Dòz rapèl

Dènye mizajou ki fèt nan kontni an 22 Jen 2022

Men kijan Center for Disease Control and Prevention, (CDC Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi) ansanm ak Western States Scientific Safety Review Workgroup (Gwoup Travay pou Egzamine Sekirite nan Eta Lwès) yo fè rekòmandasyon mizajou sou dòz rapèl yo:

 • Timoun ki gen laj 5-11 lane yo ta dwe resevwa yon dòz rapèl sou senk mwa apre yo fin pran tout seri vaksen prensipal vaksen. Timoun ki iminodeprime yo ta dwe resevwa dòz rapèl yo a sou omwen twa mwa apre yo fin pran seri prensipal yo a.
 • Tout moun ki gen laj 12 lane ak sa ki pi gran yo ta dwe resevwa yon dòz rapèl sou senk mwa apre yo fin pran tout seri vaksen prensipal Pfizer oswa Moderna yo a, oswa sou de mwa apre yo fin resevwa sèl dòz vaksen Johnson & Johnson (J&J) an.
 • Tout moun ki gen laj 50 lane ak sa ki pi gran yo ta dwe resevwa yon dezyèm dòz rapèl sou kat mwa apre yo fin resevwa premye dòz rapèl yo a.
 • Moun ki gen laj 12 lane ak sa ki pi gran ki gen sistèm iminitè ki yon ti jan afebli oswa ki afebli anpil yo ta dwe resevwa yon dezyèm dòz rapèl sou kat mwa apre yo fin resevwa premye dòz rapèl yo a.
 • Moun ki gen laj 18 lane ak sa ki pi gran ki te gentan resevwa yon vaksen prensipal ak dòz rapèl vaksen J&J a depi kat mwa kapab resevwa yon dezyèm dòz rapèl vaksen mRNA pou COVID-19 la.
Si ou te resevwa… Ki moun ki dwe pran yon dòz rapèl Kilè pou pran yon dòz rapèl Ki dòz rapèl pou pran Èske mwen ka pran yon dezyèm rapèl?
Pfizer-BioNTech Moun ki gen 5 lane oswa plis Omwen 5 mwa apre w fin pran premye seri yo

Pfizer oswa Moderna rekòmande

Tout moun ki gen 50 lane oswa ki pi gran ak sèten moun ki gen yon sistèm iminodeprime 12 lane oswa pi gran kapab kounye a resevwa yon dòz rapèl adisyonèl vaksen mRNA COVID-19 si 4 mwa oswa plis tan pase depi dènye dòz rapèl yo a.

Moderna Moun ki gen 18 lane ak plis Omwen 5 mwa apre w fin pran premye seri yo Pfizer oswa Moderna rekòmande* Tout moun ki gen 50 lane oswa ki pi gran ak sèten moun ki gen yon sistèm iminodeprime 18 lane oswa pi gran kapab kounye a resevwa yon dòz rapèl adisyonèl vaksen mRNA COVID-19 si 4 mwa oswa plis tan pase depi dènye dòz rapèl yo a.
Johnson & Johnson Moun ki gen 18 lane ak plis Omwen 2 mwa apre w fin pran premye seri yo Pfizer oswa Moderna rekòmande*

Tout moun ki gen 50 lane oswa ki pi gran ak sèten moun ki gen yon sistèm iminodeprime 18 lane oswa pi gran kapab kounye a resevwa yon dòz rapèl adisyonèl vaksen mRNA COVID-19 si 4 mwa oswa plis tan pase depi dènye dòz rapèl yo a.

Tout moun ki gen 18 lane oswa ki pi gran ki te resevwa yon vaksen prensipal ak yon dòz rapèl vaksen Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 la sa gen omwen 4 mwa, kounye a kapab resevwa yon dezyèm dòz rapèl gras ak yon vaksen mRNA COVID-19.

*Nou rekòmande vaksen mRNA yo, men vaksen Johnson & Johnson pou COVID-19 la toujou disponib pou si ou pa kapab oswa ou pa vle pran yon lòt vaksen.

Dòz pou moun ki iminodeprime yo

Si w gen sistèm iminitè ki yon ti jan afebli oswa ki afebli anpil, direktiv yo pral varye.

Si w te pran…

Èske mwen ta dwe resevwa yon lòt dòz?

Èske m ka pran yon dòz rapèl?

Total dòz

Pfizer: De dòz yo administre nan entèval 21 jou pou moun ki gen laj 5 lane ak sa ki pi gran yo

Wi, moun ki gen laj 5 lane ak plis ki gen sistèm iminitè ki yon ti jan afebli oswa ki afebli anpil yo ta dwe pran yon dòz adisyonèl sou 28 jou apre 2yèm dòz yo a.

Wi, yon dòz rapèl Pfizer mRNA a rekòmande sou 3 mwa apre dènye dòz la pou li kapab ajou pou moun ki gen laj 5-11 lane yo.

Yon 2yèm dòz rapèl mRNA pa rekòmande pou moun ki gen laj 5-11 lane yo.

4

Wi, yon dòz rapèl mRNA rekòmande sou 3 mwa apre dènye dòz la pou li kapab ajou pou moun ki gen laj 12 lane ak sa ki pi gran yo.

Moun ki gen laj 12 lane ak sa ki pi gran yo ta dwe resevwa yon 2yèm dòz rapèl mRNA sou 4 mwa apre 1ye dòz rapèl la.

Moun ki gen 17 lane ak sila ki gen pi piti laj yo ka pran sèlman vaksen Pfizer a.

5

Pfizer: Twa dòz yo administre pou timoun 6 mwa jiska 4 an. De premye dòz yo dwe administre 21 jou apa epi twazyèm dòz la 8 semèn apre dezyèm dòz la. Non, timoun ki gen laj 6 mwa jiska 4 an ki gen yon sistèm iminitè ki trè oswa yon ti jan fèb pa ta dwe resevwa yon dòz prensipal adisyonèl nan moman sa a. Non, yon booster mRNA pa rekòmande pou timoun 6 mwa jiska 4 an nan moman sa a. 3

Moderna: De dòz yo administre nan entèval 28 jou pou moun ki gen laj 6 mwa lane ak sa ki pi gran yo

Wi, moun ki gen laj 6 mwa lane ak plis ki gen sistèm iminitè ki yon ti jan afebli oswa ki afebli anpil yo ta dwe pran yon dòz adisyonèl sou 28 jou apre 2yèm dòz yo a.

Non, yon booster mRNA pa otorize pou moun ki gen 6 mwa jiska 17 an nan moman sa a pou moun ki te resevwa Moderna kòm seri prensipal yo.

3

Wi, yon dòz rapèl mRNA rekòmande sou 3 mwa apre dènye dòz la pou li kapab ajou.

Moun ki gen laj 18 lane ak sa ki pi gran yo ta dwe resevwa yon 2yèm dòz rapèl mRNA sou 4 mwa apre 1ye dòz rapèl la.

5

Johnson & Johnson: Yon sèl dòz ki otorize pou moun ki gen laj 18 lane ak sa ki pi gran yo

Wi, moun ki gen laj 18 lane ak plis ki gen sistèm iminitè ki yon ti jan afebli oswa ki afebli anpil yo ta dwe pran yon dòz adisyonèl vaksen mRNA a sou 28 jou apre 1ye dòz J&J la.

Wi, yon dòz rapèl mRNA rekòmande sou 2 mwa apre dènye dòz la pou moun ki gen laj 18 lane ak sa ki pi gran yo pou li kapab ajou.

Si w te resevwa yon dòz prensipal ak yon dòz rapèl vaksen J&J a, ou ta dwe resevwa yon 2yèm dòz rapèl vaksen mRNA a sou 4 mwa apre 1ye dòz la.

4
Novavax: De dòz yo administre nan entèval 21 jou pou moun ki gen laj 18 lane ak sa ki pi gran yo Non, moun ki gen yon sistèm iminitè ki trè oswa yon ti jan fèb pa ta dwe resevwa yon dòz prensipal adisyonèl nan moman sa a. Non, yon rapèl pa otorize pou moun ki te resevwa Novavax kòm seri prensipal yo nan moman sa a. 2

Kesyon yo poze souvan

Èske mwen ta dwe pran menm mak vaksen an pou dòz rapèl mwen an?

Pou dòz rapèl ou an ou kapab pran yon vaksen diferan de premye sa ou te pran nan premye seri ou an. CDC te pran desizyon sa opre yo te fin byen analize dènye done yo (Moderna, Johnson & Johnson, dòz rapèl melanj ki koresponn), apre gwo diskisyon deliberatif konsènan dòz rapèl yo.

Moun ki gen 17 lane ak sila ki gen pi piti laj yo ka pran vaksen Pfizer a sèlman pou dòz rapèl yo a. Vaksen Novavax COVID-19 la pa otorize pou itilize antanke rapèl nan moman sa a.

Poukisa dòz rapèl yo enpòtan?

Dòz rapèl yo ede asire pwoteksyon kontini kont maladi grav pou moun ki gen gwo risk pou tonbe malad byen grav anba COVID-19.  Avan, yo te rekòmande dòz rapèl yo sèlman pou popilasyon ki gen gwo risk pou tonbe malad byen grav anba COVID-19 yo, men yo te pwolonje rekòmandasyon an pou enkli tout moun ki gen 5 lane ak plis yo pou ede ogmante pwoteksyon kont maladi COVID-19 la. Sa sitou enpòtan ak ogmantasyon varyan ki pi kontajye yo ak ka COVID-19 yo k ap ogmante toupatou nan peyi Etazini.

Vaksen kont COVID-19 yo otorize oswa apwouve nan peyi Etazini yo trè efikas pou diminye sou risk pou maladi grav, ospitalizasyon, ak lanmò ki lye ak COVID-19, menm kont varyan yo. Byenke vasen aktyèl yo kapab bay yon pwoteksyon kap diminye avèk le tan. Dòz rapèl yo pral ogmante pwoteksyon vaksen an bay la kont COVID-19 epi y ap ede iminite a dire plis.

Èske nou toujou ap vaksinen moun avèk premye seri a?

Wi. Fè tout moun ki kalifye vaksinen ak yon premye seri toujou rete yon gwo priyorite. To moun ki entène lopital yo 10 a 22 fwa pi wo kay adilt ki pa vaksinen yo konpare ak adilt ki vaksinen yo. Moun ki vaksinen yo gen mwens chans pou malad grav (oswa malad) akòz COVID-19, konpare ak sa ki pa vaksinen yo, Vaksinasyon an kapab anpeche moun yo malad ak devlope sentòm long haul ki rapòte kay 50% moun ki tonbe malad akòz COVID-19.

Si nou bezwen dòz rapèl, èske sa vle di vaksen an pa bon?

Non. Vaksen COVID-19 aktyèl nou genyen Ozetazini yo travay byen pou anpeche fòm grav maladi an, entène lopital, ak lanmò, menm kont varyan delta. Sepandan, ekspè sante piblik yo wè yon rediksyon nan pwoteksyon an kont fòm lejè ak modere COVID-19 lan, espesyalman kay popilasyon ki a risk yo.

Si mwen pa resevwa yon dòz rapèl, èske mwen toujou vaksinen konplètman?
 • Yon moun konplètman vaksinen de semèn aprè li fin resevwa tout dòz ki rekòmande yo nan seri vaksen prensipal yo dwe pran pou COVID-19 yo.
 • Yon moun ajou avèk vaksen COVID-19 li yo si yo te resevwa tout dòz ki rekòmande yo nan seri prensipal la ak tout dòz rapèl yo ki rekòmande yo lè li elijib pou sa a.
Kijan m ap fè konnen mwen kalifye pou yon dòz rapèl?

Pou evite difikilte pou aksè, ou kapab rapòte pou kont ou ke ou kalifye pou yon dòz rapèl. Ou pa bezwen montre yon referans de yon founisè swen sante.

Tanpri vini ak kat vaksinasyon w lan nan randevou dòz rapèl ou an pou founisè an kapab konfime dabò ke w te resevwa premye seri vaksen yo. Si ou pa gen kat ou an, founisè an ka al chèche nan dosye w.

Ki diferans ki genyen an yon dòz vaksen adisyonèl ak yon dòz rapèl?
 • Yon dòz adisyonèl se pou yon seri vaksen ARNm 2 dòz (Pfizer oswa Moderna) men ki pa gen yon repons imnitè ase fò.
 • Yon dòz rapèl se pou pasyan lè iminite yo apre premye dòz lan sanble diminye avèk le tan.

Li rekòmande pou gwoup annapre sa yo resevwa yon dòz rapèl vaksen COVID-19.

  Ki Moun Ki pou Resevwal Kilè pou Resevwal

Dòz adisyonèl

Moun ki gen sistèm iminitè fèb epi ki te resvwa yon vaksen COVID-19 mRNA ki gen de doz ta dwe resevwa yon dòz prensipal adisyonèl.

Omwen 28 jou apre dezyèm dòz vaksen COVID-19 ARNm ou an.
Dòz rapèl Moun ki gen 18 lane oswa plis ki te resevwa vaksen COVID-19 Johnson & Johnson pou premye seri yo.

Omwen de (2) mwa apre premye dòz ou an

Pou pasyan ki gen sistèm iminodeprime ki afebli nan estad modere rive estad grav yo, omwen 2 mwa aprè dezyèm (2yèm) dòz adisyonèl ou a.

Moun ki gen 12 lane oswa plis ki te resevwa vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech pou premye seri yo.

Omwen 5 mwa apre dezyèm dòz vaksen COVID-19 ARNm ou an.

Pou pasyan ki malad ki gen sistèm iminitè fèb oswa konpwomèt, omwen 3 mwa apre (3zyèm) dòz adisyonèl vaksen COVID-19 ARNm pasyan an.

Moun ki gen 18 lane oswa plis ki te resevwa vaksen COVID-19 Moderna pou premye seri yo.

Omwen 5 mwa apre dezyèm dòz vaksen COVID-19 ARNm ou an.

Pou pasyan ki malad ki gen sistèm iminitè fèb oswa konpwomèt, omwen 3 mwa apre (3zyèm) dòz adisyonèl vaksen COVID-19 ARNm pasyan an.

Moun ki gen plis pase 50 lane, ak sèten moun ki gen yon sistèm iminodeprime, kapab kounye a resevwa yon dòz rapèl adisyonèl vaksen mRNA COVID-19 si 4 mwa oswa plis tan pase depi dènye dòz rapèl yo a. Aprè aksyon reglemantè Administrasyon Manje ak Medikaman an (Food and Drug Administration, FDA) (Anglè sèlman), Gwoup Travay Sou Revizyon Sekirite Syantifik Eta Lwès yo (Western States Scientific Safety Review Workgroup) te patisipe pou l te ka konsistan avèk mizajou Rekòmandasyon Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) sou dòz rapèl adisyonèl yo (Anglè sèlman).

Kisa sa vle di lè yon moun genyen yon sistèm iminitè ki fèb?

Moun ki gen sistèm iminitè fèb epi ki te resvwa yon vaksen COVID-19 mRNA ki gen de doz ta dwe resevwa yon dòz prensipal adisyonèl.

Si ou gen nenpòt nan kondisyon medikal sa yo, yo konsidere w kòm yon moun ki gen yon sitèm iminitè ki trè oswa modereman fèb epi ou kapab benefisye yon dòz vaksen COVID-19 adisyonèl. Sa enkli moun ki:

 • Ap resevwa yon tretman kansè aktif pou timè oswa kansè nan san
 • Te resevwa yon transplantasyon ògàn epi ap pran medikaman iminosipresè (ki bese sistèm iminitè)
 • Te resevwa yon transplantasyon selil souch pandan 2 dènye ane yo oswa ap pran medikaman iminosipresè
 • Gen yon defisyans iminitè modere oswa grav (tankou sendwòm DiGeorge, sendwòm Wiskott-Aldrich)
 • Gen yon enfeksyon VIH avanse oswa ki pap trete
 • Ap resevwa yon tretman aktif ki gen gwo dòz kòtikostewoyid oswa lòt medikaman ki kapab bese repons iminitè an.

Pandan vaksen nou genyen yo efikas a 90% kont pi fò varyan viris yo, etid yo monde ke moun ki gen sitèm iminitè ki trè oswa modereman fèb yo pa toujou devlope iminite ki fò. Twazyèm dòz lan pa konsidere antan ke yon rapèl, men pito antan ke yon dòz adisyonèl pou sa ki pa devlope iminite kòrèk apre seri 2 dòz yo.

Kisa lòt kondisyon medikal yo ye?

Moun nenpòt laj ki gen kondisyon ki liste anba yo (Disponib an Angle) gen plis chans pou malad grav ak COVID-19. Malad grav vle di ke yon moun ak COVID-19 kapab:

 • Entène lopital
 • Bezwen swen ijan
 • Nesesite respiratè pou ede li respire
 • Mouri

Vaksen COVID-19 yo (dòz inisyal ak rapèl) ak lòt mezi prevantif pou COVID-19 yo enpòtan, espesyalman si ou gen anpil laj oswa ou gen plizyè oswa kondisyon medikal ki grav ki enkli sa ki nan lis sa. Lis sa pa gen ladann tout kondisyon ki mete ou nan pi gwo risk pou devlope fòm grav maladi COVID-19 lan. Si ou gen yon kondisyon ki pa enkli la, pale ak founisè swen sante w konsènan jan pou pi byen jere kondisyon w ak pwoteje tèt ou de COVID-19.

 • Kansè
 • Maladi renal kwonik
 • Maladi fwa kwonik
 • Maladi poumon kwonik
 • Demans ak lòt kondisyon newolojik
 • Dyabèt (tip 1 oswa 2)
 • Sendwòm Down
 • Pwoblèm kadyak
 • Enfeksyon VIH
 • Iminite ki konpwomèt (sistèm iminite fèb)
 • Pwoblèm sante mantal
 • Obezite ak Priz Pwa
 • Gwosès
 • Anemi falsifòm oswa talasemi
 • Ansyen oswa fimè aktyèl
 • Transplatasyon ògàn solid oswa selil souch
 • Estwòk oswa maladi serebrovaskilè, ki afekte sikilasyon san nan sèvo a
 • Itilizasyon sibstans
 • Tibèkiloz
Konbyen dòz vaksen Pfizer-BioNTech oswa Moderna (mRNA) ki nesesè pou moun ki gen sistèm iminodeprime modere oswa grav epi ki gen premye vaksen COVID-19 ki te yon vaksen mRNA?
 • Pou vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech la, yo bay dezyèm dòz la pou moun ki gen sistèm iminodeprime modere oswa grav 21 jou (3 semèn) aprè premye dòz la, yo bay twazyèm dòz la omwen 28 jou (4 semèn) aprè dezyèm dòz la, epi kounye a li rekòmande pou yo bay katriyèm dòz la (dòz rapèl) omwen 3 mwa aprè twazyèm dòz la.
 • Pou vaksen COVID-19 Moderna a, yo bay dezyèm dòz la pou moun ki gen sistèm iminodeprime modere oswa grav 28 jou aprè premye dòz la, yo bay twazyèm dòz la omwen 28 jou aprè dezyèm dòz la, epi kounye a li rekòmande pou yo bay katriyèm dòz la (dòz rapèl) omwen 3 mwa aprè twazyèm dòz la.
 • Yo kapab bay yon dezyèm dòz rapèl vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 a moun ki gen 12 lane oswa ki pi gran ki gen sèten kalite iminodepresyon omwen 4 mwa aprè yo fin resevwa yon premye dòz vaksen COVID-19 ki otorize oswa apwouve. Menm jan an tou, yo ka bay yon dezyèm dòz vaksen Moderna COVID-19 omwen 4 mwa aprè premye dòz la a moun ki gen 18 lane. Sa yo se moun ki te sibi yon grèf ògàn solid oswa k ap viv ak kondisyon yo konsidere yo gen yon nivo ekivalan nan iminodepresyon.
Konbyen dòz vaksen yo rekòmande pou moun ki gen sistèm iminodeprime modere oswa grav ki te resevwa vaksen J&J/Janssen kòm premye vaksen COVID-19 yo?
 • Yo bay (dezyèm) dòz adisyonèl la omwen 28 jou (4 semèn) aprè dòz J&J/Janssen la. Yo bay dòz rapèl la (twazyèm dòz) omwen 2 mwa aprè dòz siplemantè mRNA a.
 • Dòz siplemantè a ta dwe yon vaksen mRNA COVID-19 epi yon vaksen mRNA COVID-19 preferab pou dòz rapèl la akòz enkyetid sou yon gwo risk twonboz ak sendwòm twonbositopeni (TTS) lè yo itilize vaksen J&J/Janssen lan. TTS se yon evènman negatif ki ra men ki grav ki lakòz kayo san oswa pwoblèm kowagilasyon.
 • Granmoun ki te resevwa yon vaksen prensipal ak yon dòz rapèl vaksen Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 la sa gen omwen 4 mwa, kounye a kapab resevwa yon dezyèm dòz rapèl gras ak yon vaksen mRNA COVID-19.
Pou ki rezon yo diminye entèval rapèl la—soti nan 5 mwa rive nan 3 mwa—pou moun ki gen sistèm iminodeprime modere oswa grav?

Moun ki gen sistèm iminodeprime modere oswa grav pa ka devlope iminite pwoteksyon aprè yon seri primè, menm lè yo itilize seri prensipal 3 dòz vaksen mRNA ki rekòmande a. Yo gen plis chans tou pou pèdi iminite pwoteksyon yo aprè yon tan epi yo ka bezwen pran yon dòz rapèl pi bonè. Premye done ki soti nan plizyè ti etid montre moun ki gen sistèm iminodeprime modere oswa grav souvan devlope nivo antikò ki wo aprè yon dòz rapèl yo aplike nan yon entèval ki mwens pase 5 mwa. Pa te gen okenn prèv ki montre yon pwoblèm sekirite ki pi grav. Kounye a, pwopagasyon COVID-19 la rapid nan peyi Etazini epi li difisil pou evite ekspoze a moun ki enfekte. Se poutèt sa li fè sans pou aplike yon dòz rapèl pi vit posib bay moun ki gen pi gwo risk pou konplikasyon grav yo.

Èske moun ki gen sistèm iminodeprime modere oswa grav ap bezwen yon nòt doktè/preskripsyon oswa lòt dokiman pou resevwa dòz sa yo?

Non, moun yo ka idantifye tèt yo epi resevwa tout dòz nenpòt kote yo ofri vaksen yo. Sa a pral asire pa gen okenn obstak adisyonèl nan aksè pou popilasyon sa a. Si moun ki gen sistèm iminodeprime yo gen kesyon sou kondisyon medikal espesifik yo, yo ka diskite ak pwofesyonèl swen sante yo si yon lòt dòz apwopriye pou yo.