Kev Kuaj Pom Muaj Tus Kab Mob COVID-19

Yog tias koj qhov kev kuaj pom muaj tus kab mob COVID-19, qhov xov xwm zoo yog muaj cov kauj ruam uas koj tuaj yeem ua los pab koj tus kheej thiab lwm tus neeg kom muaj kev nyab xeeb.

Yuav ua li cas yog tias koj qhov kev kuaj pom tias muaj tus kab mob

Nyob twj ywm hauv tsev thiab nyob kom deb ntawm lwm tus neeg. Ua raws li cov lus qhia txog kev cais tawm tsis ntev los no (ua lus Askiv) los ntawm Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Lub Chaw Hauj Lwm Tswj Xyuas thiab Tiv Thaiv Kab Mob) thiab Washington State Department of Health (DOH, Xeev Washington Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv). Yog tias koj xav tau kev txhawb nqa thaum koj cais nyob ib leeg, tej zaum koj yuav tau txais kev pab cuam los ntawm Care Connect Washington.

  • Cais koj tus kheej tawm ntawm lwm cov neeg hauv koj lub tsev. Yog tias koj ua tau, nyias nyob nyias ib chav sib nrug deb ntawm cov neeg koj nyob nrog thiab siv chav dej sib cais.

Soj xyuas koj cov tsos mob. Yog tias koj cov tsos mob heev zuj zus tuaj, los sis koj muaj cov tsos mob tshiab uas koj txhawj xeeb, tiv tauj rau koj tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv. Hu rau 9–1–1 yog tias koj pom cov cim mob uas qhia xwm txheej ceev ntawm tus kab mob COVID-19 hauv qab no:

  • Muaj teeb meem kev ua pa
  • Mob hauv siab los sis ceev hauv siab xwm yeem
  • Tsis meej pem kiag tam siv
  • Tsis muaj peev xwm teb lus tau
  • Tawv nqaij, ob sab di ncauj los sis rau tes xiav, doog los sis xiav tsaus, nce raws hom tawv nqaij

Npog daim npog qhov ncauj qhov ntswg uas npog koj lub qhov ntswg thiab qhov ncauj yog tias tsim nyog rau koj thaum nyob ib puag ncig lwm tus neeg, txawm nyob hauv tsev los xij. Lwm tus neeg hauv koj tsev neeg yuav tsum rau daim ntaub qhov ncauj qhov ntswg, ib yam nkaus.

Qhia rau lwm tus neeg kom txwv tsis pub kis kab mob. Tiv tauj rau koj cov neeg nyob ze (ua lus Askiv) thiab qhia rau lawv paub tias lawv yuav raug tus kab mob COVID-19. Qee tus neeg kis tus kab mob tuaj yeem kis tus kab mob COVID-19 txawm tias ua ntej lawv tsis tau muaj cov tsos mob. Thaum koj ceeb toom rau koj cov neeg nyob ze, lawv tuaj yeem kuaj thiab cais los sis cais yog tias xav tau kom tsis txhob kis tus kab mob mus rau lwm tus neeg tau.

  • Yog tias koj siv qhov kev ntsuam xyuas hauv tsev, tshaj tawm koj qhov kev kuaj pom tias kis tau tus kab mob rau Washington tus xov tooj txais xwm txheej ceev txog tus kab mob COVID-19 ntawm 1-800-525-0127. Qhov no txhawb nqa kev soj qab tus neeg chwv yam muaj kab mob (ua lus Askiv) thiab tiv thaiv tus kab mob kom tsis txhob kis mus ntxiv hauv peb cov zej zog. Tus xov tooj maj ceev yog qhib hnub Monday pib txij 6 teev sawv ntxov txog 10 teev tsaus ntuj, thiab Hnub Tuesday txog Hnub Sunday (thiab soj saib rau cov hnub so hauj lwm) thaum 6 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj. Muaj cov kev pab cuam txhais lus.
  • Yog tias koj siv qhov kev ntsuas hauv tsev, thov ib daim ntawv pov thawj los ntawm WA Notify (Washington Kev Ceeb Toom) kom ceeb toom rau tus neeg siv WA Notify lwm cov neeg yam tsis tau qhia npe.

Tiv tauj rau koj tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv — yog tias koj muaj ib tus neeg - los sis ib qho chaw kho mob hauv zos kom tau txais kev pab tswv yim rau sab kev kho mob. Lawv tuaj yeem muab qee cov lus qhia rau koj kom nyob yam kaj siab lug thaum koj rov zoo. Lawv tseem yuav qhia koj txog cov tsos mob ntawm tus mob hnyav kom paub ceev faj, yog li koj tuaj yeem tau txais kev saib xyuas ntxiv yog tias koj xav tau.

Ua kom muaj cua tawm koj qhov chaw ntau npaum li koj ua tau. Yog tias ua tau, qhib lub qhov rai, tso lub kiv cua ntawm koj lub tshuab tswj qhov kub kom siab, hloov koj lub tshuab lim cua HVAC, los sis siv lub tshuab hloov cov cua HEPA.

Txawm hais tias koj tau zoo los ntawm tus kab mob COVID-19 lawm los xij thiab tuaj yeem xaus koj lub sij hawm cais tus kheej nyob ib leeg, nws tseem ceeb heev kom tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus neeg. Koj tuaj yeem ua qhov no tau los ntawm kev tau txais koj cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 thiab koob tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, rau koj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg rau thaum nyob tshav puam, zam kev sib sau nyob ua ke ua pab pawg loj, ntxuav thiab yuav pab kom WA Notify rau koj lub xov tooj smartphone.