វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ

មាតិកាអាប់ដេតចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022

ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗអំ​ពី​ដូ​សជំរុញ នៅពេល​ដែល​អ្នកមាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់​គ្រាន់​ភ្លាមៗ គឺជា​ការ​ការពារ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​កុំឱ្យ​មាន​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ COVID-19។

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) បានកែប្រែការណែនាំអំពីដូសជំរុញដូចខាងក្រោម៖

 • ឥឡូវនេះ កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 5 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ស៊េរី Moderna ដើមដែលមានមួយវ៉ាឡង់ មានសិទ្ធិចាក់ដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មី បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីចម្បងគ្រប់ចំនួនបាន 2 ខែ។ 
 • ឥឡូវនេះ វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ស៊េរី Pfizer សម្រាប់កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំនឹងមានវ៉ាក់សាំង Pfizer មួយវ៉ាឡង់ចំនួន 2 ដូស និងវ៉ាក់សាំង Pfizer ពីរវ៉ាឡង់ចំនួន 1 ដូស។
  • ឥឡូវនេះ កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំដែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ស៊េរីចម្បងដែលមាន 3 ដូស ឬមិនបានចាក់ដូសទី 3 នៃវ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងរបស់ខ្លួននឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ស៊េរីថ្មី។
  • កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ស៊េរីចម្បងគ្រប់ចំនួន 3 ដូសរួចរាល់ហើយនឹងមិនមានសិទ្ធិចាក់ដូសបន្ថែម ឬដូសជំរុញនៅពេលនេះទេ។
 • ដូ​សជំរុញ​ជំងឺ COVID-19 ស៊េរី Novavax មាន​ផ្ដល់​ជូន​សម្រាប់​មនុស្ស​ពេញវ័យ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី​ចម្បង​រួចរាល់ ប៉ុន្តែ​មិនធ្លាប់​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ជំងឺ COVID-19​—ហើយ​បើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។ 
ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់… អ្នកដែលគួរតែចាក់ដូសជំរុញ ប្រភេទដូសជំរុញដែលត្រូវចាក់ ពេលវេលាដែលត្រូវចាក់ដូសជំរុញ
Pfizer-BioNTech បុគ្គលអាយុ 5ឆ្នាំឡើង

កុមារអាយុ 5 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer អាចចាក់បានតែដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីស៊េរី Pfizer ប៉ុណ្ណោះ។

មនុស្សអាយុ 6 ឆ្នាំឡើងគួរតែចាក់ដូសជំរុញស៊េរី Moderna ឬ Pfizer ពីរវ៉ាឡង់ថ្មីទោះពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងស៊េរីអ្វីក៏ដោយ។

បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីចម្បង ឬដូសជំរុញលើកមុនយ៉ាងហោចណាស់ 2 ខែ
មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។ Novavax: យ៉ាងហោចណាស់ 6 ខែ បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីដំបូងរួចរាល់
Moderna 6 ខែឡើងទៅ

កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំគួរតែចាក់ដូសពីរវ៉ាឡង់ថ្មីដែលមានម៉ាកយីហោដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងរបស់ពួកគេ។

មនុស្សអាយុ 5 ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីនៃយីហោ Pfizer ឬ Moderna។

បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីចម្បង ឬដូសជំរុញលើកមុនយ៉ាងហោចណាស់ 2 ខែ
មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។ Novavax: យ៉ាងហោចណាស់ 6 ខែ បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីដំបូងរួចរាល់
Novavax បុគ្គលអាយុ 12 ឆ្នាំឡើង មនុស្សអាយុ 12 ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីនៃយីហោ Pfizer ឬ Moderna។ បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីចម្បង ឬដូសជំរុញលើកមុនយ៉ាងហោចណាស់ 2 ខែ
មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។ Novavax: យ៉ាងហោចណាស់ 6 ខែ បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីដំបូងរួចរាល់
Johnson & Johnson* បុគ្គលអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីនៃយីហោ Pfizer ឬ Moderna។ បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីចម្បង ឬដូសជំរុញលើកមុនយ៉ាងហោចណាស់ 2 ខែ
មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។ Novavax: យ៉ាងហោចណាស់ 6 ខែ បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីដំបូងរួចរាល់

*វ៉ាក់សាំងស៊េរី mRNA គឺជាអាទិភាព ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson នៅតែអាចប្រើបាន ប្រសិនបើអ្នកមិនអាច ឬមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀត។

ដូសសម្រាប់បុគ្គលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ

ប្រសិនបើអ្នកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យមឬធ្ងន់ធ្ងរ នោះការណែនាំនឹងមានភាពខុសគ្នា។

បើអ្នកបានចាក់… តើខ្ញុំគួរតែចាក់ដូសបន្ថែមដែរទេ? តើ​ខ្ញុំអាច​ចាក់ដូសជំរុញបានទេ?
Pfizer៖ ចាក់ 2 ដូ​សមុ​នក្រោយ​គ្នា 21 ថ្ងៃ​សម្រាប់​អាយុ 5 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ បាទ​/ចាស បុគ្គល​អាយុ 5 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​កម្រិតមធ្យម​ឬធ្ងន់ធ្ងរ​គួរតែ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​បន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​លើក​ទី 2 បាន 28 ថ្ងៃ។

បាទ/ចាស ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​វ៉ាឡង់​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចាក់​បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សចុងក្រោយ​ឱ្យ​ទាន់​សភាពការណ៍​បាន 2 ខែ​សម្រាប់​បុគ្គល​អាយុ 5 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។

កុមារអាយុ 5 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer អាចចាក់បានតែដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីស៊េរី Pfizer ប៉ុណ្ណោះ។

មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ បន្ទាប់ពី​ចាក់​ស៊េរី​ចម្បង​បាន 6 ខែ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។

Pfizer៖ ចាក់ 3 ដូ​សស​ម្រាប់​កុមារ​អាយុ 6 ខែ​ដល់ 4 ឆ្នាំ។ ចាក់ 2 ដូ​សដំបូង​នៅមុន​ក្រោយ​គ្នា​ចំនួន 21 ថ្ងៃ ហើយ​ចាក់​ដូ​សទី 3 បន្ទាប់ពី​ដូ​សទី 2 បាន 8 សប្ដាហ៍។ ទេ កុមារ​អាយុ 6 ខែ​ដល់ 4 ឆ្នាំ​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​កម្រិតមធ្យម​ឬធ្ងន់ធ្ងរ មិន​គួរ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​នៃ​ស៊េរី​ចម្បង​ទេ​នៅពេល​នេះ។ ទេ ដូសពីរវ៉ាឡង់ថ្មីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើសម្រាប់មនុស្សអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ស៊េរីចម្បងគ្រប់ចំនួនរួចរាល់នៅពេលនេះទេ។
Moderna៖ ចាក់ 2 ដូ​សមុ​នក្រោយ​គ្នា 28 ថ្ងៃ​សម្រាប់​អាយុ 6 ខែ​ដល់ ​ឡើង​ទៅ​ បាទ​/ចាស បុគ្គល​អាយុ 6 ខែ​ដល់ ​ឡើង​ទៅ​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​កម្រិតមធ្យម​ឬធ្ងន់ធ្ងរ​គួរតែ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​បន្ទាប់ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​លើក​ទី 2 បាន 28 ថ្ងៃ។

បាទ/ចាស ដូសជំរុញស៊េរី mRNAថ្មីដែលមានពីរវ៉ាឡង់ត្រូវបានណែនាំឱ្យចាក់បន្ទាប់ពីចាក់ដូសចុងក្រោយឱ្យទាន់សភាពការណ៍បាន 2 ខែសម្រាប់មនុស្សអាយុ 6 ខែឡើងទៅ។

កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំគួរតែចាក់ដូសពីរវ៉ាឡង់ថ្មីដែលមានម៉ាកយីហោដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងរបស់ពួកគេ។

មនុស្សអាយុ 5 ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីនៃយីហោ Pfizer ឬ Moderna។

មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ បន្ទាប់ពី​ចាក់​ស៊េរី​ចម្បង​បាន 6 ខែ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។

Johnson & Johnson៖ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចាក់ 1 ដូ​សស​ម្រាប់​អាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​* បាទ​/ចាស បុគ្គល​អាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​កម្រិតមធ្យម​ឬធ្ងន់ធ្ងរ​គួរតែ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​ជាមួយ​វ៉ាក់សាំង​ស៊េរី mRNA បន្ទាប់ពី​ចាក់​ដូ​សទី 1 នៃ​វ៉ាក់សាំង J&J បាន 28 ថ្ងៃ។

បាទ/ចាស ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​វ៉ាឡង់​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចាក់​បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សចុងក្រោយ​ឱ្យ​ទាន់​សភាពការណ៍​បាន 2 ខែ​សម្រាប់​បុគ្គល​អាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។

មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ បន្ទាប់ពី​ចាក់​ស៊េរី​ចម្បង​បាន 6 ខែ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។

Novavax: ចាក់ 2 ដូ​សមុ​នក្រោយ​គ្នា 21 ថ្ងៃ​សម្រាប់​អាយុ 12 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ ទេ មនុស្ស​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ចុះ​ខ្សោយ​កម្រិតមធ្យម​ឬធ្ងន់ធ្ងរ មិន​គួរ​ចាក់​ដូ​សបន្ថែម​នៃ​ស៊េរី​ចម្បង​ទេ​នៅពេល​នេះ។

បាទ/ចាស ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​វ៉ាឡង់​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ឱ្យ​ចាក់​បន្ទាប់ពី​ចា​ក់​ដូ​សចុងក្រោយ​ឱ្យ​ទាន់​សភាពការណ៍​បាន 2 ខែ​សម្រាប់​បុគ្គល​អាយុ 12 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។

មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ បន្ទាប់ពី​ចាក់​ស៊េរី​ចម្បង​បាន 6 ខែ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។

*វ៉ាក់សាំងស៊េរី mRNA គឺជាអាទិភាព ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Johnson & Johnson នៅតែអាចប្រើបាន ប្រសិនបើអ្នកមិនអាច ឬមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀត។

សំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់

តើខ្ញុំត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទយីហោដូចគ្នាសម្រាប់ដូសជំរុញរបស់ខ្ញុំដែរទេ? 

កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំគួរតែចាក់ដូសពីរវ៉ាឡង់ថ្មីដែលមានម៉ាកយីហោដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងរបស់ពួកគេ។

កុមារអាយុ 5 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer អាចចាក់បានតែដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីស៊េរី Pfizer ប៉ុណ្ណោះ។

កុមារអាយុ 5 ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna អាចចាក់ដូសជំរុញពីរវ៉ាឡង់ថ្មីស៊េរី Moderna ឬ Pfizer បាន។

មនុស្សអាយុ 6 ឆ្នាំឡើងគួរតែចាក់ដូសជំរុញស៊េរី Moderna ឬ Pfizer ពីរវ៉ាឡង់ថ្មីទោះពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងស៊េរីអ្វីក៏ដោយ។

មនុស្សអាយុ 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ក៏អាច​ជ្រើសរើស​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី Novavax បាន​ផង​ដែរ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​អាច ឬនឹង​មិន​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​ស៊េរី mRNA ថ្មី​ទេ។

ហេតុអ្វីបានជាដូសជំរុញមានសារៈសំខាន់?

ដូ​សជំរុញ​ជួយ​ផ្តល់​ការ​ការពារ​ជា​បន្ត​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​កើតជំងឺ COVID-19

កាលពីមុន ដូសជំរុញត្រូវបានណែនាំសម្រាប់តែក្រុមមនុស្សមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចនឹងកើតជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែគេបានបន្ថែមការណែនាំដោយមនុស្សដែលមានអាយុ 6 ខែឡើងទៅគួរតែចាក់ដូសជំរុញផងដែរ ដើម្បីជួយបង្កើនការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19។

ការ​ចា​ក់​ដូ​សជំរុញ​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់ ដោយសារ​មាន​វីរុស​ឆ្លង​ប្រភេទ​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្​មីកា​ន់​តែ​ច្រើន និង​ករណី​ជំងឺ COVID-19 មានការ​កើនឡើង​នៅ​ទូទាំង​សហរដ្ឋអាមេរិក។

វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ឬអនុម័ត​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​នៅតែ​មានប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការកាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​កើតជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ ការ​ចូល​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ និង​ការ​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ COVID-19 ថែមទាំង​ប្រឆាំង​នឹង​ប្រភេទ​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មីទៀត​ផង។ ទោះ​យ៉ាងណា វ៉ាក់សាំង​បច្ចុប្បន្ន​អាច​ថមថយ​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ការពារ​បន្តិច​ម្ដងៗ។ ដូ​សជំរុញ​នឹង​បង្កើន​ការ​ការពារ​ដោយ​វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 និង​ជួយ​ឱ្យ​មាន​ភាពស៊ាំ​កាន់តែ​យូរ។

តើអ្នកនៅតែជាមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងដដែលមែនទេ?

បាទ/ចាស។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានសិទ្ធិទទួលបានដោយចាក់ស៊េរីដំបូង (វ៉ាក់សាំង COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson 1 ដូស ឬរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ឬ Moderna 2 ដូស) នៅតែជាអាទិភាពចម្បង។ មនុស្សពេញវ័យដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានអត្រានៃការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ពស់ជាងមនុស្សពេញវ័យដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពី 10 ទៅ 22 ដង។ បុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចគឺមិនងាយនឹងឈឺធ្ងន់ (ឬមិនឈឺទាល់តែសោះ) ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេ បើប្រៀបធៀបជាមួយបុគ្គលដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង។  ការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏អាចជួយបង្ការមិនឱ្យបុគ្គលនានាធ្លាក់ខ្លួនឈឺ និងមិនឱ្យមានរោគសញ្ញារយៈពេលយូរ ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបុគ្គលដែលបានឈឺដោយសារ COVID-19 រហូតដល់ 50%។

ប្រសិនបើយើងត្រូវការការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ តើនេះមានន័យថាវ៉ាក់សាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេឬ?

ទេ។ វ៉ាក់សាំង​ជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្ន​ដែល​យើង​មាននៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​កំពុង​មានប្រសិទ្ធភាព​ល្អ​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ ការ​ចូល​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ និង​ការ​ស្លាប់ ថែមទាំង​បង្ការ​វីរុស​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មីទៀត​ផង។ ទោះ​យ៉ាងណា អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​សុខភាព​សាធារណៈ​កំពុង​មើលឃើញ​ថា ការ​ការពារ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ COVID-19 កម្រិត​ស្រាល​និង​មធ្យម​មានការ​ថយ​ចុះ ជាពិសេស​ក្នុងចំណោម​មនុស្ស​ដែល​មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់។

ដូសជំរុញ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​បង្កើន​ភាពស៊ាំ និង​ផ្ដល់​ការ​ការពារ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ទល់នឹង​វីរុស​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មី omicron។ ប្រការ​សំខាន់​គឺ​ត្រូវ​ចា​ក់​ដូ​សដែល​បាន​ណែនាំ​ទាំងអស់ ដើម្បី​ទទួល​បានការ​ការពារ​ល្អ​បំផុត។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនចាក់ដូសជំរុញទេ តើខ្ញុំនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ពេញលេញដែរឬទេ?

អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាន់សភាពការណ៍ ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ និងបានចាក់ដូសជំរុញថ្មីៗបំផុតតាមការណែនាំរបស់ CDC សម្រាប់អ្នក។

តើខ្ញុំត្រូវបង្ហាញយ៉ាងដូចម្តេចថាខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ? 

អ្នកអាចរាយការណ៍ដោយខ្លួនឯងថាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ។ អ្នកមិនចាំបាច់បង្ហាញការណែនាំពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឡើយ។

សូមយកប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ទៅកាន់ការណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ដើម្បីឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកទទួលបានការចាក់ស៊េរីវ៉ាក់សាំង Pfizer ពីរដូសរួចមកហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប័ណ្ណទេ អ្នកផ្តល់សេវាអាចរកមើលកំណត់ត្រារបស់អ្នកបាន។

តើ​ដូស​វ៉ាក់សាំង​បន្ថែម​ និងដូស​វ៉ាក់សាំងជំរុញ​មានភាព​ខុសគ្នា​ដូចម្តេចខ្លះ​?
 • ដូសបន្ថែមគឺសម្រាប់អ្នកជំងឺមួយចំនួន (មើលតារាងខាងលើ) ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊េរីចម្បងគ្រប់ចំនួនហើយ ប៉ុន្តែភាពស៊ាំមិនមានការឆ្លើយតបខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់។
 • ដូសជំរុញគឺសម្រាប់អ្នកជំងឺ នៅពេលដែលភាពស៊ាំរបស់ពួកគេទំនងជាចុះខ្សោយ បន្ទាប់ពីចាក់ស៊េរីវ៉ាក់សាំងដំបូង។
តើប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយមានន័យដូចម្ដេច?

បុគ្គលដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ និងបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ស៊េរី mRNA ដែលមាន 2 ដូស ឬវ៉ាក់សាំង J&J ដែលមាន 1 ដូស។

ប្រសិនបើអ្នក​មាន​បញ្ហាសុខភាព​ខាងក្រោម​ អ្នក​ត្រូវបានចាត់ទុកថា​មានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​ចុះខ្សោយពី​កម្រិត​មធ្យម​ទៅធ្ងន់ធ្ងរ​​ ហើយអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍​ពី​ដូស​បន្ថែមនៃ​វ៉ាក់សាំង​ COVID-19។ នេះ​រាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គល​ដែល​៖

 • កំពុង​ទទួល​ការព្យាបាល​ជំងឺមហារីក​សកម្ម​ទៅលើ​ដុំសាច់​ ឬ​មហារីក​ឈាម​
 • បានទទួល​ការវះកាត់​ប្តូរ​សរីរាង្គ និង​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់ថ្នាំ​ដើម្បីទប់​ប្រព័ន្ធ​ភាព​ស៊ាំ​
 • បានទទួល​ការវះកាត់​ប្តូរ​កោសិកាដើម​ក្នុងរយៈពេល​ 2 ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​ ឬ​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់ថ្នាំ​ដើម្បីទប់​ប្រព័ន្ធ​ភាព​ស៊ាំ​
 • មានបញ្ហាកង្វះ​ភាព​ស៊ាំ​​ចម្បងពីកម្រិត​មធ្យម​ទៅធ្ងន់ធ្ងរ​ (ដូចជា​ជំងឺ​ពី​កំណើត​ដី​ស្សក (DiGeorge Syndrome) ​ជំងឺ​វីស្កុតអាល់ឌ្រីច (Wiskott-Aldrich Syndrome) ជាដើម​)​​​
 • បាន​ឆ្លង​វីរុស​ហ៊ីវ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ឬ​មិនបាន​ព្យាបាល​
 • កំពុង​ទទួលការព្យាបាល​សកម្ម​ដោយប្រើ​ឱសថ​ប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីត​ដែលមានកម្រិត​ដូសថ្នាំខ្ពស់​ ឬ​ឱសថ​ផ្សេងទៀត​ដែលអាច​​ទប់​ការឆ្លើយតប​នៃ​ភាព​ស៊ាំ។​

ទោះបីជាវ៉ាក់សាំង​ដែលយើង​ទទួល​បានមានប្រសិទ្ធភាព 90% ប្រឆាំង​នឹង​ប្រភេទ​វីរុសភាគច្រើន​ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា​បុគ្គលដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយពីកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ មិនមែនសុទ្ធតែអាច​បង្កើត​ភាព​ស៊ាំរឹង​មាំ​ទាំងអស់នោះទេ​។ ដូស​ទី​បី​មិនត្រូវបានចាត់ទុកថា​ជា​ដូស​ជំរុញ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​វាគឺ​ជា​ដូស​បន្ថែម​សម្រាប់បុគ្គលដែល​មិន​បានបង្កើត​ភាព​ស៊ាំគ្រប់គ្រាន់​ក្រោយពីចាក់ស៊េរី​​វ៉ាក់សាំង​ដែលមានពីរដូស​។

តើអ្វីជាបញ្ហាសុខភាពដែលមានស្រាប់?

មនុស្សគ្រប់វ័យដែលមានបញ្ហាដូចខាងក្រោម (មានជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ងាយនឹងឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ណាស់។ ឈឺធ្ងន់មានន័យថា បុគ្គលដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 អាចនឹង៖

 • ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
 • ត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់
 • ត្រូវការបំពង់អុកស៊ីសែនជាជំនួយសម្រាប់ដកដង្ហើម
 • ស្លាប់

វ៉ាក់សាំង​ COVID-19 (ដូសដំបូង និងដូសជំរុញ) និងវិធានការបង្ការផ្សេងទៀតសម្រាប់ COVID-19 មានសារៈសំខាន់ណាស់ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនឬធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងបញ្ហាសុខភាពក្នុងបញ្ជីនេះ។ បញ្ជីនេះមិនបានរួមបញ្ចូលគ្រប់បញ្ហាសុខភាពទាំងអស់ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដែលមិនបានរួមបញ្ចូលនៅទីនេះ សូមពិគ្រោះជាមួយ​អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអំពីវិធីប្រសើរបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នក និងការពារខ្លួនអ្នកពីជំងឺ COVID-19។

 • មហារីក
 • ជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃ
 • ជំងឺភ្លេចភ្លាំង ឬបញ្ហាសរសៃប្រសាទផ្សេងទៀត
 • ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (ប្រភេទទី 1 ឬទី 2)
 • ជំងឺមិនគ្រប់ទឹក
 • បញ្ហាបេះដូង
 • ឆ្លងវីរុសហ៊ីវ
 • ស្ថានភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ (ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទ្រុឌទ្រោម)
 • បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
 • លើសទម្ងន់ និងធាត់ពេក
 • មានផ្ទៃពោះ
 • ជំងឺគោលិការាងកណ្ដៀវ ឬថាល់ឡាសសេមៀ
 • ជក់បារី ពោលគឺកំពុងជក់ ឬបានផ្ដាច់
 • វះកាត់​ប្តូរ​កោសិកាដើមរបស់ឈាម ឬសរីរាង្គរឹង
 • ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ឬជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់ដល់លំហូរឈាមទៅខួរក្បាល
 • បញ្ហាប្រើប្រាស់សារធាតុ
 • ជំងឺរបេង
តើអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរត្រូវការចំណារ/វេជ្ជបញ្ជា ឬឯកសារផ្សេងទៀតពីវេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីចាក់ដូសទាំងនេះដែរឬទេ?

ទេ បុគ្គលម្នាក់ៗអាចបញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណដោយខ្លួនឯង និងចាក់បានគ្រប់ដូសនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានផ្តល់វ៉ាក់សាំង។ វានឹងជួយធានាថាមិនមានឧបសគ្គបន្ថែមក្នុងការចូលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាជននេះទេ។ ប្រសិនបើបុគ្គលដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយមានសំណួរអំពីស្ថានភាពសុខភាពជាក់លាក់របស់ពួកគេ ពួកគេអាចពិភាក្សាថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមសមស្របសម្រាប់ពួកគេដែរឬទេ ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។