WA Notify နီၢ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသနူ

နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသနူအံၤ ဘၣ်ထွဲဒီး WA Notify (Washington တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ), တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ် လိာ်သးလၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤလၢစဲးဖီကဟၣ် တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကျိၤအကျဲ လၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် WA Notify ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲပၢဆှၢ ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ Washington ကီၢ်စဲၣ် Department of Health (DOH, တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ) န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပကထၢဖှိၣ်ဒီးစူးကါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ကထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မံၤခူသူၣ်လၢ WA Notify အပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအပိာ်ထွဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ-

 • ထဲးလီၤဟံးန့ၢ် မ့တမ့ၢ် အိးထီၣ် WA Notify.
 • မၤန့ၢ်တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ
 • ဆှၢထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ.
 • ပာ်ထီၣ်နီၣ်ဂံၢ်ပတြီာ်တဖၣ်လၢ ပှၤစူးကါတၢ်ဖိလၢအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါတဖၣ် လၢအဃုထၢလၢကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တက့ၢ်.
 • တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး စဲးဖီကဟၣ်ကူၣ်သ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢ အဲးပလံာ်က့ရှ့ (တၢ်ဃုထံၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီး အဲးပလံာ်က့ရှ့အတၢ်မၤအနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးတဖၣ်).

DOH စူးကါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢထး လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ ကနၢ်ပၢၢ်တၢ်စူးကါ WA Notify ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤ ဒီး DOH, ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ပှၤန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ တဖၣ် တၢ်ကဘၣ် စူးကါစ့ၢ်ကီးတၢ်အံၤလၢ လံာ်ကွီၣ်ဒိလၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်အီၤတပူၤဃီ လၢစရီတဖၣ် အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် စဲအ့ၣ်တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ပညိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤတပၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤနီၢ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီးတၢ်စူးကါ တၢ်အံၤတသ့လၢကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤစူးကါ WA Notify တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်ဘၣ်.

WA Notify အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ လၢကဒီသဒၢ ပှၤလၢအသူတၢ်အနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒ် တၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်တခါအသိး ဒ်သိးကမၤဘၣ်လိၥ်ဃုၥ် ဘၣ်ဃးဒီး Googleဒီး Apple အတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. WA Notify ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ် လၢလာ်တဖၣ်အံၤ, လၢတပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢအဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအသူတၢ်အပီးအလီအံၤန့ၣ်လီၤ.

နီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်လၢအအိၣ်နါစိၤ

 • နီၢ်ဂံၢ်ခူသူၣ်လၢအအိၣ်နါစိၤတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ခီဖျိ Bluetooth လၢလီတဲစိတခါဒီးတခါအဘၢၣ်စၢၤလၢ ပှၤလၢအသူ WA Notify ဖဲအိၣ်ဘူးလိၥ်သးအခါလီၤ.
 • နီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်လၢအအိၣ်နါစိၤတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤဒီး ပၥ်ဖှိၣ်လၢနလီတဲစိအပူၤလီၤ. တမ့ၢ်လၢ WA Notify န့ၣ်ဘၣ်.
 • နီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်လၢအအိၣ်နါစိၤတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်သူအီၤထဲလၢ ကဟ့ၣ်တၢ်ပျဲထဲလၢ WA Notify ဒီးလီတဲစိလၢကသမံသမိး တၢ်လၢ COViD-19 ကဲထီၣ်သးသ့အဂီၢ်လီၤ.
 • ဂံၢ်ခူသူၣ်လၢအအိၣ်နါစိၤတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ပၢၤဃၥ်အီၤ အါကတၢၢ်အသီ 14 လီၤ.

တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်ဒီးပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်

 • ကဟ့ၣ်ပလီၢ် WA Notify အပှၤစူးကါတၢ်တဖၣ်ချ့ချ့ ဒီးလၢအမံၤခူသူၣ်ပူၤ လၢအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ဒိလၢ COVID-19 လံန့ၣ် DOH ဆှၢဝဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီး/မ့တမ့ၢ် လီတဲစိလံာ်ရၢဖုၣ် သကိးဒီးတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်ဘျးစဲ တခါ ဆူပှၤစူးကါလီ တဲစိခဲလၢာ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 အစၢဖျါလၢတၢ်ဆါဃၢ်အိၣ် လၢတၢ်ပာ်ဖျါအီၤဆူ DOH န့ၣ်လီၤ.
  • တၢ်ထိးလီၤဖဲ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် တၢ်စံၢ်လီၤနတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ ပျဲနနီၣ်ဂံၢ်ပတြီာ် လၢ ကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤအီၤ ဒီးတၢ်ကဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါအမံၤအသၣ် လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်သဂၢၢ်ဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • DOH ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ ဆူ ပှၤလၢအမၤကွၢ်အသးဒီး COVID-19 မ့ၢ်လၢ ပတသ့ၣ်ညါမတၤစူးကါ WA Notify လဲၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တစူးကါ WA Notify န့ၣ်, နထၢနုာ် WA Notify လၢနလီတဲစိအပူၤ မ့တမ့ၢ် ပာ်မၢ်ကွံာ်လံာ်ပရၢသ့န့ၣ်လီၤ.
  • နဆၢတဲာ်လၢမ့ၢ်နကစံၢ်လီၤတစံၢ်လီၤ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် စံၢ်လီၤလၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ ပှာ်ဘျးစဲ အဖီခိၣ် လၢနကဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်လၢတၢ်တပာ်ဖျါအမံၤအသၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • နတၢ်မၤကွၢ်အစၢမ့ၢ်ဖျါလၢ နအိၣ်ဒီး COVID-19 န့ၣ် ပှၤတဂၤဂၤလၢ နလီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ တၢ်ပၢတၢ်ပြးအံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဟဲဆူနအိၣ် ဒီးသံကွၢ်နၤ မ့ၢ်နစူးကါ WA Notify ဧါန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံး တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလံာ်ပရၢဖုၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကဟ့ၣ်နၤ တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ် မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘျးစဲတခါ လၢနဂီၢ် ဒ်သိးနကနုာ်လီၤဆူ WA Notify ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သူအတၢ်ကွဲးနီၣ်

 • App ခဲလၢၥ်ဃၥ်ဃၥ်ဒီး အ့ထၢၣ်နဲးတဖၣ်န့ၣ်ဒီး WA Notify သုးကျဲၤတၢ်ကွဲးနီၣ်တဖၣ်ဖဲနသူတၢ်မၤစၢၤအံၤလီၤ. တၢ်ကွဲးနီၣ်တဖၣ်အံၤပၣ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးနလီတဲစိန့ၣ်လီၤ. ပသူစွဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤဒ်သိး ပကစံၣ်ညီၣ်တဲၥ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဒီး WA Notify လီၤ.
 • တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါစရီတဖၣ်အံၤတပၣ်ဃုာ်ဒီးနီၣ်ဂံၢ်ပတြီာ် မ့တမ့ၢ် တၢ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ် ဘျးစဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နီၣ်ဂံၢ်တဖၣ် ဒီး တၢ်စူးကါအီၤလၢကစဲဘူးဒီးနီၣ်ဂံၢ်အကလုာ်အဂၤ လၢအဟဲက့ၤဆူနအိၣ် မ့တမ့ၢ် နလီတဲစိချုးစိၤ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါစရီတဖၣ်အံၤတၢ်တြူာ်သံကွံာ်အီၤတဘျီဃီဖဲ 14 သီ ဖဲတၢ်ထုးထီၣ်စူးကါ အီၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်တဖၣ်

 • နမ့ၢ်ဃုထၢလၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်ခီအီၤဆူ DOH ဒ်သိးကမၤစၢၤမၤဂ့ၤထီၣ် အဲးပလံာ်က့ရှ့အံၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီးနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးတဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ကျဲလၢကစူးကါအဲးပလံာ်က့ရှ့အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤန့ၣ် တပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤမံၤ လၢအဃုထံၣ်ပာ်ပနီၣ်နၤကသ့န့ၣ်ဘၣ်.
 • နဃုထၢသ့ လၢနရၤလီၤတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤ ခီဖျိတၢ်ကးတံာ် တၢ်ရၤလီၤတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် လၢအဲးပလံာ်က့ရှ့အပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • ဒ်တၢ်တ့လီၤဃာ်အက့ၢ်အဂီၤအသိး WA Notify တထၢဖှိၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတၢ်ဂ့ၢ် လၢနလီၤတဲစိတီၤထီ ဒီးတထၢဖှိၣ်ဒီးရၤလီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢအဘၣ်ထွဲဒီးနၤ မ့တမ့ၢ်နလီတဲစိတီၤထီ ဆူလံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်အိၣ်နါစိၤ မ့တမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

တၢ်ဆိကမိၣ်ဆၢတဲၥ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ဝီတဖၣ်

 • ဒ်အဲးပလံာ်က့ရှ့အဂၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ်အ့ၣ်ထၢၣ်နဲးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်အသိး WA Notify ထုးထီၣ်ဝဲ တၢ်ဆိကမိၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ဝီတဖၣ်လၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဖဲနစူးကါတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအခါန့ၣ်လီၤ.
 • အဲဒရွး WA Notify အဲးပလံာ်က့ရှ့အံၤ တၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်အီၤလၢ Google ဒ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါအဲးပလံာ်က့ရှ့တဖၣ် စူးကါဝဲ Apple/Google စဲးဖီကဟၣ်ကူၣ်သ့အသိးန့ၣ်လီၤ.
 • Google စူးကါဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤ လၢကဆိကမိၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် လၢဘၣ်ထွဲဒီး WA Notify ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါအဲးပလံာ်က့ရှ့တဖၣ် ခီဖျိတၢ်သူ Apple/Google စဲးဖီကဟၣ်ကူၣ်သ့အသိးန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဆိကမိၣ်ဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤ တပၣ်ဃုာ်ကယဲၢ်နီၢ်တဂၤ မ့တမ့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဂ့ၢ်ကျိၤနီတမံၤဘၣ် ဒီးတၢ်စူးကါအီၤတသ့လၢ ကဃုထံၣ်ပာ်ပနီၣ်ပှၤစူးကါ WA Notify ဖိတဂၤဂၤန့ၣ်ဘၣ်.

မ့ၢ်တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်အသးဖဲနဃ့ထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်အခါလဲၣ်-

ပှၤစူးကါ WA Notify တဖၣ်လၢအမၤကွၢ်အသးအတၢ်ကစၢ်ဒီး COVID-19 န့ၣ် ကလိၣ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ် ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်လၢ WA Notify အပူၤလၢကဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ် သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးတၢ်ဆါ သ့လၢတပာ်ဖျါအမံၤအသၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကဒိးန့ၢ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်အဂီၢ်, ပှၤစူးကါ WA Notify တဖၣ်ကဘၣ်ထၢနုာ် လီၤအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်မၤကွၢ်အစၢလၢအဖျါ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအမုၢ်နံၤ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ် အလီတဲစိစိာ်စုနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါပီးလီ တခါဃီလၢကဃ့ထီၣ်နီၣ်ဂံၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ပီးလီလၢတၢ်ထၢနုာ်တ့ၢ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် စံၢ်လီၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ ပှာ်ဘျးစဲလၢကဟ့ၣ်ပလီၢ် ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်လၢဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတဖၣ်သ့လၢတပာ်ဖျါထီၣ်အမံၤအသၣ် ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢကဒီသဒၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်အစၢတမံၤဃီဒီကထၢလိာ်သးအဂီၢ်, WA Notify တစိၢ်တလီၢ်ပာ်ဃာ် တၢ်ဒီသဒၢလီတဲစိ နီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်စူးကါတ့ၢ်လၢတၢ်ဃ့ထီၣ်နီၣ်ဂံၢ်လၢအထီၣ်ဘးတုၤလၢ 30 သီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤတပၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤနီၢ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢတၢ်ကစူးကါတၢ်အံၤ လၢကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤစူးကါ WA Notify တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်ဘၣ်.

မ့ၢ်ပဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ နဂ့ၢ်နကျိၤတဖၣ်ကသ့သ့လၢအဆၢကတီၢ်အခါဖဲလဲၣ်.

ပတထၢဖှိၣ်အီၤ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢပတၢ် သးဆူၣ်ဒၣ်ဝဲအဖီခိၣ်, မ့တမ့ၢ်လၢ နဃုထၢလၢနကထၢနုာ်လီၤ တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ ပှာ်ဘျးစဲတစုဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အိးထီၣ်ဒီး WA Notify ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤနနီၢ်ဂံၢ်ပတြီာ်ဆူ လီတဲစိချုးစိၤအဂုၤအဂၤလၢ အဘူးတံၢ်ဒီးနလီတဲစိ ချုးစိၤတဖၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ပှာ်ဘျးစဲ အံၤတၢ်ဘျးစဲကဒါက့ၤဆူနအိၣ် ခီဖျိပှၤတဂၤဂၤလၢ တအိၣ်ဒီးအခွဲးလၢကနုာ်လီၤ စူးကါနလီတဲစိချုးစိၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ကဒါက့ၤ "မ့ၢ်ပကထၢဖှိၣ်ဒီးစူးကါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤမနုၤတဖၣ်လဲၣ်" အကူာ်ဖဲ ပှာ်ယဲၤကဘျံး အံၤအခိၣ်ထိး လၢကမၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ထၢဖှိၣ်ဒီးစူးကါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မနုၤလၢ WA Notify အပူၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ပဒီသဒၢနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်လဲၣ်.

WA Notify ဒီတဒၢ နီၢ်ဂံၢ်ပတြီၢ်တဖၣ်ခီဖျိသူဝဲ Google ဒီး Apple Exposure Notification Framework အတၢ် ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအဂ့ၢ်ခိၣ်တံၢ် လၢအပၥ်ဒီး တၢ်လိၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဂ့ၢ် လၢ ကဆီတလဲဒီး ခီလဲဝဲဒ်လဲၣ် န့ၣ်လီၤ. WA Notify တပၢၤဃၥ်ဒီးသုးကျဲၤန နီၢ်ဂံၢ်ပတြီာ် ဒ်နလီတဲစိအသိးဘၣ်.

နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် လၢနဂ့ၢ်နကျိၤကျိၤအဖီခိၣ်

မ့ၢ်လၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ် ဒီးအဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစရီတဖၣ် ဘျးစဲဃာ်နၤတသ့လၢနတအိၣ်ဒီး တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ် နချုးစိၤလီတဲစိဘၣ်, DOH နုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤတသ့လၢကျဲနီတဘိဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤအဃိ, DOH ဟ့ၣ်လီၤနၤဒီး မ့တမ့ၢ် တြူာ်သံကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤ ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်သံကွၢ်နၤ နသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နပၢၤဃာ် တၢ်စူးကါန WA Notify လၢနသူန့ၣ်လီၤ. နလီတဲစိပျဲနၤလၢနကကးတံာ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤဖျါထီၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် တြူာ်သံကွံာ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤတဖၣ်လၢတၢ်ပာ်ကီၤအီၤလၢ နလီတဲစိအဖီခိၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, နထုးကွံာ် WA Notify တဘျီလၢ်လၢ် သ့န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်မၤအီၤန့ၣ်, နီၣ်ဂံၢ်လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်တြူာ်သံကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ.