ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ

12/9/2022

တၢ်ဆဲးဃာ် ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဆဲးအသီတဖၣ် ဖဲနကြၢးဘၣ်လၢအီၤတဘျီဃီန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနတၢ်ဒီသဒၢအဂ့ၤကတၢၢ် လၢတ ကဲထီၣ်တၢ်ဆါဆူၣ်နး ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်လၢ COVID-19 န့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဖျၢၣ်လၢ Center for Disease Control and Prevention (CDC)အုၣ်ကီၤဝဲတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲဒ်လာ် အသိးအံၤ:

 • ပှၤဖိသၣ်တဖၣ်လၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲ 6 လါ -5 နံၣ်လၢအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး မိးနိးဘဲလၢၣ် Moderna COVID-19 ကသံၣ်ဒီ သဒၢဆဲးတဖၣ်န့ၣ် အဆဲးဝဲဒၣ်ဘဲဘၢၣ်လၢၣ်ဘူစထၢၣ်လၢအသီတဖၣ် ဖဲအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤပူၤကွံာ်လီၢ် ခံသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. 
 • Pfizer COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဆဲးလၢဖိသၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤ -4 နံၣ်တဖၣ်ကဆဲးဝဲဒၣ်န့ၣ် ပာ်ဃုာ်မိးနိးဘၢလဲၣ် Pfizer ခံဖျၢၣ် ဒီးဘဲဘၢၣ်လဲၣ် Pfizer တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ပှၤဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် 6 လါတုၤ -4 နံၣ်တဖၣ်လၢအတဆဲးဘၣ်ဒံးဝဲဒၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Pfizer 3-ဖျၢၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢတဆဲးဘၣ်ဒံးဝဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ်တဖၣ်န့ၣ် ခဲအံၤကဆဲးတဲဒၣ် Pfizer ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအ သီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ပှၤဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် 6 လါတုၤ -4 နံၣ်တဖၣ်လၢအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Pfizer ကသံၣ်ဒီသဒၢ 3-ဖျၢၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဆဲးအါထီၣ်ဝဲဒၣ်ကသံၣ်အသီတဖျၢၣ် မ့တမ့ၢ် ဘူစထၢၣ်ဖဲဆၢကတီၢ်ခဲအံၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • Novavax COVID-19 အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပှၤသးပှၢ်ကဆဲးဝဲ ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဆဲးဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဆဲးဘၣ်ဒံးဝဲဒၣ် COVID-19 ဘူးစထၢၣ်-ဒီး အဝဲသ့ၣ်ဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 
နမ့ၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ... ပှၤလၢကြၢးဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်သဟီၣ် ဘၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်သဟီၣ်ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ် ပကြၢးဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်သဟီၣ်အခါဖဲလဲၣ်
Pfizer-BioNTech ပှၤသးနံၣ် 5 နံၣ် ဒီးဆူဖီခိၣ်

ပှၤဖိသၣ်လၢအသးနံၣ် 5 နံၣ်တဖၣ်လၢအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Pfizer တဖၣ် ကဘၣ်ဆဲးဝဲဒၣ်ထဲ Pfizer ဘဲဘၢၣ်လဲၣ်ဘူစထၢၣ်အသီ တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤသးနံၣ် 6 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကြၢးဆဲးဘၣ်ဘဲလဲး Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအသီ အမ့ၢ်ဆဲး ဘၣ်ဝဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ

ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 2 လါ မ့တမ့ၢ်ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဆဲးလၢအဆိ
ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် 18 ဃုထၢဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Novavax ကသံၣ်ဘူးစထၢၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်လၢအသီတသ့ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. Novavax : ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 6 လါ
Moderna 6 လါဒီးအဖီခိၣ်

ဖိသၣ် 6 လါ - 4 နံၣ်တဖၣ်ကြၢးဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဘဲဘၢၣ်လဲၣ်အသီလၢအပနံာ်မံၤတမံၤဃီဒီးအဂံၢ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဆဲးန့ၣ်လီၤ.

ပှၤသးနံၣ် 5 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကြၢးဆဲး ဘၣ်ဘဲလဲး Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢ တၢ်မၤသီထီအီၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 2 လါ မ့တမ့ၢ်ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဆဲးလၢအဆိ
ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် 18 ဃုထၢဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Novavax ကသံၣ်ဘူးစထၢၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်လၢအသီတသ့ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. Novavax : ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 6 လါ
Novavax ပှၤသးနံၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ် ပှၤသးနံၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကြၢးဆဲး ဘၣ်ဘဲလဲး Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢ တၢ်မၤသီထီအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 2 လါ မ့တမ့ၢ်ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဆဲးလၢအဆိ
ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် 18 ဃုထၢဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Novavax ကသံၣ်ဘူးစထၢၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်လၢအသီတသ့ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. Novavax : ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 6 လါ
Johnson & Johnson* ပှၤသးနံၣ် 18 နံၣ် ဒီးဆူဖီခိၣ် ပှၤသးနံၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကြၢးဆဲး ဘၣ်ဘဲလဲး Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢ တၢ်မၤသီထီအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 2 လါ မ့တမ့ၢ်ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဆဲးလၢအဆိ
ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် 18 ဃုထၢဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Novavax ကသံၣ်ဘူးစထၢၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်လၢအသီတသ့ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. Novavax : ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤလၢပှဲၤခဲလၢာ်ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 6 လါ

*mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ ဘၣ်ဆၣ် နမၤန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတသ့ မ့တမ့ၢ် အဲၣ်ဒိးဆဲးဘၣ်ကသကံၣ်ဒီသဒၢလၢအဂၤန့ၣ် Johnson & Johnson COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အိၣ်လၢနဂီၢ်လီၤႋ

ကသံၣ်ဆဲးလၢပှၤအိၣ်ဒီး​နီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်တဖၣ်

နမ့အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢလၢအစၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကျဲး မ့တမ့ၢ် ဖဲအကြၢးတဖၣ်, တၢ်နဲၣ်ကျဲ ကလီၤဆီ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး- ယကြၢးဆဲးအါထီၣ်ဒံးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖျၢၣ်ဧါ? ယဆဲး၀ဲဒၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်သဒၢအဂံၢ်သ့ဧါ?
Pfizer: လၢဖိသၣ်သးနံၣ် 5 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်ကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဒီးအဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 21 သီ မ့ၢ်, ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 5 နံၣ်ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢတဘၣ်လိာ် ဘၣ်စးဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်န့ၣ် ကြၢးဆဲးအါ ထီၣ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအသီတဘျီဖဲဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ 2 ဘျီတဘျီယံာ် 28 သီအလီၢ်ခံံန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်, ဘၣ်ဘဲလဲး Pfizer mRNA ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဆဲးလၢတၢ်မၤသီထီၣ်အီၤန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢပှၤအသးအိၣ် 5 နံၣ်ဒီးအဖီခိၣ်တဖၣ်ကဆဲးအီၤ ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်အလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီဝံၤ အလီၢ်ခံ 2 လါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဖိသၣ်လၢအသးနံၣ် 5 နံၣ်တဖၣ်လၢအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Pfizer တဖၣ် ကဘၣ်ဆဲးဝဲဒၣ်ထဲ Pfizer ဘဲဘၢၣ်လဲၣ်ဘူစထၢၣ်အသီ တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ် ဃုထၢဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Novavax ဘူးစထၢၣ်ဖဲအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤ 6 လါလီၢ်ခံအဝဲသ့ၣ်ဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

Pfizer: ___ ဖၣ်သၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤလၢ 4 နံၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ 3 ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢအစိကတၢၢ် 2 ဖျၢၣ်လၢတၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤန့ၣ် အဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်ယံာ်၀ဲဒၣ် 21 သီဒီး မ့မ့ၢ် 3 ဖျၢၣ်တဖျၣ်န့ၣ် တၢ်ကဆဲးန့ၢ်အီၤဖဲအဆဲး၀ဲဒၣ်ခံဖျၢၣ်တဖျၣ်ပူၤကွံာ် 8 နွံ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တသ့ၣ်ဘၣ်, ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤ 4 နံၣ်တဖၣ် လၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢ ဖဲအြကၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်န့ၣ်တြကၢးဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ် ဒီသဒၢ အဂၤတဘျီဖဲဆၢကတီၢ်၀ဲအံၤဘၣ်. တသ့ၣ်ဘၣ်, ဖိၣ်သၣ်လၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 6 လါတုၤလၢ 4 နံၣ်တဖၣ်လၢအဆဲးဘၣ် Pfizerကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါဂံၢ်ခီၣ်ထံးတ ဖၣ်န့ၣ် တၢ်တဘၣ်ဆဲးန့ၢ်၀ဲဒၣ် ဘဲဘၢၣ်လၢၣ်ကသံၣ်ဖျၢၣ်လၢအသီတဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
Moderna လၢဖိသၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤ နံၣ်ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်ကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဒီးအဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 28 သီ မ့ၢ်, ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 6 လါတုၤနံၣ်ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢတဘၣ်လိာ် ဘၣ်စးဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်န့ၣ် ကြၢးဆဲးအါထီၣ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအသီတဘျီဖဲဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ 2 ဘျီတဘျီယံာ် 28 သီအလီၢ်ခံံန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်, ဘၣ်ဘဲလဲး mRNA ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဆဲးလၢတၢ်မၤသီထီၣ်အီၤန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢပှၤအသးအိၣ် 6 လါဒီးအဖီခိၣ်တ ဖၣ်ကဆဲးအီၤ ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်အလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီဝံၤအလီၢ်ခံ 2 လါန့ၣ်လီၤ.

ဖိသၣ် 6 လါ - 4 နံၣ်တဖၣ်ကြၢးဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဘဲဘၢၣ်လဲၣ်အသီလၢအပနံာ်မံၤတမံၤဃီဒီးအဂံၢ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဆဲးန့ၣ်လီၤ.

ပှၤသးနံၣ် 5 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကြၢးဆဲး ဘၣ်ဘဲလဲး Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢ တၢ်မၤသီထီအီၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ် ဃုထၢဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Novavax ဘူးစထၢၣ်ဖဲအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤ 6 လါလီၢ်ခံအဝဲသ့ၣ်ဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

Johnson & Johnson ကသံၣ်ဆဲးတဖျၢၣ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢပှၤသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.* မ့ၢ်, ပှၤဖိသၣ်သးနံၣ် 18 နံၣ်ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်ြတီဆၢတဘၣ်လိာ် ဘၣ်စးဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ်န့ၣ် ကြၢးဆဲး၀ဲဒၣ် mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢ အသီတဘျီဖဲအဆဲး၀ဲဒၣ် J&J တၢတဖျၢၣ်၀ံၤ အလီၢ်ခံယံာ် 28 သီအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်, ဘၣ်ဘဲလဲး Pfizer mRNA ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဆဲးလၢတၢ်မၤသီထီၣ်အီၤန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢပှၤအသးအိၣ် 18 နံၣ်ဒီးအဖီခိၣ်တဖၣ်ကဆဲးအီၤ ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်အလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီဝံၤ အလီၢ်ခံ 2 လါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ် ဃုထၢဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Novavax ဘူးစထၢၣ်ဖဲအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤ 6 လါလီၢ်ခံအဝဲသ့ၣ်ဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

Novavax: လၢဖိသၣ်သးနံၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိတဖၣ်ကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဒီးအဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် 21 သီ တမ့ၢ်ဘၣ်., ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢစၢ် ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် ဆူၣ်ဆူၣ်နးနးန့ၣ် အခဲအံၤတဘျီန့ၣ် တကြၢးဆဲးအါထီၣ်ဂံၢ် ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီ သဒၢလၢ ခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ်.

မ့ၢ်, ဘၣ်ဘဲလဲး Pfizer mRNA ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဆဲးလၢတၢ်မၤသီထီၣ်အီၤန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢပှၤအသးအိၣ် 12 နံၣ်ဒီးအဖီခိၣ်တဖၣ်ကဆဲးအီၤ ဖဲတၢ်ဆဲးကသံၣ်အလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီဝံၤ အလီၢ်ခံ 2 လါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် 18 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ် ဃုထၢဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Novavax ဘူးစထၢၣ်ဖဲအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤ 6 လါလီၢ်ခံအဝဲသ့ၣ်ဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

*mRNA ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ ဘၣ်ဆၣ် နမၤန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂၤတသ့ မ့တမ့ၢ် အဲၣ်ဒိးဆဲးဘၣ်ကသကံၣ်ဒီသဒၢလၢအဂၤန့ၣ် Johnson & Johnson COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အိၣ်လၢနဂီၢ်လီၤႋ

တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်ညီနူၢ်တဖၣ်

မ့ၢ်ယဘၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါတမံၤဃီဒီးအခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဧါႋ

ဖိသၣ် 6 လါ - 4 နံၣ်တဖၣ်ကြၢးဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဘဲဘၢၣ်လဲၣ်အသီလၢအပနံာ်မံၤတမံၤဃီဒီးအဂံၢ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဆဲးန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဖိသၣ်လၢအသးနံၣ် 5 နံၣ်တဖၣ်လၢအဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Pfizer တဖၣ် ကဘၣ်ဆဲးဝဲဒၣ်ထဲ Pfizer ဘဲဘၢၣ်လဲၣ်ဘူစထၢၣ်အသီ တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤဖိသၣ်လၢအသးနံၣ် 5 နံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လၢ အဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Moderna ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဘျီတဖၣ် ကဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Moderna မ့တမ့ၢ် Pfizer ဘဲဘၢၣ်လဲၣ်ဘူစထၢၣ်အသီတဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤသးနံၣ် 6 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကြၢးဆဲးဘၣ်ဘဲလဲး Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna ဘူးစထၢၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအသီ အမ့ၢ်ဆဲး ဘၣ်ဝဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ

ပှၤကညီလၢအသးနံၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် 18 ဃုထၢဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ် Novavax ကသံၣ်ဘူးစထၢၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ဆဲးဝဲဒၣ် mRNA ဘူးစထၢၣ်လၢအသီတသ့ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ် ကသံၣ်ဒီတဒၢတၢ်ဆါ အသဟီၣ်အံၤ အကါဒိၣ်၀ဲလဲၣ်

တၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါတဖၣ် ဒီသဒၢထီဒါစၢၤတၢ်ဆါ လၢအနးလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤ ဘၣ်ယိၣ်အါလၢ COVID-19 လၢအနးတဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

ဘူစထၢၣ်ဖျၢၣ်လၢအပူၤကွံာ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါ လၢတၢ်ဘၣ်ဂာ် COVID-19 နးနးကလဲၣ်အဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဂ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဒ်သိးကဒုးပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ် ပှၤသး နံၣ် 6 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ် ဒ်သိးကမၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

 တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်လီၤလီၤဆီဆီလၢ တၢ်ဆါ ဃၢ်ပျိာ်လဲသးအတၢ်ဘၣ်ဂာ်အါထီၣ်၀ဲ ဒီးပှၤဆါဘၣ်ဂာ် COVID-19 တဖၣ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤပူၤ ဒီဘ့ၣ်ညါအဃိန့ၣ်လီၤႋ

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤ မ့တမ့ၢ် အုၣ်ကီၤသးလၢ ကီၢ်အမဲရကၤအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒံး၀ဲ တၢ်မၤအတုၤလီၤတီၤလီၤနီၢ်နီၢ် လၢအမၤစှၤလီၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢကဘၣ် တၢ်ဆါလၢအနး, တၢ်ထီၣ်တၢ် ဆါဟံၣ်, ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်လၢ COVID-19, လၢတၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤပျိာ်လဲသးအကလုာ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ခ့ခါအံၤကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် အတၢ်ဒီသဒၢတၢ်သဟီၣ်ကစှၤလီၤကွံာ်၀ဲဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤ ကွံာ်အသိးသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်သဟီၣ် ကမၤအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဒီ သဒၢတၢ်ဆါ COVID-19 ဒီးဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢယံာ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ

မ့ၢ်နကဆဲးန့ၢ်ဒံးပှၤကညီတဖၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါဧါ?

မ့ၢ်. တၢ်ကိးန့ၢ်ဘၣ်ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢ အခွဲးအိၣ်လၢကဆဲးဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်  မ့ၢ်ဒံး၀ဲတၢ်ဂံၢ်ခီၣ် ထံးကါဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ ​ပှၤ​ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢ​တ​ဆဲး​က​သံၣ်​ဒီ​သ​ဒၢ​ ဘၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ဆါ​​ဟံၣ်​အ​နီၣ်​ဂံၢ်​အါ​န့ၣ်​ဒံး​ပှၤ​ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ လၢ​အ​ဆဲး​က​သံၣ်​ဒီ​သ​ဒၢ 10 တုၤ 22 ဘျီ​န့ၣ်​လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤ ဖျါလၢ တဘၣ်ဂာ်န့ၢ်တၢ်ဆါနးနး ကလဲာ် (မ့တမ့ၢ် ဆိးက့ဒိၣ်ဒိၣ်) လၢ COVID-19 ဖဲမ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤဒီးပှၤတဖၣ် လၢတဆဲးဘၣ် ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤႋတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒီသဒၢစၢၤစ့ၢ်ကီးပှၤ လၢတၢ်ဆိးက့ဆီဘီ ဒီးတၢ်ဘၣ်ဂာ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယံာ်ထၢ တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်စိာ်ဆှၢသးတဖၣ် လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢဘၣ်ဂာ် COVID-19 အါထီၣ်တုၤ 50% န့ၣ်လီၤႋ

ပမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဆဲးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်အဂံၢ်ဘါန့ၣ်ယ တၢ်န့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်ဝဲကသံၣ်ဒိသဒၢတမၤတၢ်ဘၣ်ဧါ?

တမ့ၢ်ဘၣ်. COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢပဆဲးအီၤလၢ ကီၢ်အမဲရကၤအပူၤတဖၣ် န့ၣ်မၤတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤလၢ ကဒီသဒၢပှၤလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲာ်, တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်, ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်, ဒီသဒၢပှၤလၢတၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်အက့ၢ်အဂီၤပျိာ်လဲသးအကလုာ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး,ပှၤဂ့ၢ်၀ီဆူၣ်ချ့ကရၢအပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်န့ၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒၣ်လၢကမၤအါထီၣ်တၢ်ဒီတဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါလၢ အစၢ်ဒီးလၢတဆူၣ်တစၢ်ဘၣ်တဖၣ်,လီၤဆီဒၣ် တၢ်လၢတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိာ်အလီၢ်အါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ

ဘူးစထၢၣ်လၢအသီတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်တ့ထီၣ်အီၤလၢအကမၤဂ့ၤထီၣ်ဝဲဒၣ် ပနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢဒီးအမၤဂ့ၤထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဒီသဒၢ omicron တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ကဆဲးဝဲကသံၣ်ဒီသဒၢဖျၢၣ်လၢ အကဒီသဒၢတၢ်လၢအဂ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယ​မ့ၢ်​တ​ဆဲး​ဘၣ်​က​သံၣ်​မၤ​ဆူၣ်​ထီၣ်​က​သံၣ်​အ​ဂံၢ်​ဘါ​ဘၣ်​န့ၣ်​ ယ​က​ဒိး​န့ၢ်​ဘၣ်​က​သံၣ်​ဒီ​သ​ဒၢ​ပှဲၤ​ပှဲၤ​န့ၣ်​ဒံး​ဧါႋ

နမ့ဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢဆဲး COVID-19 ဒီးဆဲးဘၣ်ဝဲဒၣ်ဘူးစထၢၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်လၢ CDC အုၣ်ခီၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ် နမ့ၢ်ပှၤလၢအဆဲးဘၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အချုးနံၤချုးသီ န့ၣ်လီၤ.

ယကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဒ်လဲၣ်လၢယကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်အဂံၢ်ဘါအဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်?

နတီၣ်ဖျါထီၣ်နနီၢ်ကစၢ်အသးန့ၣ်သ့ဝဲ လၢနကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်အဂံၢ်ဘါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဆူၣ်ချ့ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်လံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်ဘၣ်.

နပသကမလaခခငညaအငသညခaမိ

လၢနတၢ်ဆဲး ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်အဂံၢ်ဘါတၢ်သ့ၣ်နံၤသီဒ်သိးပှၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ခံဖျၢၣ်ဂီၢ် ကသ့ Pfizer လၢကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ရဲၣ်လီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နခးက့ဖိမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ယ ပှၤဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ နဂ့ၢ်န့ၣ် သ့လီၤ.

တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတဘျီ ဒီးတၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ အတၢ်လီၤဆီလိာ်သး မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.
 • တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအသီတဖျၢၣ်လၢပှၤဆါတနီၤကျါအဂီၢ် (ကွၢ်ဘၣ်လၢလာ်) လၢဆဲးဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဒီသဒၢတ ဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်အနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢသဟီၣ်အိၣ်တလၢပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါ လၢပှၤဆါတဖၣ်လၢ ဖဲတၢ်ဖျါလၢအနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢစၢ်လီၤ ဖဲတၢ်ဆၢ ကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်သးအသိးန့ၣ်လီၤႋ
နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်ဘၣ်စး အခီပညီမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

ပှၤလၢ နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢစၢ်တဖၣ် ဒီးဆဲးဝံၤ mRNA COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဘျီ မ့တမ့ၢ် J&J ကသံၣ်ဒီသဒၢတဘျီ.နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်အိၣ်သးပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ် လၢနအိၣ်ဒီး နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢဒီသဒၢတဂ့ၤ တစဲး တုၤလၢ နးနးကလဲာ်ဒီးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲး တၢ်ယာ်လၢ ကဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢသၢဘျီတဘျီန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤလၢအ -

 • ဒိးန့ၢ်ခဲစၢၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါလၢ တၢ်အချံထီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် သွံၣ်ခဲစၢၣ်တဖၣ်
 • ဒိးန့ၢ်တၢ်ကူးကွဲးဆီတလဲထၢနုာ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤဒွဲ ဒီးအီကသံၣ်ကသီလၢကတြီဃာ် နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်မၤအကျိၤအကျဲ
 • ဒိးန့ၢ်တၢ်ကူးကွဲးဆီတလဲထၢနုာ် စတဲ(မ)စဲ(လ) လၢအပူၤကွံာ် 2 နံၣ်အတီၢ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် အီကသံၣ်လၢကတြီဃာ် နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်မၤအကျိၤအကျဲ
 • နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢဒီသဒၢတဂ့ၤတစဲး မ့တမ့ၢ် နးနးကလဲာ် (ဒ်အမ့ၢ် DiGeorge တၢ်ဆါ, Wiskott-Aldrich တၢ်ဆါ)
 • HIV တၢ်ဘၣ်ဂာ်လၢအနး မ့တမ့ၢ် ကူစါယါဘျါတန့ၢ်
 • ဒိးန့ၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါဒီးခီးထံၣ်ခိၣ်စတံၣ်ရွဲၣ် (corticosteroids) အါအါဂီၢ်ဂီၢ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီအဂၤဖဲကတြီ ဆၢနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်မၤအကျိၤအကျဲလီၤ.

ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢပဆဲးအီၤအံၤမၤတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤ 90% လၢကဒီသဒၢတၢ်ဆါ အက့ၢ်အဂီၤလၢပျိာ်လဲလိာ်သးလၢခံ ကတၢၢ်တဖၣ်အခါ, တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ ဒုးနဲၣ်လၢ ပှၤလၢအနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢလီၤတူာ်လီၤကာ် ဖဲအကြၢး မ့တမ့ၢ် နးနး ကလဲၣ်တဖၣ် တသူၣ်ထီၣ်နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢလၢအဂံၢ်ဆူၣ် ထီဘိဘၣ်. တၢ်ဆဲးကသံၣ် ဒီသဒၢသၢဘျီတဘျီန့ၣ် တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂံၢ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်တဘျီကဒီးလၢ ပှၤလၢတသူၣ်ထီၣ်နီၢ်ခိ ဂံၢ်တြီဆၢ လၢလၢလီၣ်လီၣ်ဒီး တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢခံဘျီ-စံရံဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအိၣ်ပာ်စၢၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

ပှၤသးနံၣ်ထီရီၤတပတီၢ်လၢအိၣ်ပာ်စၢၤဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါပာ်ဖျါသးလၢလာ် (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်) ဖျါလၢမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ် တဖၣ်လၢကဆိးက့ဆါက့ဘၣ်နးနးကလဲၣ် ခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆိးက့နးနးကလဲၣ် အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ လၢ ပှၤတဂၤလၢဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ်-

 • ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်
 • တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ထွဲအီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး
 • ဘၣ်ထီထီၣ်ပီးလီလၢဒုးကသါစၢၤတၢ်အဂီၢ်
 • စူးကွံာ်သး

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် (အခီၣ်ထံးတဖၣ်ဒီးဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်ဘါတဖၣ်) ဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်အ ကျိၤကျဲအဂုၤဂၤတဖၣ်လၢ COVID-19 အဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်ကါဒိၣ် လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲနမ့မ့ၢ်ပှၤသးပှၢ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအါမံၤအါကလုာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးကလဲၣ်တဖၣ် ပၣ်ဃုာ်လၢတၢ် ပာ်ဖျါအမံၤတဖၣ်အံၤအပူၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဆါအမံၤသၣ်အံၤ တပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါခဲလၢာ်လၢကဲထီၣ်သးသ့ လၢဒုးအိၣ်ဘၣ်နၤလၢ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် အဒိၣ်ခီဖျိလၢတၢ်ဆိးက့ဘၣ်နးနးကလဲၣ်လၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ တမံၤလၢ တပၣ်ဃုာ်ဖဲအံၤဘၣ်န့ၣ် ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးန ကသံၣ်သရၣ် ဘၣ်ဃး တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣကျဲၤနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အကျဲဂ့ၤကတၢၢ်ဒီးဒီသဒၢလီၤသးလၢ COVID-19 အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

 • ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ
 • ယံာ်ထၢကလ့ၢ်တၢ်ဆါ
 • ယံာ်ထၢသူၣ်တၢ်ဆါ
 • ယံာ်ထၢပသိၣ်တၢ်ဆါ
 • တၢ်ခိၣ်နူာ်သးပ့ၤနီၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိထူၣ်ပျၢ်နၢၣ်တၢ်ဆါအဂၤတဖၣ်
 • တၢ်ဆံၣ်ဆၢ (အပတီၢ် 1 မ့တမ့ၢ် 2)
 • နီၢ်ခိအိၣ်ဖျဲၣ်လီၤစၢၤခိၣ်နူာ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး
 • သးတၢ်ဆါ
 • HIV တၢ်ဆါ
 • နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး (နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢဂံၢ်စၢ်)
 • သးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ
 • တၢ်နီၢ်ခိတယၢၢ်ဃၢတလၢ ဒီးတၢ်ဘီၣ်သိကဲၣ်ဆိး
 • တၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး
 • သွံၣ်ဖျၢၣ်ကွဲၣ်နၢတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် တၢ်သွံၣ်ဂံၢ်စၢ်တၢ်ဆါ
 • တၢ်အီမိာ် လၢခါခဲအံၤ မ့တမ့ၢ် အပူၤကွံာ်
 • တၢ်ကူးကွဲးဆီတလဲနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤဒွဲ မ့တမ့ၢ် သွံၣ်ဖျၢၣ်သီ
 • သံတခီပၤလီၤဘျ့ မ့တမ့ၢ် ခိၣ်နူာ်သွံၣ်ကျိၤဖးဒိၣ်တၢ်ဆါ လၢမၤဘၣ်ဒိသွံၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဆူခိၣ်နူာ်ပူၤ
 • တၢ်စူးကါကသံၣ်မူၤဘှီး
 • ထံၣ်ဘံၣ်ပသိၣ်တၢ်ဆါ
ပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်ဖဲအကြၢးမ့တမ့ၢ်နးနးကလဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်ကလိၣ်ဘၣ်၀ဲကသံၣ်သရၣ်အလံာ်မ့တမ့ၢ်ကသံၣ်လံာ်က့မ့တမ့ၢ်လံာ်အဂုၤအဂၤလၢကဆဲးကသ့ၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်စ့ၢ်ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်ဘၣ်. ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်သးသ့ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်လီၢ်တပူၤဂ့ၤတပူၤဂ့ၤလၢပှၤဆဲး၀ဲဒၣ်အလီၢ်န့ၣ်လဲၤဆဲးသ့၀ဲလီၤ အ၀ဲအံၤ မၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢတၢ်မၤတံာ်တာ်အါထီၣ်လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်လၢကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ. ပှၤလၢမိၢ်ပှၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါဂံၢ်ဘါစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်လီၤဆီလၢဘၣ်ဃးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးလီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်, အ၀ဲသ့ၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးအကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်ကြၢးဧါတကြၢးဧါသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.