WA Notify လီတဲစိအဲးပ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်အဂ့ၢ်

WA Notify (WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) (ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအီၤဒ် Washington တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ပီးတၢ်လီအပှ့ၤကလီ လၢနထၢနုာ်သ့လၢ နလီတဲစိစိာ်စုအပူၤသ့ လၢကဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိသ့တ ဖၣ်လၢ COVID-19 န့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်မၤခူသူၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဒီးတထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ်ဆှၢခီနီၢ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤနီတမံၤဘၣ် ဒီးတ ပိာ်ထွဲကွၢ်ကီနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတဖၣ်ဘၣ်.

ယကထၢနုာ် WA Notify ဆူယလီတဲစိအပူၤဒ်လဲၣ်.

Apple logo

လၢ iPhone အပူၤန့ၣ်, အိးထီၣ် တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် လၢ တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤတဖၣ် န့ၣ်တက့ၢ် -

 • လဲၤဆူ Settings တက့ၢ်.
 • သုးလီၤဆူ Exposure Notificationsတက့ၢ်.
 • စံၢ်လီၤ “Turn On Exposure Notifications” တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ United States တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ Washington
Android logo

လၢ Android အပူၤ-

 • လဲၤဆူ Google Play Store
 • ထုးလီၤဟံးန့ၢ် WA Notify အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

လၢ Android မ့တမ့ၢ် iPhone အဖီခိၣ်, ဒိ QR နီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ် မ့တမ့ၢ် ထၢနုာ် WA Notify ဆူနလီတဲစိအပူၤ ဖဲနစူးကါလီတဲစိစိာ်စုအခါတက့ၢ်.

WA Notify QR code

တၢ်အံၤမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်.

ဖဲနအိးထီၣ် WA Notify, န့ၣ်ႇ နလီတဲစိခီလဲလိာ် တၢ်ကတိၤခူသူၣ်တဖၣ် လၢအမၤဒၣ်အသး လၢအမံၤတဖျါဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနက ပၤအလီတဲစိတဖၣ် လၢအအိးထီၣ်စ့ၣ်ကီး WA Notify န့ၣ်လီၤ. အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ စူးကါ Bluetooth ဂံၢ်သဟီၣ်အစှၤ တၢ်သ့တၢ် ဘၣ်အကျိၤအကျဲပီညါ လၢအပၢၤဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ် ဒ်သိးကခီလဲလိာ် နီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်တဖၣ် လၢတ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တမံၤလၢ်လၢ်ဘၣ်ဃးဒီးနၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအစူးကါ WA Notify အဂၤတဂၤလၢ နအိၣ်ဘူးဒီးအီၤန့ၣ် မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်စဲးကွၢ်ဒီး ဖျါလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 အဂီၢ်ဒီး ပိာ်ထွဲဝဲအဆီတဖၣ် လၢကဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အံၤဆူပှၤဂၤအအိၣ် လၢတၢ်တပာ်ဖျါအမံၤဘၣ်ဝဲန့ၣ် နကဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ် ပလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကပျဲနၤလၢ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကဟုကယာ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤချ့ချ့ဒီး မၤစၢၤနၤလၢကတြီတၢ်ရၤလီၤ COVID-19 ဆူၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနခိၣ်ဃၢၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

အလိၣ်ကရံၣ်သၢၣ်(မ) မၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွးလၢ ကသ့ၣ်ညါတၢ်မၤအသးတဖၣ်လၢ အရၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါတဖၣ်သ့လၢပှၤအဂၤတဖၣ် လၢအအိၣ်လၢတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤ လၢအပူၤဖျဲး မ့တမ့ၢ် တယံၤကဲၣ်ဆိးတဖၣ် လၢနတလိၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. WA Notify ကဟ့ၣ်ပလီၢ် ထဲဒၣ်ဖဲ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါသ့အခါဧိၤန့ၣ်လီၤ. အဃိတၢ်တမၤန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

WA Notify န့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့အါန့ၢ်ကျိာ် 30 ကျိာ်န့ၣ်လီၤ.

WA Notify Flow Chart in Karen - Click to Read as PDF

ယနီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤဘၢ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤဒ်လဲၣ်.

WA Notify အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ Google Apple တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကျိၤအကျဲအဖီခိၣ်, လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ လၢကဒီသဒၢနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤတၢ်လၢတၢ်လီၢ်ခံ လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် မၤ ဖျါထီၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတတီၤလၢ်လၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ဘၣ်. WA Notify တလိၣ်သ့ၣ်ညါလၢနမ့ၢ်မတၤ မ့တမ့ၢ်နအိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ် လၢကမၤတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိစူးကါထဲ Bluetooth တစိၢ်တလီၢ်ဖိထဲတစဲးဖိဧိၤန့ၣ်, နဘဲးထြံၣ် တလၢာ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲဒ်နတၢ်သးအိၣ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. ၦၤသူတၢ်ဖိတဖၣ် ဃုထၢဝဲလၢကပၣ်ဃုာ် မ့တမ့ၢ် ကဟးထီၣ်သ့ကိးဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဒီသဒၢ နီၢ်တဂၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်, ကွၢ် WA Notify နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူ သူၣ်ကျဲသနူ တက့ၢ်.

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဂာ်ဒီးမနုၤလဲၣ်.

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအိၣ်ခံကလုာ်လၢနကမၤန့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ တၢ်ဘျးစဲတၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ. ပှၤစူးကါ WA Notify တဖၣ်လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ ကမၤန့ၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အံၤဒီးဃုကွၢ်လၢတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤလီၤဂာ်ဒီးတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

WA Notify န့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိတဖၣ်ဃုထံၣ်ဝဲလၢ ပှၤလၢအစူးကါတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်မ့ၢ်အါန့ၣ် အဘျုးကအိၣ်အါဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိအတဲာ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ်သၢခါလၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်လၢအသူဝဲ WA Notify မ့မ့ၢ်စှၤဂၤဒၣ်လဲၣ် န့ၣ် ကမၤစှၤလီၤဝဲ တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဖၣ်ဒီး တၢ်သံတၢ်ၦၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢဒီးသိးထီၣ်တၢ်ကျးဘၢမဲာ်တဖၣ်န့ၣ် ပအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသးသမူတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပဒုးအိၣ်ထီၣ်ဆူမဲာ်ညါ မူးတဖၣ်လၢပှၤထံၣ်လိာ်သးလၢနီၢ်ကစၢ်န့ၣ် WA Notify မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဒီ သဒၢတကထၢလၢ တၢ်ထၢနုာ်အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢမၤဘံၣ်ဘၢနၤဒီးပှၤလၢနကပိာ်ကပၤတဖၣ်အဂီၢ် အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်လၢနမၤသ့အိၣ်ဝဲ လၢခံတမံၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဖျါလၢနအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါ ခီဖျိနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤကွၢ်သးန့ၣ် ကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤအဂၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်

ပှၤလၢအစူးကါ၀ဲဒၣ် WA Notify လၢအမၤကွၢ်အနီၢ်ကစၢ်သးတဖၣ် (တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ တၢ်မၤကွၢ်သးလၢဟံၣ်) ဒီးလၢအိၣ်ဖျါဝဲလၢ အိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ် ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်နီၢ်ဂံၢ်ခူသူၣ်လၢ အကဒုးသ့ၣ်ညါခူသူ၀ဲဒၣ်ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ် လၢအ၀ဲဒၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိလၢ COVID-19 တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ.

Apple logo

လၢ iPhone အပူၤ-

 • လဲၤဆူ Settings(တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤ) ဒီးအိးထီၣ် တၢ်ဘၣ်ယိာ်အလီၢ်အတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ Exposure Notifications(တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ) န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ “Share a COVID-19 Diagnosis(ကဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ COVID-19တၢ်ဆါအဂ့ၢ်)” န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ “Continue” (ကလဲၤဆူညါ) န့ၣ်တက့ၢ်.
 • နမ့ၢ်ထံၣ်တၢ်ဃုထၢတခါ လၢကထၢနုာ်လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်န့ၣ် စံၢ် “Didn’t get a code? Visit WA State Dept. of Health Web site” (တဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်ဒံးဘၣ်ဧါ.နုာ်လီၤကွၢ်လၢ WA ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤပှာ်ယဲၤသန့) န့ၣ်တက့ၢ်. နမ့ၢ်တထံၣ် တၢ်ဃုထၢတမံၤ လၢကထၢနုာ်နလံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်န့ၣ် လဲၤဆူဆူမဲာ်ညါတဆီတက့ၢ်.
 • ဒၢနုာ်လီၤနလီတဲစိအနီၢ်ဂံၢ်လၢအဆိးကါ WA Notify ဃုာ်ဒီး နံၤသီလၢတၢ်ဆါအစၢထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးCOVID-19တၢ်ဆါတက့ၢ်.
 • ဃုထၢ “Continue(ကလဲၤဆူညါ) န့ၣ်တက့ၢ်.
Android logo

လၢ Android အပူၤ်-

 • အိးထီၣ် WA Notify ဒီးဃုထၢ“Share your test result to help stop the spread of COVID-19(လၢတၢ်မၤစှၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါအတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အဂီၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢယတၢ် မၤကွၢ်တၢ်ဆါအစၢန့ၣ်လီၤ)”န့ၣ်တက့ၢ်
 • ဃုထၢ“Continue(ကလဲၤဆူညါ)”မ့ၢ်၀ံၤဒီးဃုထၢ “I need a code(ယလိၢ်ဘၣ်နီၢ်ဂံၢ်လီၤ)” န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဒၢနုာ်လီၤနလီတဲစိအနီၢ်ဂံၢ်လၢအဆိးကါ WA Notify ဃုာ်ဒီး နံၤသီလၢတၢ်ဆါအစၢထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးCOVID-19တၢ်ဆါတက့ၢ်.
 • ဃုထၢ “Send Code(ဆှၢလီၤနီၢ်ဂံၢ်)”.န့ၣ်တက့ၢ်.

လၢ Android မ့တမ့ၢ် iPhone အဖီခိၣ်, ဒိ QR နီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ် မ့တမ့ၢ် ဃ့ထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်တမံၤ ဖဲနစူးကါလီတဲစိ စိာ်စုအခါတက့ၢ်.

Image
For Android or iPhone, scan the QR code to notify others if you test positive for COVID-19 with a self-test

နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအလံာ်ဒီးလံာ်ပရၢဖုၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢနဂီၢ်လီၤ. နလိၣ်ထိးဘၣ်ထဲဒၣ်တၢ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် စံၢ်လီၤပှာ်ဘျးစဲလၢလံာ်ပရၢဖုၣ်အပူၤ လၢကမၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤလၢတၢ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အမံၤ ဆူပှၤစူးကါတၢ်အဂၤ လၢအဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါသ့တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

နပတံထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအနီၢ်ဂံၢ်မ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်လၢ WA Notify, အပူၤဘၣ်ဒီးဆဲးကျိးဆူထံကီၢ်ဂ့ၢ်ဂီၤအူလီတဲစိ ဘၣ်ဃးဒီးခိ၀ံး-၁၉တၢ်ဆါ, COVID-19 1-800-525-0127,မ့ၢ်၀ံၤဒီးစံၢ်လီၤ#န့ၣ်တက့ၢ်,မ့ၢ်၀ံၤဒီးပျဲဂ့ၢ်ဂီၤအူ အပှၤမၤတၢ်ဖိလၢကသ့ၣ်ညါနၤလၢနမ့ၢ်ပှၤဆိးကါ WA Notify တဂၤန့ၣ်တက့ၢ်. လီတဲစိဝဲန့ၣ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကဟ့ၣ်လီၤနၤလၢ တၢ်သမံထံပာ်ဂၢၢ်ပာ် ကျၢၤအတၢ်ဘျးစဲ (verification link) ဒ်သိးနစူးကါဝဲလၢတၢ်ဒုးပလီၢ်ဃုာ် ဝဲဒၣ် WA Notify ပှၤစူးကါတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ် လံဝဲဒီးတၢ်ဆါဃၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်နတၢ်မၤကွၢ်နနီၢ်ကစၢ်လၢ အစၢဖျါလၢနအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်

ပှၤလၢအစူးကါ၀ဲဒၣ် WA Notify လၢအမၤကွၢ်အနီၢ်ကစၢ်သးတဖၣ် (တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ တၢ်မၤကွၢ်သးလၢဟံၣ်) ဒီးလၢအိၣ်ဖျါဝဲလၢ အိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအစၢတဖၣ်ဆူ Department of Health (DOH, ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ လၢ WA Notify အဲးပလံာ်က့ရှ့အချၢသ့ဝဲန့ၣ် လီၤ. လၢတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢ ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအစၢ လၢအတီၢ်ပူၤအံၤအဂီၢ်, ကွၢ် DOH တၢ်မၤကွၢ်လၢ COVID-19 အဂီၢ် ပှာ်ယဲၤသန့ကဘျံးတက့ၢ်.

နီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤကွၢ်အပီးအလီအပှ့ၤကလီတဖၣ်န့ၣ် ပှၤဒိးန့ၢ်အီၤသ့စ့ၢ်ကီးလၢ Say Yes! COVID Test (စံး "မ့ၢ် COVID တၢ်မၤကွၢ်) န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နဲၣ်ကျဲအဂၤတဖၣ်န့ၣ် နဃုထံၣ်သ့နဲလၢ DOH အ တၢ်လၢကဘၣ်မၤ ဖဲနမ့ၢ်မၤကွၢ်နသးဒီး အစၢအိၣ်ဖျါလၢ နအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါ တၢ်အိၣ်ယၢၤတက့ၢ်.

ဝံသးစူၤတိၢ်နီၣ်လၢ- WA Notify မ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအပီးအလီတခါန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်တဘၣ်တၢ်တ့ဃာ် အီၤ လၢပှၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် လၢကပာ်ဖျါထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤကွၢ်အစၢတဖၣ်ဆူ DOH အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အစၢတ ဖၣ်ဆူ DOH န့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢ WA Notify အဲးပလံာ်က့ရှ့တၢ်မၤကျဲအချၢန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်ပိာ်ထွဲကွၢ်ကီတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါ ဒီး WA Notify ခံမံၤလိာ်လဲၣ်.

တၢ်ပိာ်ထွဲကွၢ်ကီတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါအံၤ မ့ၢ်တ့ၢ်ဝဲကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်နုာ်လီၤဖံးမၤတမံၤ လၢအတုၤလီၤတီၤလီၤဝဲ လၢဆံဆဲၣ်အနံၣ် တဖၣ်အနံၣ်န့ၣ်လီၤ. WA Notify ဆီၣ်ထွဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤန့ၣ် တပာ်ဖျါဝဲအမံၤဘၣ်. အအံၤမ့ၢ်တၢ်အဒိလီၤ- နတၢ်မၤကွၢ်အပူၤ မ့ၢ်အိၣ် ဖျါလၢနအိၣ်ဒီး Covid-19 န့ၣ် ဆူၣ်ချ့ဝဲၤဒၢးမူဒါခိၣ်တဖၣ် ကကိးနၤဒီး ကမၢနတဲဖျါ ပှၤလၢ အထံၣ်လိၥအိၣ်ဘူးဒီးနၤ လၢအပူၤကွံာ် တယံာ်ဒံးဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နတဲဖျါထီၣ်ပှၤလၢ နဆ့ၣ်နီၤလၢအကပၤလၢ သိလ့ၣ်အဖီခိၣ်တဂၤအမံၤတသ့ဘၣ်. နမ့ၢ်စူးကါ WA Notify ခံခါလၢာ်န့ၣ်, ပှၤစီစၢ်လၢသိလ့ၣ်အဖီခိၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါလၢအမၤအသးသ့လၢတလိၣ်ပာ်ဖျါအမံၤအသၣ် ဒီးဟံး န့ၢ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ ကဒီသဒၢတၢ်ရၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါဆူ အဝဲသ့ၣ်အတံၤ သကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကသံၣ်ဒီ သဒၢတဖၣ် ဒီးတၢ်သိးတၢ်ကျးဘၢမဲာ်ခံမံာ်လိာ် တြီစၢၤ COVID-19 တၢ်ဆါအတၢ်ရၤလီၤအသိး အဝဲသ့ၣ်ခံမံၤန့ၣ်တုၤလီၤတီၤ လီၤဂ့ၤဒိၣ် ဝဲန့ၣ်လီၤ.

လိၣ်လၢယစူးကါ WA Notify မ့တမ့ၢ် ယကးတံာ်မၤကတၢၢ်အီၤအခဲအံၤသ့ဧါ.

ပဟ့ၣ်ကူၣ်ပှၤကိးဂၤလၢ ကအိးထီၣ်ဃာ် WA Notify လၢအဝဲသ့ၣ်အလီတဲစိအပူၤ ဒီးတကးတံာ်မၤကတၢၢ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်တြီ တဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢ်လီၤ ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဆူမဲာ်ညါအသိး WA Notify မ့ၢ်ဝဲကျဲအညီတဘိ လၢစူးကါအီၤဒ်တၢ်ဒီ သဒၢလၢခံတကထၢ လၢနလိၤန့ၣ်လီၤ.

ယမ့ၢ်ဆဲးဃာ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤဒီး မ့ၢ်ယလိၣ်ဘၣ် WA Notify ဒံးဧါ.

မ့ၢ်လီၤ. Washington ကီၢ်ရ့ၣ်အံၤ ကသုးကျဲၤဖံးမၤတၢ်လၢ COVID-19 လၢအဆၢကတီၢ်တနီၤလံ. အခဲအံၤပမၤလိတၢ်ဂ့ၢ်အါမးဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်အဂ့ၢ် ဒ်သိးဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်တုၤလီၤတီၤလီၤဝဲယံာ်ထဲလဲၣ် ဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်တြီဝဲ COVID-19 အကလုာ် သီတဖၣ်ကသ့ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်ယိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဆံးဝဲလၢပှၤလၢအဆဲးဃာ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဝံၤတဖၣ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤလၢအဆဲးဃာ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢလၢပှဲၤပှဲၤဝံၤလံတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီး ရၤလီၤ COVID-19 သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တကး ဒံးဘၣ်, ပသ့ၣ်ညါလၢပှၤလၢတဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်အိၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ဝဲန့ၣ်တဖၣ်အဃိ ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤအိၣ်ဆိးလၢ Washington ကိးဂၤဒဲး လၢကအိးထီၣ်ဒုးဟူးဂဲၤ WA Notify လၢအဝဲသ့ၣ်အလီတဲစိအပူၤ လၢကမၤကတၢၢ်စၢၤ COVID-19 တၢ်ဘၣ်ကူ ဘၣ်ဂာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဲၣ်ဒိးမၤစၢၤလၢကရၤလီၤတၢ်ကတိၤဘၣ်ဃးဒီး WA Notify (WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) ဧါ?

သမံသမိးကွၢ်ပ WA Notify တၢ်ပီးတၢ်လီ လၢကမျၢၢ် မံၣ်ဒယၢၣ်တၢ်ဆှၢလံာ်ပရၢဖုၣ်, ဖိးစထၢၣ်တၢ်ဂီၤတဖၣ်, ကွဲၤလ့လိၤအဒိတဖၣ် ဒီး TV တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတဖၣ် ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. ဒ်န့ၣ်အသိး တဲဘၣ်နတံၤသကိးတဖၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတက့ၢ်. ပှၤစူးကါ WA Notify မ့ၢ်အါထီၣ်န့ၣ် ဂ့ၤဒိၣ်ဝဲလၢကမၤစၢၤဒီသဒၢနၤ ဒီးနပှၤတဝၢန့ၣ်လီၤ.

တၢ်သံကွၢ်အဂၤလၢတၢ်သံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်

ယကဃုထံၣ်န့ၢ် ယတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါအမုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢ WA Notify အပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

လၢ iPhone အပူၤ-

 1. လဲၤဆူ Settings (တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤ)
 2. ဃုထၢ Exposure Notifications (တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) မ့တမ့ၢ် ထၢနုာ်လီၤ Exposure Notifications (တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) လၢ တၢ်ဃုကွၢ်အလီၢ် အပူၤ
 3. မုၢ်နံၤလၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါန့ၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ “You may have been exposed to COVID-19 (ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကဘၣ်ဒိလၢ COVID-19)”အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ

လၢ Android အပူၤ-

 1. အိးထီၣ် WA Notify အဲးပလံာ်က့ရှ့
 2. ဃုထၢ See Details (ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး)လၢ “Possible exposure reported (တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါသ့ဘၣ် တၢ်ပာ်ဖျါအီၤ)”အဖီလာ်
 3. မုၢ်နံၤလၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နဘၣ်ဒီးလၢတၢ်ဆါန့ၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ်အသးဖဲ “တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ် သဂၢၢ်ဒီးတၢ် ဆါသ့ၣ်သ့ၣ်” အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ
ယမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ်လၢ Washington State Department of Health (DOH) (Washington ကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤ). ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

DOH ဆှၢတၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢတၢ် ကွဲးအီၤဆူပှၤကိးဂၤဒဲး လၢအအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 အဂီၢ် ဒ်သိးပှၤစူးကါ WA Notify တဖၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ကသ့ချ့ချ့ဒီး လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါမံၤဆူပှၤစူးကါတၢ်အဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါသ့ န့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အံၤဒီးဃုကွၢ်လၢတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤလီၤဂာ်ဒီးတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢဖုၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါခံမံၤလိာ်န့ၣ် လိၣ်လၢနကထိးဒၣ်ထဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် စံၢ်ပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢ လံာ်ပရၢဖုၣ်အပူၤ ဒီးပိာ်ထွဲတၢ်မၤအဆီတဖၣ်လၢ WA Notify ဒ်သိးကဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါတၢ်အဂၤတဖၣ် လၢတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဘၣ်ဒိ သ့လၢတၢ်ဆါအဂီၢ် လၢတၢ်တပာ်ဖျါနမံၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ယမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤယ WA Notify တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ဆူကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

DOH သးအိၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ဃး WA Notify မၤတၢ်ဂ့ၤထဲလဲၣ် အဃိဒီးပမၤတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ပီး တၢ်လီအပူၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် လၢနကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤန WA Notify တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ် တၢ်ဒီသဒၢဒံးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ် ကျိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် တၢ်တထၢဖှိၣ်ဒီးတရၤလီၤအီၤဘၣ် ဒီးကျဲတအိၣ်နီတဘိ လၢကဃုထံၣ်ပာ်ပနီၣ် နၤဘၣ်. ထဲ DOH ဧိၤနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤသ့ ထဲဒၣ်ဖဲကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ပှၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်အၢၣ် လီၤအီလီၤလၢကဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢကဆှၢခီလီၤနတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ်, တၢ်ဒီသဒၢဒံးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ခူသူၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ် ကျိၤန့ၣ် တၢ်တထၢဖှိၣ်ဒီးတရၤလီၤအီၤဘၣ် အဃိဒီးကျဲတအိၣ်နီတဘိလၢကဃုထံၣ်ပာ်ပနီၣ်နၤဘၣ်. ထဲ DOH ဧိၤထံၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤသ့, လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢ WA Notify. န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကသ့ၣ်ညါတၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်အဒိအံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဒိးန့ၢ် Exposure Notifications ခီဖျိ WA Notify ပှၤစူးကါတၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤ သးအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအစံၢ်လီၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢကဟးဃုသ့ၣ်ညါပှၤတဖၣ်အဲၣ်ဒိးကွၢ်ထံဆိကမိၣ်ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢမၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 ဘၣ်ဆၣ်တအိၣ်ဘူးထဲန့ၣ်ညါဘၣ် မ့တမ့ၢ် တယံာ်တလၢကဲၢ်ဆိးလၢပှၤတဂၤလၢအ အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးတၢ်ဆါလၢတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကကွၢ်ထံဆိကမိၣ်တၢ်အကျိၤအကျဲလၢအဆၢတဲာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဆါ လၢ WA Notify အပူၤအံၤတၢ်ကြၢး မၤဘၣ်လိာ်အီၤဧါန့ၣ်လီၤ.
ဖဲယစူးကါ WA Notify လၢယ iPhone လီတဲစိအဖီခိၣ် သ့အခါ, ယကြၢးအိးထီၣ် မ့တမ့ၢ် အိးထီၣ် " Availability Alerts ("တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ် အိၣ်") နီၣ်ဆီၣ်ဧါ.

နမၤပံာ်ဃာ်န့ၣ်သ့ဝဲလီၤ. တၢ်အံၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢနကအိးထီၣ်တၢ်အံၤဖဲနမ့ၢ်လဲၤတၢ်လၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်အချၢ လၢတၢ်ဆၢ ကတီၢ်တကတီၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲ Availability Alerts (တၢ်ဒိးန့ၢ်သ့တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်)န့ၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်ဝဲအခါ နဒိးန့ၢ်သ့တၢ်ဘိး ဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဖဲနလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤ လၢအဟ့ၣ်ဝဲတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအပီးအလီ ဒ်သိး WA Notify န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး iPhone န့ၣ် နထၢနုာ်ဟီၣ်ကဝီၤသ့အါကလုာ် ဘၣ်ဆၣ်ထဲဟီၣ်ကဝီၤတခါန့ၣ်ကမၤတၢ်လၢအဆၢကတီၢ်တကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်ထုးထီၣ်ကွံာ်ဟီၣ်ကဝီၤလၢတခါလၢဟီၣ်က ဝီၤအသီတခါ ကမၤတၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Android လီတဲစိတ ဖျၢၣ်န့ၣ် နထၢနုာ်တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအဲးပလံာ်က့ရှ့ ဒ်သိး WA Notify လၢကီၢ်စဲၣ်တဘျုးဘ့ၣ်အပူၤသ့ ဘၣ်ဆၣ် ထဲအဲးပလံာ်က့ရှ့လၢအစူးကါ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ကျိၤကျဲပီညါလၢ အဘၣ်လိာ်ဒီး WA Notify န့ၣ်ကမၤတၢ်ဖဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်န့ၣ် လီၤ.

မ့ၢ်ပဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဒ်သိး ပကသူ WA Notify ဧါ.

မ့ၢ်လီၤ. တၢ်စူးကါ WA Notify အံၤအပှ့ၤကလီဒီးဒ်တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ်လီၤ. နဟးထီၣ်ကွံာ်လၢအီၤအဆၢကတီၢ်တပူၤလၢ်လၢ်သ့နဲန့ၣ်လီၤ. နကမၤတၢ်ဝဲန့ၣ်အဂီၢ်, ကးတံာ်အဲးပလံာ်က့ရှ့ဝဲန့ၣ် လၢ iPhone မ့တမ့ၢ် မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤလၢ Android လီတဲစိယိယိဖိတက့ၢ်. နဟး ထီၣ်ကွံာ်တဘျီဃီန့ၣ် ကယဲၢ်နီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်ခဲလၢာ် လၢလီတဲစိပၢၤဃာ်တဖၣ် လၢပှၤစူးကါတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဘူးတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤ ဒီးနဟံးန့ၢ်မၤဖျါက့ၤအီၤတသ့ဘၣ်.

WA Notify အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအလူၤပိၥ်ထီၣ်ပခီၣ်လီၢ် app ဧါ.

တမ့ၢ်ဘၣ်. WA Notify တပိာ်ထွဲကွၢ်ကီ မ့တမ့ၢ် လူၤကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤလၢနအိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဒီးအီၤတဖၣ်, အဃိတၢ်အံၤတ မ့ၢ် “တၢ်ပိာ်ထွဲကွၢ်ကီတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါ”ဘၣ်. တၢ်ပိာ်ထွဲကွၢ်ကီတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအမၤကွၢ် အသးဒီးအစၢဖျါ လၢအိၣ်ဒီး COVID-19 လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပီးတၢ်လီအံၤ တထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ်တခီလဲနီၢ် တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤနီတမံၤဘၣ်အဃိ နအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒိတ့ၢ်လၢမတၤမတၤလဲၣ်န့ၣ် ပှၤကသ့ၣ်ညါအဂီၢ်ကျဲတအိၣ်ဘၣ်.

"တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်" တ့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါကဲထီၣ်ဝဲ ဖဲလၢနဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်သကိးဒီးပှၤလၢအစူးကါ WA Notify လၢလၢခံ အိၣ်ဖျါလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 န့ၣ်လီၤ. ကပာ်ပနီၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတမံၤအဂီၢ် WA Notify စူးကါဝဲ အဲ(လ)ကိရံးသၢၣ်တမံၤ လၢပဃုထံၣ် ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် လၢအရၤလီၤသ့ COVID-19 လၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢအယံၤပူၤဖျဲး အဃိဒီးတလိၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်နၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. WA Notify ကဆှၢ နၤတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဖဲနတၢ်ရ့လိာ်ဒီးပှၤစူးကါတၢ်အဂၤတဂၤန့ၣ် ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီးယံာ်ဝဲတုၤ DOH နာ်ဝဲလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်လၢ ကရၤလီၤ COVID-19 သ့အခါန့ၣ်လီၤ. အဲ(လ)ကိရံးသၢၣ်အံၤ ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါခိၣ်တဖၣ် ဘှီဘၣ်လိာ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤကဲထီၣ်အသးသ့ ဖဲလၢ WA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်လဲၣ်.

ဖဲလၢWA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢနလီတဲစိအံၤ ကတဲဖျါနၤ websiteဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လၢ လၢတၢ်လၢနကြၢးမၤခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၥ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီး မ့ၢ််နကဘၣ်တၢ်သမံသမိးနၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ််းကျိၤလၢ နကကွၢ်ထွဲလီၤနသးဒီး ဒီတဒၢနသးဒီး တၢ်အဂံၢ်ထံးလၢ ကစံးဆၢနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢနကမၤဒီးလူၤပိၥ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ website အပူၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ.

ယမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covd-19 ဒီး မ့ၢ်ပှၤဂၤသ့ၣ်ညါဝဲသ့ဧါ.

တသ့ဘၣ်. WA Notify အံၤ တပၥ်ဖျါနဂ့ၢ်နကျိၤနီတမံၤဆူပှၤဂၤနီတဂၤဘၣ်. ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ် ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ထဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဒီးအီၤလၢအပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် အိၣ်ဖျါဝဲလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 န့ၣ်လီၤ. ပှၤဝဲန့ၣ်မ့ၢ်မတၤလဲၣ် ဒီးတၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါကဲထီၣ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တမ့ၢ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်.

မ့ၢ်ပဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲဒ်သိး ပကသူ WA Notify ဧါ.

WA Notify အံၤမ့ၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အခီလီန့ၣ်လီၤ.

WA Notify အံၤ ကမၤစၢၤ Washington လီၢ်ခၢၣ်သးကဝီၤဒ်လဲၣ်.

တၢ် မၤလိဃုထံၣ် လၢ University of Washington မၤဝဲ (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ)ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ ပှၤလၢအစူးကါတၢ်ဘၣ်ဒိလၢ တၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါမ့ၢ်အါထီၣ်န့ၣ် တၢ်န့ၢ်အဘျုးအါထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်အစၢတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ WA Notify အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတ့ၢ် လံ ပှၤသးသမူ 40 တုၤ 115 ဒီးဘၣ်တဘၣ်ကတြီဆၢတ့ၢ်လံ 5,500 COVID-19 တၢ်ဆါတၢ်ကဲထီၣ်တဖၣ် ဖဲအခီၣ်ထံးလွံၢ်လါ လၢတၢ်စူး ကါတ့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အဒိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်လၢ ပှၤနီၣ်ဂံၢ်စှၤဂၤလၢအစူးကါ WA Notify ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ် ကမၤစှၤလီၤ COVID-19 တၢ် ဆါဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်တဖၣ် ဒီးအုၣ်အသးလၢ WA Notify မ့ၢ် တၢ်ပီးတၢ်လီလၢအစဲၣ်နီၤ လၢကဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါတၢ်ရၤ လီၤသးန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ကမၤတၢ်ဖဲယမ့ၢ်ဟးလၢကီၢ်စဲၣ် အချၢဧါ.မ့ၢ်.

မ့ၢ်လီၤ. နမ့ၢ်လဲၤဆူကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်လၢအိၣ်ဒီး အဲး(ပ)လၢအစူးကါဝဲ Google/Apple စဲးဖီကဟၣ်ကူၣ်သ့ဒ်သိးသိး (ထဲအဲကလံးကျိာ်)န့ၣ်, နလီ တဲစိကခီလဲနီၣ်ဂံၢ်ခူသူၣ်တဖၣ် ဒီးပှၤစူးကါတၢ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ဝဲန့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တလိၣ်လၢနကဆီတလဲတၢ်တမံၤမံၤ လၢနလီတဲစိ တၢ်ဆီ လီပာ်လီၤန့ၣ်ဘၣ်. နမ့ၢ်သုးနသးဆူ ဝၣ်ၡ့ၣ်တၢၣ် အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ယံၥ်ဒီး နကြၢးမၤသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လီၢ်ကဝီၤအသီ ဒ်သိးနကန့ၢ်ဘၣ် လီၢ်က ဝီၤအတၢ်မၤစၢၤဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါတဖၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ကဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤဂၤအဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံၥ်ထဲလဲၣ်.

ပှၤစူးကါတၢ်ဖိလၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ်ဒီး COVID-19 ခီဖျိပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အဂၤတဂၤန့ၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ 24 နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲပှၤစူးကါတၢ် ဖိလၢအိၣ်ဒီး COVID-တၢ်ဆါတဂၤ မၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်လၢတပာ်ဖျါ အမံၤအသၣ်ဘၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢ WA Notify သ့စ့ၣ်ကီးဧါ.

ပှၤစူးကါတၢ်တဖၣ် လၢအအိၣ်ဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ကဒိးန့ၢ်ဝဲ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအိၣ်ဖျါထီၣ် ဒီးလံာ်ပရၢဖုၣ်ခံမံၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါအဘျီတဖၣ်အဘျီန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤ ကိးဘျီဒဲးလၢအ ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covidဒီး မ့ၢ်ပကဘၣ်တဲ WA Notify ဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၤကွၢ်အစၢမ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ပှၤတဂၤဂၤလၢ DOH မ့တမ့ၢ် နအိၣ်ဆိးအလီၢ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီဆူၣ်ချ့အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါက ဆဲးကျိးနၤဒီး, ကသံကွၢ်နၤလၢမ့ၢ်နစူးကါ WA Notify ဧါန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်စူးကါအီၤန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကဆှၢန့ၢ်နၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါဒီးမၤစၢၤနၤလၢနကပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢနကထၢနုာ်တၢ်အံၤဆူ WA Notify န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ယဲာ်ဘျးစဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ် တၢ်တစၢဃာ်အီၤလၢနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. DOH ဆှၢလံာ်ပရၢဖုၣ် ဒီး/မ့ တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဘျီဆူ လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ် လၢဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ ပှၤလၢအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

DOH န့ၣ်ကျဲတအိၣ်လၢကသ့ၣ်ညါ ပှၤလၢကဒိးန့ၢ် WA Notify တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် ဖဲနပိာ်ထွဲတၢ်မၤအ ဆီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ် တပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးနၤနီတမံၤဘၣ်. ဒ်ပှၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဝဲသ့ၣ်အစၢတဖၣ်လၢ WA Notifyအပူၤဒံးအါန့ၣ်, ပဒီ သဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါရၤလီၤသးန့ၢ်ဒံးဂ့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမၤကွၢ်နသးအစၢမ့ၢ်ဟဲထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ ဒီးလၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒံးလၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ တၢ်မၤကွၢ်အစၢတဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤန့ၣ်, ကွၢ် “ဖဲနနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤကွၢ်ပာ်ဖျါလၢနအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါန့ၣ် ကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤဒ်လဲၣ်” သနၢၣ်လၢ ကဘျံးပၤအံၤအဖီခိၣ် လၢတၢ်မၤအဆီတဖၣ်လၢကဃ့ထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ပျၢၤလံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ် ဒ်သိးကပာ်ဖျါခူသူၣ်နဲ ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်ဘၣ် ထွဲဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့န့ၣ်တက့ၢ်.

ပမ့ၢ်တ့ၢ်လီၤ WA Notify လီတဲစိဒီး ပကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤလိၣ်ဝဲဖဲ:

 1. ယမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covd-19
 2. နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နဲစ့ၢ်ကီးနကဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.

တၢ်မၤကွၢ်အစၢမ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ပှၤတဂၤဂၤလၢ DOH မ့တမ့ၢ် နအိၣ်ဆိးအလီၢ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီဆူၣ်ချ့အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ကဆဲးကျိးနၤဒီး, ကသံကွၢ်နၤလၢမ့ၢ်နစူးကါ WA Notify ဧါန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်သူန့ၣ်, အဝဲ သ့ၣ်ကဆှၢန့ၢ်နၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါဒီးမၤစၢၤနၤလၢနကပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ် တဖၣ်လၢ နကထၢနုာ်တၢ်အံၤဆူ WA Notify န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ဘျးစဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် တစဲဘူးဒီးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်န့ၣ် လီၤ. DOH ကျဲတအိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ကသ့ၣ်ညါနီတစဲးလၢမ့ၢ်မတၤဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါခီဖျိ အဲး(ပ) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ် ဃးဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ ဖဲနပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ် ဃးဒီးနၤနီတမံၤဘၣ်. ဒ်ပှၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဝဲသ့ၣ်အစၢတဖၣ်လၢ WA Notifyအပူၤဒံးအါန့ၣ်, ပဒီ သဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါရၤလီၤသးန့ၢ်ဒံးဂ့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဖျါလၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ ဒီးလိၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ်န့ၣ် ကွၢ် “ကဘၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤအဂၤတဖၣ် ဖဲနနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤကွၢ်အိၣ်ဖျါလၢနအိၣ်ဒီး COVID-19 အခါဒ်လဲၣ်” သနၢၣ်လၢ ကဘျံးပၤအံၤအဖီခိၣ် လၢတၢ်မၤအဆီတဖၣ်လၢ ကဃ့ ထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ပျၢၤလံာ်ဖျၢၣ်ခူသူၣ် ဒ်သိးကပာ်ဖျါခူသူၣ်နဲ ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါ ကဲထီၣ်သ့န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်သူစွဲ WA Notify အံၤ မၤလၢၥ်ကလီတဲစိ အဂံၢ်ဒီး ဟံးန့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢ dataအဂီၢ် အါဝဲဧါ.

တအါဝဲဘၣ်. တၢ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သးအတမၤဘၣ်ဒိ လီတဲစိ အဂံၢ်ဒီး တၢ်လီၢ်လၢ dataအဂီၢ် ဖဲပမ့ၢ်သူ Bluetooth Low Energy technology န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ လီၤဂာ်လၢ WA Notify အံၤ စူးကါဘဲးထြံၣ်အါမးလဲၣ်.

အနီၢ်ကီၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. ဘဲးထြံၣ်လၢနစူးကါအီၤလၢနပီးလီအဖီခိၣ် ဒုးနဲၣ်ဘဲးထြံၣ်အမျး ကယၤလၢအစူးကါ အသးလၢတသီစုာ် စုာ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး အဲး(ပ) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒ်အမ့ၢ်WA Notify န့ၣ်လီၤ. အဲးပလံာ်က့ရှ့ဒီးအပီးအလီအါတက့ၢ်န့ၣ် တမၤတၢ်ဒီနၤညါ ဘၣ်. WA Notify စ့ၢ်ကီးတမၤတၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အံၤသမံသမိး နီၣ်ဂံၢ်လၢ တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤတသ့တဖၣ်ကိးစှၤနၣ်ရံၣ် တဘျီ လၢကဘၣ်လိာ်ဒီးပှၤစူးကါ တၢ်ဖိလၢအမၤကွၢ် အသးဒီးအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးတၢ်အံၤဟ့ၣ်ပလီၢ်နၤကသ့ဒီး တၢ်ဘၣ် သဂၢၢ် ဒီးတၢ်ဆါတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ, အဒိ, အဲး(ပ)အဂၤတဖၣ်မ့ၢ်တမၤတၢ်ဖဲနမံအခါန့ၣ်, WA Notify ကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်စူး ကါဘဲးထြံၣ်အမျးကယၤအါအါဖဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲအခီပညီတမ့ၢ်ဝဲလၢ WA Notify စူးကါဝဲဘဲးထြံၣ်အါမးဘၣ်. မ့ၢ်ဝဲဘဲးထြံၣ်အဂံၢ်ဆံးကိာ်လၢအသူဝဲအပူၤ မျးကယၤအအါဝဲန့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိး WA Notify အံၤကမၤတၢ်အဂီၢ် လိၣ်ပအိးထီၣ် Bluetooth ဧါ.

မ့ၢ်. WA Notify အံၤ ဘၣ်ထွဲဒီး Bluetooth Low Energyအဃိ Bluetoothအံၤ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုထံၣ်ဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ကပိၥ်ကပၤအဂီၢ်လီၤ.

မ့ၢ်လိၣ်လၢပကဘၣ်အိးထီၣ် လီတဲစိ ဒ်သိး WA Notify အံၤ ကမၤတၢ်အဂီၢ်ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်. WA Notify အံၤမၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်ခံသ့ဝဲလီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ဆီၣ်ထွဲလီတဲစိၤချုးစိၤအလီၢ်လံၤတဖၣ်ဧါ.

ပှၤစူးကါလီတဲစိ iPhone တဖၣ် စူးကါ WA Notify သ့ဖဲနတၢ်မၤ အကျဲသနူလၢအမၤတၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ-

 • iOS အကလုာ် 13.7 မ့တမ့ၢ် လၢခံကတၢၢ် (လၢ iPhone 6s, 6s Plus, SE မ့တမ့ၢ် အသီတဖၣ်အဂီၢ်)
 • iOS အကလုာ် 12.5 (လၢ iPhone 6, 6 plus, 5s အဂီၢ်)

ပှၤလၢအသူ Android တဖၣ်စူးကါ WA Notify သ့ဖဲ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး န Android လီတဲစိလၢအအိၣ်ဒီး Bluetooth Low Energyဒီး Android အကလုာ် 6 (API 23) ဒီးဆူအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယသးကဘၣ်အိၣ် 18 နံၣ်လၢကစူးကါ WA Notify ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်. WA Notify တသ့ၣ်ညါဒီးတသမံသမိးနသးအနံၣ်အလါဘၣ်.

မ့ၢ် techonology/ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တခါအံၤ ပသူအီၤသ့လၢ ပမ့ၢ်သူ လီတဲစိဒီး ပှၤဂၤသ့ဧါ.

WA Notify တဲဝဲတသ့လၢ မမ့ၢ်မတၤမတသူလီတဲစိ ဖဲလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ထံၣ်လၢ တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့ ဘၣ်. နမ့ၢ်သူလီတဲစိဒီးပှၤတဂၤဂၤဒီး ပှၤလၢအသူလီတဲစိအံၤ လိၣ်ဝဲလၢ ကလူၤပိၥ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်နဲၣ်ကျဲဒီး WA Notify မ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ် COVID-19 တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ.

ယမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ်, ဒီးပှၤလၢတၢ်မၤကွၢ်အီၤန့ၣ်မ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပှၤစူးကါ WA Notify လၢအမၤကွၢ်အသးဒီး အစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ကြၢးမၤပိာ်ထွဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤ အဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါသ့ၣ်သ့ၣ်လၢတပာ်ဖျါအမံၤအသၣ် အဃိဒီးနကြၢးပာ်မၢ်ကွံာ်တၢ်ကစီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါတမံၤလၢ်လၢ်လၢအခီပညီတအိၣ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နဟံၣ်ဃီမ့တမ့ၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ် မ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါ WA Notify, တၢ်မၤကွၢ်အစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ, ဒီးလိၣ်ဒံးဝဲလၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ အစဲလၢ WA Notify အပူၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပိာ်ထွဲတၢ်မၤအဆီတဖၣ်လၢ “ကဘၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤအဂၤတဖၣ် ဖဲနတၢ်မၤကွၢ် နီၢ်ကစၢ် အစၢဖျါလၢနအိၣ်ဒီး COVID-19” သနၢၣ်လၢကဘျံးဝဲအံၤန့ၣ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်ပစူးကါ WA Notify သ့လၢပီးလီဒ်သိး iPads မ့တမ့ၢ် smart နၣ်ရံၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်သ့ဧါ

တသ့ဘၣ်. တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့အတၢ်ဒုးပလီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အီၤထဲလၢ လီတဲစိတဖၣ် အဂီၢ်ဒီး တမ့ၢ်လၢ iPad ဒီး စမး(ထ) နၣ်ရံၣ်အဂီၢ်ဘၣ်.

Washington လီၢ်ကဝီၤအံၤမ့ၢ် အသုးကျဲၤတၢ်ဒ်သိး ပှၤလၢ တသူလီတဲစိတဖၣ်အဂီၢ် အကန့ၢ်ဘၣ်တၢ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

WA Notify တမ့ၢ်ဝဲတၢ်ပီးတၢ်လီအဂၤတခါလၢ မၤစၢၤဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လူၤထွဲခီၣ်လီၢ်ဒီး တၢ်ဂုၤဂၤတဖၣ် အံၤကဲဘျုးလၢ ပှၤလၢအအိၣ်လၢ Washington အဂီၢ် တကးဒံးဘၣ်ပှၤလၢအတသူ လီတဲစိအဂီၢ် စ့ၣ်ကီးလီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢကပတုာ် COVID-19 အတၢ် ရၤလီၤအသး, ဒီးထီဃာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်, နီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး, ဒီး ပာ်ပနီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လိာ်သးအနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအဂၤတဖၣ်ပှၤဂၤဒဲးပတုာ် COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်အ Lifeline program (တၢ်မၤပူၤဖျဲးသမူတၢ်တိာ်ကျဲၤ) ဟ့ၣ်လီၤတလါတဘျီလီတဲစိကဒွဲစရီခြဲးဒ့းလၢ ပှၤလၢအကံၢ်အစီတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤလၢအနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤ wireless တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ကဟ့ၣ်လီၤ စ့ၢ်ကီး လီတဲစိချုးစိၤလၢအကလီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤ, လၢအကံၢ်အစီတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး, ကပတံထီၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤ wireless တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ် (ထဲအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ).

Washington ထုးထီၣ်ရၤလီၤ WA Notify လၢအါန့ၢ် 30 ကျိာ် အပူၤ, ဘၣ်မနုၤအဃိယထံၣ်ထဲတၢ်အံၤအိၣ်လၢအဲကလံးကျိာ်အပူၤဒီးစပ့ၣ်ကျိာ်အပူၤ လၢ Google Play store အပူၤလဲၣ်.

WA Notify မၤတၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢကျိာ်လၢ တၢ်ပာ်အီၤ အသံအမံလၢ ပှၤစူးကါတၢ်အလီတဲစိအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. WA Notify အ ဒိအိၣ်ထဲတခါဧိၤ, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တခါလၢ်လၢ်, အဒိ – ကဖျါထီၣ်လၢ ပှၤစူးကါတၢ်ဖိအကျိာ်လၢအဘၣ်သးဝဲလၢ အအါန့ၢ်ကျိာ် 30 ကျိာ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ထဲလဲၣ်လၢ ယကထိးလီၤတၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် မၤဟူးဂဲၤထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲထဲလဲၣ်.

နတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲနဒိးန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆှၢ တၢ်ကစီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢကမၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ် တဖၣ်လၢကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ပှၤအဂၤတဖၣ်လၢ WA Notifyအပူၤန့ၣ်လီၤ. နစံၢ်လီၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် စံၢ်လီၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ် ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်၀ဲန့ၣ်အတီၢ်ပူၤမ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်, နဃ့ထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်လၢ WA Notify အပူၤသ့ခီဖျိမၤ ပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ "နကဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲပှၤအဂၤဒ်လဲၣ်ဖဲနဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဖဲနမၤကွၢ်နသးလၢနနီၢ် ကစၢ်၀ံၤ"အသနၢၣ်ဖဲ ကဘျံးအံၤအဖီခိၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. နဃ့စ့ၢ်ကီးတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ယဲၤဘျးစဲသ့နဲ ဖဲပှၤတဂၤဂၤလၢ DOH မ့တမ့ၢ် နလီၢ်ကဝီၤဆူၣ်ချ့ပှၤအိၣ်စိအိၣ်ကမီၤ ဆှၢန့ၢ်နၤန COVID-19 တၢ်မၤကွၢ်အစၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ Washington ရ့ထၢဝဲ တၢ်ဘှါၡဲကျဲတဘိအံၤ လဲၣ်.

Washington ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲပၢဆှၢတၢ်အဖု, လၢအပၣ်ဃုာ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီး ကမျၢၢ်တၢ်သဘျ့ၦၤစဲၣ်နီၤတဖၣ် ဒီးၦၤ တဝၢဖိအါဂၤ လၢကကွၢ်ကဒါက့ၤ Apple/Google တၢ်ဘၣ်ဒိလၢတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်မၤကျဲန့ၣ်လီၤ. ကရၢအံၤဟ့ၣ် ကူၣ်ဟ့ၣ် ဖးတ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်လၢ အခီၣ်ထံးသူၣ်ထီၣ်အသး လၢခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢ နဲၣ်ဖျါတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့, အိၣ်ဒီးတၢ်ဒီ သဒၢ တၢ်ဂ့ၢ် ထၢဖှိၣ်လၢအဂၢၢ်အကျၢၤ ဒီး ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.