တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤ

တၢ်ကမၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအတၢ်ပီတၢ်လီတဖၣ်

ယလဲၤမၤကွၢ်၀ဲဒၣ် COVID-19 တၢ်ဆါအဃၢ်သ့၀ဲဒၣ်ဖဲလဲၣ်?

၀ံၤသးစူၤ ပိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤတက့ၢ်.

 • ဖဲတၢ်ပီးတၢ်လီအိၣ်အခါ, မၤလိာ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်လၢ  Say Yes! COVID vTest (Say Yes! (မ့ၢ်တဲ!) COVID တၢ်မၤကွၢ်.) တၢ်ပာ်ပနီၣ်မၤလိာ်သးသ့တလါခံခါလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ
 • မၤလိာ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ပီးတၢ်လီလၢအကလီလၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအအိၣ်ဖဲ COVIDtests.gov. တၢ်ပာ်ပနီၣ်အိၣ်လၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်န့ၣ် မၤလိာ်တၢ်န့ၢ်ခံဘျီန့ၣ်လီၤ.
 • ပှ့ၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါလၢဟံၣ်အဂီၢ် လၢပှၤဆါကစဲးကစီၤအအိၣ်ဒီး ကသံၣ်ကျးတဖၣ်အိၣ်တက့ၢ်.
 • နဆူၣ်ကချ့လံာ်အုၣ်ကီၤမ့အိၣ်န့ၣ်, ပှၤအုၣ်ကီၤတၢ်မၤဖိတဖၣ် ကက့ၤဟ့ၣ်ကဒါက့ၤ၀ဲဒၣ်တၢ်လၢာ်ဘူးလၢာ်စ့ လၢနပှ့ၤသူ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤကွၢ် တၢ်ဆါတၢ်ပီးတၢ်လီလၢဟံၣ်အဂီၢ် 8 ဘျီန့ၣ်လၢပှၤတဂၤအဂီၢ်စုာ်စုာ် န့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်.
 • လဲၤမၤကွၢ်နသးလၢ တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအလီၢ် လၢအဘူးဒီးနၤတက့ၢ်.

နမ့လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်ကဃုစၢၤနၤတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီး ထံၣ်လိာ်တဲသကိးဘၣ်တၢ်ဒီး န လီၢ်က၀ီၤကီၢ်ရ့ၣ်ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤတက့ၢ်. (လၢအဲကလံာ်ကျိာ်). နကိးစ့ၢ်ကီးလီတဲစိဖဲ 1-800-525-0127 ဒီးစံၢ်လီၤ # (စံၢ်လီၤ 7 လၢစပ့ၣ်ကျိာ်အဂီၢ်) ကျိာ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ

ယလီဘျးစဲအ့ထၢၣ်နဲးတအိၣ်ဘၣ် / ပှာ်ယဲၤသန့စ့ၢ်ကီးလၢယကျိာ်တအိၣ်ဘၣ်. ယကဘၣ်မၤလိာ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤကွၢ်တၢ် ပီးတၢ်လီကလီလၢ ၀ီၣ်ရှ့ၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ် အအိၣ်ဒ်လဲၣ်?

၀ံသးစူကိးဘၣ်လီတဲစိဖဲ 1-800-525-0127, ဝံၤဒီးစံၢ်လီၤ # ကျိာ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကိးလီတဲစိ၀ဲၤ လီၢ်အံၤ ကမၤလိာ်စၢၤန့ၢ်နၤတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအပီးအလီလၢနခၢၣ်စးခီဖျိ ၀ီၣ်ရှ့ၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်အပှၤယဲာ် သန့လီကျိၤသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယကြၢး သ့ၣ်ညါ Say Yes! COVID Test ပှာ်ယဲၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၢ်အဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အဂံၢ်အဘါလိာ်သးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်တၢၣ်ကီၢ်စဲၣ် National Institutes of Health (ထံကီၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အကရၢ), ဒီး Centers for Disease Control and Prevention (တၢ်ပၢဆှၢ၀ဲ တၢ်ဆါဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအ၀ဲၤလီၢ်) န့ၣ်လီၤႋ ဖဲတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်အိၣ်လၢလီၣ်အခါ ပှၤလၢ၀ၣ်ခၠံၣ်တၢၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဒီဘ့ၣ်အပူၤ မၤလိာ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 ပ့ၢ်ချ့အပီးလီတဖၣ်သ့ခံခါ လၢဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤအီၤလိၤလိၤဆူအဟံၣ် ခီဖျိ Amazon န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤလိာ်အီၤသ့ခံခါဘျီလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်/ပှၤအိၣ်ဆိးတၢ်လီၢ်တတီၤ တလါဂီၢ် ဒီးတၢ်မၤလိာ်တဘျီစုာ်စုာ်ဟဲ ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါပ့ၢ်ချ့အပီးလီ 5 ခါန့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤလိာ်ဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံံၤခဲလၢာ်တလၢာ်ဒီးအဘူးလဲ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃာ်ဒီးတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအပီးလီ မ့တမ့ၢ် နကဘၣ်သူအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဖဲ Say Yes! COVID Test  တက့ၢ်ႋ တၢ်မၤကွၢ် COVID ဒံၣ်ကၠံၣ်တၢၣ်တၢ်မၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ 1-833-784-2588 တက့ၢ်ႋ

နမၤလိာ်တၢ်လၢ Say Yes! COVID Test  လၢ DOH ဒီးကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါပီးလီသ့ခံကပၤလၢာ်ဧါႋ

မ့ၢ်သ့ နမ့ၢ်အိၣ်လၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်တၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ နမၤလိာ်ဘၣ်အီၤဖဲ Say Yes! COVID Test  ပှာ်ယဲၤသန့ ဒီးလၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပှာ်ယဲၤသန့ သ့ခံကပၤလၢာ်လၢကဒိး့နၢ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 ပ့ၢ်ချ့ပီးလီတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ယအိၣ်ဒီး တၢ်သံကွၢ်အါထီၣ်တဖၣ် ယကဘၣ်လဲၤဆူလဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်အဂုၤဂၤတဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီး DOH Say Yes! COVID Test program (ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ မ့ၢ်တဲ တၢ်မၤကွၢ် COVID တၢ်တိာ်ကျဲၤ) ကွၢ်ဖဲ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် လၢတၢ်သံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤ ပှာ်ယဲၤမဲာ်ကဘျံး မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိ DOH COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤဖဲ 1-800-525-0127 (တၢ်ကျိာ်ထံစၢၤကျိာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ). လၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် ကွၢ်ဖဲအ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် လၢတၢ်သံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤ တက့ၢ်ႋ

ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ပီးတၢ်လီကလီစံးယံာ်လဲၣ်?

တၢ်မၤလိာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆါတၢ်ပီးတၢ်လီခီဖျိ (Say YES! COVID Test (မ့ၢ်တဲတၢ်မၤကွၢ် COVID) မ့တမ့ၢ် Federal Program (ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ)) အအိၣ်န့ၣ် ညီနုၢ်ယံာ်၀ဲဒၣ်  1 တုၤ 2 နွံန့ၣ်လီၤ.

ယပိာ်ထွဲ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအတၢ်ဃုထၢဒ်တၢ်အုၣ်ကီၤ၀ဲသ့တဖၣ်အံၤလၢၢ်လံသနာ်က့, ယတထံၣ်ဒံး၀ဲ တၢ်မၤကွၢ် တၢ်ဆါအလီၢ်နီၣ်တတီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့တူၢ်ဘၣ်လၢယအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်ယကဘၣ်ဒ်လဲၣ်?

ပသးအုးဒိၣ်မးလၢ နထံၣ်န့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်တၢ်ပီးတၢ်လီဒီးတၢ်လီၢ် နီၣ်တတီၤဘၣ် ခီဖျိလၢ တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ပှ့ၤအီၤလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်ဒီး တယၢ၀ဲ ဒၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်မ့အိၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢနလိၤ မ့တမ့ၢ် နမ့လဲၤဘၣ်လၢ COVID-19 တၢ်ဆါအိၣ်အလီၢ် ဒီး မ့ဘၣ်ယိၣ်လၢ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်, ပအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ကူနၤလၢ ပိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်ဟံစုနဲၣ်ကျဲလၢလာ် တဖၣ်အံၤ တက့ၢ်. နမ့ၢ် မၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ဂာ် COVID-19 လူၤပိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်ဟံစုနဲၣ်ကျဲတခါဃီလၢကမၤဘၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ်တက့ၢ်ႋ

နပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်နသးမ့တသ့ဘၣ်ဒီး လူၤပိာ်ထွဲဘၣ်တၢ်လၢလာ်သ့တဖၣ်အံၤတက့ၢ်.

ထီ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ် (အဂ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဒ်အမ့ၢ် KN95 နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်, KF-94 နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်, မ့တမ့ၢ် နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢအိၣ်၀ဲ 3-ply (3-ကထၢ လၢကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်သူအီၤ, မ့ၢ်သ့) ဘၢဘၢဖိလၢ အဘၢ၀ဲဒၣ် နနါဒ့ဒီးန ကိးပူးကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးဖဲနအိၣ်ဘူး၀ဲဒၣ်ဒီးပှၤအဂၤသ့တဖၣ်လၢနဟံၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ယံၤ၀ဲဒၣ်ဒီးပှၤအဂၤ အစှၤကတၢၢ် 6 ခီယီၢ်/ 2 မံၤထၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

သ့ဘၣ်နစုညီနုၢ်တက့ၢ်.

နဘၣ်ဟးဆှဲး၀ဲဒၣ်တၢ်လီၢ်လၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ်အိၣ်ဒီး ပှၤစူးဖှိၣ်ရိဖှိၣ်သး.

ယဒူၣ်ဖိထၢဖိအိၣ်အါန့ၢ်လွံၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤႋ ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအပီးလီလၢပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိခဲလၢာ်အဂီၢ် ကသ့ဒ်လဲၣ်ႋ
 • နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါပီးလီတလါခံစူၣ် (အိၣ်ဒီးတၢ်တၢ်မၤကွၢ်ပီးလီ 5 ခါ) သ့ခီဖျိ ၀ါၡ့ၤတၤ(န)အ၀ါၡ့ၤတၤ(န)အ Say YES! COVID Test ပှာ်ယဲၤသန့န့ၣ်လီၤႋ 
 • နမၤန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအတၢ်ပီးတၢ်လီသခံစူၣ် (ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤကွၢ်ပီးလီ 4 ခါ) လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်အ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အအိၣ်ဖဲ COVIDtests.gov သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • နပှ့ၤအါထီၣ် တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအပီးလီလၢဟံၣ်ဂီၢ် ဖဲလီၢ်က၀ီၤ မ့တမ့ၢ် ပှာ်ယဲၤကသံၣ်ကျးဒီးကသံၣ်ကသီ ကျးတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
 • လဲၤမၤကွၢ်နသးလၢ PCR တၢ်မၤကွၢ်သးလၢတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအလီၢ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤသ့န့ၣ်လီၤႋ ဃုကွၢ်ဘၣ်ဖဲအံၤ
ယဘၣ်စူးကါယတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအပီးလီဒ်လဲၣ်ႋ

အကါဒိၣ်လၢဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်နဲၣ်လီၤအိၣ်လၢ တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါပီးလီပ့ၢ်ချ့လၢဟံၣ်ဂီၢ် လၢတၢ်အစၢဘၣ်လီၤတံၢ် လီၤဆဲးဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဆဲးကျၢ ပနံာ်ထုးထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအပီးလီ (အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤကအိၣ်ဖဲ ကသံၣ်ဒၢအလိၤ) လၢမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်လီၤဆီတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်အစၢဖျါကမၣ်လၢဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါ လၢတၢ်မၤကွၢ်ပ့ၢ်ချံကဲထီၣ်သးသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤကွၢ်အပီးလီတနီၤနီၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤကွၢ်ခံဘျီဂီၢ် (နကြၢးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်နဲၣ်လီၤအိၣ်လၢအဘိၣ်ဖဲလၢတၢ်မၤကွၢ်သးအခါန့ၣ်လီၤ.)

ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ

ပှၤလၢအကြၢးဒိးနၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အသးလဲၣ်?

မၤကွၢ်သးဖဲနဆိးက့ထီၣ်အခါတက့ၢ်ႋ COVID-19 တၢ်ဆါကံၢ်ပနီၣ်တဖၣ် အပတီၢ်အိၣ်အါပတီၢ် အဃိနမ့ၢ်တၢ်တမုာ် နၤန့ၣ် ဂ့ၤလၢကမၤကွၢ်သးလၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤႋ

နဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢ အမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ် မၤကွၢ်သးတက့ၢ်ႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤကွၢ်သးတဘျီဃီတက့ၢ်ႋ နတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဖျါ အိၣ်ခိးတၢ်ယဲၢ်သီ ဖဲအိၣ်ဘူးတံၢ် ဘၣ်ဒီးပှၤဂၤဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဒီးမၤကွၢ်သးတက့ၢ်ႋ

မုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်မူးတၢ်ပွဲအလီၢ်တဖၣ်လၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်တၢၣ်အပူၤ ကအိၣ်ဒီးတၢ်မၤကွၢ်သး ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲး ကသံၣ်ဒီသဒၢ အတၢ်ပာ်ပနီၣ်တချုးလၢတၢ်လဲၤနုာ်လီၤဘၣ်ဆူတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်မူးတၢ်ပွဲအပူၤန့ၣ်လီၤႋ ကိးဆိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအပှာ်ယဲၤသန့တချုလၢနလဲၤဘၣ်အီၤတက့ၢ်ႋ

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကဘၣ်ဒိးမၤကွၢ်သးတချုးလၢ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ဖဲလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ် Center of Disease Control and Prevention (CDC,တၢ်ပၢဆှၢဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆူတၢ်ဆါအ၀ဲၤလီၢ်) တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအတၢ် နဲၣ်ကျဲအသီကတၢၢ် တက့ၢ်ႋ

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အခါ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါ လၢတၢ်ဆူး တၢ်ဆါဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တဆဲးဘၣ်အ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢချုးထီၣ်နံၤသီဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ယမ့ဒိးနၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါန့ၣ်တၢ်မနုာ်ကကဲထီၣ်သးလဲၣ်?

လူၤပိာ်မၤထွဲ CDC ဒီး DOH တၢ်နဲၣ်ကျဲဒီးတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးလၢဟံၣ် အဂ့ၢ်အသီကတၢၢ် ဒီးအိၣ်ယံၤကွံာ်သးဒီးပှၤ ဂၤတက့ၢ်ႋ ပှၤလၢမ့လဲၤဘူးဘၣ်ဒီးတၢ်ဆါအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်ပာ်လီၤဆီသးဒီးပှၤအဂၤန့ၣ်လီၤ.

 • ပှၤလၢအဆိကမိၣ်လီၤအသး မ့တမ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါအဃၢ်န့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီး ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်အသးဒီးပှၤအဂးအစှၢကတၢၢ် 5 သီ (မုၢ်နံၤ 0 တနံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်မုၢ်နံၤ တၢတနံၤလၢတၢ်ဆါအတၢ်ပနီၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် မုၢ်နံၤမုၢ်သီတနံၤလၢ တၢ်မၤကွၢ်အဆၢဖျါလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆါဃၢ်လၢပှၤလၢအတၢ်ဆါပနီၣ် အိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကြၢးထီ၀ဲဒၣ် နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ် တဖၣ်အိၣ်ဘူးဒီးပှၤအဂၤလၢဟံၣ်ဒီး လၢ public အကျါ 5 သီဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် မ့အဲၣ်ဒိး မၤကွၢ်အသး ဒီးမၤကွၢ်တ့ၢ်အသးလံဒီး, ကျဲလၢအဂ့ၤကတၢၢ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်ကသူ၀ဲ တၢ်မၤကွၢ်ဂံၢ်တြီဆၢ ပၢၢ်တုၤလၢ တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤအဂၤ 5 သီကတီၢ်မ့ၢ်၀ံၤန့ၣ်လီၤ. ထၢဖှိၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါတဖၣ်အဒိ ထဲဒၣ်လၢနတၢ်ကိၢ်တထီၣ်နၤ 24 နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲလၢနတအီၣ်၀ဲ ဒၣ်ကသံၣ်နီတမံၤဘၣ်အခါဒီး နတၢ်ဆါတၢ်ပနီၣ် အဂၤလၢအမ့ၢ်၀ဲ (တၢ်အီၣ် အရီလီၤမၢ်ဒီးတၢ်နါတနၢ အိၣ်ဒံး ၀ဲဒၣ်လၢအနွံ မ့တမ့ၢ် လၢအလါ ဖဲလၢနတၢ်ဆါလီၤမၢ် ဒီးတလိၣ်အိၣ်လၢၤလၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤ ဖျီသးဒီးပှၤ အဂၤတုၤအ၀ံၤတစုန့ၣ်လီၤ.)
  • နတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအဆၢမ့ၢ်ဖျါလၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်ဒီးနကဘၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤအဂၤတုၤလၢအသီ 10 န့ၣ်လီၤ.
  • နတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအစၢမ့ၢ်တဖျါ နပတုာ်ကွံာ်၀ဲဒၣ် နတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤအဂၤသ့၀ဲဒၣ်, ဘၣ်ဆၣ်နကဘၣ်ထီဃာ်ဒံး နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ် ဖဲနအိၣ်ဒီးပှၤအဂၤလၢဟံၣ်ဒီး လၢကမျၢၢ်အကျါတုၤလၢ အသီ 10 န့ၣ်လီၤ.

ဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုာ်အဂာ်တဖၣ်နလဲၤဖးအါထီၣ်သ့ဖဲအံၤ- နမၤကွၢ်သးအစၢမ့ၢ်ဖျါလၢဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါန့ၣ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်ႋ

နမ့အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ နတၢ်မၤကွၢ်လၢဟံၣ်အစၢဖျါလၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါအဃၢ် ဒီး အဲၣ်ဒိး ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ကဟုကယာ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ် ၀ံသးစူၤ ကိးဘၣ် ၀ီၣ်ရှ့ၣ်ထၢၣ် ကီၢ်စဲၣ် COVID ဂ့ၢ်ဂီၤအူလီ တဲစိဖဲ 1-800-525-0127 န့ၣ်တက့ၢ်.  တၢ်ကျိာ်ထံစၢၤ၀ဲကျိာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢနစုစိာ်လီတဲစိအပူၤန့ၣ်နမ့ထၢနုာ်ဃာ် WA Notify (၀ီၤၡ့ၣ်ထၢတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်တခါအံၤလၢနစုစိာ်လီတဲစိအပူၤ၀ံၤ, နသူ၀ဲဒၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်တခါအံၤ သ့၀ဲဖဲလၢ နကပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ နတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအစၢဖျါလၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ်၀ံၤလီၢ်ခံ ပှၤကဘၣ်မၤကွၢ်သးတၢ်ဆါဆူညါပှဲၤသီလဲၣ်ႋ

တုၤပှၤတဂၤဘၣ်ဂာ် COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်၀ံၤန့ၣ် တၢ်မၤကွၢ် PCR ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တပာ်ဖျါလၢအိၣ်ဒီးဘဲရၢးအဃၢ်ဖဲ ဘၣ်ဂာ်၀ံၤယံာ်၀ဲယဲၢ်သီ သ့န့ၣ်လီၤႋ အဃိနဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃၢ်သ့ဘၣ်ဆၣ် မၤကွၢ်သးတၢ်ဆါဃၢ်တဖျါလၢ တကိာ်ခါ သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ကျဲအလီၤတံၢ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အစၢလၢဖျါဒီးတၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဘူး ဘၣ်ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ COVID-19 ဘၣ်ဆၣ်တဆိက့ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢကစံးကွၢ်သးလၢ အိၣ်ဘူး ဘၣ်ဒီးပှၤဆါ 5 သီအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢ မ့ၢ်တၢ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိလၢကဘၣ်လီၤတံၢ်ဒိၣ်ကတၢၢ် ဖဲပှၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢပှၤတဖၣ်လၢတအိၣ်ဖျါဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အစၢယံာ်ထဲလဲၣ်ႋ

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်မၤကွၢ်အကလုာ်ဖီခိၣ် ဒီးတၢ်ဆှၢတၢ်မၤကွၢ်အဒိလၢတၢ်မၤကွၢ်အဂီၢ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အစၢ လၢတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢကဟဲက့ၤဘၣ်၀ဲချ့သဒံးလၢ 10 မံးနံးတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်မၤကွၢ် PCR အဂီၢ် ကယံာ်၀ဲ ဒၣ်စှၤသီန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအဂ့ၤကတၢၢ်ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ်ႋ 

တၢ်မၤကွၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်မ့ၢ်အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တခါလၢအိၣ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါ ပီးလီလၢဟံၣ်ဂီၢ်န့ၣ် စူးကါဘၣ်အီၤတက့ၢ်ႋ နမ့ၢ်ချုးန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ် ဟံးန့ၢ်ဘၣ်အီၤ တက့ၢ်ႋ တၢ်ပျဲပူၤတခါမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖဲ တၢ်မၤကွၢ်လီၤဆီတခါမ့ၢ်တၢ်လီၢ်အိၣ်လၢတၢ်အိၣ်သးလီၤဆီတမံၤအဂီၢ် (လၢတၢ်လဲၤ တၢ်က့ၤလၢအယံၤအဂီၢ်) န့ၣ်လီၤႋ

ကြၢးလၢယဘၣ်ကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်မၤကွၢ်ပီးလီတဖၣ်ဧါႋ

မ့ၢ်တၢ်ဆိကမိၣ်အဂ့ၤလၢကပာ်ဃာ်တၢ်မၤကွၢ်အပီးလီတနီၤလၢနအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ မၤလိာ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါပီးလီတဖၣ်ဖဲ အိၣ်၀ဲအခါခီဖျိပဒိၣ်ပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်တက့ၢ်ႋ နမ့ၢ်လဲၤပှ့ၤတၢ်ဒီးထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါပီးလီအိၣ်၀ဲန့ၣ် ပှ့ၤဘၣ်အီၤ တနီၤတက့ၢ်ႋ ဘၣ်ဆၣ် ကဲထီၣ်ဟံၣ်ဘူးဃီတုၤလၢအဂ့ၤတဂၤဒီးစူးကါနသးတၢ်ဆၢတဲာ်တက့ၢ်ႋ တၢ်ဟံးကယာ်ကွံာ် တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအပီးလီတဖၣ်လၢဒီသဒၢကွံာ်ပှၤဂၤတမၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤအဂီၢ် လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကလိၣ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ်တၢ်လီၤ ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်လၢနကပာ်ဃာ်အီၤအနံၤသီလၢာ်ကွံာ်တချုးလၢနစူးကါဘၣ်အီၤသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ