တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤဒီးတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤ-

တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤဒီးတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤလၢဘသ COVID-19 :: Washington State Department of Health (နဖးသ့ထဲဒၣ်လၢအဲကလံာ်ကျိာ်)

၀ံသးစူၤ, နကဘၣ်ဂံၢ်၀ဲနတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤအကတီၢ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဘၣ်လၢလာ်တက့ၢ်. ဘၣ်ဃာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤအဂၤလၢ နကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်ဖဲနအိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ်သးအဆၢကတီၢ်အဂီၢ်, ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ် နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်နကမၢ်ဒ်လဲၣ် (PDF) နမ့ၢ်လဲၤအိၣ်ဘၣ်လၢပှၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်COVID-19တၢ်ဆါအိၣ်တဂၤအလီၢ်နကမၤဒ်လဲၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်, လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲ နမ့ၢ်လဲဘၣ်လၢပှၤဒိးန့ၢ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်တဂၤအိၣ်အလီၢ်န့ၣ်နကမၤဒ်လၣ် (PDF).

နဂံၢ်ြတီဆၢမ့လီၤစါ မ့တမ့ၢ် နမ့ၢ်ဆိက့လၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဃိနးနးကျံးကျံးန့ၣ်, တၢ်ဟံၣ်စုနဲၣ်ကျဲလၢထးတဖၣ်န့ၣ် လီၤဂာ်လၢတဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဒီးတၢ်အိၣ်သး၀ဲအံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ် နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ် နကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ် (PDF)လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုာ်အဂၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်စိး၀ဲ မ့တမ့ၢ် ဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်လီၢ်အလီၤဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ဒိၣ်အလီၢ်ကျဲတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဒွးတၢ်တခါအံၤ တဘၣ်လိာ်သးဒီး နတၢ်အိၣ်သးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၢ်ကျဲလၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်ကျါပာ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်း တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အလီၢ်အကျဲတဖၣ်, တၢ်ဘှီဘၣ်က့ၤတၢ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်, တၢ်ဒုးဃာ်တၢ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်, ပှဟံၣ်တအိၣ်လီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်အကျဲတဖၣ်, တၢ်ဆီတလဲဟံၣ်လီၢ်ကျဲတဖၣ်, ပီၢ်လဲၣ်ပနံာ်ကၤတၢ်မၤအလီၢ်အကျဲတဖၣ် (အဒိ, ပီၢ်လဲၣ်တၢ်အီၤပနံာ်ကၤကဘီ, ကဘီ၀ံစိာ်တီဆှၢတၢ်, ကဘီဆှၢလ့ၢ်လိၤ၀ဲပှၤလဲၤက့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်), ပှၤမၤတၢ်ဖိတစိၢ်တလီၢ်အဟံၣ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤလီၢ်လၢပှၤကညီအါအလီၢ် ဖဲတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သးတသ့အလီၢ်ခီဖျိလၢတၢ်မၤလီၢ်အတၢ်ဖံၤတၢ်မၤတၢ်အိၣ်သးအဃိ,(အဒိ, တၢ်ပာ်ဃာ်ပနံာ်ဒၢး, ဒီးတၢ်ဘိၣ်ထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ဒီးတၢ်ဖံၤတၢ်ညၣ်တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်). ဖးကွၢ်ဘၣ် နမ့ဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါအဃၢ်န့ၣ်နကမၤဒ်လဲၣ် (PDF) အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃာ်ဒီးတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးအကတီၢ်ဒီး နမ့ၢ်လဲးအိၣ်ဘူးတံၢ်ဃုာ်ဘၣ်ဖုးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢ အဒိးန့ၢ်တၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်နကမၤဒ်လဲၣ် (PDF) လၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီဆီသးကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်ဒီး အိၣ်ဒီးမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်အိၣ်ဖျါထီတ့ၢ်လံဒီး-ဒွး၀ဲဒၣ်နကဘၣ်အိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ်သးကတီၢ်.

တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ 5သီ

တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ 5သီန့ၣ် ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဖဲ-

  • တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်လီၤမၢ်ကွံာ်၀ဲ, ဒီး
  • နအီၣ်ကသံၣ်မၤစၢ်လီၤတၢ်လိာ်ကိၢ် ဒီးတၢ်ကိၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်၀ဲလၢအပူၤကွံာ် 24 နၣ်ရံၣ်န့ၣ်, ဒီး
  • နီထီၣ်ဃာ်နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢနဟံၣ်ဒီးပှၤကမျၢၢ်ကျါသ့၀ဲဒၣ်း

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး နတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးအလီၢ်ခံကတၢၢ်ပှဲၤပှဲၤး
နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤကကတၢၢ်ဖဲ -

နကဘၣ်ထီ၀ဲဒၣ်တၢ်ကၤဘၢမဲာ်ဖဲနအိၣ်လၢပှၤကျါအါထီၣ် 5 သီ (တုၤလၢ ) ဒီးကဘၣ်ဟးဆှဲးမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢနထီ၀ဲဒၣ်တၢ်ကၤဘၢမဲာ်တသ့ဘၣ်သ့ၣ်ဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. နကဘၣ်ဟးဆှဲးစ့ၢ်ကီးပှၤတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါတဖၣ် တုၤလၢ တက့ၢ်. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ | CDC (အိၣ်ထဲလၢကိးလၤ၀ါကျိာ်) ဘၣ်ဃာ်ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်တက့ၢ်.

နမၤကွၢ်၀ဲနဂံၢ်ြတီဆၢ, ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဆူညါလြၢကမၤလီၤစှကွဲး၀ဲဲဒၣ်တဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်ဖဲနအိၣ်လၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးအလီၢ် 5 သီန့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်ထၣ်ဃာ်၀ဲဒီးနီၢ်ကဘျၢမဲာ်ဖိနအိၣ်ဘူးဒီးပှၤအဂုၤအဂၤ 5 သီ တုၤလၢ ) ဒီးဟးဆှဲး၀ဲဒၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢ နဘၣ်လီၤ၀ဲၤ. နတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအဆၢမ့ၢ်ဖျါလၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်ဒီးနကဘၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤအဂၤတုၤလၢအသီ .

တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ 10 သီ

တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢလာ်တဖၣ်မ့ၢ်တလီၤဂာ်လိာ်သးဒီးနတၢ်ဆါဘၣ်နၣ်, နကြၢးအိၣ်လီၤဖျီၣ်နသအသီ10န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီနသးအသီ 10န့ၣ်, နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးအသီ ပှဲၤပှဲၤ န့ၣ်မၢ်-
နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤကကတၢၢ်ဖဲ-

နအိၣ်လီၤဖျီၣ်နသး သီမ့၀ံၤအလီၢ်ခံ နလိၤမ့ကိၢ်ထီၣ်ဒံး (နဘၣ်အီၣ်၀ဲကသံၣ်) မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်မ့တလီၤမၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ဒံးနသၤ 24န့ၣ်ရံၣ်တုၤလၢတလိၣ်အီၣ်လၢာ်ကသံၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်လီၤမၣ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယမၤကွၢ်သးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ ဘၣ်ဆၣ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ဘၣ် - ဂံၢ်ဒွးယတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤအကတီၢ်

တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ 5သီ

တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ 5သီန့ၣ် ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဖဲ-

  • နီထီၣ်ဃာ်နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢနဟံၣ်ဒီးပှၤကမျၢၢ်ကျါသ့၀ဲဒၣ်း

နတၢ်ဆါပနီၣ်တအိၣ်ဖျါထီၣ်ဘၣ် ဒီး နီထီၣ်ဃာ်နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢနဟံၣ်ဒီးပှၤကမျၢၢ်ကျါသ့၀ဲအဃိန့ၣ်, နကဘၣ်အိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ်နသးအသီးပှဲၤပှဲၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲး -
နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤကကတၢၢ်ဖဲ -

နကဘၣ်ထီ၀ဲဒၣ်တၢ်ကၤဘၢမဲာ်ဖဲနအိၣ်လၢပှၤကျါအါထီၣ် 5 သီ (တုၤလၢ ) ဒီးကဘၣ်ဟးဆှဲးမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢနထီ၀ဲဒၣ်တၢ်ကၤဘၢမဲာ်တသ့ဘၣ်သ့ၣ်ဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. နကဘၣ်ဟးဆှဲးစ့ၢ်ကီးပှၤတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါတဖၣ် တုၤလၢ တက့ၢ်. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ | CDC (အိၣ်ထဲလၢကိးလၤ၀ါကျိာ်) ဘၣ်ဃာ်ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်တက့ၢ်.

နမၤကွၢ်၀ဲနဂံၢ်ြတီဆၢ, ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဆူညါလြၢကမၤလီၤစှကွဲး၀ဲဲဒၣ်တဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်ဖဲနအိၣ်လၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးအလီၢ် 5 သီန့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်ထၣ်ဃာ်၀ဲဒီးနီၢ်ကဘျၢမဲာ်ဖိနအိၣ်ဘူးဒီးပှၤအဂုၤအဂၤ 5 သီ တုၤလၢ ) ဒီးဟးဆှဲး၀ဲဒၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢ နဘၣ်လီၤ၀ဲၤ. နတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအဆၢမ့ၢ်ဖျါလၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်ဒီးနကဘၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤအဂၤတုၤလၢအသီ .

တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ 10 သီ

တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢလာ်တဖၣ်မ့ၢ်တလီၤဂာ်လိာ်သးဒီးနတၢ်ဆါဘၣ်နၣ်, နကြၢးအိၣ်လီၤဖျီၣ်နသအသီ10န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီနသးအသီ 10န့ၣ်, နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးအသီ ပှဲၤပှဲၤ န့ၣ်မၢ်-
နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤကကတၢၢ်ဖဲ-

ယလဲၤဘၣ်လၢတၢ်ဆါ COVID-19 အိၣ်အလီၢ် (တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤဒ် တၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်လိာ်သး): ဒွးန့ၢ်ဘၣ်ယၤမ့ၢ်ပကဘၣ်အိၣ်ပာ်လီၤဖျီၤသးကတီၢ်

နအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်ဘၣ်တ့ၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢအမၤကွၢ်အသးလၢ COVID-19 အဂီၢ်ဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ, ဘၣ်ဆၣ်နတအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်နီတမံၤဘၣ်.

ဆဲးကွၢ်ဘၣ် Centers for Disease Control and Prevention (CDC, လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်ပၢဆှၢတၢ်ဆါဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ)တၢ်ဟံစုနဲၣ်ကျဲ (နဖးသ့ထဲဒၣ်လၢအဲကလံာ်ကျိာ်) ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်မ့ၢ် နဆဲး၀ဲကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါ ၀ံံၤ ချုးဆၢချုးကတီၢဧၤန့ၣ်လီၤ. နဆဲကသံၣ်ဒီးသဒၢ COVID-19တၢ်ဆါမ့တၢ်တ၀ံၤချုးဆၢချုးကတီၢ်ဘၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်လီၤဖျီၣ်နသးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤ 5 သီ

တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ 5သီန့ၣ် ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဖဲ-

  • နဆဲကသံၣ်ဒီးသဒၢ COVID-19တၢ်ဆါမ့တၢ် တ၀ံၤချုးဆၢချုးကတီၢ်ဘၣ်, ဒီၤ
  • နီထီၣ်ဃာ်နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢနဟံၣ်ဒီးပှၤကမျၢၢ်ကျါသ့၀ဲဒၣ်း

နကြၢၤအိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ်သးအစှၤကတၢၢ် 5 သီပှဲၤပှဲၤ (နတၢ်မၤကွၢ်သးအစၢမ့ၢ်ဖျါဝဲလၢနတအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်ဘၣ်သနာ်က့). နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤအသီ ပှဲၤပှဲၤ မ့ၢ်ဝဲ -
နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤကတၢၢ်ဖဲ -

နကဘၣ်ထီဃာ်ဒံး၀ဲဒ နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဘၣ်ဘၣ်ဖိ (နဖးသ့ထဲဒၣ်လၢအဲကလံာ်ကျိာ်) နအိၣ်ဘူးဒီးပှၤဂုုၤဂၤတဖၣ်အကျါ, ဟးဆှဲး၀ဲတၢ်လီၢ်လၢနထီဃာ်နကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တသ့အလီၢ်, ဒီးနကဘၣ်ဟးဆှဲး၀ဲဒၣ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါလၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အါထီၣ် 5သီ (တုၤလၢ ). ကွၢ်ဘၣ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ| CDC (နဖးသ့ထဲဒၣ်လၢအဲကလံာ်ကျိာ်) အတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်.

နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သနာ်က့န့ၣ်, နကြၢးမၤကွၢ်နသးန့ၣ်လီၤ. လဲၤမၤကွၢ်နသးအစှၤကတၢၢ် 5သီ ဖဲလၢနလဲၤအိၣ်ဃုုာ်ဘၣ်ဒီးပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါ ( မုၢ်နံၤ မ့တမ့ၢ် အလီၢ်ခံ). ဘၣ်ဃာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤအဂၤလၢ နကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်ဖဲနအိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ်သးအဆၢကတီၢ်အဂီၢ် (၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ် နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်နကမၢ်ဒ်လဲၣ် (PDF)).

တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤ 10 သီ

A 10 day quarantine period is appropriate if:

  • နဆဲကသံၣ်ဒီးသဒၢ COVID-19တၢ်ဆါမ့တၢ် တ၀ံၤချုးဆၢချုးကတီၢ်ဘၣ်, ဒီၤ
  • ထီၣ်ဃာ်နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢနဟံၣ်ဒီးပှၤကမျၢၢ်ကျါမ့တသ၀ဲဒၣ်ဘၣ်း

နကြၢၤအိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ်သးအစှၤကတၢၢ် 10 သီပှဲၤပှဲၤ (နတၢ်မၤကွၢ်သးအစၢမ့ၢ်ဖျါဝဲလၢနတအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်ဘၣ်သနာ်က့). နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤအသီ ပှဲၤပှဲၤ မ့ၢ်ဝဲ -
နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤကတၢၢ်ဖဲ -

စးထီၣ်မုၢ်နံၤ၀ဲအံန့ၣ် နက့ၤအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤကဒါက့ၤဒ်သိးလၢအပူၤကွံာ်ညီနုၢ်အသိးသ့၀ဲဒၣ် ဘၣ်ဆၣ်နကဘၣ်ပိာ်ထွဲ၀ဲဒၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢအဒုးကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် (အဒိ, ဆဲးဘၣ်ကသံဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါချုးနံၤချုးသီ (အိၣ်ထဲလၢကိးလၤ၀ါကျိာ်), ထီဃာ်ဒၣ်တၢ်ကၤဘၢမဲာ်တၢ်အုၣ်ကီၤဃာ်၀ဲဒၣ်ဒီး\မ့တမ့ၢ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်အသိး, ဟးဆှဲး၀ဲဒၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢကလံၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်တအိၣ် ဒီးသ့နစုထီဘိ. ကွၢ်ဘၣ် နကဒီသဒၢလီၤနကစၢ်သးဒီးပှၤဂုၤဂၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ် | CDC (အိၣ်ထဲလၢကိးလၤ၀ါကျိာ်) လၢတဂ့ၢ်အဂုၤအဂၤအဂီၢ်တက့ၢ်).

တလိၣ်တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤ

နဆဲကသံၣ်ဒီးသဒၢ COVID-19တၢ်ဆါမ့တၢ် ၀ံၤချုးဆၢချုးကတီၢ် (နဖးသ့ထဲဒၣ်လၢအဲကလံာ်ကျိာ်), တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်မ့တအိၣ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်န့ၣ် နတလိၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်လီၤ ဖျီၣ်နသးန့ၣ်လီၤ နကြၢးထီဃာ်၀ဲဒၣ်နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဘၣ်ဘၣ်ဖိဖဲနအိၣ်လၢပှၤအါဂၤအကျါတုၤလၢ နကြၢးမၤကွၢ်နသး, နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သနာ်က့န့ၣ်လီၤ. လဲၤမၤကွၢ်နသးအစှၤကတၢၢ် 5သီ ဖဲလၢနလဲၤအိၣ်ဃုုာ်ဘၣ်ဒီးပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါ ( မုၢ်နံၤ မ့တမ့ၢ် အလီၢ်ခံ).

နဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ် COVID-19 တၢ်ဆါလၢအပူၤကွံာ် အသီ90အတီၢ်ပူၤန့ၣ် (နမၤကွၢ်နသးဒီး တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဃၢ် (နဖးသ့ထဲဒၣ်လၢအဲကလံာ်ကျိာ်)), နတၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်မ့တအိၣ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်နတလိၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နကြၢးထီဃာ်၀ဲဒၣ်နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဖဲနအိၣ်လၢပှၤဂုၤဂၤအကျါတုၤလၢ အသီ ဒီးလဲၤမၤကွၢ်နသးဖဲ တၢ်မၤကွၢ်၀ဲ နီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢတၢ်အမၤကွၢ် (တမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ပီၤလံမၢၤ တၢ်ခီဆၢပျိာ်တလဲတၢ်ဘျးစဲ အတၢ်မၤကွၢ်ဘၣ်)အစှၤကတၢၢ် 5သီ ဖဲလၢနလဲၤအိၣ်ဃုုာ်ဘၣ်ဒီးပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်COVID-19တၢ်ဆါ( မုၢ်နံၤ မ့တမ့ၢ် အလီၢ်ခံ).

တၢ်လၢနဘၣ်မၤအီၤဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢဘၣ်ကူ COVID-19 ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်, နမ့ၢ်လဲဘၣ်လၢပှၤဒိးန့ၢ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်တဂၤအိၣ်အလီၢ်န့ၣ်နကမၤဒ်လၣ် (PDF).