ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ

တၢ်ဂ့ၢ်အသီလၢ လါယနူၤအါရံၤ 27, 2022

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, တၢ်ပၢဆၢ၀ဲ တၢ်ဆါဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအ၀ဲၤလီၢ်) ဒီး Western States Scientific Safety Review Workgroup (,ကီၢ်မုၢ်နုာ်ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အစဲအ့ၣ်ကျိၤကျဲလၢအကွၢ်ကဒၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပူၤ ဖျဲးပှၤမၤတၢ် တကရူၢ်) အတၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဂံၢ်ဘါလၢချုးနံၤချုးသီန့ၣ်တၢ်အုၣ် ကီၤအီၤဒ်အဖီလာ် အသိးလီၤ:

 • ဖိသၣ်သး 5-11 နံၣ်တဖၣ်ကြၢးဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂံၢ်ဘါဖဲအဆဲးဘၣ်၀ဲ ဒၣ် ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအခီၣ်ထံၤတပတီၢ်၀ံၤ 5 လါအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်လၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢတၢ်ဆါလၢအစၢ်တဖၣ်ကြၢးဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်ဘါဖဲအဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ် ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအခီထံၤတပတီၢ် 3 လါ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် လီၤ.
 • ဖိသၣ်သး 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်ကြၢးဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂံၢ် ဘါဖဲအဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ် Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအခီၣ်ထံး တပတီၢ်၀ံၤယဲၢ်လါအလီၢ်ခံဒီး, မ့တမ့ၢ် အဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ် Johnson & Johnson (J&J) ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါတဖျၢၣ်ခံဖဲခံလါ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤလၢအသးနံၣ် 50 ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်ကြၢးဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂံၢ်အ ဘါခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဖဲအဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂံၢ်အဘါလွံၢ်လါ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.
 •  ပှၤလၢအသးနံၣ် 12 ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢလၢအကြၢးဒီးလၢအစၢ်ဒိၣ် ဒိၣ်ကျဲးတဖၣ် ကြၢးဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂံၢ်အဘါခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဖဲအဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂံၢ်အဘါလွံၢ်လါ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်လၢအဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ် ဒီသဒၢတၢ်ဆါဒီးတၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ် J&J ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါလၢအပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ်လွံၢ်လါတဖၣ်န့ၣ် အဆဲး၀ဲဒၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ် mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂံၢ်အဘါသ့၀ဲလံန့ၣ်လီၤ.
နမ့ၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ.. ပှၤလၢကြၢးဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်သဟီၣ် ပကြၢးဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်သဟီၣ်အခါဖဲလဲၣ် ဘၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်သဟီၣ်ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ် ယဆဲး၀ဲဒၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဒၢအဂံၢ်ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်သ့ဧါ?
Pfizer-BioNTech ပှၤသးနံၣ် 5 နံၣ် ဒီးဆူဖီခိၣ် ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤ ကတၢၢ် 5 လါ

Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဘၣ်၀ဲ*

ပှၤသးနံၣ် 17 နံၣ်ဒီးဆူဖီလာ် တဖၣ် ကဆဲးဘၣ်ထဲ Pfizer ကသံၣ်ဒီသဒၢ
တၢ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်ဘၣ်န့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲဒၣ်လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးဂံၢ်ြတီဆၢစၢ်ဒီး ပှၤကညီလၢအ သးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 50 ဆူဖီခိတဖၣ်ဒီး ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ဒီးဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်တဖၣ်န့ၣ် (အိၣ်လၢကိးလး၀ါကျိာ်), အခဲအံၤဆဲး အါထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်၀ဲ mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်သ့၀ဲဒၣ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ် တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘၣ်၀ံၤအပူၤကွံာ် 4 လါမ့တမ့ၢ်အါန့ၢ်ဒံးအ၀ဲန့ၣ်လီၤ.
Moderna ပှၤသးနံၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ် ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 5 လါ Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ* တၢ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်ဘၣ်န့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲဒၣ်လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးဂံၢ်ြတီဆၢစၢ်ဒီး ပှၤကညီလၢအ သးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 50 ဆူဖီခိတဖၣ်ဒီး ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ဒီးဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်တဖၣ်န့ၣ် (အိၣ်လၢကိးလး၀ါကျိာ်), အခဲအံၤဆဲး အါထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်၀ဲ mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်သ့၀ဲဒၣ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ် တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘၣ်၀ံၤအပူၤကွံာ် 4 လါမ့တမ့ၢ်အါန့ၢ်ဒံးအ၀ဲန့ၣ်လီၤ.
Johnson & Johnson ပှၤသးနံၣ် 18 နံၣ် ဒီးဆူဖီခိၣ် ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 2 လါ Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ*

တၢ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်ဘၣ်န့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲဒၣ်လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးဂံၢ်ြတီဆၢစၢ်ဒီး ပှၤကညီလၢအ သးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 50 ဆူဖီခိတဖၣ်ဒီး ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ဒီးဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်တဖၣ်န့ၣ် (အိၣ်လၢကိးလး၀ါကျိာ်), အခဲအံၤဆဲး အါထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်၀ဲ mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်သ့၀ဲဒၣ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ် တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘၣ်၀ံၤအပူၤကွံာ် 4 လါမ့တမ့ၢ်အါန့ၢ်ဒံးအ၀ဲန့ၣ်လီၤ.  

ပှၤသးပှၢ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် Johnson & Johnson အ Janssen ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19တၢ်ဆါဒီးတၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ် ဂံၢ်ဘၣ်လၢအပူၤကွံာ် 4 လါတဖၣ်န့ၣ် လဲၤဆဲးဘၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ် mRNA အကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

*mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ ဘၣ်ဆၣ် နမၤန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတသ့ မ့တမ့ၢ် အဲၣ်ဒိးဆဲးဘၣ်ကသကံၣ်ဒီသဒၢလၢအဂၤန့ၣ် Johnson & Johnson COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အိၣ်လၢနဂီၢ်လီၤႋ

ကသံၣ်ဆဲးလၢပှၤအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်တဖၣ်

နမ့အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကျဲး မ့တမ့ၢ် ဖဲအကြၢးတဖၣ်, တၢ်နဲၣ်ကျဲ ကလီၤဆီ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး-

ယကြၢးဆဲးအါထီၣ်ဒံးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖျၢၣ်ဧါ?

ယဆဲး၀ဲဒၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဒၢအဂံၢ်သ့ဧါ?

ကသံၣ်ဆဲးပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်

Pfizer: လၢဖိသၣ်သးနံၣ် 5 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်ကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဒီးအဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 21 သီ

မ့ၢ်, ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 5 နံၣ်ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢတဘၣ်လိာ် ဘၣ်စးဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်န့ၣ် ကြၢးဆဲးအါ ထီၣ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအသီတဘျီဖဲဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ 2 ဘျီတဘျီယံာ် 28 သီအလီၢ်ခံံန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်, Pfizer mRNA ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ်လၢပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 5 နံၣ်တုၤ 11 နံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢအ ကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်အလီၢ်ခံတဖျၢၣ်မ့၀ံၤအလီၢ်ခံ 3 လါန့ၣ်လီၤ.

ဖိသၣ်သးနံၣ် 5 နံၣ်တုၤ 11 နံၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်တအုၣ်ကီၤအီၤ လၢကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ် mRNA တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဂံၢ် 2 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

4

မ့ၢ်, mRNA ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ်လၢပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 12နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢအကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်အလီၢ်ခံတဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ 3 လါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်ဖဲအဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ဘါ 1 တဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ 4 လါန့ၣ်ကြၢး ဆဲး၀ဲဒၣ် mRNA တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ် ကသံၣ်ဂံၢ် 2 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤသးနံၣ် 17 နံၣ်ဒီးဆူဖီလာ် တဖၣ် ကဆဲးဘၣ်ထဲ Pfizer ကသံၣ်ဒီသဒၢ

5

Pfizer: ဖၣ်သၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤလၢ 4 နံၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ 3 ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢအစိကတၢၢ် 2 ဖျၢၣ်လၢတၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤန့ၣ် အဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်ယံာ်၀ဲဒၣ် 21 သီဒီး မ့မ့ၢ် 3 ဖျၢၣ်တဖျၣ်န့ၣ် တၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤဖဲအဆဲး၀ဲဒၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၣ်ပူၤကွံာ် 8 နွံ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တသ့ၣ်ဘၣ်, ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤ 4 နံၣ်တဖၣ် လၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢ ဖဲအြကၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်န့ၣ်တြကၢးဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ် ဒီသဒၢ အဂၤတဘျီဖဲဆၢကတီၢ်၀ဲအံၤဘၣ်. တသ့ၣ်ဘၣ်, တၢ်တဘၣ်ဆဲးန့ၢ်၀ဲဒၣ် mRNA တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံဒီသဒၢဂံၢ်ဘါဆူဖိၣ်သၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤလၢ 4 နံၣ်တဖၣ်ဘၣ်. 3

Moderna လၢဖိသၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤ နံၣ်ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်ကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဒီးအဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 28 သီ

မ့ၢ်, ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤနံၣ်ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢတဘၣ်လိာ် ဘၣ်စးဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်န့ၣ် ကြၢးဆဲးအါထီၣ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအသီတဘျီဖဲဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ 2 ဘျီတဘျီယံာ် 28 သီအလီၢ်ခံံန့ၣ်လီၤ.

တသ့ၣ်ဘၣ်, ဖိၣ်သၣ်လၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 6 လါတုၤလၢ 17 နံၣ်တဖၣ်လၢအဆဲးဘၣ် Moderna ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်တဘၣ်ဆဲးန့ၢ်၀ဲဒၣ် mRNA တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံဒီသဒၢဂံၢ်ဘါဘၣ်. 3

မ့ၢ်, mRNA ကသံၣ်မၤဆူၣ် ထီၣ်ဂံၢ် န့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ် လၢကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ဖဲအဆဲး၀ဲကသံၣ်အလီၢ်ခံတဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ 3 လါန့ၣ်လီၤ.
ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 18 နံၣ်ဒီး ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်ဖဲအဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ဘါ 1 တဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ 4 လါ န့ၣ်ကြၢးဆဲး၀ဲဒၣ် mRNA တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဂံၢ် 2 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

5

Johnson & Johnson ကသံၣ်ဆဲးတဖျၢၣ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢပှၤသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

မ့ၢ်, ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 18 နံၣ်ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢတဘၣ်လိာ် ဘၣ်စးဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်န့ၣ် ကြၢးဆဲး၀ဲဒၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢ အသီတဘျီဖဲအဆဲး၀ဲဒၣ် J&J တၢတဖျၢၣ်၀ံၤ အလီၢ်ခံယံာ် 28 သီအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်, mRNA ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ်လၢပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 18နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တ ဖၣ်အဂီၢ်လၢအကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်အလီၢ်ခံတဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံအစှၤကတၢၢ် 2 လါန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဆဲးဘၣ် J&J ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢအခီၣ်ထံးတဖျၢၣ်ဒီး တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဂံၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်ဆဲး ၀ဲဒၣ်mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢ 2 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဖဲနဆဲး၀ဲဒၣ် တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဂံၢ် 1 တဖျၢၣ်၀ံၤပူၤကွံာ် 4 လါန့ၣ်လီၤ.

4

တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်ညီနူၢ်တဖၣ်

မ့ၢ်ယဘၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါတမံၤဃီဒီးအခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဧါႋ

နဃုထၢဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ လၢလီၤဆီကွံာ်ဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢလၢနဆဲးဘၣ် အီၤခီၣ်ထံးတၢတဖၣ်သ့ န့ၣ်လီၤႋ CDC ဆၢတဲာ်လီၤတၢ်လၢ အတၢ်ကွၢ် သမံသမိးလီၤတံၢ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ချုးစိၤကတၢၢ် (Moderna, Johnson & Johnson ကသံၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါကျဲၣ်ကျီဒီး ဘၣ်လိာ်သး တဖၣ်) ဒီးတၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ အဂၢၢ်ကျၢၤဒီးကၢကီၣ်လိာ်သးန့ၣ်လီၤႋ

ပှၤလၢအသးအိၣ် 17 ဒီး 17 နံၣ်ဆဲးသ့ထဲဒၣ် Pfizer ကသံၣ်ဒီသဒၢ လၢတၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဂံၢ်သဟီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ် ကသံၣ်ဒီတဒၢတၢ်ဆါ အသဟီၣ်အံၤ အကါဒိၣ်၀ဲလဲၣ်?

တၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါတဖၣ် ဒီသဒၢထီဒါစၢၤတၢ်ဆါ လၢအနးလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤ ဘၣ်ယိၣ်အါလၢ COVID-19 လၢအနးတဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါတဖၣ် လၢအပူၤကွံာ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါ လၢတၢ်ဘၣ်ဂာ် COVID-19 နးနးကလဲၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဂ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဒ်သိးကဒုးပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ် ပှၤသးနံၣ် 5 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ် ဒ်သိးကမၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်လီၤလီၤဆီဆီလၢ တၢ်ဆါ ဃၢ်ပျိာ်လဲသးအတၢ်ဘၣ်ဂာ်အါထီၣ်၀ဲ ဒီးပှၤဆါဘၣ်ဂာ် COVID-19 တဖၣ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤပူၤ ဒီဘ့ၣ်ညါအဃိန့ၣ်လီၤႋ

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤ မ့တမ့ၢ် အုၣ်ကီၤသးလၢ ကီၢ်အမဲရကၤအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒံး၀ဲ တၢ်မၤအတုၤလီၤတီၤလီၤနီၢ်နီၢ် လၢအမၤစှၤလီၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢကဘၣ် တၢ်ဆါလၢအနး, တၢ်ထီၣ်တၢ် ဆါဟံၣ်, ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်လၢ COVID-19, လၢတၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤပျိာ်လဲသးအကလုာ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ခ့ခါအံၤကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် အတၢ်ဒီသဒၢတၢ်သဟီၣ်ကစှၤလီၤကွံာ်၀ဲဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤ ကွံာ်အသိးသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်သဟီၣ် ကမၤအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဒီ သဒၢတၢ်ဆါ COVID-19 ဒီးဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢယံာ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ

မ့ၢ်နကဆဲးန့ၢ်ဒံးပှၤကညီတဖၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါဧါ?

မ့ၢ်. တၢ်ကိးန့ၢ်ဘၣ်ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢ အခွဲးအိၣ်လၢကဆဲးဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် မ့ၢ်ဒံး၀ဲတၢ်ဂံၢ်ခီၣ် ထံးကါဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ ​ပှၤ​ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢ​တ​ဆဲး​က​သံၣ်​ဒီ​သ​ဒၢ​ ဘၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ဆါ​​ဟံၣ်​အ​နီၣ်​ဂံၢ်​အါ​န့ၣ်​ဒံး​ပှၤ​ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ လၢ​အ​ဆဲး​က​သံၣ်​ဒီ​သ​ဒၢ 10 တုၤ 22 ဘျီ​န့ၣ်​လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤ ဖျါလၢ တဘၣ်ဂာ်န့ၢ်တၢ်ဆါနးနး ကလဲာ် (မ့တမ့ၢ် ဆိးက့ဒိၣ်ဒိၣ်) လၢ COVID-19 ဖဲမ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤဒီးပှၤတဖၣ် လၢတဆဲးဘၣ် ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒီသဒၢစၢၤစ့ၢ်ကီးပှၤ လၢတၢ်ဆိးက့ဆီဘီ ဒီးတၢ်ဘၣ်ဂာ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယံာ်ထၢ တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်စိာ်ဆှၢသးတဖၣ် လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢဘၣ်ဂာ် COVID-19 အါထီၣ်တုၤ 50% န့ၣ်လီၤႋၤႋ

ပမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်အဂံၢ်ဘါန့ၣ်ယ တၢ်န့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်ဝဲကသံၣ်ဒိသဒၢတမၤတၢ်ဘၣ်ဧါ?

တမ့ၢ်ဘၣ်. COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢပဆဲးအီၤလၢ ကီၢ်အမဲရကၤအပူၤတဖၣ် န့ၣ်မၤတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤလၢ ကဒီသဒၢပှၤလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်, တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်, ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်, ဒီသဒၢပှၤလၢတၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်အက့ၢ်အဂီၤပျိာ်လဲသးအကလုာ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး,ပှၤဂ့ၢ်၀ီဆူၣ်ချ့ကရၢအပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်န့ၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒၣ်လၢကမၤအါထီၣ်တၢ်ဒီတဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါလၢ အစၢ်ဒီးလၢတဆူၣ်တစၢ်ဘၣ်တဖၣ်,လီၤဆီဒၣ် တၢ်လၢတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိာ်အလီၢ်အါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ

ယမ့ၢ်တဆဲးဘၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်အဂံၢ်ဘါဘၣ်န့ၣ် ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်ဒံးဧါႋ
 • ပှၤ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်ပှၤဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲအဆဲးဘၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအခီထံးတပတီၢ်လၢတၢ် အုၣ်ကီၤဃာ်အီၤခဲလၢာ်လၢခ 2 နွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤလၢအဆဲးဘၣ်၀ဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ ဒီးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်ဘၣ်ခဲလၢၣ်ဖဲအဆဲး၀ဲသ့အခါန့ၣ် အမ့ၢ်ပှၤလၢအဆဲး၀ဲဒၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ချုးနံၤချုးသီတဂၤလီၤ.
ယကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဒ်လဲၣ်လၢယကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်အဂံၢ်ဘါအဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်?

နတီၣ်ဖျါထီၣ်နနီၢ်ကစၢ်အသးန့ၣ်သ့ဝဲ လၢနကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်အဂံၢ်ဘါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဆူၣ်ချ့ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်လံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်ဘၣ်.

နပသကမလaခခငညaအငသညခaမိ

လၢနတၢ်ဆဲး ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်အဂံၢ်ဘါတၢ်သ့ၣ်နံၤသီဒ်သိးပှၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် ကသ့ Pfizer လၢကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ရဲၣ်လီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နခးက့ဖိမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ယ ပှၤဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ နဂ့ၢ်န့ၣ် သ့လီၤ.

တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတဘျီ ဒီးတၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ အတၢ်လီၤဆီလိာ်သး မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.
 • တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတဘီလၢပှၤဆါတဖၣ်လၢ ဆဲးဘၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် (Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna) 2 ဘီဂီၢ်၀ံၤ ဘၣ်ဆၣ်အနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢသဟီၣ်အိၣ်တလၢပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ လၢပှၤဆါတဖၣ်လၢ ဖဲတၢ်ဖျါလၢအနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢစၢ်လီၤ ဖဲတၢ်ဆၢ ကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်သးအသိးန့ၣ်လီၤႋ

ကရူၢ်တဖၣ်လၢလာ်အံၤ လၢကတီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢကဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဂံၢ်ဘါန့ၣ်လီၤႋ

  မတၤကဆဲးဘၣ်လဲၣ် ဘၣ်လဲၤဆဲးအခါဖဲလဲၣ်
ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်အဂၤတဘီ

ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးဆဲးဘၣ် mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ 2-ဖျၢၣ်တဖၣ် ကြၢးဆဲး၀ဲဒၣ် ကသံၣ် ဒီသဒၢအသီတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနဆဲးဘၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢခိဗံၤ 19 ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်၀ံၤမ့တမ့ကသံၣ်ဒီသဒၢ Johnson & Johnson တၢတဖျၢၣ် ၀ံၤအစှၤကတၢၢ် 28 သီလီၤ တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဖဲဆဲး J&J ၀ံၤန့ၣ်ကဘၣ်မ့ၢ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢလီၤ.
က​သံၣ်​မၤ​ဆူၣ်​ထီၣ်​က​သံၣ်​ ဒီ​သ​ဒၢ​ဂံၢ်​ဘါ ပှၤသးနံၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ် လၢဆဲးဘၣ် Johnson & Johnson COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ လၢအဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆဲးကသံၣ်အဂီၢ်ႋ

ဖဲနဆဲးအီၤအခီၣ်ထံးတဘီ၀ံၤအစှၤကတၢၢ်ခံလါႋ

ပှၤဆါတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး တုၤအနးနးကလဲာ်တဖၣ်အဂီၢ်, အတၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအါထီၣ်တဖျၢၣ် (2 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်) ၀ံၤအစှၤကတၢၢ် 2 လါလီၤ.

ပှၤသးနံၣ် 5 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ် လၢဆဲးဘၣ် Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ လၢအဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆဲးကသံၣ်အဂီၢ်ႋ ်ႋ

ဖဲနဆဲးဘၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဘျီတဘျီ၀ံၤပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ်ယဲၢ်လါႋ

ပှၤဆါတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး တုၤအနးနးကလဲာ်တဖၣ်အဂီၢ်, အတၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအါထီၣ်တဖျၢၣ် (3 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်) ၀ံၤအစှၤကတၢၢ် 3 လါလီၤ.

ပှၤသးနံၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ် လၢဆဲးဘၣ် Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ လၢအဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဆဲးကသံၣ်အဂီၢ်ႋ

ဖဲနဆဲးဘၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဘျီတဘျီ၀ံၤပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ်ယဲၢ်လါႋ

ပှၤဆါတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဖဲအကြၢး တုၤအနးနးကလဲာ်တဖၣ်အဂီၢ်, အတၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအါထီၣ်တဖျၢၣ် (3 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်) ၀ံၤအစှၤကတၢၢ် 3 လါလီၤ.

တၢ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်ဘၣ်န့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲဒၣ်လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးဂံၢ်ြတီဆၢစၢ်ဒီး ပှၤကညီလၢအ သးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 50 ဆူဖီခိတဖၣ်ဒီး ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ဒီးဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်တဖၣ်န့ၣ် (အိၣ်လၢကိးလး၀ါကျိာ်), အခဲအံၤဆဲး အါထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်၀ဲ mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ်သ့၀ဲဒၣ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ် တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘၣ်၀ံၤအပူၤကွံာ် 4 လါမ့တမ့ၢ်အါန့ၢ်ဒံးအ၀ဲန့ၣ်လီၤ.  ပိာ်ထွဲဘၣ် Food and Drug Administration (FDA, တၢ်ပၢဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်မူးဘှီး) အတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ (အိၣ်ထဲကိးလး၀ါကျိာ်), Western States Scientific Safety Review Workgroup (ကီၢ်မုၢ်နုာ် ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အစဲအ့ၣ်ကျိၤကျဲလၢ အကွၢ်ကဒၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပူၤဖျဲးပှၤမၤတၢ်တကရူၢ်) လၢအဘၣ်လိာ်သးဒီး Centers for Disease Control and Prevention (တၢ်ကၢၤဃာ်တၢ်ဆါဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအ၀ဲၤလီၢ်) အတၢ်အုၣ်ကီၤလၢအဘၣ်ဃာ်ဒီးတၢ်ဆဲးအါထီၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဂံၢ် (အိၣ်ထဲကိးလး၀ါကျိာ်).

နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်ဘၣ်စး အခီပညီမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးဆဲးဘၣ် mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ 2-ဖျၢၣ်တဖၣ် ကြၢးဆဲး၀ဲဒၣ် ကသံၣ် ဒီသဒၢအသီတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်အိၣ်သးပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ် လၢနအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢဒီသဒၢတဂ့ၤ တစဲး တုၤလၢ နးနးကလဲာ်ဒီးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲး တၢ်ယာ်လၢ ကဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢသၢဘျီတဘျီန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤလၢအ -

 • ဒိးန့ၢ်ခဲစၢၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါလၢ တၢ်အချံထီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် သွံၣ်ခဲစၢၣ်တဖၣ်
 • ဒိးန့ၢ်တၢ်ကူးကွဲးဆီတလဲထၢနုာ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤဒွဲ ဒီးအီကသံၣ်ကသီလၢကတြီဃာ် နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်မၤအကျိၤအကျဲ
 • ဒိးန့ၢ်တၢ်ကူးကွဲးဆီတလဲထၢနုာ် စတဲ(မ)စဲ(လ) လၢအပူၤကွံာ် 2 နံၣ်အတီၢ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် အီကသံၣ်လၢကတြီဃာ် နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်မၤအကျိၤအကျဲ
 • နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢဒီသဒၢတဂ့ၤတစဲး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ် (ဒ်အမ့ၢ် DiGeorge တၢ်ဆါ, Wiskott-Aldrich တၢ်ဆါ)
 • HIV တၢ်ဘၣ်ဂာ်လၢအနး မ့တမ့ၢ် ကူစါယါဘျါတန့ၢ်
 • ဒိးန့ၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါဒီးခီးထံၣ်ခိၣ်စတံၣ်ရွဲၣ် (corticosteroids) အါအါဂီၢ်ဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီအဂၤဖဲကတြီ ဆၢနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်မၤအကျိၤအကျဲလီၤ.

ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢပဆဲးအီၤအံၤမၤတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤ 90% လၢကဒီသဒၢတၢ်ဆါ အက့ၢ်အဂီၤလၢပျိာ်လဲလိာ်သးလၢခံ ကတၢၢ်တဖၣ်အခါ, တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ ဒုးနဲၣ်လၢ ပှၤလၢအနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢလီၤတူာ်လီၤကာ် ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနး ကလဲၣ်တဖၣ် တသူၣ်ထီၣ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢလၢအဂံၢ်ဆူၣ် ထီဘိဘၣ်. တၢ်ဆဲးကသံၣ် ဒီသဒၢသၢဘျီတဘျီန့ၣ် တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂံၢ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီကဒီးလၢ ပှၤလၢတသူၣ်ထီၣ်နီၢ်ခိ ဂံၢ်တြီဆၢ လၢလၢလီၣ်လီၣ်ဒီး တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢခံဘျီ-စံရံဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအိၣ်ပာ်စၢၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

ပှၤသးနံၣ်ထီရီၤတပတီၢ်လၢအိၣ်ပာ်စၢၤဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါပာ်ဖျါသးလၢလာ် (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်) ဖျါလၢမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ် တဖၣ်လၢကဆိးက့ဆါက့ဘၣ်နးနးကလဲၣ် ခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆိးက့နးနးကလဲၣ် အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ လၢ ပှၤတဂၤလၢဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ်-

 • ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်
 • တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ထွဲအီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး
 • ဘၣ်ထီထီၣ်ပီးလီလၢဒုးကသါစၢၤတၢ်အဂီၢ်
 • စူးကွံာ်သး

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် (အခီၣ်ထံးတဖၣ်ဒီးဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါတဖၣ်) ဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်အ ကျိၤကျဲအဂုၤဂၤတဖၣ်လၢ COVID-19 အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ကါဒိၣ် လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲနမ့မ့ၢ်ပှၤသးပှၢ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအါမံၤအါကလုာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲၣ်တဖၣ် ပၣ်ဃုာ်လၢတၢ် ပာ်ဖျါအမံၤတဖၣ်အံၤအပူၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဆါအမံၤသၣ်အံၤ တပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါခဲလၢာ်လၢကဲထီၣ်သးသ့ လၢဒုးအိၣ်ဘၣ်နၤလၢ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် အဒိၣ်ခီဖျိလၢတၢ်ဆိးက့ဘၣ်နးနးကလဲၣ်လၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ တမံၤလၢ တပၣ်ဃုာ်ဖဲအံၤဘၣ်န့ၣ် ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးန ကသံၣ်သရၣ် ဘၣ်ဃး တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣကျဲၤနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အကျဲဂ့ၤကတၢၢ်ဒီးဒီသဒၢလီၤသးလၢ COVID-19 အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

 • ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ
 • ယံာ်ထၢကလ့ၢ်တၢ်ဆါ
 • ယံာ်ထၢသူၣ်တၢ်ဆါ
 • ယံာ်ထၢပသိၣ်တၢ်ဆါ
 • တၢ်ခိၣ်နူာ်သးပ့ၤနီၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိထူၣ်ပျၢ်နၢၣ်တၢ်ဆါအဂၤတဖၣ်
 • တၢ်ဆံၣ်ဆၢ (အပတီၢ် 1 မ့တမ့ၢ် 2)
 • နီၢ်ခိအိၣ်ဖျဲၣ်လီၤစၢၤခိၣ်နူာ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး
 • သးတၢ်ဆါ
 • HIV တၢ်ဆါ
 • နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး (နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢဂံၢ်စၢ်)
 • သးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ
 • တၢ်နီၢ်ခိတယၢၢ်ဃၢတလၢ ဒီးတၢ်ဘီၣ်သိကဲၣ်ဆိး
 • တၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး
 • သွံၣ်ဖျၢၣ်ကွဲၣ်နၢတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် တၢ်သွံၣ်ဂံၢ်စၢ်တၢ်ဆါ
 • တၢ်အီမိာ် လၢခါခဲအံၤ မ့တမ့ၢ် အပူၤကွံာ်
 • တၢ်ကူးကွဲးဆီတလဲနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤဒွဲ မ့တမ့ၢ် သွံၣ်ဖျၢၣ်သီ
 • သံတခီပၤလီၤဘျ့ မ့တမ့ၢ် ခိၣ်နူာ်သွံၣ်ကျိၤဖးဒိၣ်တၢ်ဆါ လၢမၤဘၣ်ဒိသွံၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဆူခိၣ်နူာ်ပူၤ
 • တၢ်စူးကါကသံၣ်မူၤဘှီး
 • ထံၣ်ဘံၣ်ပသိၣ်တၢ်ဆါ
ပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်ဖဲအကြၢးမ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢခိဗံၤ 19 အစံးရံးခီၣ်ထံး၀ံၤလံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ကလိၣ်ဘၣ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ Pfizer-BioNTech မ့တမ့ၢ် Moderna (mRNA) ပှဲၤဘျီလဲၣ်.
 • ကသံၣ်ဒီသဒၢခိဗံၤ 19 လၢအမ့ၢ် Pfizer-BioNTech အဂီၢ်, ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်လၢပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်ဖဲအကြၢးမ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးအီၤလၢဆဲးဘၣ်ကသံၣ်တၢတဖျၢၣ်၀ံၤ 21 သီ (3 နွံ) အလီၢ်ခံဒီး, သၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးအီၤလၢဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်၀ံၤ 28 သီ (4 နွံ) အလီၢ်ခံဒီးလွံၢ်ဖျၢၣ်တဖျၢၣ် (ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ) ဘၣ်တၢ်ဆဲးအီၤလၢဆဲးဘၣ်ကသံၣ်သၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ်၀ံၤအစှၤကတၢၢ် 3 လါအလီၢ်ခံလီၤ.
 • လၢကသံၣ်ဒီသဒၢခိဗံၤ 19 လၢအမ့ၢ် Moderna အဂီၢ်, ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်လၢပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်ဖဲအကြၢးမ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးအီၤလၢဆဲးဘၣ်ကသံၣ်တၢတဖျၢၣ်၀ံၤ 28 သီအလီၢ်ခံဒီး, သၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးအီၤလၢဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်၀ံၤ 28 သီအလီၢ်ခံဒီးလွံၢ်ဖျၢၣ်တဖျၢၣ် (ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ) ဘၣ်တၢ်ဆဲးအီၤလၢဆဲးဘၣ်ကသံၣ်သၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ်၀ံၤအစှၤကတၢၢ် 3 လါအအလီၢ်ခံလီၤ.
 • ပှၤကညီသးနံၣ်မ့ၢ်အိၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိၣ်ဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်ဒီး ဆဲးဘၣ်က သံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါအခီၣ်ထံးတဖျၢၣ်လၢအပူၤကွံာ် 4 လါတဖၣ်တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်န့ၣ် အဆဲး၀ဲဒၣ် Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီသးနံၣ်မ့ၢ်အိၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိၣ်ဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်ဒီး ဆဲးဘၣ်က သံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါအခီၣ်ထံးတဖျၢၣ်လၢအပူၤကွံာ် 4 လါတဖၣ်တဖျၢၣ်ဖျၢၣ်န့ၣ် အဆဲး၀ဲဒၣ် Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်ဖဲအကြၢးမ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢခိဗံၤ 19 လၢအမ့ၢ် J&J/Janssen တၢတဖျၢၣ်န့ၣ်ကလိၣ်ဘၣ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢပှဲၤဘျီလဲၣ်.
 • တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ (ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်) န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးအီၤလၢဆဲးဘၣ်ကသံၣ် J&J/Janssen ၀ံၤ 28 သီ (4 နွံ) အလီၢ်ခံလီၤ. ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ (သၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ်) ဘၣ်တၢ်ဆဲးအီၤလၢဆဲးအါထီၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤအစှၤကတၢၢ် 2 လါအလီၢ်ခံလီၤ.
 • တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်တဖျၢၣ်အံၤကဘၣ်မ့ၢ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီးပှၤဘၣ်သးန့ၢ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 အါန့ၢ်ဒံးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါခီဖျိလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ယိၣ်လၢသွံၣ်ကၢကိၣ်လိၣ်သးဃုာ်ဒီး Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS, သွံၣ်အစဲ(လ)လၢကကၢကိၣ်လိၣ်ထီၣ်သွံၣ်အိၣ်စှၤတၢ်ဆါ) ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ J&J/Janssen န့ၣ်လီၤ. TTS တၢ်ဆါအ၀ဲအံၤတအိၣ်အါဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်တၢ်ဆါလၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်ဒိၣ်လၢအဒုးကဲထီၣ်သွံၣ်ကၢကိၣ်လိၣ်ထီၣ်သးမ့တမ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်ဃးသွံၣ်ကၢကိၣ်လိၣ်ထီၣ်သးန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤသးပှၢ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် Johnson & Johnson အ Janssen ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19တၢ်ဆါဒီးတၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ် ဂံၢ်ဘၣ်လၢအပူၤကွံာ် 4 လါတဖၣ်န့ၣ် လဲၤဆဲးဘၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ် mRNA အကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.
တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢပှၤကဘၣ်မၤစှၤလီၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါအဘၢၣ်စၢၤ-5 လါဆူ 3 လါ-လၢပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်ဖဲအကြၢးမ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်တဖၣ်အဂီၢ်အိၣ်မနုာ်လဲၣ်.

ပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်ဖဲအကြၢးမ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်ဖဲအဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအစံးရံးခီၣ်ထံး၀ံၤတုၤဒၣ်လဲာ်တၢ်ဆဲး mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢ 3 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်၀ံၤဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မိၢ်ပှၢ်တၢ်တြီပဒီတၢ်ဆါဃၢ်တဟဲအိၣ်ထီၣ်သးဒံးဘၣ်သ့ၣ်သ့လီၤ. ဆဲးကသံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံအ၀ဲသ့ၣ်မိၢ်ပှၢ်တၢ်တြီပဒီတၢ်ဆါဃၢ်အဂံၢ်ဘါလီၤစၢ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်သ့၀ဲဒၣ်ဒီးကလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါဆိန့ၢ်ဒံးဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်သ့၀ဲလီၤ. တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဒီးပှၤကညီကရူၢ်ဆံးဆံးဖိလၢအဆိသ့ၣ်တဖၣ်ဒုးနဲၣ်ဖျါလၢပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်ဖဲအကြၢးမ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်မိၢ်ပှၢ်တၢ်ဒီသဒၢအထံဟဲအါထီၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါလၢအဆိန့ၢ်ဒံး 5 လါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တထံၣ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်အါထီၣ်နီတမံၤဘၣ် ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်ဆါခိဗံၤ 19 လၢကီၢ်အမဲရံကၤပူၤအါထီၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ်ဟးဆှဲးဘၣ်ကီစ့ၢ်ကီးလီၤ. အဃိန့ၣ်, တၢ်ဆဲးန့ၢ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါလၢအဆိအချ့န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကြၢးအဘၣ်လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါလၢအနးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်ဖဲအကြၢးမ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်ကလိၣ်ဘၣ်၀ဲကသံၣ်သရၣ်အလံာ်မ့တမ့ၢ်ကသံၣ်လံာ်က့မ့တမ့ၢ်လံာ်အဂုၤအဂၤလၢကဆဲးကသ့ၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်စ့ၢ်ဧါ

တလိၣ်ဘၣ်ဘၣ်. ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်သးသ့ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်လီၢ်တပူၤဂ့ၤတပူၤဂ့ၤလၢပှၤဆဲး၀ဲဒၣ်အလီၢ်န့ၣ်လဲၤဆဲးသ့၀ဲလီၤ အ၀ဲအံၤ မၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢတၢ်မၤတံာ်တာ်အါထီၣ်လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်လၢကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ. ပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်လီၤဆီလၢဘၣ်ဃးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးလီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်, အ၀ဲသ့ၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးအကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်ကြၢးဧါတကြၢးဧါသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.