COVID-19

 

ကိးပ COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃၣ်ဒီး COVID-19 အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န့ၣ် ကိးပလီတဲစိဖဲ 1-800-525-0127 ဒီး ဆီၣ်လီၤ 7 တုၤမ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် စံးဆၢနၤဒီး ဒုးသ့ၣ်ညါအ၀ဲသ့ၣ် ကျိာ်လၢနအဲၣ်ဒိးလၢ တၢ်ကကျိာ်ထံန့ၢ်နၤအဂီၢ်တက့ၢ်I တၢ်ကိးဝဲ ဒၣ်လီတဲစိအံၤသ့ဝဲဖဲမုၢ်တနံၤ ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါခီ 10 နၣ်ရံၣ်ဒီး မုၢ်ခံနံၤတုၤ မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤ (တၢ်ပာ်ပနီၣ်နံၤသဘျ့လီၤ ဆီအမုၢ်နံၤ) စးထီၣ်ဂီၤခီ 6 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါခီ 6 နၣ်ရံၣ်I

အိၣ်လၢဟံၣ်အပူၤဒီးလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါကသံၣ်´

 ကျဲအိၣ်၀ဲဒၣ်သၢဘိလၢနကဆဲးလီၤနမံၤအဂီၢ် (ထဲအဲကလံာ်ကျိာ်) မ့တမ့ၢ် ကိးဘၣ် COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၤအူလီတဲစိဖဲ 1-800-525-0127 ဒီး ဆံၢ်လီၤဘၣ်နီၢ်ဂံၢ် 7.”

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢး(စ်) (COVID-19) ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ

ဘၣ်ဃးဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢကတီၢ်ခဲအံၤအဂီၢ်, ၀ံသးစူၤလဲဃုဖးအါထီၣ်ဘၣ်ဖဲ ပှာ်ယဲၤသန့လၢနနီၢ်ကစၢ်န့ၣ်တက့ၢ်I COVID-19 (ခိၣ်ဘ့း) ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤ

COVID-19 တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်ဒီးအတၢ်ဒီသဒၢ

COVID-19 တၢ်ဆါအပနီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်မိၢ်ပှၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒ်အဖီလာ်အသိးလီၤ-

 • COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်လိၤကိၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂိၢ်တၢ်ဂံာ်, တၢ်ကူး, တၢ်ကသါဖုၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကသါကီ, တၢ်သူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤ တီၤ, ထူၣ်ပျၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်တကံပဝံ, ခိၣ်ဆါ, အီၣ်တၢ်တသ့ၣ်ညါ အရီၢ် မ့တမ့ၢ် နါဒ့တနၢဘၣ်တၢ် ကဲထီၣ်သးသီ, ကိာ်ယူၢ်ဘိဆါ, နါဒ့တံၢ်ဘံး မ့တမ့ၢ် နါအ့ၣ်ထံယွၤ, တၢ်သးကလဲၤ မ့တမ့ၢ် ဘှိး, တၢ်ဟၢဖၢလူI
 • COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်ဒ်လာ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်အိၣ်ဖျါထီၣ်န့ၣ်ကိးဘၣ် 911 တက့ၢ်-
  • တၢ်ကသါကီခဲ
  • သးနါပှၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် သွံၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံး
  • တၢ်သးထၢမံထၢမၣ်အသီ
  • သးပ့ၤနီၣ်သး
  • ပျုၤ မ့တမ့ၢ် မဲာ်ထီၣ်လုးထီၣ်လါ
 • တၢ်ဆါ၀ဲအံၤအလီၤဘၣ်ယိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤဒ်လဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လဲၣ်´

ယကဘၣ်ဒီသဒၢလီၤယနီၢ်ကစၢ်သးဒီး ယဟံၣ်ဖိဃီဖိဒ်လဲၣ်´

 • ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဒီး ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်မဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲနဆဲးသ့အခါI
 • အိၣ်လၢဟံၣ်ဖဲနဆိက့အခါ
 • ​နကဘၣ်ထီ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ် ဒီၤအိၣ်ယံၤဒီးပှၤအဂၤဃုခီၣ်ယီၣ် (ခံမံၤထၢၣ်) ဖဲလၢနလဲဟးတၢ်ချၢအခါI
 • နဘၣ်ဟးဆှဲး၀ဲဒၣ်တၢ်လီၢ်လၢ ပှၤကမျၢၢ်အိၣ်ကတုာ်တကံာ်ဒီး ပှၤခးကသံၣ်စှၤ မ့တမ့ၢ် တအိၣ်ဘၣ်I
 • သ့ကဆှီ၀ဲဒၣ်နစုခဲအံၤခဲအံၤ မ့တမ့ၢ် သူ၀ဲၤဒၣ်ကသံၣ်သ့ကဆှီစု
 • ဖဲနကူး မ့တမ့ၢ် ကဆဲအခါ ကးဘၢနကိးပူၤဒီးနါဒ့ ဒီးနစုနၢၢ်ခံ မ့တမ့ၢ် ထံၣ်ၡူစးခိတက့ၢ်I
 • နသ့နစုမ့ၢ်တ၀ံၤဒံးဘၣ်န့ၣ် တဘၣ်ဖီၣ်လီၤနမဲာ်သၣ်, နကိးပူၤ, နါဒ့, မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံ သ့ၣ်ဘၣ်I
 • နကဘၣ်မကဆှဲကဆှီ၀ဲဒၣ် နဟ့ၣ်I
 • နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ် ဆဲးကျၢနကသံၣ်သရၣ်တက့ၢ်I နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ဃ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢ ဂ့ၢ်ဂီၤအူ ပှၤတ၀ၢဆူၣ်ချ့ကရၢလၢအိၣ်ဘူၤဒီးနၤတက့ၢ်I နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လံာ်အုၣ်ကီၤ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ကိးဘၣ် နလီၢ်က၀ီၤဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤတက့ၢ်I
တၢ်မၤကွၢ်လၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဂီၢ်

ဘၣ်ဃးဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဂ့ၢ်အကျိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢကတီၢ်ခဲအံၤ အဂီၢ်န့ၣ်, ၀ံသးစူၤလဲဃုဖးအါထီၣ် ဘၣ်ဖဲပှာ်ယဲၤသန့လၢ နနီၢ်ကစၢ်န့ၣ် တက့ၢ် - တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤI

တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤဒီးတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ

 လၢကမၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အံၤအခီပညီအိၣ်ဒ်လဲၣ် ဒီးတၢ်ကဘၣ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သး မ့တမ့ၢ် ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးယံာ်ထဲလဲၣ်အဂီၢ် ကွၢ်ဖဲ တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤဒီးတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤဂၤ ပှာ်ယဲၤသန့ထံးတက့ၢ်ႋ

တၢ်ထီဃာ်၀ဲဒၣ်နီၢ်ကၢၢ်ဘၢ

ခီဖျိလၢပှၤကညီလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ထီနီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ်အဃိန့ၣ် တၢ်ဆါအဃၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တရၤလီၤအါ ထီၣ်အဃၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢကလံၤ ကျါ ဘၣ်န့ၣ်လီၤI တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်တဖျါထီၣ်ဘၣ်သနာ်က့ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါသ့စ့ၢ်ကီးဖဲပဆိက့အခါန့ၣ်လီၤI ပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 သ့ၣ် တဖၣ်မ့ၢ်ထီ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ်န့ၣ် တၢ်ဆါသ့ၣ် တဖၣ်လဲၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ်ပှၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤI တၢ်ဆါလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်နၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ် ဘၣ်ယိၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၣ်မုၣ်လၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤI တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢလာ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်နကဘၣ်သူ၀ဲတၢ်ထီနီၢ်ကျၢၢ် ဘၢမဲာ်သအကျိၤအကျဲ န့ၣ်လီၤI

 • နကြၢးထီ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကးဘၢမဲာ် တုၤအဘၢ၀ဲဒၣ်နကိးပူဒီးနနါဒ့ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤI
 • ဖဲနဘ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်နနီၢ်ကးဘၢမဲာ်အခါ နကဘၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤလၢနီၢ်ကးဘၢအပျံၤဒီး နတဘၣ်ဖီၣ်လၢနီၢ်ကးဘၢအမဲာ်ညါတကပၤဘၣ်န့ၣ်လီၤI
 • တၢၤကွံာ်ကသံၣ်နီၢ်ကးဘၢမဲာ်လၢတၢ်သူအီၤ၀ံၤတဖၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ဆှုၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကးဘၢမဲာ်လၢပသူအီၤကိးမုၢ်နံၤ, ဒီးသ့ကဆှီ၀ဲဒၣ်ဆူခဲအံၤခဲအံၤI
 • ပှၤဖိသၣ်အသးနံၣ်ခံနံၣ်ဆူဖီလာ်သ့တဖၣ်တကြၢးထီ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ်ဘၣ်ဒီးပှၤဖိသၣ်အသးနံၣ် 2 နံၣ် တုၤ 4 နံၣ်န့ၣ်ကြၢးထီ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ်ဖဲအိၣ်ဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတၢ်ကွၢ်ထွဲစၢၤန့ၣ်လီၤI
 • တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်အဂ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤလီၤဆီဆီလၢ ပှၤကလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢအ ထီ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကးဘၢမဲာ်တန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤI နတၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်ထီနီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ်အဂ့ၢ် တၢၣ်ပီၣ်တၢၣ် ပီဘၣ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ဘၣ်ဃးကျဲလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤI
လဲၤဟးလၢကျးတဖၣ်ဒီးကမျၢၢ်ကျါပူၤပူၤဖျဲးဖျဲး

ကျဲအိၣ်၀ဲအါဘိလၢနဒီသဒၢနသးဖဲနကဟးထီၣ်လၢဟံၣ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဖဲနအိၣ်လၢဟံၣ်အခါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒီးဟဲက့ၤကဒါလၢဟံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၢ် လီၤI

တချုးဟးထီၣ်လၢဟံၣ်ဒံးဘၣ်အကတီၢ်-

 • ဖဲနဆိက့အခါ မ့ၢ်သ့န့ၣ် တဘၣ်လဲၤလၢကျး မ့တမ့ၢ် ကမျၢၢ်လဲၤဟးအိၣ်အလီၢ်ဘၣ်, မၢဘၣ်နပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် နတံၤသကိးကလဲၤဟံၣ်န့ၢ်နၤတၢ်လၢ နလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်တက့ၢ်I
 • မၤလိာ်ဘၣ် တၢ်ကစဲးကစိးတၢ်အီၣ်, ကသံၣ်ကသီ, ဒီးတၢ်အဂုာ်အဂၤသ့တဖၣ်အံၤ လၢအီၤလဲဒ်သိးဒီးကဟဲဆှၢဘၣ်န့ၢ်နၤလၢနဟံၣ်တက့ၢ်I
 • သမံသမိကွၢ်ဆၢကတီၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤဆီၣ်ကျးသ့ၣ်တဖၣ် ပာ်လီၤဆီ၀ဲဒၣ်တၢ်ဆါတၢ်အဆီကတၢၢ်လီၤဆီလၢပှၤသးပှၢ်လၢ အသးနံၣ် 65 နံၣ်ဆူဖီခိၣ် ဒီးပှၤလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါလၢလီၤဆီသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤI မ့ၢ်သ့န့ၣ်လဲၤဘၣ်ကျးဖဲပှၤကညီအိၣ်အစှၤ အဆကတီၢ်I
 • သ့ဘၣ်နစုဒီးကသံၣ်သ့ကဆှီစုဖဲတချုးနဟးထီၣ်လၢဟံၣ်အခါတက့ၢ်I

ဖဲနဟးထီၣ်အဆၢကတီၢ်-

 • ကၢၢ်ဘၢဃာ်၀ဲဒၣ်နကိးဒီးနနါဒ့ဒီးနီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ်တက့ၢ်I
 • မ့ၢ်ဘၣ်ရဲၣ်လီၤသးလၢအကျိၤဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂုာ်ဂၤအဒ့စၢၤအစှၤကတၢၢ် ဃုခီၣ်ယီၣ် (ခံမံးထၢၣ်)I
 • ကျၢၢ်ဘၢနကိာ်ပူၤဖဲနကူးဒီးကဆဲအခါ
 • တဘၣ်ဖီၣ်လီၤနမဲာ်တကဂ့ၤI
 • ဖဲနလဲၤလၢကျးအခါ သ့ဘၣ်နစုဒီးကသံၣ်သ့စု မ့တမ့ၢ် မၤကဆှီကွံာ်၀ဲဒၣ် လ့ၣ်ဆီၣ်အစုဖီၣ် မ့တမ့ၢ် ကျးအစဲာ်ဒီးကသံၣ် တက့ၢ်I

ဖဲနက့ၤလၢဟံၣ်အဆၢကတီၢ်-

 • နမ့ၢ်ကျီၤတၢ်ကးလၢမဲာ်တဘ့ၣ် မၤလီၤတံၢ်လၢနသ့ကဆှီဒီးပာ်အီၤပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်စူးကါတၢ်ကးဘၢမဲာ်လၢတၢ်စူးကါတဘျီဂီၢ်န့ၣ် တၢၤကွံာ်အီၤဖဲစူးကါ၀ံၤတက့ၢ်ႋ
 • သ့ဘၣ်နစုI
 • စိာ်ထီၣ်တၢ်အီၣ်သ့တဖၣ်လၢအပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်I တဘၣ်မဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်အီၣ်လၢနအီၣ် အီၤသ့တဖၣ်ဘၣ်I သ့ကဆှီဘၣ်တၢ်သူ တၢ်သၣ်ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်ဒ်ညီနုာ်အသိးတက့ၢ်I
 •  COVID-19 တၢ်နဲၣ်ကျဲဘၣ်ဃးတၢ်လဲၤပှ့ၤအီၣ်ပှ့ၤအီတၢ်လၢကျး I
ပှၤကညီဆိက့လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်

ပှၤကညီလၢအမ့ၢ်ဆိက့နးထီၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ပလီၣ်ပာ်စၢၤအသးဒ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအသိးသ့ၣ် တဖၣ်အံၤလီၤI

 • ဆဲးကျၢနကသံၣ်သရၣ်လၢဖဲနလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဆၢကတီၢ်အခါI ကသံၣ်ဒၢးတနီၤန့ၣ်အိၣ်ဒီး "ပှၤဆါပှာ်ယဲာ်သန့ ဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢက ဆဲးကျၢဒီးပှၤဆါဒီးကဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးပှၤဆါသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤI ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ် ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤအါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤI
 • ကွဲးလီၤဘၣ်ကသံၣ်အမံၤဒ်သိးဖဲနလဲၤပှ့ၤအီၣ်ကသံၣ်လၢကသံၣ်ကျးမ့ၢ်ဂ့ၤ, နကသံၣ် သရၣ်အအိၣ်မ့ၢ်ဂံၤ ဒ်သိးနကသ့ၣ် ညါဘၣ်မ့ၢ်ကသံၣ်လၢနလိၣ်ဘၣ် တဖၣ်အိၣ်ဧါ တအိၣ်ဧါန့ၣ်လီၤI မၤနီၣ်မၤဃါဘၣ် ကသံၣ်ကသီလၢနအီၣ်အီၤတဖၣ်ဒီး သမံသမိးကွၢ်နတၢ်ဆါတၢ်အဆၢ သ့တဖၣ်ဒ်တၢ်နဲၣ်လီၤအသိးတက့ၢ်I
 • သူဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤတဖၣ်တက့ၢ်I လဲၤဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါဒီးတၢ်မၤဆူၣ် ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါဖဲ နန့ၢ်ဆဲးဘၣ် အဆၢကတီၢ်တက့ၢ်I စံၢ်လီၤဖဲအံၤ ဒ်သိးကဃူဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ လၢအအိၣ် ဘူးဒီးနၤတက့ၢ်I
 • ၀ံသးစူမၤလီၤတံၢ်က့ၤမ့ၢ်တၢ်အီၣ်ဒီးနီတၢ်ကဆှဲကဆှီတၢ်ပီးတၢ်လီသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢနသူအီၤဖဲနအိၣ် ပာ်လီသးမ့ၢ်ဂ့ၤဒီးနကအိၣ်ပာ်လီၤဖျီၣ် သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤI
 • ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢလီတဲစိပူၤ ဒ်သိးကသမံသမိးလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်နတၢ်အိၣ်သး ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအဂီၢ် ဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်ပှၤလၢကမၤစၢၤ ကွၢ်ထွဲနၤတဂၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢအတဘၣ်ဟဲဟးလၢနအိၣ် ဘၣ်ဖဲလီၤအ၀ဲသ့ဆိက့အခါန့ၣ်လီၤI
 • သမံသမိးနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး ဃုထံၣ်လိာ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ဖဲလိၣ်ဘၣ်အဆၢကတီၢ်I
တၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး, ဖိသၣ်တဖၣ် ဒီး COVID-19

တၢ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဖဲနအိၣ်ဒီးဟုးသးအဆၢကတီၢ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤသ့တဖၣ်လဲၣ်´

 • နမ့ၢ်ထိၣ်သြတီၤဘၣ် ပှၤလၢအဟုးသးအိၣ်တဖၣ်ဒီး ပှၤလၢတအိၣ်တဖၣ်အံၣ်န့ၣ်, ပှၤလၢအဆိ က့နးထီးသ့လၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဃိန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပှၤလၢ အအိၣ်ဒီးအဟုးသးတဖၣ်လီၤI
 • ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးဟုးသးတဖၣ်မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါသ့တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိဆိ (ဆံးစၢ်ထီၣ်ဖိဆိ 37 နွံ) ဒီးဖိသံလၢ ဒၢလီၢ်ပူၤ, ဒီးအလီၢ်ဘၣ်ယိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢတၢ်ဆါအတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤI
 • ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးဟုသးတဖၣ် မ့ၢ်လဲၤအိၣ်ဘူးတံာ်ဃုာ်ဘၣ်ဒီးပှၤလၢဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါန့ၣ် ကဘၣ်စးထီၣ် ဒီသဒၢအသးလၢအဂ့ၢ်အကျိၤဘၣ်ဘၣ် ဒ်သိးသုတဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤI
  • ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါဒီးဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဂံၢ်သဟီၣ်I
  • ထီ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ်
  • နဘၣ်အိၣ်ယံၤဒီးပှၤအဂၤဃုခီယီၢ် (ခံမံးထၢၣ်) ဒီး နဘၣ်ဟးဆှဲး၀ဲဒၣ်တၢ်လီၢ်လၢ ပှၤကမျၢၢ်အိၣ်ကတုာ် တကံာ်ဒီး ပှၤခးကသံၣ်စှၤ မ့တမ့ၢ် တအိၣ်ဘၣ်I
  • လဲၤမၤကွၢ်နသးဒ်သိးတၢ်အါအံသုတရၤသးဆူပှၤဂၤအအိၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်I
  • ဖဲနကူၤ မ့တမ့ၢ် ကဆဲအခါ ကးဘၢနကိးပူၤဒီးနါဒ့ ဒီးနစုနၢၢ်ခံ မ့တမ့ၢ် ထံၣ်ရှူစးခိတက့ၢ်I
  • မၤကဆှီဒီး သ့စီသံကွံာ်တၢ်ဆါအဃၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်I
  • သမံသမိးနတၢ်ဆါကိးမုၢ်နံၤI
  • နမ့ၢ်ဆိက့ မ့တမ့ၢ် နမ့ၢ်တုၢ်ဘၣ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဖဲနအိၣ်ဒီးဟုးသးအဆၢ ကတီၢ်န့ၣ် ကိးဘၣ်နကသံၣ်သရၣ် တဘျီဃီ တက့ၢ်I

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒီးတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး

 • တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါအံၤ ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤဃာ်လၢ ပှၤလၢအအိၣ် ဒီးဟုးသး, ပှၤလၢအဖိအိၣ်ဖျဲၣ်သီ ပှၤလၢအဖိအီၣ်နုၢ်/ ပှၤလၢအဖိအီၣ် မိၢ်နုၢ်ထံ, ပှၤလၢအဲၣ်ဒိးဒၢထီၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအဲၣ်ဒိးအိၣ်ထီၣ်ဒီးဟုးသးလၢခါဆူ ညါအဂီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤI
 • တၢ်အုၣ်သးဘၣ်ဃးဒီးကသံၣ်ဒီးသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဒီး အတၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤ လၢပှၤအိၣ်ဒီးဟုးသးဆၢကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ် ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ကျဲးကျဲးန့ၣ်လီၤI တၢ်မၤနီၢ်တဖၣ်စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကသံၣ် ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါအံၤကဲဘျုးကဲဖှိၣ်၀ဲဒၣ် လၢတၢ်တြီဆၢ၀ဲဒၣ်တၢ်လီၤဘၣ် ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတဖၣ်ဖဲ နအိၣ်ဒီးန ဟုးနသးအခါန့ၣ်လီၤI
 • ပှၤလၢအအိၣ်ထီၣ်ဒီးအဟုးသးတဖၣ် ကြၢးဆဲး၀ဲဒၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဂံၢ်ဘါ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ကြၢး၀ဲအခါန့ၣ်လီၤI
 • ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တဒုးကဲထီၣ် COVID-19 တၢ်ဆါတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဆူပှၤဂၤ ဘၣ် ဒီးပှၤလၢအအိၣ် ဒီးဟုးသး မ့တမ့ၢ် အဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဘၣ်န့ၣ်လီၤI
 • ကတီၢ်အံၤ တၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲနီတမံၤလၢ ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်, ဃုာ်ဒီး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်, လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ပိာ်ခွါ အချံအသၣ်န့ၣ်လီၤI
 • ပှၤလၢအိၣ်ဒီးဟုးသးတဖၣ် မ့ၢ်နတၢ်သံကွၢ်အိၣ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 တဖၣ်န့ၣ်ဆဲးကျၢတဲသကိး တၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် MotherToBaby (မိၢ်ဆူဖိ), အပှၤစဲၣ်နီၤတဖၣ် လၢကစံးဆၢ၀ဲနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢ ခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လီပရၢတက့ၢ်I တၢ်မၤစၢလၢအခူသူၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒၣ် စးထီၣ် မုၢ်တနံၤ တုၤ မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤခီ 8 နၣ်ရံၣ် တုၤ 5 နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤI လဲၤကွၢ်ဘၣ် MotherToBaby (မိၢ်ဆူဖိ) ပှာ်ယဲာ်သန့ လၢကဆှၢဒီးတဲသကိးတၢ်, မ့တမ့ၢ် ကိးလၢလီတဲစိဖဲ 1-866-626-6847 လၢ (အဲကလံာ်ကျိာ် မ့တမ့ၢ် စပဲနံၣ်စ်ကျိာ်)I

တၢ်ကဟုကယာ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19

 • မိၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဖဲအအိၣ်ဒီးအဟုးအသးအဆၢကတီၢ်ခါသနာ်က့ အဖိအိၣ်ဖျဲၣ်သီတဂၤန့ၣ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ် COVID-19 တၢ်ဆါ ဘၣ်န့ၣ်လီၤI
 • ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီတဖၣ်မ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲ တၢ်လိာ်က သါထီၣ်လၢတအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါအပနီၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီး ဘျါက့ၤ၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤI တၢ်ပာ်ဖျါစံး၀ဲဲဒၣ် ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီတနီၤအကျါ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ် COVID-19 တၢ်ဆါနးနးကျံး ကျံးသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤI
 • နမ့ၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးလၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဂီၢ် ဖဲနအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိသီအခါန့ၣ်, ပိာ်ထွဲဘၣ် တၢ်ပလီၢ်စိအတၢ်နဲၣ်ကျဲ လၢလာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တုၤနတၢ်အ၀ံၤ တစုတက့ၢ်I
  • အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်လီၤစဲၣ်ကွံာ်နသးဒီးနပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်I
  • အိၣ်ပလီၤဆီသး (အိၣ်ယံၤကွံၤ) ဒီးနပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအတဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါတဖၣ်အံၤဒီး ထီဃာ်၀ဲဒၣ်နီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ်ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဘူးလီၤ တစဲးန့ၣ်လီၤI
  • ကိးဘၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်တၢ်ဖိလၢ အအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး ဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ၀ံသ့တဖၣ်ဒီး မ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အတ ကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ယိာ်ဘၣ်ဘှီလၢဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီ တဂၤအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤI မ့ၢ်သ့န့ၤ, ထၢနုာ်ဃာ်နနုၣ်ထံလၢ တၢ်နုၣ်ထံဒၢ ပူၤဒီး မၢပှၤကွၢ်ထွဲဖိသၣ်တဂၤန့ၣ်ဒုးအီၣ်အီၤ န့ၣ်တက့ၢ်I နမ့ၢ်ဒုးအီနဖိဒီးတၢ်နုၣ်ကမူၣ်ဒီး မၢပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဂၤကတဲၤကတီၤပာ်စၢၤအီၤ တက့ၢ်I
  • နမ့ၢ်ကဘၣ်ကွၢ်၀ဲနဖိအိၣ်ဖျဲၣ်သီတဂၤဖဲနအိၣ်ပာ်လီၤဆီသးတချုး၀ံၤဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပိာ်ထွဲဘၣ်တၢ် ပလီၢ်စိအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲလၢ တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤ, ဃုာ်ဒီးတၢ်ထီဃာ်၀ဲဒၣ်နီၢ် ကၢၢ်ဘၢမဲာ်ဖဲနဒုးအီၣ်နဖိနုၣ် မ့တမ့ၢ် နစိာ်ဃာ်နဖိအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်I
  • သမံသမိးဘၣ်နဖိအိၣ်ဖျဲၣ်သီတဂၤအံၤ မ့ၢ်အဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 အတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်I
 • တၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး, တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ, ဒီး တၢ်ကဟုကယာ်၀ဲဖိသၣ်လၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါI (ထဲအဲကလံာ်)
  • တၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်စံးဘၣ်၀ဲလၢ တၢ်ဒုးအီၣ်ဖိနုၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအရၤလီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဆါ အဃၢ် ဆူဖိသၣ်အအိၣ်I တၢ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါလၢအပူၤကွံာ်တယံၤဒံးဘၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ဖိသၣ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဂံၢ်တြီဆၢလၢမိၢ်လၢအဆဲးက သံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 တၢ်ဆါ၀ံၤတဂၤအနုၣ်ထံအကျါန့ၣ်လီၤI ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်ဂာ် COVI D-19 တၢ်ဆါအခါ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးလၢ နကဒုးအီၣ်နဖိနုၢ်/နဒုးအီၣ်၀ဲမိၢ်နုၢ်ထံ
  • သ့ကဆှီဘၣ်နစုတဖၣ် တချုးနဒုးအီၣ်နဖိနုၣ်/နဒုးအီၣ်၀ဲမိၢ်နုၢ်ထံ
  • ထီဃာ်၀ဲဒၣ်နီၢ်ကၢၢ်ဘၢမဲာ်ဖဲ နဒုးအီၣ်နဖိနု/နဒုးအီၣ်၀ဲမိၢ်နုၢ်ထံ အခါ ဒီး နအိၣ်ယံၤဒီးနဖိဃုခီၣ်ယီၢ် (ခံမံးထၢၣ်) အခါI

ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးအဟုးအသး မ့တမ့ၢ် မိၢ်ပၢ်သီတဖၣ်, မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအဲၣ်ဖိသၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ ဒီးမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး နီၢ်သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ် ဆဲးကျၢဒီး Parent Support Warm Line (တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤမိၢ်ပၢ်လီကျိၤ) သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤI ဆဲးကျၢလၢလီတဲစိဖဲ 1-888-404-7763, မုၢ်တနံၤတုၤမုၢ်ယဲၢ်နံၤ ဂီၤခီ 9 နၣ်ရံၣ်တုၤ ဟါခီ 4:30 နၣ်ရံၣ်I (ထဲဒၣ်လၢ အဲကလံာ်အကျိာ်ဒီး စပဲနံၣ်စ်ကျိာ်)I ပ၀ဲ Warm Line အံၤ ကဲ၀ဲဒၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ တဖၣ်လၢ အမ့ၢ်၀ဲ ပှၤတ၀ၢပှၤမၤတၢ်ဖိ, ပှၤကူဆါယါဘျါတၢ်လၢအအိၣ်ဒီးလံာ်ဟ့ၣ်ပျဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် မိၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤ ခီဖျိ ဘၣ်ဃး တၢ်သးဟးဂီၤဒီး တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဖဲ အအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤI နကိးလီတဲစိတနၣ်ရ့ၣ်ဃာ်ဃာ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကကိးဆၢကဒါန့ၣ်လီၤI ကိးလၢလီတဲစိ, ကွဲးဆှၢလံာ် မ့တမ့ၢ် ဆှၢလံာ်ပရၢ ဖဲ warmline@perinatalsupport.org တက့ၢ်I

ကဟုကယာ်လီၤနနီၢ်ကစၢ်သးဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိ

Washington Listens (၀ီၣ်ၡ့ၣ်ထၢၣ် တၢ်ကနၢ်) နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးတဲဘၣ် နတၢ်ဂ့ၢ်ကီဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 ဆူပှၤတဂၤ ဂၤအအိၣ်န့ၣ်, ကိးဘၣ် Washington Listens ဖဲ 1-833-681-0211 တက့ၢ်. ပှၤစံးဆၢလီတဲစိအိၣ်၀ဲထီဘိတဂၤလၢ ကစံးဆၢတၢ်ကိးသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲ မုၢ်တနံၤတုၤမုၢ်ယဲၢ်နံၤ စးထီၣ်လၢ ဂီၤခီ 9 နၣ်ရံၣ် တုၤလၢ ဟါခီ 9 နၣ်ရံၣ် န့ၣ်လီၤI မ့မ့ၢ်လၢနွံကတၢၢ်န့ၣ် စးထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ဂီၤခီ 9 နၣ်ရံၣ်တုၤ ဟါခီ 6 နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤI TTY ဒီး ကျိာ်အဂာ်တဖၣ်နၣ်နသူအီၤသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤI နဃုသ့ၣ်ညါ အါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး သးတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးတၢ်သးဂဲၤ အတၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့အဂီၢ် ဖဲအံၤ (လၢအဲကလံာ်ကျိာ်)I

 • အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆါသတြိာ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်လၢက တီၢ်ခါ, ဒီးတၢ်ဟ့ၣ် ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢအဂုာ်အဂၤ လၢကမျၢၢ် တၢ်ကစီၣ်သန့လၢနနာ်န့အီၤသ့အိၣ်, လီၢ်က၀ီၤ ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ခၢၣ်စးကရၢတဖၣ်, ဒီး တၢ်ပာ်ဖျါလၢကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ပှာ်ယဲာ်သန့ တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်I
 • ကွဲးနီၢ်ဘၣ်ပှၤတ၀ၢကရၢတဖၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်အမ့ၢ်၀ဲ လီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်, ပှာ်ယဲာ်သန့ ဒီး ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်သန့ တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်I နကွဲးနီၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ် ကျိၤ ဒ်အမ့ၢ်၀ဲ ကၠိ, ကသံၣ်သရၣ်, ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ကရၢ, ပှၤတ၀ၢဂ့ၢ်၀ီ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ပှၤတ၀ၢကရအ၀ဲၤလီၢ်ခၢၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်လၢနီၢ်သး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အဂီၢ် ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲဂ့ၢ်ဂီၤ အူလီတဲစိအလီကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်သ့၀ဲန့ၣ်လီၤI
 • ဆဲးကျိးဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီး တံၤသကိးတဖၣ်တဖၣ်ထီဘိခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လီဘျးစဲးတၢ်ဆဲး ကျိးသ့တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်I
 • ပာ်ကီၤဃာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ပီးတၢ်လီလၢနအိၣ် ဒ်အမ့ၢ်၀ဲ ချါသိကိၣ်လိၣ်, ကသံၣ်သကဆှီစု, စးခိထ့ၣ်ၡူ, တၢ်ထိၣ်တၢ် ကိၢ်ဘိ, ကသံၣ်လိာ်ကိၢ်တဖၣ် ဒီး တၢ်မၤကွၢ် COVID-19 တၢ်ပီးတၢ်လီသ့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်I
 • ပာ်ကီာ်ဃာ်ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢ နၤ မ့တမ့ၢ် နဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် သူညီနုၢ်အီၤတဖၣ်တက့ၢ်I

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ ပှၤသးစၢ်လၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိအပူၤ

 •  ကၠိတဖၣ်ကအိၣ်ဒီးကျဲအဂုၤဂၤတဖၣ်လၢကဆဲးကျၢဆဲးကျိးလိာ်သးဒီးကၠိသရၣ်တဖၣ်ဒီးပှၤကၠိဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ကစီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်တံာ်တာ်သးတံာ်တာ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တဘၣ်သးပ့ၣ်နီၣ်အိၣ်ဘှံးစၢၤ အီၤတက့ၢ်I ကတိၤသကိးတၢ်ဒီး နဖိနလံၤ သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးတဲၡဲအါထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ်နၢ်ဟူဒီးဒိးန့ၢ် ဘၣ်၀ဲလၢ လီဘျးစဲပူၤဒီးတၢ်လီၢ်လၢအဂုာ်အဂၤအဧိၣ်တက့ၢ်I
 • ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဘၣ်အီၤလၢကသံဒိးသံကွၢ်အါထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ခ့ခါတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်တဂ့ၤI
 • တဲသကိးဘၣ်ဃးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်တူၢ်ဘၣ် ဒီးပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအီၤI
 • မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိးကသ့ပာ်ဖျါထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ် ခီဖျိတၢ်ခဲးတၢ်ဂီၢ်ဘၣ်ဃးအတၢ်တူၢ်ဘၣ် ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဘၣ်ဃးအ၀ဲ တၢ်တူဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်I
 • တဲမုာ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အသးဒီး ပာ်စူအါထီၣ်နသးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအပူၤကွံာ်တက့ၢ်I

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အဂ့ၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်

တိၢ်နီၣ်ဃာ်လၢ နဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့ၢ်ဘၣ်အိၣ်၀ဲလၢ တၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသးဒီးပှၤဂၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်လီၤဖျီၣ်သးဒီးပှၤအဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲတစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ် ကဘၣ်မံ, ကဘၣ်အီၣ် ဒီးကဘၣ်မၤ၀ဲဒၣ်နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဘၣ်ဆၢ ဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နဖိမ့ၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သကိးလီၢ်ယံၤခီတုၤတၢ်မၤလိမၤဒိးလၢအကၠိ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကရၢကရိဂုၤဂၤဟ့ၣ်ထီၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် ဃုကွၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်ဘၣ်တဖၣ်လၢနဖိ ကအိၣ် ဘၣ်ဒီးအတံၤသကိးဖိတဖၣ်လၢကျဲအပူၤဖျဲးတက့ၢ်ႋ

ပာ်သူၣ်ပာ်သူၣ်၀ဲဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒ်အမ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိၣ်သယုၢ်တဖၣ်, တၢ်လီၤကၢၣ်သးတဖၣ်, တၢ်ပျံၤကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါ, တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ, တၢ်သူၣ်အုး သးအုး, ဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတဖၣ် အံၤ ကဲထီၣ်သးခီဖျိတၢ်ဆူၤတၢ်ဆူတၢ်ဆါသတြိာ်သ့တဖၣ် အတၢ်ဆီၣ်သနံးဃိန့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်မၤန့ၢ်၀ဲ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အမုာ်ဒီးအခီပညီအိၣ်လၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ် လၢအဘၣ်ထွဲ လိာ်သးဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်အိၣ်မူဒီးလုၢ်လၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤအဂံၢ်ထံး အဂာ်