Dòz rapèl

Dat dènye mizajou kontni 9 desanm 2022

Pi bon fason pou ou pwoteje tèt ou kont maladi grav epi pou ou pa mouri akoz COVID-19, se kontinye pran dòz rapèl yo toutotan ou elijib pou sa.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) mete ajou rekòmandasyon dòz rapèl yo jan sa a:

 • Timoun 6 mwa – 5 ane ki te resevwa vaksen orijinal monovalan Moderna COVID-19 kounye a elijib pou resevwa yon rapèl bivalan aktyalize de mwa apre yo fin fini seri prensipal la.
 • Vaksen Pfizer COVID-19 pou timoun 6 mwa-4 ane kounye a pral gen ladan de dòz monovalan Pfizer ak yon dòz Pfizer bivalan.
  • Timoun 6 mwa – 4 ane ki poko kòmanse seri prensipal 3 dòz Pfizer oswa ki pa resevwa twazyèm dòz seri prensipal yo pral kounye a resevwa seri Pfizer ki ajou.
  • Timoun 6 mwa – 4 ane ki deja konplete seri prensipal 3 dòz Pfizer p ap elijib pou lòt dòz oswa rapèl nan moman sa a.
 • Boosters Novavax COVID-19 yo disponib pou granmoun si yo te konplete seri vaksinasyon prensipal men yo pa t resevwa yon rapèl COVID-19 deja—e si yo pa kapab oswa si yo p ap resevwa yon rapèl mRNA ajou.
Si ou te resevwa… Ki moun ki dwe pran yon dòz rapèl Ki dòz rapèl pou pran Kilè pou pran yon dòz rapèl
Pfizer-BioNTech Moun ki gen 5 lane oswa plis

Timoun ki gen 5 lane ki te resevwa Pfizer ka resevwa sèlman yon doz rapèl Pfizer ki ajou.

Moun ki gen 6 lane e plis yo ta dwe resevwa yon dòz rapèl bivalan Pfizer oswa Moderna ki ajou kèlkeswa premye seri yo te pran an.

Omwen 2 mwa apre w fin ranpli seri prensipal la oswa dòz rapèl anvan an
Moun ki gen 18 an oswa plis ka chwazi tou pou yo resevwa yon rapèl Novavax si yo pa kapab oswa si yo pap resevwa yon rapèl mRNA ajou. Novavax: Omwen 6 mwa apre w fin ranpli seri prensipal la
Moderna Moun ki gen 6 mwa ak plis

Timoun ki gen ant 6 mwa ak 4 lane yo ta dwe resevwa yon doz bivalan ki ajou ki menm mak ak premye seri yo.

Moun ki gen 5 an oswa plis ta dwe resevwa yon dòz rapèl bivalan ki ajou Pfizer oswa Moderna

Omwen 2 mwa apre w fin ranpli seri prensipal la oswa dòz rapèl anvan an
Moun ki gen 18 an oswa plis ka chwazi tou pou yo resevwa yon rapèl Novavax si yo pa kapab oswa si yo pap resevwa yon rapèl mRNA ajou. Novavax: Omwen 6 mwa apre w fin ranpli seri prensipal la
Novavax Moun ki gen 12 lane ak plis Moun ki gen 12 an oswa plis ta dwe resevwa yon dòz rapèl bivalan ki ajou Pfizer oswa Moderna Omwen 2 mwa apre yo fin pran premye seri dòz yo oswa dòz rapèl anvan an
Moun ki gen 18 an oswa plis ka chwazi tou pou yo resevwa yon rapèl Novavax si yo pa kapab oswa si yo pap resevwa yon rapèl mRNA ajou. Novavax: Omwen 6 mwa apre w fin ranpli seri prensipal la
Johnson & Johnson* Moun ki gen 18 an oswa plis ta dwe resevwa yon dòz rapèl bivalan ki ajou Pfizer oswa Moderna Moun ki gen 18 lane oswa plis yo dwe resevwa yon dòz rapèl bivalan Pfizer oswa Moderna ki ajou. Omwen 2 mwa apre yo fin pran premye seri dòz yo oswa dòz rapèl anvan an
Moun ki gen 18 an oswa plis ka chwazi tou pou yo resevwa yon rapèl Novavax si yo pa kapab oswa si yo pap resevwa yon rapèl mRNA ajou. Novavax: Omwen 6 mwa apre w fin ranpli seri prensipal la

*Nou rekòmande vaksen mRNA yo, men vaksen Johnson & Johnson pou COVID-19 la toujou disponib pou si ou pa kapab oswa ou pa vle pran yon lòt vaksen.

Dòz pou moun ki iminodeprime yo

Si w gen sistèm iminitè ki yon ti jan afebli oswa ki afebli anpil, direktiv yo pral varye.

Si w te pran… Èske mwen ta dwe resevwa yon lòt dòz? Èske m ka pran yon dòz rapèl?

Pfizer: De dòz yo administre nan entèval 21 jou pou moun ki gen laj 5 lane ak sa ki pi gran yo

Wi, moun ki gen laj 5 lane ak plis ki gen sistèm iminitè ki yon ti jan afebli oswa ki afebli anpil yo ta dwe pran yon dòz adisyonèl sou 28 jou apre 2yèm dòz yo a.

Wi, yo rekòmande yon rapèl mRNA bivalan aktyalize 2 mwa apre dènye dòz la pou li ajou pou moun ki gen laj 5 an oswa plis.

Timoun ki gen 5 lane ki te resevwa Pfizer ka resevwa sèlman yon doz rapèl Pfizer ki ajou.

Moun ki gen 18 an oswa plis ka chwazi tou pou yo resevwa yon rapèl Novavax 6 mwa apre yo fin fini seri prensipal la si yo pa kapab oswa si yo p ap resevwa yon rapèl mRNA ajou.

Pfizer: Twa dòz yo administre pou timoun 6 mwa jiska 4 an. De premye dòz yo dwe administre 21 jou apa epi twazyèm dòz la 8 semèn apre dezyèm dòz la.

Non, timoun ki gen laj 6 mwa jiska 4 an ki gen yon sistèm iminitè ki trè oswa yon ti jan fèb pa ta dwe resevwa yon dòz prensipal adisyonèl nan moman sa a. Non, yon booster mRNA pa rekòmande pou timoun 6 mwa jiska 4 an nan moman sa a.

Moderna: De dòz yo administre nan entèval 28 jou pou moun ki gen laj 6 mwa lane ak sa ki pi gran yo

Wi, moun ki gen laj 6 mwa lane ak plis ki gen sistèm iminitè ki yon ti jan afebli oswa ki afebli anpil yo ta dwe pran yon dòz adisyonèl sou 28 jou apre 2yèm dòz yo a.

Wi, yo rekòmande yon rapèl mRNA bivalan aktyalize 2 mwa apre dènye dòz la pou li ajou pou 6 mwa sa yo oswa plis.

Timoun ki gen ant 6 mwa ak 4 lane yo ta dwe resevwa yon doz bivalan ki ajou ki menm mak ak premye seri yo.

Timoun ki gen 5 lane ki te resevwa Pfizer ka resevwa sèlman yon doz rapèl Pfizer ki ajou.

Moun ki gen 18 an oswa plis ka chwazi tou pou yo resevwa yon rapèl Novavax 6 mwa apre yo fin fini seri prensipal la si yo pa kapab oswa si yo p ap resevwa yon rapèl mRNA ajou.

Johnson & Johnson: Yon sèl dòz ki otorize pou moun ki gen laj 18 lane ak sa ki pi gran yo* Wi, moun ki gen laj 18 lane ak plis ki gen sistèm iminitè ki yon ti jan afebli oswa ki afebli anpil yo ta dwe pran yon dòz adisyonèl vaksen mRNA a sou 28 jou apre 1ye dòz J&J la.

Wi, yo rekòmande yon dòz rapèl mRNA bivalan ki ajou, 2 mwa apre dènye dòz la pou moun ki gen 12 lane epi ki pi gran yo kapab ajou.

Moun ki gen 18 an oswa plis ka chwazi tou pou yo resevwa yon rapèl Novavax 6 mwa apre yo fin fini seri prensipal la si yo pa kapab oswa si yo p ap resevwa yon rapèl mRNA ajou.

Novavax: De dòz yo administre nan entèval 21 jou pou moun ki gen laj 18 lane ak sa ki pi gran yo Non, moun ki gen yon sistèm iminitè ki trè oswa yon ti jan fèb pa ta dwe resevwa yon dòz prensipal adisyonèl nan moman sa a.

Wi, yo rekòmande yon dòz rapèl mRNA bivalan ki ajou, 2 mwa apre dènye dòz la pou moun ki gen 12 lane epi ki pi gran yo kapab ajou.

Moun ki gen 18 an oswa plis ka chwazi tou pou yo resevwa yon rapèl Novavax 6 mwa apre yo fin fini seri prensipal la si yo pa kapab oswa si yo p ap resevwa yon rapèl mRNA ajou.

* Vaksen mRNA yo pi pito, men vaksen Johnson & Johnson COVID-19 toujou disponib si ou pa kapab oswa vle pran yon lòt vaksen.

Kesyon yo poze souvan

Èske mwen ta dwe pran menm mak vaksen an pou dòz rapèl mwen an?

Timoun 6 mwa - 4 zan ta dwe resevwa yon dòz bivalan ki ajou ki se menm mak ak seri prensipal yo. Timoun 5 an ki te konplete seri prensipal Pfizer ta dwe resevwa sèlman yon rapèl Pfizer bivalan ki ajou. Timoun 5 an ki te resevwa Moderna ka resevwa yon ajou Moderna oswa Pfizer bivalent booster. Moun ki gen 6 an oswa plis ka resevwa yon dòz rapèl Pfizer oswa Moderna ajou, kèlkeswa mak yo te resevwa pou seri prensipal yo oswa dòz rapèl anvan yo.

Moun ki gen 18 an oswa plis ka chwazi tou pou yo resevwa yon rapèl Novavax 6 mwa apre yo fin fini seri prensipal la si yo pa kapab oswa si yo p ap resevwa yon rapèl mRNA ajou.

Poukisa dòz rapèl yo enpòtan?

Dòz rapèl yo ede asire pwoteksyon kontini kont maladi grav pou moun ki gen gwo risk pou tonbe malad byen grav anba COVID-19.  Avan, yo te rekòmande dòz rapèl yo sèlman pou popilasyon ki gen gwo risk pou tonbe malad byen grav anba COVID-19 yo, men yo te pwolonje rekòmandasyon an pou enkli tout moun ki gen 6 mwaak plis yo pou ede ogmante pwoteksyon kont maladi COVID-19 la. Sa sitou enpòtan ak ogmantasyon varyan ki pi kontajye yo ak ka COVID-19 yo k ap ogmante toupatou nan peyi Etazini.

Vaksen kont COVID-19 yo otorize oswa apwouve nan peyi Etazini yo trè efikas pou diminye sou risk pou maladi grav, ospitalizasyon, ak lanmò ki lye ak COVID-19, menm kont varyan yo. Byenke vasen aktyèl yo kapab bay yon pwoteksyon kap diminye avèk le tan. Dòz rapèl yo pral ogmante pwoteksyon vaksen an bay la kont COVID-19 epi y ap ede iminite a dire plis.

Èske nou toujou ap vaksinen moun avèk premye seri a?

Wi. Fè tout moun ki kalifye vaksinen ak yon premye seri toujou rete yon gwo priyorite. To moun ki entène lopital yo 10 a 22 fwa pi wo kay adilt ki pa vaksinen yo konpare ak adilt ki vaksinen yo. Moun ki vaksinen yo gen mwens chans pou malad grav (oswa malad) akòz COVID-19, konpare ak sa ki pa vaksinen yo, Vaksinasyon an kapab anpeche moun yo malad ak devlope sentòm long haul ki rapòte kay 50% moun ki tonbe malad akòz COVID-19.

Si nou bezwen dòz rapèl, èske sa vle di vaksen an pa bon?

No. Les vacunes actuals contra la COVID-19 que tenim als Estats Units funcionen bé per prevenir malalties greus, hospitalitzacions i morts, fins i tot contra les variants. Tanmateix, els experts en salut pública estan observant una reducció de la protecció contra la malaltia lleu i moderada de la COVID-19, especialment entre les poblacions d'alt risc.

Boosters ajou yo te kreye pou ede ranfòse iminite epi bay pi bon pwoteksyon kont variant omicron an. Li enpòtan pou jwenn tout dòz rekòmande ki disponib pou pi bon pwoteksyon.

Si mwen pa resevwa yon dòz rapèl, èske mwen toujou vaksinen konplètman?

Ou se ajou ak vaksen COVID-19 ou yo si ou te konplete yon seri prensipal vaksen COVID-19 epi ou te resevwa dènye dòz rapèl CDC rekòmande pou ou.

Kijan m ap fè konnen mwen kalifye pou yon dòz rapèl?

Pou evite difikilte pou aksè, ou kapab rapòte pou kont ou ke ou kalifye pou yon dòz rapèl. Ou pa bezwen montre yon referans de yon founisè swen sante.

Tanpri vini ak kat vaksinasyon w lan nan randevou dòz rapèl ou an pou founisè an kapab konfime dabò ke w te resevwa premye seri vaksen yo. Si ou pa gen kat ou an, founisè an ka al chèche nan dosye w.

Ki diferans ki genyen an yon dòz vaksen adisyonèl ak yon dòz rapèl?
 •  Yon lòt dòz se pou kèk pasyan (gade tablo pi wo a) ki te konplete yon seri vaksen prensipal men ki pa t gen yon repons iminitè ase fò.
 • Yon dòz rapèl se pou pasyan lè iminite yo apre premye dòz lan sanble diminye avèk le tan.
Kisa sa vle di lè yon moun genyen yon sistèm iminitè ki fèb?

Moun ki gen sistèm iminitè ki fèb epi ki resevwa de dòz vaksen COVID-19 mRNA oswa yon dòz vaksen J&J.

Si ou gen nenpòt nan kondisyon medikal sa yo, yo konsidere w kòm yon moun ki gen yon sitèm iminitè ki trè oswa modereman fèb epi ou kapab benefisye yon dòz vaksen COVID-19 adisyonèl. Sa enkli moun ki:

 • Ap resevwa yon tretman kansè aktif pou timè oswa kansè nan san
 • Te resevwa yon transplantasyon ògàn epi ap pran medikaman iminosipresè (ki bese sistèm iminitè)
 • Te resevwa yon transplantasyon selil souch pandan 2 dènye ane yo oswa ap pran medikaman iminosipresè
 • Gen yon defisyans iminitè modere oswa grav (tankou sendwòm DiGeorge, sendwòm Wiskott-Aldrich)
 • Gen yon enfeksyon VIH avanse oswa ki pap trete
 • Ap resevwa yon tretman aktif ki gen gwo dòz kòtikostewoyid oswa lòt medikaman ki kapab bese repons iminitè an.

Pandan vaksen nou genyen yo efikas a 90% kont pi fò varyan viris yo, etid yo monde ke moun ki gen sitèm iminitè ki trè oswa modereman fèb yo pa toujou devlope iminite ki fò. Twazyèm dòz lan pa konsidere antan ke yon rapèl, men pito antan ke yon dòz adisyonèl pou sa ki pa devlope iminite kòrèk apre seri 2 dòz yo.

Kisa lòt kondisyon medikal yo ye?

Moun nenpòt laj ki gen kondisyon ki liste anba yo (Disponib an Angle) gen plis chans pou malad grav ak COVID-19. Malad grav vle di ke yon moun ak COVID-19 kapab:

 • Entène lopital
 • Bezwen swen ijan
 • Nesesite respiratè pou ede li respire
 • Mouri

Vaksen COVID-19 yo (dòz inisyal ak rapèl) ak lòt mezi prevantif pou COVID-19 yo enpòtan, espesyalman si ou gen anpil laj oswa ou gen plizyè oswa kondisyon medikal ki grav ki enkli sa ki nan lis sa. Lis sa pa gen ladann tout kondisyon ki mete ou nan pi gwo risk pou devlope fòm grav maladi COVID-19 lan. Si ou gen yon kondisyon ki pa enkli la, pale ak founisè swen sante w konsènan jan pou pi byen jere kondisyon w ak pwoteje tèt ou de COVID-19.

 • Kansè
 • Maladi renal kwonik
 • Maladi fwa kwonik
 • Maladi poumon kwonik
 • Demans ak lòt kondisyon newolojik
 • Dyabèt (tip 1 oswa 2)
 • Sendwòm Down
 • Pwoblèm kadyak
 • Enfeksyon VIH
 • Iminite ki konpwomèt (sistèm iminite fèb)
 • Pwoblèm sante mantal
 • Obezite ak Priz Pwa
 • Gwosès
 • Anemi falsifòm oswa talasemi
 • Ansyen oswa fimè aktyèl
 • Transplatasyon ògàn solid oswa selil souch
 • Estwòk oswa maladi serebrovaskilè, ki afekte sikilasyon san nan sèvo a
 • Itilizasyon sibstans
 • Tibèkiloz
Èske moun ki gen sistèm iminodeprime modere oswa grav ap bezwen yon nòt doktè/preskripsyon oswa lòt dokiman pou resevwa dòz sa yo?

Non, moun yo ka idantifye tèt yo epi resevwa tout dòz nenpòt kote yo ofri vaksen yo. Sa a pral asire pa gen okenn obstak adisyonèl nan aksè pou popilasyon sa a. Si moun ki gen sistèm iminodeprime yo gen kesyon sou kondisyon medikal espesifik yo, yo ka diskite ak pwofesyonèl swen sante yo si yon lòt dòz apwopriye pou yo.