ဆဲးကျၢပှၤ

တၢ်သံကွၢ်ကလုာ်ကလုာ်လၢအဘၣ်ဃာ်ဒီးကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် နမ့အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်လၢနကဘၣ်ဆှၢအံမ့(လ)ဖဲလဲၣ်န့ၣ်

တၢ်ဒိးသံကွၢ်ဘၣ်ဃာ်ဒီး လံာ်ဟ့ၣ်ပျဲလဲၤစ့ၤ, တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤလံာ်လဲ, ဒီးလံာ်လိၢ်ကွီၢ်တဖၣ်

တၢ်မၤလိာ်၀ဲဒၣ် တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိၣ်သၣ်လံာ်အုၣ်သး, တၢ်သံတၢ်ပှၢ်အ လံာ်အုၣ်သး, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖျီအလံာ်အုၣ်သး

Department of Health တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်

TTY ပၠၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ်

  • စံၢ်လီၤလီတဲစိအနီၢ်ဂံၢ် 711 လၢ Washington Relay အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်ကျိာ်ထံစၢၤတၢ် (အလဲတအိၣ်)

လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်- 1-800-525-0127

တၢ်ဆဲးကျိး ဒီးတၢ်ဒုးဆဲးကျၢဃုာ်

Department of Health (DOH, ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ) | ရူအိၣ်းထီၣ်နၣ်ရံၣ်ဒီးအလီၢ်အကျဲတဖၣ် (အိၣ်လၢကိၤလၤ၀ါကျိာ်)