សំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់ | ការធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺ COVID-19

លទ្ធភាពទទួលបានឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត

តើខ្ញុំអាចទទួលការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងណា?

សូមសាកល្បងធ្វើតាមជម្រើសខាងក្រោម៖

ប្រសិនបើ​អ្នក​ត្រូវការ​ជំនួយ​ក្នុង​ការស្វែងរក​ទីតាំង​ធ្វើតេស្ត​ដែល​នៅ​ជិត​អ្នក សូម​សាកសួរ​ក្រសួងសុខាភិបាល​ក្នុង​តំបន់ ឬមណ្ឌល​របស់​អ្នក (ជា​ភាសាអង់គ្លេស)។ អ្នក​ក៏អាច​ទូរសព្ទ​ទៅ​លេខ 1-800-525-0127 រួច​ចុច​សញ្ញា # ផង​ដែរ។ នៅពេល​មាន​អ្នកលើ​កទូរសព្ទ សូម​ប្រាប់​ភាសា​របស់​អ្នក ដើម្បី​ប្រើ​សេវាកម្ម​បកប្រែ​ផ្ទាល់មាត់។

ខ្ញុំមិនមានអ៊ីនធឺណិតប្រើទេ / គេហទំព័រមិនមានជាភាសារបស់ខ្ញុំទេ។ តើខ្ញុំកុម្ម៉ង់ឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនដោយរបៀបណា?

សូម​ទូរសព្ទ​ទៅ​លេខ 1-800-525-0127 បន្ទាប់មក​ចុច​សញ្ញា #។ យើង​មាន​ផ្ដល់​ជូន​ជំនួយ​ផ្នែក​ភាសា។ មជ្ឈមណ្ឌល​ហៅ​ទូរសព្ទ​អាច​កុម្ម៉ង់​ជំនួស​អ្នក​បាន​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​តាម​អ៊ីនធឺណិត​នៃ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន និង​សហព័ន្ធ។

តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវដឹងអ្វីខ្លះអំពីផតថលអនឡាញ Say Yes! COVID Test?

កម្មវិធីនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសហការរវាងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន National Institutes of Health (វិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិ) និង Centers for Disease Control and Prevention (មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺ)។ ទាន់នៅមានក្នុងស្តុក ប្រជាជននៅទូទាំងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន អាចបញ្ជាទិញឈុតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកមើល COVID-19 ចំនួនពីរ ដោយមានដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ទៅដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេ ពីក្រុមហ៊ុន Amazon។

មានតែការបញ្ជាទិញពីរប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឡើងសម្រាប់​អាសយដ្ឋានគ្រួសារមួយ/លំនៅឋានមួយ ក្នុងមួយខែ ហើយការបញ្ជាទិញនីមួយៗមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សចំនួន 5។ រាល់ការបញ្ជាទិញ និងការដឹកជញ្ជូនគឺឥតគិតថ្លៃ។

សម្រាប់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តផ្ទាល់ ឬរបៀបប្រើវា សូមចូលទៅកាន់ ជំនួយការផ្នែកឌីជីថលសម្រាប់កម្មវិធី Say Yes! COVID Test ឬហៅទៅលេខ 1-833-784-2588 ។

តើអ្នកអាចបញ្ជាទិញទាំង Say YES! COVID Test ពី DOHនិងឈុតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តសហព័ន្ធដែរឬទេ?

ប្រាកដណាស់ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន អ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញបានទាំងនៅគេហទំព័រ Say Yes! COVID Test និងនៅគេហទំព័រសហព័ន្ធ ដើម្បីទទួលបានឈុតឧបករណ៍ធ្វើតេសរហ័សរកមើលជំងឺ COVID-19 នៅផ្ទះ។

តើខ្ញុំអាចទៅកន្លែងណា ប្រសិនបើខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែម?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែម​អំពីកម្មវិធី DOH Say Yes! COVID Test (DOH និយាយយល់ព្រម​! ការធ្វើ​តេស្ត​ COVID) សូមចូលទៅកាន់ទំព័រសំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់ ឬហៅទៅខ្សែទូរសព្ទបន្ទាប់ DOH COVID-19 តាមលេខ 1-800-525-0127 (មានជំនួយផ្នែកភាសាសម្រាប់ផ្ដល់ជូន)។ សម្រាប់សំណួរអំពីកម្មវិធីធ្វើតេស្តរបស់សហព័ន្ធ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រសំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់

តើខ្ញុំនឹងទទួលបានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តឥតគិតថ្លៃរបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

ឧបករណ៍​ធ្វើតេស្ត​ដែល​បាន​ស្នើសុំ​តាមរយៈ​កម្មវិធី (Say YES! COVID Test (ព្រម​ធ្វើតេស្ត​រក​ជំងឺ COVID!) ឬ Federal Program (កម្មវិធី​សហព័ន្ធ)) ជា​ធម្មតា​នឹង​ដឹកជញ្ជូន​ក្នុង​ចន្លោះ​ពេល 1-2 សប្ដាហ៍ បន្ទាប់ពី​កុម្ម៉ង់​រួច។

បន្ទាប់ពីអនុវត្តតាមជម្រើសធ្វើតេស្តដែលបានណែនាំ ខ្ញុំនៅតែរកមិនឃើញកន្លែងធ្វើតេស្តដដែល។ តើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19?

គួរ​ឱ្យ​សោកស្ដាយ​ដែល​អ្នក​កំពុង​ជួប​បញ្ហា​ពិបាក​ក្នុង​ការស្វែងរក​ទីតាំង​ធ្វើតេស្ត​រកមើល​ជំងឺ COVID-19។ យើង​ដឹង​ថា​ស្តុក​មាន​ចំនួន​កំណត់​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។

ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​រោគសញ្ញា​ជំងឺ COVID-19 ឬបាន​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ COVID-19 ហើយ​បារម្ភ​ថា​ប្រហែលជា​បាន​ឆ្លង យើង​សូម​ណែនាំ​ចំណុច​ខាងក្រោម៖

គ្រួសារខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនជាងបួននាក់។ តើខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើតេស្តសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់នៃគ្រួសារដោយរបៀបណា?
  • អ្នកអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានពីរឈុតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តក្នុង​មួយខែ (រហូតដល់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តចំនួន 5) តាមគេហទំព័រកម្មវិធី Say YES!  COVID Test របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន
  • អ្នកអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានឈុតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តបន្ថែម (ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តចំនួន 4) ពីកម្មវិធីសហព័ន្ធតាម COVIDtests.gov
  • អ្នក​អាចទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនៅផ្ទះបន្ថែមពីហាងលក់រាយ និងឱសថស្ថានក្នុងតំបន់ ឬតាមអ៊ីនធឺណិត។
  • អ្នកអាចធ្វើតេស្ត PCR នៅទីតាំងធ្វើតេស្តដែល​នៅក្បែរ​អ្នកបាន។ ស្វែងរកនៅទីនេះ
តើខ្ញុំប្រើប្រាស់ឈុតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរបៀបណា?

ការអនុវត្តតាមការណែនាំនៅក្នុងឈុតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សនៅផ្ទះ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺមានសារៈសំខាន់។ ទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត (ព័ត៌មានរបស់ពួកគេនឹងមាននៅលើប្រអប់) ជាមួយនឹងសំណួរជាក់លាក់មួយចំនួន។

ភាពអវិជ្ជមានមិនត្រឹមត្រូវអាចនឹងកើតឡើងជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តរហ័ស។ ឈុតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមួយចំនួនអាចរួមបញ្ចូលប្រដាប់ធ្វើតេស្តចំនួនពីរ (អ្នកគួរតែធ្វើតាមការណែនាំនៅលើប្រអប់សម្រាប់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើតេស្ត)។

ការធ្វើតេស្តទូទៅ

តើនរណាខ្លះគួរធ្វើតេស្ត?

ធ្វើតេស្តនៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺ។ COVID-19 មានរោគសញ្ញាជាច្រើនប្រភេទ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន យកល្អគួរតែធ្វើតេស្តឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ធ្វើតេស្តនៅពេលដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ជាមួយនរណាម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ។ ធ្វើតេស្តភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបង្ហាញរោគសញ្ញា។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាទេ សូមរង់ចាំប្រាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ បន្ទាប់មកធ្វើតេស្ត។

អាជីវកម្ម និងកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន អាចនឹងមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការ​ធ្វើតេស្ត និង/ឬការចាក់វ៉ាក់សាំង មុនពេលចូលទៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ។ ទូរសព្ទទៅជាមុន ឬពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់ពួកគេ មុនពេលអ្នកចូលជួប។

អ្នកប្រហែលជាត្រូវធ្វើតេស្តមុន និង/ឬក្រោយពេលធ្វើដំណើរ។ ពិនិត្យមើលគោលការណ៍ស្ដីពីការធ្វើដំណើរចុងក្រោយបំផុតរបស់ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការ​ជំងឺ)។

នៅពេលអ្នកទៅប្រមូលផ្តុំជាមួយមនុស្សមួយក្រុម ជាពិសេសអ្នកដែលមានហានិភ័យនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬប្រហែលជាមិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ពួកគេគ្រប់​ដូស

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន?

អនុវត្ត​តាម​ការណែនាំ​របស់ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការ​ជំងឺ) និង​ការណែនាំរបស់ DOH ហើយនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងផ្ទះ ដាច់ឆ្ងាយពីអ្នកដទៃ។ ការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទាំងអស់គួរតែធ្វើចត្តាឡីស័ក។

  • អ្នកគ្រប់គ្នា​ដែល​បាន​ស្មាន​ទុកជាមុន ឬបាន​បញ្ជាក់​ថា​មាន​ផ្ទុក​ជំងឺ COVID-19 គួរតែ​នៅផ្ទះ ហើយ​នៅ​ដាច់ដោយឡែក​ពី​អ្នកដទៃ​ឱ្យ​បាន​យ៉ាងហោចណាស់ 5 ថ្ងៃ​ពេញ (ថ្ងៃទី​មួយ​ដែល​ចេញ​រោគសញ្ញា ឬថ្ងៃ​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​សម្រាប់​បុគ្គល​ដែល​គ្មាន​រោគសញ្ញា​ត្រូវ​រាប់​ជា​ថ្ងៃទី 0)។ ពួក​គេ​គួរតែ​ពាក់​ម៉ាស់ នៅពេល​នៅ​ជិត​អ្នកដទៃ​ក្នុង​ផ្ទះ និង​នៅ​ទី​សាធារណៈ​ឱ្យ​បាន 5 ថ្ងៃ​ទៀត។
  • ប្រសិនបើ​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​មានលទ្ធភាព​ធ្វើតេស្ត និង​ចង់​ធ្វើតេស្ត នោះ​វិធី​ល្អ​បំផុត​គឺ​ត្រូវ​ប្រើ​តេ​ស្ត​អង់​ទី​សែន​នៅ​ចុងបញ្ចប់​នៃ​រយៈពេល​នៅ​ដាច់ដោយឡែក 5 ថ្ងៃ​របស់​អ្នក។ យក​តែ​សំណាក​ធ្វើតេស្ត​បាន​ហើយ ប្រសិនបើ​អ្នក​គ្មាន​គ្រុនក្ដៅ​រយៈពេល 24 ម៉ោង​ដោយ​មិន​ប្រើ​ថ្នាំបញ្ចុះ​កម្ដៅ ហើយ​រោគសញ្ញា​ផ្សេងទៀត​របស់​អ្នក​បាន​ធូរស្បើយ (ការ​លែង​ដឹង​ក្លិន​និង​រសជាតិ​អាច​បន្ត​មាន​ច្រើន​សប្ដាហ៍​ឬខែ បន្ទាប់ពី​ជាសះស្បើយ និង​មិនបាច់​ពន្យារពេល​បញ្ចប់​ការ​នៅ​ដាច់ដោយឡែក​ទេ)។
    • ប្រសិនបើ​ការ​ធ្វើតេស្ត​របស់​អ្នកមាន​លទ្ធផល​វិជ្ជមាន អ្នក​គួរតែ​បន្ត​នៅ​ដាច់ដោយឡែក​រហូតដល់​ថ្ងៃទី 10។
    • ប្រសិនបើ​ការ​ធ្វើតេស្ត​របស់​អ្នកមាន​លទ្ធផល​អវិជ្ជមាន អ្នក​អាច​បញ្ចប់​ការ​នៅ​ដាច់ដោយឡែក​បាន ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បន្ត​ពាក់​ម៉ាស់​ដែល​តឹងណែន​ល្អ​នៅ​ក្បែរ​អ្នកដទៃ​ក្នុង​ផ្ទះ និង​នៅ​ទី​សាធារណៈ​រហូតដល់​ថ្ងៃទី 10។

ដើម្បី​រាយការណ៍​អំពី​លទ្ធផល​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​ជំងឺ COVID-19 នៅផ្ទះ និង​ទទួល​បាន​សេវា​ថែទាំ សូម​ហៅ​ទៅ​ខ្សែ​ទូរសព្ទ​បន្ទាន់​អំពី​ជំងឺ COVID របស់​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន​លេខ 1-800-525-0127។ យើង​មាន​ផ្ដល់​ជូន​ជំនួយ​ផ្នែក​ភាសា។

ប្រសិនបើ​អ្នក​បាន​ទាញ​យក ឬបាន​បើក WA Notify (កម្មវិធី​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​នៅ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន) នៅ​លើ​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក​រួចហើយ អ្នក​ក៏អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ​ដើម្បី​រាយការណ៍​អំពី​លទ្ធផល​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​បាន​ផង​ដែរ។

ព័ត៌មានបន្ថែមមាននៅទីនេះ៖ ប្រការដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តវិជ្ជ​មាន

បន្ទាប់ពីមានការប៉ះពាល់ តើមនុស្សម្នាក់នឹងមានតេស្តវិជ្ជមាននៅពេលណា?

នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានឆ្លង COVID-19 ការធ្វើតេស្ត PCR ប្រហែលជាមិនបង្ហាញវត្តមានរបស់មេរោគក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់។ ដូច្នេះ អ្នកអាចមានជំងឺនេះ ប៉ុន្តែតេស្តអាចនឹងមិនបង្ហាញឲ្យឃើញវាក្នុងមួយរយៈពេល។ ការកំណត់ពេលគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ការទទួលបានលទ្ធផលធ្វើតេសវិជ្ជមាន។ ប្រសិនអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ប៉ះពាល់នឹង COVID-19 ប៉ុន្តែមិនឈឺ ការធ្វើតេស្តយ៉ាងហោចណាស់ 5 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ចុងក្រោយគឺជាការអនុវត្តល្អជាងគេ។ ការធ្វើតេស្តអង់ទីសែន ជាទូទៅមានភាពត្រឹមត្រូវបំផុត នៅពេលដែលមនុស្សមានរោគសញ្ញា ប៉ុន្តែអាចប្រើសម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានរោគសញ្ញាក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួនបាន។

តើយូរប៉ុនណាទើបទទួលបានលទ្ធផល?

វាអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការធ្វើតេស្ត និងកន្លែងដែលសំណាកត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្ត។ លទ្ធផលសម្រាប់ការធ្វើតេស្តអង់ទីសែនអាចឱ្យលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញលឿនបំផុតត្រឹម 10 នាទី។ សម្រាប់ការធ្វើតេស PCR វាអាចនឹងត្រូវការពេលពីរបីថ្ងៃ។

តើការធ្វើតេស្តមួយណាល្អបំផុត?

ការធ្វើតេស្តល្អបំផុតគឺជាការធ្វើតេស្តដែលមានផ្ដល់ជូនដល់អ្នក។ នោះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនៅផ្ទះ សូមធ្វើវាទៅ។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញមានការណាត់ជួបដែលមានផ្ដល់ជូនសម្រាប់កន្លែងធ្វើតេស្ត សូមធ្វើការណាត់ជួប។ ករណីលើកលែងមួយគឺនៅពេលតម្រូវឱ្យមានការធ្វើតេស្តជាក់លាក់មួយសម្រាប់សេណារីយ៉ូណាមួយ (ឧទាហរណ៍ការធ្វើដំណើរ)។

តើខ្ញុំគួរមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តច្រើនទេ?

ជាការល្អក្នុងការមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមួយចំនួននៅនឹងខ្លួន។ បញ្ជាទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនៅពេលមានឧបករណ៍ទាំងនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាល។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដើរទិញអីវ៉ាន់ ហើយឃើញមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត សូមទិញពីរបីទុក។ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើជាអ្នកជិតខាងដ៏ល្អ ហើយប្រើការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានល្អបំផុត។ ការស្តុកទុកឧបករណ៍តេស្តជាច្រើនរារាំងដល់លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើតេស្តសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត ដែលអាចនឹងត្រូវការវា ហើយអ្នកប្រឈមនឹងការធ្វើឱ្យឧបករណ៍ធ្វើតេស្តផុតកំណត់មុនពេលអ្នកអាចប្រើវាបាន។