ဆဲးကျၢပှၤ

ကိး COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ ဆဲးကျိာ် 1-800-525-0127, ဝံၤဆီၣ်လီၤ # တက့ၢ်. တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအိၣ်လၢတၢ်တဲကျိာ်ထံန့ၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဝံသးစူၤမၤနီၣ်ဃာ်လၢ တၢ်ဆဲးကျိာ်အခၢၣ်စးဟ့ၣ်လီၤနၤန COVID-19 တၢ်စံးကွၢ်အဆၢတသ့ဘၣ်. တၢ်သံကွၢ်မ့ၢ်အိၣ် မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါတၢ်စံးကွၢ်အဆၢန့ၣ်ဆဲးကျၢနကသံၣ်သရၣ်တက့ၢ်.

ကွဲးလီၤလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် “Coronavirus” ဆူ နီၣ်ဂံၢ် 211211 လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိာ်ဒီးတၢ်ကစီၣ်အသီလၢနလီတဲစိပူၤဖဲနအိၣ်တပူၤလၢ်လၢ်ဂ့ၤတက့ၢ်. နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်အ့ထၢၣ်နဲၤတၢ်ဆဲးကျိာ်လၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ COVID-19, ပၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်အသီဒီးတၢ်လၢပသူအီၤသ့လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိ, တၢ်ဖံၤတၢ်မၤ, ကၠိဖိ ဒီးအဂုာ်အဂၤအဂီၢ်လီၤ.

ကွဲးလီၤနစံး(ပ)နီၣ်ဂံၢ်ဆူ 438-829 (GET VAX) လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအလီၢ် လၢအဘူးဒီးနၤန့ၣ်တက့ၢ်.