)
 • Swb nqis rau hauv Exposure Notifications
 • Nyem rau “Qhib Exposure Notifications”
 • Xaiv United States (Teb Chaws Mes Kas)
 • Xaiv Washington
Image
Android logo

Nyob hauv lub xov tooj siv Android:

Nyob hauv Android los sis iPhone, thaij tus QR khauj:

WA Notify QR code

Nws ua hauj lwm li cas?

Thaum koj qhib siv WA Notify, koj lub xov tooj yuav khwv yees sib pauv, cov khauj uas tsis paub tias yog leej twg li nrog cov xov tooj ntawm cov neeg uas koj nyob ze tus uas nws qhib siv WA Notify ib yam. Lub app siv qhov uas pov hwm kev yog ntiag tug siv tev naus laus yis Npus Thuj Siv Roj Tsawg los khwv yees sib pauv cov khauj no yam tsis muaj ntaub ntawv qhia txog koj. Lwm tus neeg siv WA Notify uas tau nyob ze koj nyob rau ob vij dhau los tom qab no ntsuam sim paub tias mob COVID-19 thiab coj raws li cov kauj ruam no los ceeb toom rau lwm tus paub yam tsis qhia npe, koj yuav tau txais kev ceeb toom yam tsis qhia npe tias ntxim li koj nphav tau kab mob lawm. Qhov no yuav qhia rau koj kom mus txais kev saib xyuas raws li qhov koj xav tau kom sai thiab pab pov thaiv koj los ntawm kev kis tus kab mob COVID-19 mus rau lwm tus neeg nyob ib ncig koj.

Txoj cai teeb tseg yuav tuav los txheeb cov koom txoos uas ntxim li yuav ua rau kis kab mob COVID-19 los ntawm cov uas nyob sib nrug nyab xeeb los sis sij hawm luv txaus uas koj yuav tsis tas ceeb toom qhia. WA Notify tsuas ceeb toom qhia koj yog tias koj muaj feem ntxim li nphav tau lawm. Yog li tsis tau txais qhov kev ceeb tom ces yog xov xwm zoo lawm.

WA Notify muaj ua ntau tshaj 30 hom lus yog li ntawd cov neeg nyob hauv Washington coob heev tuaj yeem siv tau qhov cuab yeej no.

WA Notify Flow Chart in Hmong - Click to Read as PDF

Txoj hauv kev thov Tus khauj txheeb xyuas rau cov tshwm sim tawm los ntawm kev kuaj kab mob COVID-19 nyob rau ntawm tsev uas pom muaj kab mob.

Cov neeg siv WA Notify (WA Ceeb Toom) uas yuav cov cuab yeej kuaj mob raws tej chaw muag tshuaj thiab tau txais cov tshwm sim tawm los pom muaj kab mob COVID-19 tam sim no tuaj yeem thov tau tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify.

Txhawm rau thov tus khauj txheeb xyuas los ntawm lub cuab yeej:

Android:

 • Qhib lub WA Notify thiab xaiv “Share your test result to help stop the spread of COVID-19 (Faib tawm koj cov tshwm sim tawm los txhawm rau pab cheem kev sib kis kab mob COVID-19)”.
 • Xaiv “Continue (Txuas mus ntxiv)” tag ntawd ces xaiv “I need a code (Kuv xav tau tus khauj.”
 • Ntaus nkag koj tus nab npawb xov tooj ntawm koj lub cuab yeej uas siv WA Notify thiab hnub tim koj qhov kev kuaj kab mob COVID-19 pom muaj kab mob.
 • Xaiv “Send Code Xa Tus Khauj)”.

iPhone:

 • Mus rau Settings (Cov Kev Teeb Tsa) thiab qhib lub Exposure Notifications (Cov Kev Ceeb Toom Kev Nphav Raug Kab Mob).
 • Xaiv “Share a COVID-19 Diagnosis (Faib Tawm Qhov Kev Ntaus Nqi Mob COVID-19).”
 • Xaiv “Continue (Txuas mus ntxiv)” tag ntawd ces xaiv “Didn’t get a code? (Puas yog tsis tau txais tus khauj? Visit WA State Dept of Health Website (Mus Saib Xeev Washington Chav Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv Lub Vev Xaib).”
 • Ntaus nkag koj tus nab npawb xov tooj ntawm koj lub cuab yeej uas siv WA Notify thiab hnub tim koj qhov kev kuaj kab mob COVID-19 pom muaj kab mob.
 • Xaiv “Continue (Txuas mus ntxiv).”

Koj yuav tau txais qhov tshwm tuaj ceeb toom qhia thiab ib tsab ntawv xa xov uas muaj koj txoj kab txuas nkag mus txheeb xyuas. Koj tsuas taum tes rau qhov ceeb toom los sis nyem rau txoj kab txuas mus nyob hauv tsab ntawv xa xov txhawm rau ua raws li cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los qhia rau lwm tus neeg siv paub yam tsis qhia npe ntawm qhov ntxim li nphav tau kab mob lawm. Tom qab thov koj tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify, hu rau lub xeev tus xov tooj maj ceev txog kab mob COVID-19, 1-800-525-0127, tag ntawd nias #, txhawm rau tshaj tawm koj qhov tshwm sim tawm los uas pom muaj kab mob mus rau Department of Health (DOH, Chav Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Noj Qab Haus Huv).

Yog tias koj tsis tuaj yeem thov tau tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify, koj tsim nyog hu rau xeev tus xov tooj maj ceev txog kab mob COVID-19, 1-800-525-0127, tag ntawd nias #, thiab qhia rau tus neeg ua hauj lwm teb tus xov tooj maj ceev paub tias koj yog ib tus neeg siv lub WA Notify. Cov neeg ua hauj lwm ntsig txog tus xov tooj maj ceev tuaj yeem muab tau txoj kab txuas nkag mus txheeb xyuas uas koj tuaj yeem siv tau los ceeb toom rau lwm tus neeg siv WA Notify paub tias ntshe tej zaum lawv nphav raug kab mob lawm.

Txoj hauv kev tshaj tawm koj cov tshwm sim tawm los ntawm kev kuaj COVID-19 uas pom muaj kab mob nyob rau ntawm tsev

Cov neeg uas yuav cov cuab yeej kuaj raws khw muag tshuaj thiab tau txais qhov tshwm sim tawm los pom muaj kab mob tsim nyog hu rau tus xov tooj maj ceev txog kab mob COVID-19 ntawm lub xeev, 1-800-525-0127 tag ntawd nias # (nias 7 txhawm rau ua Lus Xab Pes Niv), kom sai li sai tau thaum uas lawv tau txais cov tshwm sim tawm los. Mus saib nplooj vev xaib Contact Us (Txuas Lus Rau Peb) rau cov xuab moos qhib tus xov tooj maj ceev. Muaj kev pab cuam txhais lus.

Thov cim tseg: WA Notify yog lub cuab yeej ceeb toom kev nphav raug kab mob. Nws tsis yog tsim tawm los rau cov neeg siv ntaus nkag lawv cov tshwm sim tawm los.

Kuv li kev yog ntiag tug puas raug pov thaiv li cas?

WA Notify yog siv raws qhov tev naus laus yis Google Apple Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob, qhov uas tawm qauv los pov thaiv koj li kev yog ntiag tug. Nws ua hauj lwm tuaj sab hauv qab yam tsis tas khaws los sis nthuav qhia qhov chaw los sis li ntaub ntawv qhia txog tus kheej thiab yuav tsis tas paub tias koj yog leej twg los sis koj nyob qhov twg mam ua hauj lwm tau zoo. Los ntawm kev siv ib nyuag qhov me ntawm Npus Thuj xwb, koj lub roj xov tooj yuav tsis raug kev cuam tshuam.

Kev koom nrog yog yam uas yus yeem yus. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv tau nkag mus los sis tawm tau txhua lub sij hawm. Rau kev paub ntxiv txog ntawm txoj hauv pov thaiv tus siv li ntaub ntawv qhia txog tus kheej, saib qhov WA Exposure Notifications tsab cai ntaub ntawv qhia txog tus kheej.

Cov kev ceeb toom qhia ntawd zoo li cas?

Nws muaj ob hom ntawm cov kev ceeb toom uas koj yuav tau txais. Tus uas ntsuam xyuas paub tias muaj kab mob lawm yuav tau txais ib txoj kab txheeb xyuas sau ntawv thiab/los sis muaj qhov tshwm tuaj ceeb toom qhia. Cov neeg siv WA Notify tus uas ntxim li nphav tau lawm yuav tau txais kev ceeb toom qhia txog kev nphav tau kab mob. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov kev ceeb toom no thiab saib qhov nws zoo thooj.

Nws pab tau li cas?

Qhov kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm lub University of Washington (Ntawv Askiv nkaus xwb) pom tias muaj coob leej tus uas siv qhov kev ceeb tom txog kev nphav tau kab mob, yuav tau txais txiaj ntsig zoo dua. Cov tshwm sim tau qhia tias WA Notify cawm tau khwv yees li 40-115 txoj sia thiab ntxim li yuav pov thaiv tau thaj tsam li 5,500 xwm txheej kab mob COVID-19 ncua sij hawm thawj plaub lub hlis uas nws raug siv. Cov ntawv tshaj tawm qhia tias tab txawm muaj tsawg leej ntawm cov neeg siv WA Notify xwb los yuav pab txo tau kev kis kab mob COVID-19 thiab cov tuag, qhia tias WA Notify yog ib yam cuab yeej zoo heev los pov thaiv kev kis kab mob COVID-19.

Puas xav tau kev nthuav qhia los lus hais txog WA Notify (WA Ceeb Toom)?

Saib peb qhov WA Notify cov cuab yeej rau kev xa xov hauv xaus saus mis dias, cov ntawv nthuav tawm, tus qauv kev tshaj tawm hauv xov tooj cua thiab TV, thiab lwm yam.

Lwm cov lus nquag nug

Kuv tau txais qhov kev ceeb toom thiab/los sis ib tsab xov los ntawm Washington State Department of Health (DOH, Xeev Washington Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv). Vim li cas?

DOH xa tsab xov thiab/los sis qhov pom tshwm tuaj ceeb toom qhia rau txhua leej tus uas tsis ntev los no tau nyob ze tus kuaj paub tias mob COVID-19 kom cov neeg siv WA Notify tuaj yeem tau txais kev qhia paub sai thiab tsis qhia npe rau lwm tus neeg siv uas ntxim li nphav tau kab mob lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov kev ceeb toom no thiab saib qhov nws zoo thooj.

Yog koj xav tau txais ob qho, tsuas taum tes rau qhov kev ceeb toom los sis nyem rau txoj kab nyob hauv tsab xov thiab coj raws cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los ceeb toom tsis qhia npe rau lwm tus siv paub txog qhov ntxim li nphav tau kab mob lawm.

Kuv puas yuav siv WA Notify yog tias kuv twb txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm?

Yog. Tab txawm koj twb txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm tawm tsam kab mob COVID-19, koj tseem yuav tau siv los xyaum ua kev ceev faj txog kab mob sib kis. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yeej yog ib txoj hauv kev siv tau zoo los pov thaiv koj tus kheej, tab sis tseem tshuav qhov pheej hmoo me uas koj muaj feem kis tau los sis kis rau lwm tus uas tseem tsis tau txhaj tshuaj li.

Kuv tau txais kev ceeb toom txog kev pab txhawb ntaub ntawv qhia txog kuv li WA Notify rau lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv. Vim li cas?

Lub Washington State Department of Health (DOH) xav paub txog seb tam sim no WA Notify ua hauj lwm zoo li cas kom peb thiaj paub yam yuav tau txhim kho rau qhov khoom siv no. Yog tias koj kam faib tawm koj li WA Notify ntaub ntawv qhia, koj qhov yog ntiag tug los yeej tseem raug pov thaiv txhij txhua li qub. Yuav tsis muaj ntaub ntawv qhia txog tus kheej raug sau los sis faib tawm thiab yuav tsis muaj txoj hauv kev twg txheeb paub tias yog koj. Tsuas yog DOH thiaj tuaj yeem saib tau qhov ntaub ntawv no xwb thiab tsuas nyob rau qib xeev xwb.

Yog tias cov neeg siv WA Notify pom zoo los faib tawm lawv tej ntaub ntawv, yam twg yuav raug sau tseg?

Yog tias koj kam faib tawm koj li ntaub ntawv, koj qhov yog ntiag tug los yeej tseem raug pov thaiv txhij txhua. Yuav tsis muaj ntaub qhia txog tus kheej raug sau los sis faib tawm, yog li ntawd yuav tsis muaj txoj hauv kev twg txheeb paub tias yog koj. Tsuas yog lub Washington State Department of Health tuaj yeem saib tau qhov ntaub ntawv no nyob rau qib xeev, qhov uas yuav muaj nrog:

 • Cov neeg uas pom zoo los qhia lawv li ntaub ntawv los ntawm WA Notify. Qhov no pab tau peb paub txog tias seb sawv cev tau peb tus qauv li cas.
 • Qhov ntau ntawm Exposure Notifications tau txais los ntawm cov neeg siv WA Notify. Pab tau peb pom txog qhov ntxim yuav sib kis ntawm kab mob COVID-19.
 • Qhov coob ntawm cov tib neeg tus uas nyem rau qhov ceeb toom txog kev nphav tau kab mob. Qhov no yuav pab tau peb tshawb txog seb tib neeg puas yuav ua zoo xav txog cov lus pom zoo siv txog zej tsoom kev noj qab haus huv.

Qhov coob ntawm cov tib neeg tus uas tau nyob ze nrog tus uas ntsuam sim paub tias muaj kab mob COVID-19 lawm, tab sis kuj tsis nyob ze txaus los sis tsis ntev txaus rau los ceeb toom txog qhov nphav tau. Qhov no pab tau peb los ua zoo xam suav seb yuav ua li cas los txiav txim qhov nphav tau nyob hauv WA Notify tsim nyog yuav tau hloov txav.

Thaum kuv qhib siv WA Notify nyob hauv kuv lub iPhone, puas yog kuv tsim nyog qhib los tua qhov "Availability Alerts (Cov Kev Ceeb Toom Uas Muaj)"?

Tsis qhib los tau. Ua ke no nws tau pom zoo kom koj qhib siv yog tias koj mus kev deb tawm sab nrauv ntawm xeev Washington rau ib ncua sij hawm uas ntev tsawv. Thaum Cov Kev Ceeb Toom Uas Muaj qhib siv, koj yuav tau txais cov kev ceeb toom thaum koj mus rau ib qhov chaw uas muaj lub cuab yeej tev naus laus yis ceeb toom txog kev nphav tau kab mob dhau ntawm WA Notify lawm. Cov neeg siv iPhone tuaj yeem txhab ntxiv ntau cheeb tsam chaw tab sis tsuas tuaj yeem teeb tau ib qhov chaw ua qhov siv nyob rau lub sij hawm no. Koj yuav tsis tas tshem tawm cheeb tsam chaw los mus siv qhov tshiab. Cov neeg siv Android tuaj yeem nruab cov app ceeb toom txog kev nphav tau kab mob xws li WA Notify los ntawm ntau lub xeev tab sis tsuas yog lub app uas siv tau qhov tev naus laus yis uas sib thooj li WA Notify yog raug tawm qauv los siv nyob rau sij hawm no.

Puas yog kuv yuav tsum tau xaiv nkag mus siv WA Notify?

Yog. WA Notify yog siv tau dawb thiab yog yus yeem yus. Koj tuaj yeem xaiv tawm tau txhua lub sij hawm. Qhov kaw tsis siv los sis muab rho tawm hauv xov tooj yooj yim xwb. Txhua tus khauj xov tooj uas khwv yees muab los ntawm lwm tus neeg siv nyob ze yuav raug muab tshem tawm thiab tsis tuaj yeem rov rub los dua lawm.

Puas yog WA Notify yog ib lub app soj taug qab?

Tsis Yog. WA Notify yuav tsis soj taug qab los sis tsis tuav tej ntaub ntawv hais txog ntawm tus neeg uas koj nyob ze, yog li nws yuav tsis “soj taug qab.” Kev soj taug qab txheeb xyuas txhua tus neeg uas kuaj paub tseeb tias nphav tau kab mob COVID-19 lawm. Lub app yuav tsis khaws tseg los sis sib pauv tej ntaub ntawv txog tus kheej, yog li ntawd nws tsis muaj feem uas txhua tus paub tias leej twg tau nyob ze koj.

Qhov "nphav tau" yog dab tsi?

Qhov nphav tau tshwm sim thaum koj siv sij hawm ntev tsawv nyob ze nrog lwm tus neeg siv WA Notify tus uas tom qab no kuaj paub tias kis mob COVID-19 lawm. Coj raws li lus qhia los ntawm lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) tam sim no (Lus Askiv nkaus xwb) hais txog kev nyob sib nrug thiab kev kis kab mob COVID-19. Los txiav txim txog qhov nphav tau, WA Notify yog siv thooj raws li txoj cai koom nrog CDC tej lus qhia txog ntawm kev nyob sib ze – thaj tsam li 6 feet los hauv no (2 mev) ntev li 15 feeb los sis ntev tshaj ntawd rau ncua sij hawm uas tsis txav chaw li – thiab tuaj yeem hloov txav mus raws cov tub coj xwm saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias WA Notify qhia kuv tias ntxim li kuv yuav nphav tau kab mob lawm?

Yog tias WA Notify qhia tias ntxim li koj nphav tau kab mob lawm, qhov kev ceeb toom nyob hauv koj lub xov tooj yuav qhia koj mus rau lub vev xaib muaj lus qhia txog ntawm yam koj tsim nyog ua tom ntej. Qhov no suav nrog txoj hauv kev thiab qhov chaw mus kuaj, tej lus qhia txog ntawm kev ceev koj tus kheej cia thiab cov uas nyob ze koj kom nyab xeeb, thiab cov chaw muab lus teb rau koj cov lus nug. Nws yog ib yam tseem ceeb yuav tau nyeem thiab coj raws cov lus qhia nyob rau hauv lub vev xaib kom zoo.

Puas yog tib neeg paub tias kuv kuaj paub tseeb tias mob COVID-19 lawm?

Tsis Yog. WA Notify yuav tsis qhia tej ntaub ntawv txog ntawm koj nrog lwm tus neeg li. Thaum muaj qee tus neeg tau txais qhov kev ceeb toom txog ntawm qhov ntxim li nphav tau kab mob, lawv tsuas paub tias muaj qee tus neeg nyob ze lawv 14 hnub dhau los uas kuaj paub tias mob COVID-19 lawm. Lawv yuav tsis paub tus neeg uas nphav tau kab mob los sis qhov chaw uas nphav tau kab mob.

Puas yog kuv yuav tsum tau them rau WA Notify?

Tsis Yog. WA Notify yog siv tau dawb xwb.

Lub WA Notify pab tau xeev Washington zoo npaum li cas?

Qhov kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm lub University of Washington (Ntawv Askiv nkaus xwb) pom tias muaj coob leej tus uas siv qhov kev ceeb tom txog kev nphav tau kab mob, yuav tau txais txiaj ntsig zoo dua. Cov tshwm sim tau qhia tias WA Notify cawm tau li khwv yees 40 txog 115 txoj sia thiab ntxim li yuav pov thaiv tau thaj tsam li 5,500 xwm txheej kab mob COVID-19 ncua sij hawm thawj plaub lub hlis uas nws raug siv. Cov ntawv tshaj tawm qhia tias tab txawm muaj tsawg leej ntawm cov neeg siv WA Notify xwb los yuav pab txo tau kev kis kab mob COVID-19 thiab cov tuag, qhia tias WA Notify yog ib yam cuab yeej zoo heev los pov thaiv kev kis kab mob COVID-19.

Puas yog WA Notify siv tau yog tias kuv tawm sab nrauv ntawm lub Xeev?

Yog. Yog tias koj mus rau lub xeev uas siv tev naus laus yis Apple/Google, koj lub xov tooj yuav khwv yees sib pauv cov khauj nrog cov neeg siv nyob rau lub xeev ntawd. Yuav tsis tas hloov dab tsi li nrog cov chaw teeb tsa hauv koj lub app. Yog tias koj txav tawm ntawm Washington rau ib ncua sij hawm ntev tsawv, koj tsim nyog tshab xyuas cov hauv kev xaiv muaj nyob rau hauv lub xeev tshiab kom tau txais kev pab txhawb thiab cov kev ceeb toom qhia.

Vim li cas peb thiaj yuav tau muaj qhov txuas lus taug qab thiab WA Notify?

Txuas lus taug qab yog qhov siv tau zoo los cuam tshuam nrog zej tsoom kev noj qab haus hauv siv tau ntau caum xyoo lawm. WA Notify pab txhawb qhov kev ua hauj lwm no yam tsis qhia npe. Nov yog qhov piv txwv: Yog koj kuaj paub tias mob COVID-19 lawm, cov tub coj xwm saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav hu thiab hais koj qhia cov neeg koj tau nyob ze tsis ntev los no. Koj tsis tuaj yeem qhia npe tus neeg txawv uas koj tau nyob ze nrog hauv lub tsheb npav. Yog neb ob leeg siv WA Notify, tus neeg txawv uas nyob hauv lub tsheb npav ntawd tuaj yeem tau txais kev ceeb toom yam tsis qhia npe txog qhov ntxim li nphav tau kab mob lawm thiab ua tau cov kauj ruam los pov thaiv qhov kev kis ntawm tus kab mob COVID-19 rau lawv cov phooj ywg thiab tsev neeg. Tsuas zoo ib yam li kev ntxuav tes thiab kev rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg los pab nres kev kis kab mob COVID-19, ua ke no lawv yuav siv tau zoo zog.

Ntev li cas uas WA Notify siv los ceeb toom qhia lwm tus neeg siv?

Cov neeg siv tus uas nphav tau kab mob COVID-19 los ntawm lwm tus neeg siv yuav tau txais kev ceeb toom qhia nyob rau 24 teev tom qab tus siv kuaj paub tias mob COVID lawm coj raws li cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los ceeb toom qhia lwm tus siv WA Notify yam tsis qhia npe.

Puas yog nws muaj feem tau txais ntau zaus kev ceeb toom los ntawm WA Notify?

Cov neeg siv tus uas nphav tau kab mob COVID-19 los ntawm lwm tus neeg siv yuav tau txais kev ceeb toom qhia nyob rau 24 teev tom qab tus siv kuaj paub tias mob COVID lawm coj raws li cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los ceeb toom qhia lwm tus siv WA Notify yam tsis qhia npe.

Kuv yuav qhia rau WA Notify li cas yog tias kuv kuaj paub tias mob COVID lawm?

Yog tias koj kuaj pom muaj kab mob thiab qee tus neeg ntawm Washington State Department of Health (DOH, Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Washington) los sis koj lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv hauv zos hu tuaj rau koj, lawv yuav nug tias seb koj puas siv WA Notify. Yog tias koj siv, lawv yuav xa txoj kab txuas mus txheeb xyuas thiab/los sis qhov kev ceeb toom rau koj thiab pab koj ua raws li cov kauj ruam los ntaus nws nkag mus rau WA Notify. Txoj kab txuas nkag mus los sis qhov kev ceeb toom yuav tsis cuam tshuam rau koj li ntaub ntawv ntiag tug. DOH yuav tsis muaj hauv kev los paub tias leej twg yuav tau txais kev ceeb toom los ntawm lub app hais txog kev nphav raug kab mob thaum koj ua raws li cov kauj ruam. Qhov kev ceeb toom kev nphav raug kab mob yuav tsis suav nrog tej ntaub ntawv hais txog koj li. Kev muaj neeg coob uas los qhia lawv cov tshwm sim tawm los yam tsis qhia npe nyob rau hauv WA Notify, ua rau peb tuaj yeem pov thaiv kev sib kis kab mob COVID-19 tau zoo zog tuaj.

Yog tias koj tau kuaj pom muaj kab mob thiab tseem xav los qhia koj qhov tshwm sim tawm los yam tsis qhia npe nyob rau hauv WA Notify, ces saib kem “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Txoj hauv kev thov tus khauj txheeb xyuas rau cov tshwm sim tawm los ntawm kev kuaj kab mob COVID-19 nyob rau ntawm tsev uas pom muaj kab mob)” ntawm nplooj no rau cov kauj ruam los thov tus khauj txheeb xyuas txhawm rau ceeb toom yam uas tsis qhia npe rau lwm tus neeg siv WA Notify txog ntawm qhov muaj feem nphav raug kab mob.

Tom qab thov koj tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify, hu rau lub xeev tus xov tooj maj ceev txog kab mob COVID-19, 1-800-525-0127, tag ntawd nias #, txhawm rau tshaj tawm koj qhov tshwm sim tawm los uas pom muaj kab mob mus rau DOH.

Puas muaj lwm yam kuv yuav tau ua tom qab kuv nruab WA Notify mus rau hauv kuv lub xov tooj lawm?

Yuav tsum tau muaj kev nqis tes txhab ntxiv yog tias:

 1. Koj kuaj COVID-19 pom muaj kab mob, los sis
 2. Koj tau txais qhov kev ceeb toom tias tej zaum ntshe koj nphav raug kab mob lawm.

Yog tias koj kuaj pom muaj kab mob, thiab qee tus neeg ntawm Washington State Department of Health (DOH) los sis koj lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv hauv zos hu tuaj rau koj, lawv yuav nug tias seb koj puas siv WA Notify. Yog tias koj siv, lawv yuav xa txoj kab txuas mus txheeb xyuas thiab/los sis qhov ceeb toom rau koj thiab pab koj ua raws li cov kauj ruam los ntaus nws nkag mus rau WA Notify. Txoj kab txuas nkag mus los sis qhov kev ceeb toom yuav tsis cuam tshuam rau koj li ntaub ntawv ntiag tug. DOH yuav tsis muaj hauv kev los paub tias leej twg yuav tau txais kev ceeb toom los ntawm lub app hais txog kev nphav raug kab mob. Qhov kev ceeb toom kev nphav raug kab mob yuav tsis suav nrog tej ntaub ntawv hais txog koj li. Kev muaj neeg coob uas los qhia lawv cov tshwm sim tawm los yam tsis qhia npe nyob rau hauv WA Notify, ua rau peb tuaj yeem pov thaiv kev sib kis kab mob COVID-19 tau zoo zog tuaj.

Yog tias koj tau kuaj pom muaj kab mob thiab xav tau tus khauj txheeb xyuas, ces saib kem “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Txoj hauv kev thov tus khauj txheeb xyuas rau cov tshwm sim tawm los ntawm kev kuaj kab mob COVID-19 nyob rau ntawm tsev uas pom muaj kab mob)” ntawm nplooj no rau cov khauj ruam thov tus khauj txheeb xyuas txhawm rau ceeb toom yam tsis qhia npe rau lwm tus neeg siv WA Notify txog ntawm qhov muaj feem nphav raug kab mob.

Tom qab thov koj tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify, hu rau lub xeev tus xov tooj maj ceev txog kab mob COVID-19, 1-800-525-0127, tag ntawd nias #, txhawm rau tshaj tawm koj qhov tshwm sim tawm los uas pom muaj kab mob mus rau DOH.

Kev siv WA Notify puas ua rau kuv lub roj xov tooj tag zoo los sis siv das taj xov tooj?

Tsis Yog. Nws raug tawm qauv los muaj feem cuam tshuam me ntsis rau koj li das taj xov tooj thiab lub roj xov tooj xwb uas yog siv tev naus laus yis Npus Thuj Siv Roj Tsawg.

Puas yog kuv yuav tau cia Npus Thuj qhib cia rau WA Notify los ua hauj lwm?

Yog. WA Notify siv Npus Thuj Siv Roj Tsawg, kom Npus Thuj yuav tsum siv tau tas li rau kev ua hauj lwm los tuav txog lwm tus siv uas nyob ze.

Puas yog kuv yuav tau muab WA Notify qhia cia rau hauv kuv lub xov tooj rau nws ua hauj lwm?

Tsis Yog. WA Notify yuav ua hauj lwm tuaj hauv qab lawm.

Puas yog WA Notify siv tau nyob rau cov xov tooj loj hom qub?

Cov neeg siv iPhone tuaj yeem siv tau WA Notify yog tias koj lub xov toj siv:

 • iOS vaws saj 13.7 los sis lub tshiab zog ntawd (rau iPhone 6s, 6s Plus, SE los sis lub tshiab zog)
 • iOS vaws saj 12.5 (rau iPhone 6, 6 plus, 5s)

Cov neeg siv Android tuaj yeem siv tau WA Notify yog tias koj lub xov tooj siv Android siv tau Npus Thuj Siv Roj Tsawg thiab Android Vaws Saj 6 (API 23) los sis siab dua sauv.

Puas yog kuv yuav tsum muaj hnub nyoog 18 xyoo thiaj siv tau WA Notify?

Tsis Yog. WA Notify yuav tsis paub txog los sis tsis ntsuam xyuas koj lub hnub nyoog.

Puas yog qhov tev naus laus yis no ua hauj lwm yog tias kuv faib kuv lub xov tooj rau lwm tus siv?

WA Notify tsis tuaj yeem qhia tias leej twg siv lub xov tooj nyob rau sij hawm thaum ntxim li nphav tau kab mob. Yog koj faib siv koj lub xov tooj, txhua tus siv lub xov tooj yuav tau ua raws li lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv cov lus qhia yog tias WA Notify qhia tias ntxim li nphav tau kab mob COVID-19 lawm.

Puas yog WA Notify ua hauj lwm nyob hauv cov cuab yeej xws li iPads los sis cov moos coj ntawm tes hom zoo

Tsis Yog. Qhov Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob raug tawm qauv los siv rau cov xov tooj zoo nkaus xwb thiab nws siv tsis tau rau cov iPads los sis cov xov tooj thes lej.

Lub xeev Washington ua li cas kom cov neeg tsis muaj xov tooj zoo los siv tau qhov tev naus laus yis no?

Tsis yog WA Notify xwb thiaj yog qhov cuab yeej los pab pov thaiv kev kis kab mob COVID-19. Kev hu taug xyuas thiab lwm cov kev ua hauj lwm los yeej muaj txiaj ntsig rau txhua cov neeg nyob hauv Washington, tab txawm yog tias lawv tsis muaj xov tooj zoo. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los nres kev sib kis kab mob COVID-19, thiab kev rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, kev nyob sib nrug, thiab ciam txwv qhov nyob ua ke coob yog lwm txoj hauv kev uas txhua leej tuaj yeem pab nres tau qhov kev sib kis ntawm COVID-19.

Tsoom fwv teb chaws lub Lifeline program (khoos kas Xov Tooj Pab Cawm Txoj Sia) yuav pab them tus nqi xov tooj txhua lub hlis rau txhua tus uas muaj cai siv. Qee tus neeg uas koom siv cov chaw pab cuam siv vais lej los kuj pab muab lub xov tooj zoo rau siv dawb. Los kawm paub ntxiv txog ntawm lub khoos kas, tus uas muaj cai rau, txoj hauv kev los thov rau thiab kev koom nrog cov pab cuam siv vais lej (Lus Askiv nkaus xwb).

Nco ntsoov, kev tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los nres qhov kev sib kis.

Vim li cas zoo li WA Notify thiaj siv roj xov tooj ntau ua luaj?

Qhov tseeb tiag, nws yeej tsis zoo li ntawd. Qhov siv roj nyob hauv koj lub cuab yeej qhia txog feem pua ntawm roj seb raug siv li cas lawm txhua hnub suav nrog cov app xws li WA Notify. Feem ntau lawm cov app yuav tsis khiav tsheej hmo. WA Notify yeej tsis ua li ntawd ib yam, tab sis nws YUAV khwv yees nrhiav cov khauj txhua ob peb teev seb puas tuav tau tus siv uas muaj mob lawm kom nws thiaj ceeb toom tau rau koj txog qhov ntxim nphav tau kab mob. Yog li ntawd, piv txwv, yog tias tsis muaj lub app twg ua hauj lwm thaum koj tsaug zog lawm, ces WA Notify thiaj sawv cev ua lub app uas siv roj ntau dua ncua sij hawm ntawd. Qhov ntawd tsis tau txhais tias WA Notify yuav siv roj ntau heev tsuas yog siv feem pua ntau zog ntawm qhov siv roj me ntsis xwb.

Washington tau tso tawm WA Notify ua ntau tshaj 30 hom lus, yog li ntawd vim li cas kuv tsuas pom ua lus Askiv thiab lus Xab Pees Niv hauv Google Play store nkaus xwb?

WA Notify tsuas ua hauj lwm raws li hom lus uas muab teeb tseg nyob rau hauv cov neeg siv lub xov tooj xwb. Nws tsuas muaj ib vaws saj ntawm WA Notify, tab sis cov ntawv tshwm tuaj – ceeb toom txog kev nphav tau kab mob, piv txwv li – tshwm tuaj raws tus neeg siv hom lus nyiam siv rau ntau tshaj 30 hom lus uas xeev Washington tau siv.

Kuv tau txais qhov kev ceeb toom thiab/los sis tsab xov, tab sis tus neeg uas tau kuaj yog tsev neeg los sis ib tus neeg hauv tsev neeg. Kuv yuav tsum ua li cas?

Tus neeg siv WA Notify tus uas kuaj paub tias muaj mob lawm tsim nyog coj raws li cov kauj ruam uas los qhia lwm tus yam tsis qhia npe rau tus uas ntxim li nphav tau kab mob lawm, yog li ntawd koj tsim nyog txhob quav ntsej cov ntawv los sis cov kev ceeb toom uas tsis tseem ceeb rau koj.

Yog tias koj tsev neeg los sis ib tus neeg hauv yim neeg yog tus neeg siv WA Notify, tau kuaj pom muaj kab mob, thiab tseem xav los qhia lawv qhov tshwm sim tawm los nyob rau hauv WA Notify, lawv tuaj yeem ua tau raws li cov kauj ruam nyob rau hauv kem “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Txoj hauv kev thov tus khauj txheeb xyuas rau cov tshwm sim tawm los ntawm kev kuaj kab mob COVID-19 nyob rau ntawm tsev uas pom muaj kab mob)” ntawm nplooj no.

Cov neeg uas yuav cov cuab yeej kuaj raws khw muag tshuaj thiab tau txais qhov tshwm sim tawm los pom muaj kab mob tsim nyog hu rau tus xov tooj maj ceev txog kab mob COVID-19 ntawm lub xeev, 1-800-525-0127 tag ntawd nias # (nias 7 txhawm rau ua Lus Xab Pes Niv), kom sai li sai tau thaum uas lawv tau txais cov tshwm sim tawm los. Mus saib nplooj vev xaib Contact Us (Txuas Lus Rau Peb) rau cov xuab moos qhib tus xov tooj maj ceev. Muaj kev pab cuam txhais lus.

Kuv yuav tau siv sij hawm ntev li cas los taum tes rau qhov kev ceeb toom los sis siv txoj kab txuas mus txheeb xyuas?

Koj muaj 24 xuab moos tom qab tau txais qhov kev ceeb toom los sis tsab xov kom ua raws cov kauj ruam los qhia rau lwm tus paub nyob hauv WA Notify. Yog tias koj tsis tuaj yeem taum tau rau qhov kev ceeb toom los sis nyem rau txoj kab txuas nkag mus txheeb xyuas nyob rau lub sij hawm ntawd, tej zaum koj yuav thov tau tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify los ntawm kev ua raws li cov kauj ruam nyob rau hauv kem “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Txoj hauv kev thov tus khauj txheeb xyuas rau cov tshwm sim tawm los ntawm kev kuaj kab mob COVID-19 nyob rau ntawm tsev uas pom muaj kab mob)” ntawm nplooj no. Tom qab thov koj tus khauj txheeb xyuas nyob rau hauv WA Notify, hu rau lub xeev tus xov tooj maj ceev txog kab mob COVID-19, 1-800-525-0127, tag ntawd nias #, txhawm rau tshaj tawm koj qhov tshwm sim tawm los uas pom muaj kab mob mus rau DOH. Tej zaum koj kuj tuaj yeem thov tau txoj kab txuas nkag mus thaum qee tus neeg ntawm DOH los sis koj lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv hauv zos hu rau koj hais txog koj cov tshwm sim tawm los ntawm kev kuaj kab mob COVID-19.

Vim li cas Washington xaiv siv qhov no los daws teeb meem?

Washington tau tsim ib pawg neeg saib xyuas hauv xeev, suav nrog rau cov kws tshwj xeeb saib xyuas kev ruaj ntseg thiab saib xyuas pej xeem kev ua neej ywj pheej thiab cov tswv cuab ntawm ntau cov zej zog, los tshab xyuas Apple/Google qhov kev daws teeb meem. Muaj ib pab tau pom zoo kom saws los siv raws tus qauv uas ntxim li txaus ntseeg pov thaiv ntaub ntawv tau zoo thiab siv tau nyob rau lwm lub xeev.

Kuv yuav nrhiav kuv hnub tim nphav tau kab mob li cas nyob hauv WA Notify?

Nyob hauv lub iPhone:

 1. Mus rau Settings (Cov Kev Teeb Tsa)
 2. Xaiv Exposure Notifications (Cov Kev Ceeb Toom Nphav Tau Kab Mob) los sis ntaus Exposure Notifications (Cov Kev Ceeb Toom Nphav Tau Kab Mob) rau qhov Chaw Tshawb Nrhiav
 3. Koj hnub tim ntxim li nphav tau kab mob yuav pom tshwm nyob rau hauv “You may have been exposed to COVID-19 (Tej zaum koj nphav tau kab mob COVID-19 lawm)”

Nyob hauv lub xov tooj siv Android:

 1. Qhib lub app WA Notify
 2. Xaiv See Details (Saib Cov Kev Qhia Meej) nyob rau hauv "Possible exposure reported (Tau tshaj tawm qhov ntxim nphav tau kab mob"
 3. Koj hnub tim ntxim li nphav tau kab mob yuav pom tshwm nyob rau hauv "Possible Exposure Date (Hnub Tim Ntxim Nphav Tau Kab Mob)"