WA Notify လီတဲစိအဲးပ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်အဂ့ၢ်

WA Notify (WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) {ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအီၤဒ် Washington Exposure Notifications (Washington တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ် ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ)} မ့ၢ်ဝဲတၢ်ပီးတၢ်လီကလီလၢအမၤတၢ်လၢလီတဲစိချုး စိၤအဖီခိၣ် လၢအဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါတၢ်တဖၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ်ဒီး COVID-19 လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ် နီၤလီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ်လၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤဒီ းပှၤတသ့ၣ်ညါလၢနမ့ၢ်မတၤ မ့တမ့ၢ် ပိာ်ထွဲထီၣ်နခံလၢနလဲၤဆူတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယကထၢနုာ် WA Notify ဆူယလီတဲစိအပူၤဒ်လဲၣ်.

Image
Apple logo

လၢ iPhone အပူၤန့ၣ်, အိးထီၣ် Exposure Notifications လၢ settings န့ၣ်တက့ၢ်:

 • လဲၤဆူ Settings တက့ၢ်.
 • သုးလီၤဆူ Exposure Notificationsတက့ၢ်.
 • စံၢ်လီၤ “Turn On Exposure Notifications” တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ United States တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ Washington
Image
Android logo

လၢ Android လီတဲစိန့ၣ်:

 • လဲၤဆူ Google Play Store
 • ထုးလီၤဟံးန့ၢ် WA Notify အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

လၢ Android မ့တမ့ၢ် iPhone အဖီခိၣ်, ဒိ QR နီၣ်ဂံၢ်-

WA Notify QR code

တၢ်အံၤမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်.

ဖဲနအိးထီၣ် WA Notify, န့ၣ်ႇ နလီတဲစိခီလဲလိာ် တၢ်ကတိၤခူသူၣ်တဖၣ် လၢ အမၤဒၣ်အသး လၢအမံၤတဖျါဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနကပၤအလီတဲစိတဖၣ် လၢအအိးထီၣ်စ့ၣ်ကီး WA Notify န့ၣ်လီၤ. အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ စူးကါ နီၢ်တဂၤ-တၢ်ပၢၤဃာ် Bluetooth ဂံၢ်သဟီၣ်အစှၤ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကျိၤအကျဲပီညါ လၢကခီလဲလိာ် နီၣ်ဂံၢ်တစိၢ်တလီၢ်တဖၣ် လၢတ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ်လၢ်ဘၣ်ဃးဒီးနၤန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လဲၤဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢအစူးကါ WA Notify အဂၤတဂၤလၢအပူၤကွံာ်ခံနွံ ဖဲတၢ်မၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 အဂီၢ်ဒီးမၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ် တဖၣ်လၢကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါပှၤအဂၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါမံၤသၣ်ဘၣ်, ဒီးနက မၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါမံၤသၣ်လၢ နအိၣ်တ့ၢ်ဒီးတၢ်ဘၣ် သဂၢၢ်လၢအမၤအသးသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကပျဲနၤလၢ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကဟုကယာ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤချ့ချ့ဒီးမၤစၢၤ တြီနၤလၢ တၢ်ရၤလီၤ COVID-19 ဆူၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနခိၣ်ဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤ.

အလိၣ်ကရံၣ်သၢၣ်(မ) မၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွးလၢ ကသ့ၣ်ညါတၢ်မၤအသးတဖၣ်လၢ အရၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါတဖၣ်သ့လၢပှၤအဂၤတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤ လၢအပူၤဖျဲး မ့တမ့ၢ် တယံၤကဲၣ်ဆိးတဖၣ်လၢနတလိၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. WA Notify ကဟ့ၣ်ပလီၢ်ထဲဒၣ်ဖဲ နမ့ၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါသ့အခါဧိၤ န့ၣ်လီၤ. အဃိတၢ်တမၤန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

WA Notify န့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့အါန့ၢ်ကျိာ် 30 ကျိာ် ဒီးဒ် ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲ Washington တဖၣ်မၤန့ၢ်အီၤတၢ်ပီးတၢ်လီအံၤအါအါသ့အသိးန့ၣ်လီၤ.

WA Notify Flow Chart in Karen - Click to Read as PDF

ပှၤလၢမၤကွၢ် COVID-19 တၢ်ဆါလၢဟံၣ်ဒီးအစၢမ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢ တၢ်ဆါအိၣ်လီၤန့ၣ်ကဘၣ်ပတံထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၢ်ဂံၢ်ဒ်လဲၣ်

ပှၤဆိးကါWA Notify(WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) တဖၣ်လၢအပှ့ၤတၢ်မၤကွၢ်အပီးအလီ လၢကျးတဖၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်အတၢ်ကွဲးတပာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်အစၢထွးထီၣ်လၢအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ် ပတံထီၣ်၀ဲတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအနီၢ်ဂံၢ်ခီဖျWA Notify. အပူၤသ့န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်ခီဖျိတၢ်အပီးအလီအဂီၢ်:-

Android-

 • အိးထီၣ် WA Notify ဒီးဃုထၢ“Share your test result to help stop the spread of COVID-19(လၢတၢ်မၤစှၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါအတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အဂီၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢယတၢ် မၤကွၢ်တၢ်ဆါအစၢန့ၣ်လီၤ)”န့ၣ်တက့ၢ်
 • ဃုထၢ“Continue(ကလဲၤဆူညါ)”မ့ၢ်၀ံၤဒီးဃုထၢ “I need a code(ယလိၢ်ဘၣ်နီၢ်ဂံၢ်လီၤ)” န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဒၢနုာ်လီၤနလီတဲစိအနီၢ်ဂံၢ်လၢအဆိးကါ WA Notify ဃုာ်ဒီး နံၤသီလၢတၢ်ဆါအစၢထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးCOVID-19တၢ်ဆါတက့ၢ်.
 • ဃုထၢ “Send Code(ဆှၢလီၤနီၢ်ဂံၢ်)”.န့ၣ်တက့ၢ်.

iPhone-

 • လဲၤဆူ Settings(တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤ) ဒီးအိးထီၣ် တၢ်ဘၣ်ယိာ်အလီၢ်အတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ Exposure Notifications(တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ) န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ “Share a COVID-19 Diagnosis(ကဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ COVID-19တၢ်ဆါအဂ့ၢ်)” န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဃုထၢ “Continue(ကလဲၤဆူညါ)”မ့ၢ်၀ံၤဒီးဃုထၢ“Didn’t get a code?(တဒိးန့ၢ်ဘၣ်နီၢ်ဂံၢ်ဒံးဘၣ်ဧါ.) Visit WA State Dept of Health Website(နုာ်လီၤကွၢ်လၢ WA ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤပှာ်ယဲၤဘျးစဲ)” န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဒၢနုာ်လီၤနလီတဲစိအနီၢ်ဂံၢ်လၢအဆိးကါ WA Notify ဃုာ်ဒီး နံၤသီလၢတၢ်ဆါအစၢထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးCOVID-19တၢ်ဆါတက့ၢ်.
 • ဃုထၢ “Continue(ကလဲၤဆူညါ) န့ၣ်တက့ၢ်.

နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအလံာ်ဒီးတၢ်ကွဲးမဲးဆ့းဃုာ်ဒီး တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢနဂီၢ်လီၤ. နလိၣ်ထိးဘၣ်ထဲဒၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် စံၢ်လီၤပှာ်ဘျး စဲလၢတၢ်ကွဲးတၢ်ကစီၣ်အပူၤ ဒီးမၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အမံၤ ဆူပှၤစူးကါတၢ်အဂၤလၢကဘၣ် သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနဃ့ထီၣ်နတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်လၢ WA Notify , အပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ, ကိးကီၢ်စဲၣ် COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ ဖဲ, 1-800-525-0127, ၀ံၤဒီးစံၢ်လီၤ #, လၢကပာ်ဖျါထီၣ် နတၢ်မၤကွၢ်လၢအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါဆူ Department of Health (DOH တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ)တက့ၢ်.

နပတံထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအနီၢ်ဂံၢ်မ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်လၢ WA Notify, အပူၤဘၣ်ဒီးဆဲးကျိးဆူထံကီၢ်ဂ့ၢ်ဂီၤအူလီတဲစိ ဘၣ်ဃးဒီးခိ၀ံး-၁၉တၢ်ဆါ, COVID-19 1-800-525-0127,မ့ၢ်၀ံၤဒီးစံၢ်လီၤ#န့ၣ်တက့ၢ်,မ့ၢ်၀ံၤဒီးပျဲဂ့ၢ်ဂီၤအူ အပှၤမၤတၢ်ဖိလၢကသ့ၣ်ညါနၤလၢနမ့ၢ်ပှၤဆိးကါ WA Notify တဂၤန့ၣ်တက့ၢ်. လီတဲစိဝဲန့ၣ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကဟ့ၣ်လီၤနၤလၢ တၢ်သမံထံပာ်ဂၢၢ်ပာ် ကျၢၤအတၢ်ဘျးစဲ (verification link) ဒ်သိးနစူးကါဝဲလၢတၢ်ဒုးပလီၢ်ဃုာ် ဝဲဒၣ် WA Notify ပှၤစူးကါတၢ်ဖိအဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ် လံဝဲဒီးတၢ်ဆါဃၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်သးလၢဟံၣ်အစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး COVID-19တၢ်ဆါဃၢ်အ ကျိၤအကျဲတဖၣ်

ပှၤလၢအပှ့ၤတၢ်မၤကွၢ်ပီးလီအစူၣ်လၢကသံၣ်ကျး ဒီးဒိးန့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်လၢအစၢဖျါလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ကြၢးကိးကီၢ်စဲၣ် COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိဖဲ, 1-800-525-0127 ၀ံၤဒီးစံၢ်လီၤ # (စံၢ်လီၤ 7 လၢစပ့ၣ်ကျိာ်), လၢအဆိအချ့ဖဲအ၀ဲသ့ၣ် ဒိးန့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်အစၢတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ကွၢ်ဖဲ Contact Us (ဆဲးကျၢပှၤ) ပှာ်ယဲၤကဘျံး လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိနၣ်ရံၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအိၣ်လၢတၢ်တဲကျိာ်ထံန့ၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဝံသးစူၤမၤနီၣ်ဃာ်လၢ- WA Notify မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး တၢ်ဆါ ဃၢ်အပိးလီတခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်တရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤဝဲလၢပှၤစူးကါတၢ်ဖိအတၢ်ထၢနုာ်လီၤဝဲဒၣ် အတၢ်မၤကွၢ်သးအစၢအဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယနီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤဘၢ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤဒ်လဲၣ်.

WA Notify အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ Google Apple တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး တၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကျိၤအကျဲအဖီခိၣ်, လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် အီၤလၢကဒီသဒၢနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤတၢ်လၢတၢ်စံၣ်စိၤဂံၢ်ထံးလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် မၤဖျါထီၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲတတီၤလၢ်လၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်, ဒီးတလိၣ်သ့ၣ်ညါလၢနမ့ၢ်မတၤ မ့တမ့ၢ် နအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ် လၢနကမၤတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိစူးကါထဲ Bluetooth တစိၢ်တလီၢ်ဖိထဲတစဲးဖိဧိၤန့ၣ်, နဘဲးထြံၣ်တလၢာ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ

တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်အံၤ နီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဘၣ်သးမၤကလီ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. ၦၤသူတၢ်ဖိတဖၣ် ဃုထၢဝဲလၢကပၣ်ဃုာ် မ့တမ့ၢ် ကဟးထီၣ်သ့ကိးဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဒီသဒၢ နီၢ်တဂၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်, လူၤပိၥ်ထွဲ WA Exposure Notificationsအတၢ်ပၥ်ဖျါလၢ နီၢ်တဂၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဂာ်ဒီးမနုၤလဲၣ်.

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအိၣ်ခံကလုာ်လၢနကမၤန့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ တၢ်ဘျးစဲတၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ. ပှၤစူးကါ WA Notify တဖၣ်လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ ကမၤန့ၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အံၤဒီးဃုကွၢ်လၢတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤလီၤဂာ်ဒီးတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်အံၤကမၤစၢၤဝဲဒ်လဲၣ်.

ဖဲအပူၤကွံာ် ဒ် University of Washington ဃုထံၣ်သ့ၣ် ညါတ့ၢ်အသိး (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) ဒီးဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ ဒ်ပှၤစူးကါတၢ် ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအါန့ၣ်, တၢ်န့ၢ်ဘျုးအိၣ်အါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အစၢပာ်ဖျါထီၣ်လၢ WA Notify ပာ်ကီၤ 40-115 တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤမူလၢတၢ် ပျၢ်လီၤအီၤတဘျီဃီဒီး ဒီသဒၢ 5,500 COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ဖဲအခီၣ်ထံးလွံၢ်လါ လၢတၢ်စူးကါတ့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အဒိ ဒုးနဲၣ်လၢ ပှၤစှၤဂၤစူးကါ WA Notify မၤစှၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်တဖၣ်, ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢ WA Notify မ့ၢ် တၢ်ပီးတၢ်လီလၢအစဲၣ်နီၤ လၢကဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါတၢ်ရၤလီၤသးန့ၣ်လီၤ.

အဲၣ်ဒိးမၤစၢၤလၢကရၤလီၤတၢ်ကတိၤဘၣ်ဃးဒီး WA Notify (WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) ဧါ?

သမံသမိးကွၢ်ပ WA Notify တၢ်ပီးတၢ်လီအစူၣ် လၢကမျၢၢ် မံၣ်ဒယၢၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်ကွဲးဆှၢအီၤတဖၣ်, ဖိးစထၢၣ်တဖၣ်, ကွဲၤလ့လိၤအဒိတဖၣ် ဒီး TV တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတဖၣ်, ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်သံကွၢ်အဂၤလၢတၢ်သံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်

ယမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ်လၢ Washington State Department of Health (DOH) (Washington ကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤ). ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

DOH ဆှၢတၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢတၢ် ကွဲးအီၤဆူပှၤကိးဂၤဒဲး လၢအအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 အဂီၢ် ဒ်သိးပှၤစူးကါ WA Notify တဖၣ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ကသ့ချ့ချ့ဒီး လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖျါမံၤဆူပှၤစူးကါတၢ်အဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါသ့ န့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်အံၤဒီးဃုကွၢ်လၢတၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အံၤလီၤဂာ်ဒီးတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်မၤန့ၢ်ခံခါလၢာ်န့ၣ်, နလိၣ်ထိးဘၣ်ထဲဒၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် စံၢ်လီၤပှာ်ဘျး စဲလၢတၢ်ကွဲးတၢ်ကစီၣ်အပူၤ ဒီးမၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အမံၤ ဆူပှၤစူးကါတၢ်အဂၤလၢကဘၣ် သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယလိၣ်ဘၣ် WA Notify ဖဲယမ့ၢ်ဆဲးဘၣ်လံ ကသံၣ်ဒီသဒၢလံဧါ.မ့ၢ်.

ဖဲနဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 ပှဲၤပှဲၤဝံၤအလီၢ်ခံဒၣ်လဲာ်, နလိၣ်မၤဒံးတၢ်ဆါ သတြိာ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဆိညီနုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကျဲလၢအတုၤလီၤတီၤလီၤတဘိလၢ ကဒီသဒၢလီၤနနီၢ် ကစၢ်အသး, ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တစဲးဖိလၢ နဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်ဆါသ့ဒံး မ့တမ့ၢ် မၤဘၣ်ဂာ်ပှၤအဂၤလၢတဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသ့ဒံးန့ၣ်လီၤ.

ယမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤယ WA Notify တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ဆူကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

Washington State Department of Health (DOH) အဲၣ်ဒိး သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ WA Notify အံၤမၤတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ထဲလဲၣ်ဒီး ပမၤတၢ်မၤဂ့ၤ ထီၣ်တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤ သ့န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢနကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤန WA Notify တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ်, တၢ်ဒီသဒၢဒံးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလၢ ပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဒီးကျဲတအိၣ် နီတဘိလၢကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢအမ့ၢ်နၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ထဲ DOH ဧိၤနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤသ့ဒီးထဲဒၣ်ဖဲကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ပှၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်အၢၣ် လီၤအီလီၤလၢကဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤနတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ်, တၢ်ဒီသဒၢဒံးနနီၢ်က စၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဒီးကျဲတအိၣ်နီတ ဘိလၢကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢအမ့ၢ်နၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲ Washington State Department of Health ဧိၤထံၣ်ကီၢ်စဲၣ်-ပတီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် အံၤသ့, လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢ WA Notify. န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကသ့ၣ်ညါတၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်အဒိအံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဒိးန့ၢ် Exposure Notifications ခီဖျိ WA Notify ပှၤစူးကါတၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤ သးအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအစံၢ်လီၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢကဟးဃုသ့ၣ်ညါပှၤတဖၣ်အဲၣ်ဒိးကွၢ်ထံဆိကမိၣ်ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢမၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 ဘၣ်ဆၣ်တအိၣ်ဘူးထဲန့ၣ်ညါဘၣ် မ့တမ့ၢ် တယံာ်တလၢကဲၢ်ဆိးလၢပှၤတဂၤလၢအ အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးတၢ်ဆါလၢတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကကွၢ်ထံဆိကမိၣ်တၢ်အကျိၤအကျဲလၢအဆၢတဲာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဆါ လၢ WA Notify အပူၤအံၤတၢ်ကြၢး မၤဘၣ်လိာ်အီၤဧါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲယစူးကါ WA Notify လၢယ iPhone လီတဲစိအဖီခိၣ် သ့အခါ, ယကြၢးအိးထီၣ် မ့တမ့ၢ် အိးထီၣ် " Availability Alerts ("တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ် အိၣ်") နီၣ်ဆီၣ်ဧါ.

နမၤပံာ်ဃာ်န့ၣ်အိၣ်ခ့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢနကအိးထီၣ်တၢ်အံၤဖဲနမ့ၢ်လဲၤတၢ်လၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်အချၢ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်အိၣ်အိးထီၣ်အခါ, နမၤန့ၢ် တၢ်ဘိး ဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဖဲနလဲၤဆူတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအကျိၤအကျဲ လၢ than WA Notify. အလီၢ် သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူးကါ iPhone လီတဲစိတဖၣ် ထၢနုာ်လီၤဟီၣ်ကဝီၤတဘျုး ဘ့ၣ်သ့ ဘၣ်ဆၣ် ပာ်ပနီၣ်သ့ထဲဒၣ်ဟီၣ်ကဝီၤတခါဧိၤလၢ ကမၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်တြူၢ်သံကွံာ်ဟီၣ်ကဝီၤလၢတခါလၢဟီၣ်က ဝီၤအသီတခါ ကမၤတၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူးကါ Android တဖၣ်ထၢနုာ်လီၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်အမ့ၢ် WA Notify လၢကီၢ်စဲၣ်တဘျုးဘ့ၣ်အပူၤသ့ ဘၣ်ဆၣ်ထဲအဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအစူးကါ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ကျိၤကျဲပီညါလၢ အဘၣ်လိာ်ဒီး WA Notify န့ၣ်ဘၣ်တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢကမၤတၢ်ဖဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဒ်သိး ပကသူ WA Notify ဧါ.

မ့ၢ်. WA Notify အံၤမ့ၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အခီလီန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, နထုးကွံာ် WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ဂာ် ဒီးတၢ်ဆါ) တဘျီလၢ်လၢ် သ့န့ၣ်လီၤ. နဆိကတီၢ်ကွံၥ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်သဒီး မၤဟါမၢ်ကွံၥ် appအံၤသ့လီၤ. နီၢ်ဂံၢ်ပတြီၢ်ခဲလၢၥ်လၢ နလီတဲစိပၢၤဃၥ်လၢ ပှၤလၢနကပိၥ်ကပၤအံၤကဘၣ်တၢ်မၤဟါမၢ်ကွံၥ်ဒီး နက့ၤမၤန့ၢ်အီၤတသ့လၢၤဘၣ်.

WA Notify အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအလူၤပိၥ်ထီၣ်ပခီၣ်လီၢ် app ဧါ.

တမ့ၢ်ဘၣ်. WA Notify တလူၤပိာ်ထွဲထီၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပိာ်ထွဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ် ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး ပှၤလၢနအိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဒီးအီၤတဖၣ်, အဃိတၢ်အံၤတမ့ၢ် “တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်ဆဲးကျိးဘၣ်.” တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်တၢ်ဆဲးကျိး ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအမၤကွၢ်အသးဒီးအစၢဖျါ လၢအိၣ်ဒီး COVID-19 လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် ခီလဲလိာ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ် လၢ်ဘၣ်, အဃိတၢ်အံၤတအိၣ်လၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အဂီၢ် လၢကသ့ၣ်ညါလၢနအိၣ်ဘူး ဘၣ်တ့ၢ်ဒီးမတၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

"တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်" တ့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ပၥ်အိၣ်ဖျါတၢ်ကဲထီၣ်ဝဲဖဲလၢ နသူစွဲဃး တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအရ့ဒိၣ် လၢအဘူးဒီးပှၤလၢအသူစွဲ WA Notify လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covid-19န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပိာ်ထွဲထီၣ်ဒီး တၢ်နဲၣ်ကျဲအခဲအံၤလၢ Centers for Disease Control and Prevention {CDC, တၢ်ဖီၣ်ဂၢၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါစဲထၢၣ်} (ထဲအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) ဘၣ်ဃးဒီးနီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါအတၢ်ရၤလီၤသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကဆၢတဲာ်တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးအဂီၢ်, WA Notify စူးကါအလိၣ်ကရံၣ် သၢၣ်(မ) လၢအမၤဘၣ်လိာ်ဖိးမံဒီး CDC တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အခီပညီဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်လိာ်သး – လၢ 6 ခီၣ်ယီၢ် (2 မံထၢၣ်) ဃၣ်ဃၣ်အပူၤ လၢ 15 မံးနံးအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အန့ၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အကတီၢ် – ဒီးတၢ်မၤဘၣ် လိာ်အီၤသ့ခီဖျိ ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မနုၤကဲထီၣ်အသးသ့ ဖဲလၢ WA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်လဲၣ်.

ဖဲလၢWA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢနလီတဲစိအံၤ ကတဲဖျါနၤ websiteဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လၢ လၢတၢ်လၢနကြၢးမၤခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၥ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီး မ့ၢ််နကဘၣ်တၢ်သမံသမိးနၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ််းကျိၤလၢ နကကွၢ်ထွဲလီၤနသးဒီး ဒီတဒၢနသးဒီး တၢ်အဂံၢ်ထံးလၢ ကစံးဆၢနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢနကမၤဒီးလူၤပိၥ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ website အပူၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ.

ယမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covd-19 ဒီး မ့ၢ်ပှၤဂၤသ့ၣ်ညါဝဲသ့ဧါ.

တသ့ဘၣ်. WA Notify အံၤ တပၥ်ဖျါနဂ့ၢ်နကျိၤဆူပှၤဂၤဘၣ်. ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဆီဒီး ကသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤလၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤ လၢအပူၤကွံာ် 14 သီအပူၤန့ၣ်မၤကွၢ်အသးဒီး ဘၣ်တၢ် ထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တသ့ၣ်ညါဝဲလၢ မ့ၢ်မတၤမတၤဒီး တၢ်အံၤကဲထီၣ်အသးဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲဒ်သိး ပကသူ WA Notify ဧါ.

WA Notify အံၤမ့ၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အခီလီန့ၣ်လီၤ.

WA Notify အံၤ ကမၤစၢၤ Washington လီၢ်ခၢၣ်သးကဝီၤဒ်လဲၣ်.

ဖဲအပူၤကွံာ် ဒ် University of Washington ဃုထံၣ်သ့ၣ် ညါတ့ၢ်အသိး (ထဲလၢအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ) ဒီးဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတ့ၢ်လၢ ဒ်ပှၤစူးကါတၢ် ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအါန့ၣ်, တၢ်န့ၢ်ဘျုးအိၣ်အါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အစၢပာ်ဖျါထီၣ်လၢ WA Notify ပာ်ကီၤ 40 တုၤ 115 တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤမူလၢ တၢ်ပျၢ်လီၤအီၤတဘျီဃီဒီး ဒီသဒၢ 5,500 COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ဖဲအခီၣ်ထံး လွံၢ်လါ လၢတၢ်စူးကါတ့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အဒိ ဒုးနဲၣ်လၢ ပှၤစှၤဂၤစူးကါ WA Notify မၤစှၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်တဖၣ်, ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢ WA Notify မ့ၢ် တၢ်ပီးတၢ်လီလၢအစဲၣ်နီၤ လၢကဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါတၢ်ရၤလီၤသးန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ကမၤတၢ်ဖဲယမ့ၢ်ဟးလၢကီၢ်စဲၣ် အချၢဧါ.မ့ၢ်.

နမ့ၢ်ဟးဆူလီၢ်ကဝီၤအဂုၤဂၤဒီး appလၢ ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ Apple/Google Technologyဒီး နလီတဲစိအံၤကဆီတလဲအသးလၢ နီၢ်ဂံၢ်ပတြီၢ်လၢ လီၢ်ကဝီၤ လၢနလဲၤတၢ်အလီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တလိၣ်လၢနကဆီတလဲတၢ််တမံၤမံၤလၢန app settings န့ၣ်ဘၣ်. နမ့ၢ်သုးနသးဆူ ဝၣ်ၡ့ၣ်တၢၣ် အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ယံၥ်ဒီး နကြၢးမၤသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်လၢ လီၢ်ကဝီၤအသီ ဒ်သိးနကန့ၢ်ဘၣ် လီၢ်ကဝီၤအတၢ်မၤစၢၤဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါတဖၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိပလိၣ်ဘၣ် တၢ်လူၤကွၢ်ခီၣ်လီၢ်ဒီး WA Notifyန့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်လူၤကွၢ်ခီၣ်လီၢ်အံၤ ကဲဘျုးလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢ ဆံဆဲၣ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤလီၤ. WA Notify အံၤ မၤစၢၤတၢ်အိၣ်သးအံၤ တအိၣ်ဖျိအိၣ်ဖျါဘၣ်လီၤ. အအံၤမ့ၢ်တၢ်အဒိလီၤ. နမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covid-19ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်အံၤ ကကိးနၤဒီး ကသံကွၢ်နၤဘၣ်ဃးဒီး ပှၤလၢ အထံၣ်လိၥ်သးဒီးနၤတဖၣ်လီၤ. နတဲဖျါထီၣ်ပှၤလၢ နဆ့ၣ်နီၤလၢအကပၤလၢ သိလ့ၣ်အဖီခိၣ် တသ့ဘၣ်. နမ့ၢ်စူးကါ WA Notify ခံခါလၢာ်န့ၣ်, ပှၤစီစၢ်လၢသိလ့ၣ်အဖီခိၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါလၢအမၤအသးသ့လၢတလိၣ်ပာ်ဖျါအမံၤအသၣ် ဒီးဟံးန့ၢ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ ကဒီသဒၢတၢ်ရၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါဆူ အဝဲသ့ၣ်အတံၤ သကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သ့စုဒီးတၢ်ထီဃာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ် မၤစၢၤပတုာ် COVID-19 တၢ်ဆါအတၢ် ရၤလီၤအသး, တပူၤဃီတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤအါဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ကဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤဂၤအဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံၥ်ထဲလဲၣ်.

ပှၤစူးကါတၢ်ဖိလၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ်ဒီး COVID-19 ခီဖျိပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အဂၤတဂၤန့ၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ 24 နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲပှၤစူးကါတၢ် ဖိလၢအိၣ်ဒီး COVID-တၢ်ဆါတဂၤ မၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်လၢတပာ်ဖျါ အမံၤအသၣ်ဘၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢ WA Notify သ့စ့ၣ်ကီးဧါ.

ပှၤစူးကါတၢ်ဖိလၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ်ဒီး COVID-19 ခီဖျိပှၤစူးကါတၢ်ဖိ အဂၤတဂၤန့ၣ် ကမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ 24 နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲပှၤစူးကါတၢ် ဖိလၢအိၣ်ဒီး COVID-တၢ်ဆါတဂၤ မၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ WA Notify အပူၤဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤစူးကါ WA Notify အဂၤတဖၣ်လၢတပာ်ဖျါ အမံၤအသၣ်ဘၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covidဒီး မ့ၢ်ပကဘၣ်တဲ WA Notify ဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၤကွၢ်အစၢမ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢWashington State Department of Health ((DOH), ၀ာ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤ) မ့တမ့ၢ် နအိၣ်ဆိးအလီၢ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီဆူၣ်ချ့အပှၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါကဆဲးကျိးနၤဒီး,ကသံကွၢ်နၤလၢမ့ၢ်နဆိးကါ WA Notify ဧါန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်သူန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကဆှၢန့ၢ်နၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါဒီးမၤစၢၤနၤလၢနကပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢနကထၢနုာ်တၢ်အံၤဆူ WA Notify န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ဘျးစဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် တစဲဘူးဒီးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. DOH ကျဲတအိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ကသ့ၣ်ညါနီတစဲးလၢမ့ၢ်မတၤဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါခီဖျိ အဲး(ပ) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ ဖဲနပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ် ဃးဒီးနၤနီတမံၤဘၣ်. ဒ်ပှၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဝဲသ့ၣ်အစၢတဖၣ်လၢ WA Notifyအပူၤဒံးအါန့ၣ်, ပဒီ သဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါရၤလီၤသးန့ၢ်ဒံးဂ့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမၤကွၢ်နသးအစၢမ့ၢ်ဟဲထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ ဒီးလၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒံးလၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ တၢ်မၤကွၢ်အစၢတဖၣ်လၢWA Notifyအပူၤန့ၣ်, ဒိးသန့ၣ်ထီၣ်မၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (ပှၤလၢမၤကွၢ် COVID-19 တၢ်ဆါလၢဟံၣ်ဒီးအစၢမ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢ တၢ်ဆါအိၣ်လီၤန့ၣ်ကဘၣ်ပတံထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၢ်ဂံၢ်ဒ်လဲၣ်)” တၢ်နီၤဖးလံာ်ကဘျံးပၤအံၤအပူၤပာ်ဖျါ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၢ်ဂံၢ်လၢတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါခူသူၣ်ပှၤဂၤအဂီၤWA Notify လၢအဘၣ်ဒံးဘၣ်ဒွါသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနဃ့ထီၣ်နတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်လၢ WA Notify, အပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ, ကိးကီၢ်စဲၣ် COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ ဖဲ, 1-800-525-0127, ၀ံၤဒီးစံၢ်လီၤ #, လၢကပာ်ဖျါထီၣ် နတၢ်မၤကွၢ်လၢအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါဆူ Department of Health (DOH တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ)တက့ၢ်.

ပမ့ၢ်တ့ၢ်လီၤ WA Notify လီတဲစိဒီး ပကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤလိၣ်ဝဲဖဲ:

 1. ယမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covd-19
 2. နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နဲစ့ၢ်ကီးနကဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.

တၢ်မၤကွၢ်အစၢမ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢ Washington State Department of Health (DOH) မ့တမ့ၢ် နအိၣ်ဆိးအလီၢ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီဆူၣ်ချ့အပှၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါကဆဲးကျိးနၤဒီး,ကသံကွၢ်နၤလၢမ့ၢ်နဆိးကါ WA Notify ဧါန့ၣ်လီၤ.နမ့ၢ်သူန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကဆှၢန့ၢ်နၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါဒီးမၤစၢၤနၤလၢနကပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢနကထၢနုာ်တၢ်အံၤဆူ WA Notify န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ဘျးစဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် တစဲဘူးဒီးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. DOH ကျဲတအိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ကသ့ၣ်ညါနီတစဲးလၢမ့ၢ်မတၤဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါခီဖျိ အဲး(ပ) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ ဖဲနပိာ်ထွဲထီၣ် တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ် ဃးဒီးနၤနီတမံၤဘၣ်. ဒ်ပှၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအဝဲသ့ၣ်အစၢတဖၣ်လၢ WA Notifyအပူၤဒံးအါန့ၣ်, ပဒီ သဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါရၤလီၤသးန့ၢ်ဒံးဂ့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤကွၢ်အစၢမ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဒီးနမ့ၢ်လိၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအနီၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဒီး,ဆိးကါ “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (ပှၤလၢမၤကွၢ် COVID-19 တၢ်ဆါလၢဟံၣ်ဒီးအစၢမ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢ တၢ်ဆါအိၣ်လီၤ န့ၣ်ကဘၣ်ပတံထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၢ်ဂံၢ်ဒ်လဲၣ်)” အဆၢဒိၣ်လၢလံာ်ကဘျံးအံၤအပူၤဘၣ်ဃးဒီး လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအနီၢ်ဂံၢ်လၢနကဒုးသ့ၣ်ညါ ပှၤလၢအဆိးကါ WA Notify တဖၣ် ဒ်တၢ်ဘၣ်ယိာ်အလီၢ် လၢအအိၣ်ထီၣ်သ့ ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါနၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနဃ့ထီၣ်နတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်လၢ WA Notify, အပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ, ကိးကီၢ်စဲၣ် COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ ဖဲ, 1-800-525-0127, ၀ံၤဒီးစံၢ်လီၤ #, လၢကပာ်ဖျါထီၣ် နတၢ်မၤကွၢ်လၢအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါဆူ Department of Health (DOH တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ)တက့ၢ်.

တၢ်သူစွဲ WA Notify အံၤ မၤလၢၥ်ကလီတဲစိ အဂံၢ်ဒီး ဟံးန့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢ dataအဂီၢ် အါဝဲဧါ.

တအါဝဲဘၣ်. တၢ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သးအတမၤဘၣ်ဒိ လီတဲစိ အဂံၢ်ဒီး တၢ်လီၢ်လၢ dataအဂီၢ် ဖဲပမ့ၢ်သူ Bluetooth Low Energy technology န့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိး WA Notify အံၤကမၤတၢ်အဂီၢ် လိၣ်ပအိးထီၣ် Bluetooth ဧါ.

မ့ၢ်. WA Notify အံၤ ဘၣ်ထွဲဒီး Bluetooth Low Energyအဃိ Bluetoothအံၤ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုထံၣ်ဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ကပိၥ်ကပၤအဂီၢ်လီၤ.

မ့ၢ်လိၣ်လၢပကဘၣ်အိးထီၣ် လီတဲစိ ဒ်သိး WA Notify အံၤ ကမၤတၢ်အဂီၢ်ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်. WA Notify အံၤမၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်ခံသ့ဝဲလီၤ.

မ့ၢ် WA Notify ဆီၣ်ထွဲလီတဲစိၤချုးစိၤအလီၢ်လံၤတဖၣ်ဧါ.

ပှၤစူးကါလီတဲစိ iPhone တဖၣ် စူးကါ WA Notify သ့ဖဲနတၢ်မၤ အကျဲသနူလၢအမၤတၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ-

 • iOS အကလုာ် 13.7 မ့တမ့ၢ် လၢခံကတၢၢ် (လၢ iPhone 6s, 6s Plus, SE မ့တမ့ၢ် အသီတဖၣ်အဂီၢ်)
 • iOS အကလုာ် 12.5 (လၢ iPhone 6, 6 plus, 5s အဂီၢ်)

ပှၤလၢအသူ Android တဖၣ်စူးကါ WA Notify သ့ဖဲ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး န Android လီတဲစိလၢအအိၣ်ဒီး Bluetooth Low Energyဒီး Android အကလုာ် 6 (API 23) ဒီးဆူအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယသးကဘၣ်အိၣ် 18 နံၣ်လၢကစူးကါ WA Notify ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်. WA Notify တသ့ၣ်ညါဒီးတသမံသမိးနသးအနံၣ်အလါဘၣ်.

မ့ၢ် techonology/ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တခါအံၤ ပသူအီၤသ့လၢ ပမ့ၢ်သူ လီတဲစိဒီး ပှၤဂၤသ့ဧါ.

WA Notify တဲဝဲတသ့လၢ မမ့ၢ်မတၤမတသူလီတဲစိ ဖဲလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ထံၣ်လၢ တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့ ဘၣ်. နမ့ၢ်သူလီတဲစိဒီးပှၤတဂၤဂၤဒီး ပှၤလၢအသူလီတဲစိအံၤ လိၣ်ဝဲလၢ ကလူၤပိၥ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်နဲၣ်ကျဲဒီး WA Notify မ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ် COVID-19 တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပစူးကါ WA Notify သ့လၢပီးလီဒ်သိး iPads မ့တမ့ၢ် smart နၣ်ရံၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်သ့ဧါ

တသ့ဘၣ်. တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့အတၢ်ဒုးပလီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အီၤထဲလၢ လီတဲစိတဖၣ် အဂီၢ်ဒီး တမ့ၢ်လၢipads ဒီး စဲးဖီကဟၣ်နၣ်ရံၣ် အဂီၢ်ဘၣ်.

Washington လီၢ်ကဝီၤအံၤမ့ၢ် အသုးကျဲၤတၢ်ဒ်သိး ပှၤလၢ တသူလီတဲစိတဖၣ်အဂီၢ် အကန့ၢ်ဘၣ်တၢ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

WA Notify တမ့ၢ်ဝဲတၢ်ပီးတၢ်လီအဂၤတခါလၢ မၤစၢၤဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လူၤထွဲခီၣ်လီၢ်ဒီး တၢ်ဂုၤဂၤတဖၣ် အံၤကဲဘျုးလၢ ပှၤလၢအအိၣ်လၢ Washington အဂီၢ် တကးဒံးဘၣ်ပှၤလၢအတသူ လီတဲစိအဂီၢ် စ့ၣ်ကီးလီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢကပတုာ် COVID-19 အတၢ် ရၤလီၤအသး, ဒီးထီဃာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်, နီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး, ဒီး ပာ်ပနီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လိာ်သးအနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအဂၤတဖၣ်ပှၤဂၤဒဲးပတုာ် COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်အ Lifeline program (တၢ်မၤပူၤဖျဲးသမူတၢ်တိာ်ကျဲၤ) ဟ့ၣ်လီၤတလါတဘျီလီတဲစိကဒွဲစရီခြဲးဒ့းလၢ ပှၤလၢအကံၢ်အစီတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤလၢအနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤ wireless တၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ကဟ့ၣ်လီၤ စ့ၢ်ကီး လီတဲစိချုးစိၤလၢအကလီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤ, လၢအကံၢ်အစီတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး, ကပတံထီၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤ wireless တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ် (ထဲအဲကလံးကျိာ်ဧိၤ).

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်, တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢ ကပတုာ်တၢ်ဆါတၢ်ရၤလီၤသးန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိတၢ်အံၤလီၤဂာ်လၢ WA Notify စူး ကါဘဲးထြံၣ်အါအါ ဂီၢ်ဂီၢ်လဲၣ်.

နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, တလၢာ်ဘဲးထြံၣ်ထဲန့ၣ်ညါဘၣ်. ဘဲးထြံၣ်လၢနစူးကါအီၤလၢနပီးလီအဖီခိၣ် ဒုးနဲၣ်ဘဲးထြံၣ်အမျး ကယၤလၢအစူးကါ အသးလၢတသီစုာ်စုာ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး အဲး(ပ) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်အမ့ၢ် WA Notify န့ၣ်လီၤ. အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအါတက့ၢ်တမၤတၢ်ဒီတနၤကျၢၤဘၣ်. WA Notify စ့ၢ်ကီးတမၤတၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အံၤသမံသမိး နီၣ်ဂံၢ်လၢ တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ် ကျၢၤအီၤတသ့တဖၣ်ကိးစှၤနၣ်ရံၣ်တဘျီ လၢကဘၣ်လိာ်ဒီးပှၤစူးကါ တၢ်ဖိလၢအမၤကွၢ် အသးဒီးအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးတၢ်အံၤဟ့ၣ်ပလီၢ်နၤကသ့ဒီး တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ် ဒီးတၢ်ဆါတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ, အဒိ, အဲး(ပ)အဂၤတဖၣ်မ့ၢ်တမၤတၢ်ဖဲနမံအခါန့ၣ်, WA Notify ကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်စူးကါဘဲးထြံၣ်အမျးကယၤအါအါဖဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်အကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအခီပညီတမ့ၢ်လၢ WA Notify အံၤစူးကါ ဘဲးထြံၣ် အါအါ ဘၣ်-မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်စူးကါဘဲးထြံၣ်စှၤကိာ်ဖိလၢအမျးကယၤအါန့ၣ် လီၤ.

Washington ထုးထီၣ်ရၤလီၤ WA Notify လၢအါန့ၢ် 30 ကျိာ် အပူၤ, ဘၣ်မနုၤအဃိယထံၣ်ထဲတၢ်အံၤအိၣ်လၢအဲကလံးကျိာ်အပူၤဒီးစပ့ၣ်ကျိာ်အပူၤ လၢ Google Play store အပူၤလဲၣ်.

WA Notify မၤတၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢကျိာ်လၢ တၢ်ပာ်အီၤ အသံအမံလၢ ပှၤစူးကါတၢ်အလီတဲစိအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. WA Notify အဒိအိၣ်ထဲတခါဧိၤ, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တခါလၢ်လၢ်, အဒိ – ကဖျါထီၣ်လၢ ပှၤစူးကါတၢ်ဖိအကျိာ်လၢအဘၣ်သးဝဲလၢအအါ န့ၢ်ကျိာ် 30 ကျိာ်လၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်မၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ယမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆှၢတၢ်ကစီၣ်, ဒီးပှၤလၢတၢ်မၤကွၢ်အီၤန့ၣ်မ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပှၤစူးကါWA Notify (WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ) လၢအမၤကွၢ်အသးဒီး အစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါန့ၣ် ကြၢးမၤပိာ်ထွဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤအဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ် သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါသ့ၣ်သ့ၣ်လၢတပာ်ဖျါအမံၤအသၣ်, ဒီးနကြၢးပာ်မၢ်ကွံာ်တၢ်ကစီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတမံၤလၢ်လၢ်လၢအခီပညီတအိၣ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤဟံၣ်ဖိ မ့မ့ၢ်ပှၤစူးကါWA Notify, မၤကွၢ် အသးဒီးအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ, ဒီးလိၣ်ဘၣ်ဒံးလၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအ၀ဲသ့ၣ်အ တၢ်မၤကွၢ်အစၢတဖၣ်လၢWA Notifyအပူၤန့ၣ်, အ၀ဲသ့ၣ် မၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ““ How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (ကဃ့ထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါ ဖဲဟံၣ် COVID-19 တၢ်မၤကွၢ်အစၢတဖၣ်အပူၤဒ်လဲၣ်)” တၢ်နီၤဖးလၢလံာ်ကဘျံးပၤအံၤအပူၤသ့န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအပှ့ၤစူးကါဝဲဒၣ် တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါဃၢ်အစူၣ်တဖၣ် (test kits) ဖဲကသံၣ်ကျးဒီးအတၢ်မၤကွၢ်အစၢမ့ၢ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအ ဃၢ်န့ၣ် အဝဲကဘၣ်ဆဲးကျိးဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 တၢ်ဆါဝဲၤ ကျိၤအလီတဲစိဖဲ, 1-800-525-0127 ဝံၤစံၢ်လီၤဖဲ # (စံၢ်လီၤနီၣ်ဂံၢ် 7 လၢ စပ့ၣ်ကျိာ်အဂီၢ်), လၢအဆိအချ့ဖဲအဒိးန့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်အစၢအခါတက့ၢ်. ကွၢ်ဖဲ Contact Us (ဆဲးကျၢပှၤ) ပှာ်ယဲၤကဘျံး လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိနၣ်ရံၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအိၣ်လၢတၢ်တဲကျိာ်ထံန့ၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ထဲလဲၣ်လၢ ယကထိးလီၤတၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် မၤဟူးဂဲၤထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲထဲလဲၣ်.

နတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ် 24 နၣ်ရံၣ် ဖဲနဒိးန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆှၢ တၢ်ကစီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢကမၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ပှၤအဂၤတဖၣ်လၢ WA Notifyအပူၤန့ၣ်လီၤ. နစံၢ်လီၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် စံၢ်လီၤတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှာ်ဘျးစဲလၢတၢ်ဆၢ ကတီၢ်၀ဲန့ၣ်အတီၢ်ပူၤမ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်, နဃ့ထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်လၢ WA Notify အပူၤသ့ခီဖျိမၤပိာ်ထွဲတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢ “ How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (ပှၤလၢမၤကွၢ် COVID-19 တၢ်ဆါလၢဟံၣ်ဒီးအစၢမ့ၢ်ထွးထီၣ်လၢ တၢ်ဆါအိၣ်လီၤ န့ၣ်ကဘၣ်ပတံထီၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၢ်ဂံၢ်ဒ်လဲၣ်) ” တၢ်နီၤဖးလၢလံာ်ကဘျံးပၤအံၤအပူၤသ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲနဃ့ထီၣ်နတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနီၣ်ဂံၢ်လၢ WA Notify, အပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ, ကိးကီၢ်စဲၣ် COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ ဖဲ, 1-800-525-0127, ၀ံၤဒီးစံၢ်လီၤ #, လၢကပာ်ဖျါထီၣ် နတၢ်မၤကွၢ်လၢအစၢဖျါလၢအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါဆူ Department of Health (DOH တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ)တက့ၢ်. နဃ့ထီၣ်ပှာ်ဘျးစဲ ဖဲ ပှၤတဂၤဂၤလၢDOH မ့တမ့ၢ် နလီၢ်က၀ီၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဆဲးကျၢနၤဘၣ်ဃးဒီး န COVID-19 တၢ်မၤ ကွၢ်အစၢတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ Washington ရ့ထၢဝဲ တၢ်ဘှါၡဲကျဲတဘိအံၤ လဲၣ်.

Washington ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲပၢဆှၢတၢ်အဖု, လၢအပၣ်ဃုာ် တၢ်ဘံၣ် တၢ်ဘၢဒီး ကမျၢၢ်တၢ်သဘျ့ၦၤစဲၣ်နီၤတဖၣ် ဒီးၦၤတဝၢဖိအါဂၤ လၢက သမံသမိး Apple/Google တၢ်ဘှါၡဲအကျဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဖုအံၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတ့ၢ်ဝဲ တၢ်လုၢ်ဖိဟံးန့ၢ်တၢ်လၢ အခီၣ်ထံးသူၣ်ထီၣ်အသး လၢခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢ နဲၣ်ဖျါတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့, အိၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ် ထၢဖှိၣ်လၢအဂၢၢ်အကျၢၤ ဒီး ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယကဃုထံၣ်န့ၢ်ယတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအမုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢWA Notifyအပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

လၢ iPhone အဖီခိၣ်-

 1. လဲၤဆူ Settings (တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤ)
 2. ဃုထၢ Exposure Notifications (တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ) မ့တမ့ၢ် ထၢနုာ်လီၤ Exposure Notifications(တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ)လၢ Search Bar (တၢ်ဃုကွၢ်အလီၢ်) အပူၤ
 3. မုၢ်နံၤလၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤဆါန့ၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ်အသးဖဲ “You may have been exposed to COVID-19(ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢအအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီး COVID-19)”

လၢAndroidအဖီခိၣ်-

 1. အိးထီၣ် WA Notify အဲး(ပ)
 2. ဃုထၢ See Details (ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး) လၢ “Possible exposure reported (တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ် ဆါသ့ၣ်သ့ၣ်)” အဖီလာ်
 3. မုၢ်နံၤလၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤဆါန့ၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ်အသးဖဲ “Possible Exposure Date(တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ် ဆါသ့ၣ်သ့ၣ်)” အဖီလာ်