វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខ្លឹមសារលើកចុងក្រោយថ្ងៃទី 27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022

ការណែនាំ​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​អំ​ពី​ដូ​សជំរុញ​របស់ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការ​ជំងឺ) និង Western States Scientific Safety Review Workgroup (ក្រុមការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​សុវត្ថិភាព​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​នៃ​រដ្ឋ​ភាគ​ខាងលិច) មាន​ដូច​ខាងក្រោម​៖

 • កុមារ​អាយុ 5-11 ឆ្នាំ​គួរតែ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​បន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ស៊េរី​ចម្បង​គ្រប់​ចំនួន​បាន 5 ខែ។ កុមារ​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​គួរតែ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​បន្ទាប់ពី​ចាក់​ស៊េរី​ចម្បង​បាន​យ៉ាងតិច 3 ខែ។
 • អ្នកគ្រប់គ្នា​ដែល​មាន​អាយុ 12 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​គួរតែ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​បន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ស៊េរី​ចម្បង​គ្រប់​ចំនួន​បាន 5 ខែ ឬបន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson (J&J) តែមួយ​លើក​បាន 2 ខែ។
 • អ្នកគ្រប់គ្នា​ដែល​មាន​អាយុ 50 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​គួរតែ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ទី 2 បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ទី 1 បាន 4 ខែ។
 • បុគ្គល​អាយុ 12 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​កម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរ​គួរតែ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ទី 2 បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ទី 1 បាន 4 ខែ។
 • បុគ្គល​អាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ចម្បង និង​ដូ​សជំរុញ​នៃ​វ៉ាក់សាំង J&J កាលពី 4 ខែ​កន្លងទៅ​អាច​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ទី 2 នៃ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ស៊េរី mRNA បាន។
ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់… អ្នកដែលគួរតែចាក់ដូសជំរុញ ពេលវេលាដែលត្រូវចាក់ដូសជំរុញ ប្រភេទដូសជំរុញដែលត្រូវចាក់ តើខ្ញុំអាចចាក់ដូសជំរុញទី 2 បានទេ?
Pfizer-BioNTech បុគ្គលអាយុ 5 ឆ្នាំឡើង យ៉ាងហោចណាស់ 5 ខែ បន្ទាប់ពី​ចាក់​ស៊េរី​ដំបូង​រួចរាល់​

Pfizer ឬ Moderna ជាអាទិភាព*

បុគ្គលអាយុ 17 ឆ្នាំចុះក្រោមអាចចាក់បានតែវ៉ាក់សាំង Pfizer ប៉ុណ្ណោះ

ឥឡូវនេះ មនុស្ស​អាយុ​លើស 50 ឆ្នាំ និងបុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​ (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) មួយចំនួន​អាច​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​បន្ថែម​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ស៊េរី mRNA បាន​ហើយ បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​របស់​ខ្លួន​លើក​ចុងក្រោយ​បាន 4 ខែ​ឡើង​ទៅ។
Moderna បុគ្គលអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង យ៉ាងហោចណាស់ 5 ខែ បន្ទាប់ពី​ចាក់​ស៊េរី​ដំបូង​រួចរាល់​ Pfizer ឬ Moderna ជាអាទិភាព* ឥឡូវនេះ មនុស្ស​អាយុ​លើស 50 ឆ្នាំ និងបុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​ (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) មួយចំនួន​អាច​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​បន្ថែម​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ស៊េរី mRNA បាន​ហើយ បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​របស់​ខ្លួន​លើក​ចុងក្រោយ​បាន 4 ខែ​ឡើង​ទៅ។
Johnson & Johnson បុគ្គលអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង យ៉ាងហោចណាស់ 2 ខែ បន្ទាប់ពី​ចាក់​ស៊េរី​ដំបូង​រួចរាល់​ Pfizer ឬ Moderna ជាអាទិភាព*

ឥឡូវនេះ មនុស្ស​អាយុ​លើស 50 ឆ្នាំ និងបុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​ (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) មួយចំនួន​អាច​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​បន្ថែម​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ស៊េរី mRNA បាន​ហើយ បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​របស់​ខ្លួន​លើក​ចុងក្រោយ​បាន 4 ខែ​ឡើង​ទៅ។

ឥឡូវនេះ មនុស្ស​ពេញវ័យ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ចម្បង និង​ដូ​សជំរុញ​នៃ​វ៉ាក់សាំង Janssen សម្រាប់​ជំងឺ COVID-19 របស់​យីហោ Johnson & Johnson យ៉ាងហោចណាស់ 4 ខែ​កន្លងទៅ​អាច​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ទី 2 ដោយ​ប្រើ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ស៊េរី mRNA បាន​ហើយ។

*វ៉ាក់សាំងស៊េរី mRNA គឺជាអាទិភាព ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson នៅតែអាចប្រើបាន ប្រសិនបើអ្នកមិនអាច ឬមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀត។

ដូសសម្រាប់បុគ្គលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ

ប្រសិនបើអ្នកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរ នោះការណែនាំនឹងមានភាពខុសគ្នា។

បើអ្នកបានចាក់…

តើខ្ញុំគួរតែចាក់ដូសបន្ថែមដែរទេ?

តើ​ខ្ញុំអាច​ចាក់ដូសជំរុញបានទេ?

ដូសសរុប

Pfizer៖ ចាក់ 2 ដូ​សមុ​នក្រោយ​គ្នា 21 ថ្ងៃ​សម្រាប់​អាយុ 5 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​

បាទ​/ចាស បុគ្គល​អាយុ 5 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​កម្រិតមធ្យម​ឬធ្ងន់ធ្ងរ​គួរតែ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​បន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​លើក​ទី 2 បាន 28 ថ្ងៃ។

បាទ​/ចាស ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA នៃ​វ៉ាក់សាំង Pfizer ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចាក់​បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សចុងក្រោយ​ឱ្យ​ទាន់​សភាពការណ៍​បាន 3 ខែ​សម្រាប់​បុគ្គល​អាយុ 5-11 ឆ្នាំ។

ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ទី 2 មិន​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចាក់​សម្រាប់​បុគ្គល​អាយុ 5-11 ឆ្នាំ​ទេ។

4

បាទ​/ចាស ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចាក់​បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សចុងក្រោយ​ឱ្យ​ទាន់​សភាពការណ៍​បាន 3 ខែ​សម្រាប់​បុគ្គល​អាយុ 12 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។

ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ទី 2 គួរតែ​ចាក់​បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ទី 1 បាន 4 ខែ​សម្រាប់​បុគ្គល​អាយុ 12 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។

បុគ្គល​អាយុ 17 ឆ្នាំ​ចុះក្រោម​អាច​ចាក់​បានតែ​វ៉ាក់សាំង Pfizer ប៉ុណ្ណោះ។

5

Pfizer៖ ចាក់ 3 ដូសសម្រាប់កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំ។ ចាក់ 2 ដូសដំបូងនៅមុនក្រោយគ្នាចំនួន 21 ថ្ងៃ ហើយចាក់ដូសទី 3 បន្ទាប់ពីដូសទី 2 បាន 8 សប្ដាហ៍។ ទេ កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរ មិនគួរចាក់ដូសបន្ថែមនៃស៊េរីចម្បងទេនៅពេលនេះ។ ទេ ដូសជំរុញស៊េរី mRNA មិនត្រូវបានណែនាំឱ្យចាក់សម្រាប់កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំទេនៅពេលនេះ។ 3

Moderna៖ ចាក់ 2 ដូសមុនក្រោយគ្នា 28 ថ្ងៃសម្រាប់អាយុ 6 ខែដល់ ឡើងទៅ

បាទ/ចាស បុគ្គលអាយុ 6 ខែដល់ ឡើងទៅដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរគួរតែចាក់ដូសបន្ថែមបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី 2 បាន 28 ថ្ងៃ។

ទេ ដូសជំរុញស៊េរី mRNA មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាក់លើមនុស្សអាយុ 6 ខែដល់ 17 ឆ្នាំទេនៅពេលនេះ សម្រាប់មនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna ជាស៊េរីចម្បង។ 3

បាទ/ចាស ដូសជំរុញស៊េរី mRNA ត្រូវបានណែនាំឱ្យចាក់បន្ទាប់ពីចាក់ដូសចុងក្រោយឱ្យទាន់សភាពការណ៍បាន 3 ខែ។

ដូសជំរុញស៊េរី mRNA ទី 2 គួរតែចាក់បន្ទាប់ពីចាក់ដូសជំរុញទី 1 បាន 4 ខែសម្រាប់បុគ្គលអាយុ 18 ឆ្នាំឡើងទៅ។

5

Johnson & Johnson៖ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចាក់ 1 ដូ​សស​ម្រាប់​អាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​

បាទ​/ចាស បុគ្គល​អាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​កម្រិតមធ្យម​ឬធ្ងន់ធ្ងរ​គួរតែ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​ជាមួយ​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី mRNA បន្ទាប់ពី​ចាក់​ដូ​សទី 1 នៃ​វ៉ាក់សាំង J&J បាន 28 ថ្ងៃ។

បាទ​/ចាស ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចាក់​បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សចុងក្រោយ​ឱ្យ​ទាន់​សភាពការណ៍​បាន 2 ខែ​សម្រាប់​បុគ្គល​អាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។

ប្រសិនបើ​អ្នក​បាន​ចា​ក់​ដូ​សចម្បង និង​ដូ​សជំរុញ​នៃ​វ៉ាក់សាំង J&J នោះ​ដូ​សជំរុញ​ទី 2 នៃ​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី mRNA គួរតែ​ចាក់​បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ទី 1 បាន 4 ខែ។

4

សំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់

តើខ្ញុំត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទយីហោដូចគ្នាសម្រាប់ដូសជំរុញរបស់ខ្ញុំដែរទេ?

អ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងសម្រាប់ដូសជំរុញរបស់អ្នកក្រៅពីវ៉ាក់សាំងដែលអ្នកបានចាក់សម្រាប់ស៊េរីដំបូងបាន។ CDC បានធ្វើការសម្រេចក្រោយពីមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលើទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុត (Moderna, Johnson & Johnson, ដូសជំរុញលាយ និងដូចគ្នា) និងពិភាក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងយ៉ាងហ្មត់ចត់ជុំវិញដូសជំរុញ។

បុគ្គលអាយុ 17 ឆ្នាំចុះក្រោមអាចចាក់បានតែវ៉ាក់សាំង Pfizer ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដូសជំរុញរបស់ពួកគេ។

ហេតុអ្វីបានជាដូសជំរុញមានសារៈសំខាន់?

ដូសជំរុញជួយផ្តល់ការការពារជាបន្តប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺ COVID-19 កាលពីមុន ដូសជំរុញត្រូវបានណែនាំសម្រាប់តែក្រុមមនុស្សមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចនឹងកើតជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែគេបានបន្ថែមការណែនាំដោយអ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុ 5 ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជំរុញផងដែរ ដើម្បីបង្កើនការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19។

ការចាក់ដូសជំរុញមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដោយសារមានវីរុសឆ្លងប្រភេទបំប្លែងខ្លួនថ្មីកាន់តែច្រើន និងករណីជំងឺ COVID-19 មានការកើនឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក។

វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ឬអនុម័ត​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​នៅតែ​មានប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការកាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​កើតជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ ការ​ចូល​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ និង​ការ​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ COVID-19 ថែមទាំង​ប្រឆាំង​នឹង​ប្រភេទ​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មីទៀត​ផង។ ទោះ​យ៉ាងណា វ៉ាក់សាំង​បច្ចុប្បន្ន​អាច​ថមថយ​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ការពារ​បន្តិច​ម្ដងៗ។ ដូ​សជំរុញ​នឹង​បង្កើន​ការ​ការពារ​ដោយ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 និង​ជួយ​ឱ្យ​មាន​ភាពស៊ាំ​កាន់តែ​យូរ។

តើអ្នកនៅតែជាមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងដដែលមែនទេ?

បាទ/ចាស។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានសិទ្ធិទទួលបានដោយចាក់ស៊េរីដំបូង (វ៉ាក់សាំង COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson 1 ដូស ឬរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ឬ Moderna 2 ដូស) នៅតែជាអាទិភាពចម្បង។ មនុស្សពេញវ័យដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានអត្រានៃការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ពស់ជាងមនុស្សពេញវ័យដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពី 10 ទៅ 22 ដង។ បុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចគឺមិនងាយនឹងឈឺធ្ងន់ (ឬមិនឈឺទាល់តែសោះ) ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេ បើប្រៀបធៀបជាមួយបុគ្គលដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏អាចជួយបង្ការមិនឱ្យបុគ្គលនានាធ្លាក់ខ្លួនឈឺ និងមិនឱ្យមានរោគសញ្ញារយៈពេលយូរ ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបុគ្គលដែលបានឈឺដោយសារ COVID-19 រហូតដល់ 50%។

ប្រសិនបើយើងត្រូវការការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ តើនេះមានន័យថាវ៉ាក់សាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេឬ?

ទេ។ វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្ន​ដែល​យើង​មាននៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​កំពុង​មានប្រសិទ្ធភាព​ល្អ​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ ការ​ចូល​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ និង​ការ​ស្លាប់ ថែមទាំង​បង្ការ​វីរុស​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មីទៀត​ផង។ ទោះ​យ៉ាងណា អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​សុខភាព​សាធារណៈ​កំពុង​មើលឃើញ​ថា ការ​ការពារ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ COVID-19 កម្រិត​ស្រាល​និង​មធ្យម​មានការ​ថយ​ចុះ ជាពិសេស​ក្នុងចំណោម​មនុស្ស​ដែល​មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនចាក់ដូសជំរុញទេ តើខ្ញុំនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញដែរឬទេ?
 • បុគ្គលម្នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សដែល​បាន​ណែនាំ​ទាំងអស់​ក្នុង​ស៊េរី​ចម្បង​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 របស់​ខ្លួន​បាន 2 សប្ដាហ៍។
 • បុគ្គលម្នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍ ប្រសិនបើគាត់បានចាក់ដូសដែលបានណែនាំទាំងអស់ក្នុងស៊េរីចម្បង និងដូសជំរុញទាំងអស់ នៅពេលដែលអាចចាក់បាន។
តើខ្ញុំត្រូវបង្ហាញយ៉ាងដូចម្តេចថាខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ?

អ្នកអាចរាយការណ៍ដោយខ្លួនឯងថាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ។ អ្នកមិនចាំបាច់បង្ហាញការណែនាំពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឡើយ។

សូមយកប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ទៅកាន់ការណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ដើម្បីឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកទទួលបានការចាក់ស៊េរីវ៉ាក់សាំង Pfizer ពីរដូសរួចមកហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប័ណ្ណទេ អ្នកផ្តល់សេវាអាចរកមើលកំណត់ត្រារបស់អ្នកបាន។

តើដូសវ៉ាក់សាំងបន្ថែម និងដូសវ៉ាក់សាំងជំរុញមានភាពខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?
 • ដូសបន្ថែមគឺសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលបានចាក់ស៊េរីវ៉ាក់សាំង mRNA គ្រប់ចំនួន 2 ដូស (Pfizer ឬ Moderna) ប៉ុន្តែភាពស៊ាំមិនមានការឆ្លើយតបខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់។
 • ដូសជំរុញគឺសម្រាប់អ្នកជំងឺ នៅពេលដែលភាពស៊ាំរបស់ពួកគេទំនងជាចុះខ្សោយ បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីវ៉ាក់សាំងដំបូង។

បច្ចុប្បន្ន ក្រុមខាងក្រោមត្រូវបានណែនាំឱ្យចាក់ដូសជំរុញនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19។

  អ្នកដែលត្រូវចាក់ ពេលដែលត្រូវចាក់
ដូសបន្ថែម

បុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ និង​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី mRNA ដែល​មាន 2 ដូ​សស​ម្រាប់​ជំងឺ COVID-19 គួរតែ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​នៃ​ស៊េរី​ចម្បង។

យ៉ាងហោចណាស់ 28 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី 2 នៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ mRNA រួច ឬដូសទី 1 នៃវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ។ ដូសបន្ថែមបន្ទាប់ពី J&J ត្រូវតែជាវ៉ាក់សាំង mRNA ។
ដូស​ជំរុញ បុគ្គលអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ជាស៊េរីដំបូងរបស់ពួកគេ។

យ៉ាងហោចណាស់ពីរខែ បន្ទាប់ពីចាក់ដូសទីមួយរបស់អ្នក។

យ៉ាងហោចណាស់ 2 ខែ សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយពីកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់ពីបានចាក់ដូសបន្ថែម (ទី 2) រួច។

បុគ្គលអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំឡើងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer-BioNTech ជាស៊េរីដំបូងរបស់ពួកគេ។

យ៉ាងហោចណាស់ប្រាំខែ បន្ទាប់ពីចាក់ដូសទីពីរនៃវ៉ាក់សាំងស៊េរី mRNA រួច។

យ៉ាងហោចណាស់ 3 ខែ សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយពីកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់ពីបានចាក់ដូសបន្ថែម (ទី 3) រួច។

បុគ្គលអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ជាស៊េរីដំបូងរបស់ពួកគេ។

យ៉ាងហោចណាស់ប្រាំខែ បន្ទាប់ពីចាក់ដូសទីពីរនៃវ៉ាក់សាំងស៊េរី mRNA រួច។

យ៉ាងហោចណាស់ 3 ខែ សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយពីកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់ពីបានចាក់ដូសបន្ថែម (ទី 3) រួច។

ឥឡូវនេះ មនុស្ស​អាយុ​លើស 50 ឆ្នាំ និងបុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​ (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) មួយចំនួន​អាច​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​បន្ថែម​នៃ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ស៊េរី mRNA បាន​ហើយ បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​របស់​ខ្លួន​លើក​ចុងក្រោយ​បាន 4 ខែ​ឡើង​ទៅ។ អនុវត្ត​តាម​វិធានការ​នៃ​បទប្បញ្ញត្តិ​របស់ Food and Drug Administration (FDA, រដ្ឋបាល​ចំណីអាហារ​និង​ឱសថ) (ជា​ភាសាអង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ) Western States Scientific Safety Review Workgroup (ក្រុមការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​សុវត្ថិភាព​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​នៃ​រដ្ឋ​ភាគ​ខាងលិច) បាន​បញ្ចូល​ខ្លឹមសារ​ពិភាក្សា​ដើម្បី​ឱ្យ​ស្រប​នឹង​ការណែនាំ​របស់ Centers for Disease Control and Prevention (មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​និង​បង្ការ​ជំងឺ) អំ​ពី​ដូ​សជំរុញ​បន្ថែម (ជា​ភាសាអង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ)

តើប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយមានន័យដូចម្ដេច?

បុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ និង​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី mRNA ដែល​មាន 2 ដូ​សស​ម្រាប់​ជំងឺ COVID-19 គួរតែ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​នៃ​ស៊េរី​ចម្បង។

ប្រសិនបើអ្នក​មាន​បញ្ហាសុខភាព​ខាងក្រោម​ អ្នក​ត្រូវបានចាត់ទុកថា​មានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​ចុះខ្សោយពី​កម្រិត​មធ្យម​ទៅធ្ងន់ធ្ងរ​​ ហើយអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍​ពី​ដូស​បន្ថែមនៃ​វ៉ាក់សាំង​ COVID-19។ នេះ​រាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គល​ដែល​៖

 • កំពុង​ទទួល​ការព្យាបាល​ជំងឺមហារីក​សកម្ម​ទៅលើ​ដុំសាច់​ ឬ​មហារីក​ឈាម​
 • បានទទួល​ការវះកាត់​ប្តូរ​សរីរាង្គ និង​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់ថ្នាំ​ដើម្បីទប់​ប្រព័ន្ធ​ភាព​ស៊ាំ​
 • បានទទួល​ការវះកាត់​ប្តូរ​កោសិកាដើម​ក្នុងរយៈពេល​ 2 ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​ ឬ​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់ថ្នាំ​ដើម្បីទប់​ប្រព័ន្ធ​ភាព​ស៊ាំ​
 • មានបញ្ហាកង្វះ​ភាព​ស៊ាំ​​ចម្បងពីកម្រិត​មធ្យម​ទៅធ្ងន់ធ្ងរ​ (ដូចជា​ជំងឺ​ពី​កំណើត​ដី​ស្សក (DiGeorge Syndrome) ​ជំងឺ​វីស្កុតអាល់ឌ្រីច (Wiskott-Aldrich Syndrome) ជាដើម​)​​​
 • បាន​ឆ្លង​វីរុស​ហ៊ីវ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ឬ​មិនបាន​ព្យាបាល​
 • កំពុង​ទទួលការព្យាបាល​សកម្ម​ដោយប្រើ​ឱសថ​ប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីត​ដែលមានកម្រិត​ដូសថ្នាំខ្ពស់​ ឬ​ឱសថ​ផ្សេងទៀត​ដែលអាច​​ទប់​ការឆ្លើយតប​នៃ​ភាព​ស៊ាំ។​

ទោះបីជាវ៉ាក់សាំង​ដែលយើង​ទទួល​បានមានប្រសិទ្ធភាព 90% ប្រឆាំង​នឹង​ប្រភេទ​វីរុសភាគច្រើន​ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា​បុគ្គលដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយពីកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ មិនមែនសុទ្ធតែអាច​បង្កើត​ភាព​ស៊ាំរឹង​មាំ​ទាំងអស់នោះទេ​។ ដូស​ទី​បី​មិនត្រូវបានចាត់ទុកថា​ជា​ដូស​ជំរុញ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​វាគឺ​ជា​ដូស​បន្ថែម​សម្រាប់បុគ្គលដែល​មិន​បានបង្កើត​ភាព​ស៊ាំគ្រប់គ្រាន់​ក្រោយពីចាក់ស៊េរី​​វ៉ាក់សាំង​ដែលមានពីរដូស​។

តើអ្វីជាបញ្ហាសុខភាពដែលមានស្រាប់?

មនុស្សគ្រប់វ័យដែលមានបញ្ហាដូចខាងក្រោម (មានជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ងាយនឹងឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ណាស់។ ឈឺធ្ងន់មានន័យថា បុគ្គលដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 អាចនឹង៖

 • ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
 • ត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់
 • ត្រូវការបំពង់អុកស៊ីសែនជាជំនួយសម្រាប់ដកដង្ហើម
 • ស្លាប់

វ៉ាក់សាំង​ COVID-19 (ដូសដំបូង និងដូសជំរុញ) និងវិធានការបង្ការផ្សេងទៀតសម្រាប់ COVID-19 មានសារៈសំខាន់ណាស់ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនឬធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងបញ្ហាសុខភាពក្នុងបញ្ជីនេះ។ បញ្ជីនេះមិនបានរួមបញ្ចូលគ្រប់បញ្ហាសុខភាពទាំងអស់ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដែលមិនបានរួមបញ្ចូលនៅទីនេះ សូមពិគ្រោះជាមួយ​អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអំពីវិធីប្រសើរបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នក និងការពារខ្លួនអ្នកពីជំងឺ COVID-19។

 • មហារីក
 • ជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺភ្លេចភ្លាំង ឬបញ្ហាសរសៃប្រសាទផ្សេងទៀត
 • ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (ប្រភេទទី 1 ឬទី 2)
 • ជំងឺមិនគ្រប់ទឹក
 • បញ្ហាបេះដូង
 • ឆ្លងវីរុសហ៊ីវ
 • ស្ថានភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ (ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទ្រុឌទ្រោម)
 • បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
 • លើសទម្ងន់ និងធាត់ពេក
 • មានផ្ទៃពោះ
 • ជំងឺគោលិការាងកណ្ដៀវ ឬថាល់ឡាសសេមៀ
 • ជក់បារី ពោលគឺកំពុងជក់ ឬបានផ្ដាច់
 • វះកាត់​ប្តូរ​កោសិកាដើមរបស់ឈាម ឬសរីរាង្គរឹង
 • ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ឬជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់ដល់លំហូរឈាមទៅខួរក្បាល
 • បញ្ហាប្រើប្រាស់សារធាតុ
 • ជំងឺរបេង
តើវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech ឬ Moderna (mRNA) 
ត្រូវការប៉ុន្មានដូសសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរ ហើយតើប្រភេទវ៉ាក់សាំង់ COVID-19 ដំបូងគឺជាវ៉ាក់សាំង mRNA មួយណា? 
 • ចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Pfizer-BioNTech ដូសទី 2 សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវមានគម្លាតរយៈពេល 21 ថ្ងៃ (3 សប្តាហ៍) បន្ទាប់ពីការចាក់ដូសទី 1 រីឯដូសទី 3 ត្រូវមានគម្លាតរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 28 ថ្ងៃ (4 សប្តាហ៍) បន្ទាប់ពីដូសទី 2 ហើយដូសទី 4 (ដូសជំរុញ) ឥឡូវនេះត្រូវបានណែនាំឱ្យមានគម្លាតចាក់យ៉ាងតិច 3 ខែបន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី 3 ។
 • ចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Moderna ដូសទី 2 សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវមានគម្លាតរយៈពេល 28 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការចាក់ដូសទី 1 រីឯដូសទី 3 ត្រូវមានគម្លាតរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 28 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដូសទី 2 ហើយដូសទី 4 (ដូសជំរុញ) ឥឡូវនេះត្រូវបានណែនាំឱ្យមានគម្លាតចាក់យ៉ាងតិច 3 ខែបន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី 3 ។
 • អ្នកក៏អាចចាក់ដូសជំរុញទី 2 នៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 របស់យីហោ Pfizer-BioNTech បានផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ 12 ឆ្នាំឡើងដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយក្នុងប្រភេទមួយចំនួន បន្ទាប់ពីចាក់ដូសជំរុញទី 1 នៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលមានការអនុញ្ញាត ឬអនុម័តមួយណាក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ 4 ខែ។ អ្នកក៏អាចចាក់ដូសជំរុញទី 2 នៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 របស់យីហោ Moderna បានផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើងដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយក្នុងប្រភេទមួយចំនួន បន្ទាប់ពីចាក់ដូសជំរុញទី 1 នៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលមានការអនុញ្ញាត ឬអនុម័តមួយណាក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ 4 ខែ។
តើអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង J&J/Janssen ជាវ៉ាក់សាំងដំបូងរបស់ពួកគេសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 គួរចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបប៉ុន្មានដូស?
 • សម្រាប់ដូសបន្ថែម (ទី 2) គួរមានគម្លាតរយៈពេលចាក់យ៉ាងហោចណាស់ 28 ថ្ងៃ (4 សប្តាហ៍) បន្ទាប់ពីចាក់ដូស J&J/Janssen ។ ដូសជំរុញ ដូស (ទី 3) គួរមានគម្លាតរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 2 ខែបន្ទាប់ពីដូស mRNA បន្ថែម។
 • ដូសបន្ថែមត្រូវតែជាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ mRNA ហើយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ mRNA គួរតែប្រើសម្រាប់ជាដូសជំរុញ ដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងហានិភ័យនៃជំងឺ Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS, រោគសញ្ញានៃឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមដែលមានប្លាកែតថយចុះ) នៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំង J&J/Janssen ។ TTS គឺកម្រកើតមានណាស់ ប៉ុន្តែធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តាលឱ្យមានការកកឈាម ឬបញ្ហាជាមួយនឹងការកកឈាម។
 • ឥឡូវនេះ មនុស្សពេញវ័យដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងចម្បង និងដូសជំរុញនៃវ៉ាក់សាំង Janssen សម្រាប់ជំងឺ COVID-19 របស់យីហោ Johnson & Johnson យ៉ាងហោចណាស់ 4 ខែកន្លងទៅអាចចាក់ដូសជំរុញទី 2 ដោយប្រើវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ស៊េរី mRNA បានហើយ។
តើអ្វីជាហេតុផលសម្រាប់ការកាត់បន្ថយគម្លាតរយៈពេលចាក់ដូសជំរុញពី 5 ខែ មក 3 ខែ សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរ?

អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរ ប្រហែលមិនអាចបង្កើតភាពស៊ាំការពារបានបន្ទាប់ពីចាក់ដូសបឋមនោះទេ សូម្បីតែនៅពេលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបឋម mRNA 3 ដូសតាមការណែនាំហើយក៏ដោយ។ ពួកគេក៏ទំនងជាបាត់បង់ភាពស៊ាំការពារផងដែរនៅពេលណាមួយ ហើយប្រហែលជាត្រូវចាក់ដូសជំរុញឱ្យបានឆាប់។ ទិន្នន័យដំបូងពីការសិក្សាតូចៗជាច្រើនបង្ហាញថា អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរ ជារឿយៗបង្កើតនូវកម្រិតអង្គបដិប្រាណ ដែលកើនឡើងម្តងទៀត បន្ទាប់ពីចាក់ដូសជំរុញក្នុងគម្លាតរយៈពេលតិចជាង 5 ខែ។ មិនមានភស្តុតាងណាមួយនៃការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនោះទេ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកឆ្លងគឺពិបាកក្នុងការជៀសវាងណាស់។ ដូច្នេះហើយ ការចាក់ដូសជំរុញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន គឺសមហេតុផលសម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ។

តើអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរត្រូវការចំណារ/វេជ្ជបញ្ជា ឬឯកសារផ្សេងទៀតពីវេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីចាក់ដូសទាំងនេះដែរឬទេ?

ទេ បុគ្គលម្នាក់ៗអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដោយខ្លួនឯង និងចាក់បានគ្រប់ដូសនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានផ្តល់វ៉ាក់សាំង។ វានឹងជួយធានាថាមិនមានឧបសគ្គបន្ថែមក្នុងការចូលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាជននេះទេ។ ប្រសិនបើបុគ្គលដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយមានសំណួរអំពីស្ថានភាពសុខភាពជាក់លាក់របស់ពួកគេ ពួកគេអាចពិភាក្សាថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមសមស្របសម្រាប់ពួកគេដែរឬទេ ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។