គោលការណ៍ឯកជនភាព WA Notify

គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​កម្មវិធី WA Notify (ការ​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន) ដែល​ជា​បច្ចេកវិទ្យា​ផ្លូវការ​នៃ​ការ​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​សម្រាប់​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន។ កម្មវិធី WA Notify ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយមាន​ការ​ត្រួតពិនិត្យ និង​យល់ព្រម​ពី Department of Health (DOH, ក្រសួងសុខាភិបាល) នៃ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន។

តើ​ព័ត៌មានអ្វីខ្លះ​ដែល​យើង​ប្រមូល​ និង​ប្រើប្រាស់?

ទិន្នន័យអនាមិកអាចត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងកម្មវិធី WA Notify អំពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

 • ទាញយក ឬបើកដំណើរការកម្មវិធី WA Notify។
 • ទទួលការជូនដំណឹងអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ។
 • ដាក់បញ្ជូនលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬតំណភ្ជាប់សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់។
 • បង្ហោះលេខកូដចៃដន្យសម្រាប់អ្នក​ប្រើប្រាស់មាន​រោគសញ្ញាវិជ្ជមា​ន ដែលបានជ្រើសរើសជូនដំណឹងទៅអ្នកដទៃ។
 • ការជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី (ទិន្នន័យវិភាគ រួមទាំងស្ថិតិប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធី)

DOH នៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើ ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលកម្មវិធី WA Notify កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ទិន្នន័យនេះអាចចែករំលែកជាមួយ DOH អង្គភាពសុខភាពសាធារណៈ ឬអាជ្ញាធរសុខភាពដែលមានសិទ្ធិ។ គេក៏អាចប្រើវាក្នុងទម្រង់ជារួមក្នុងគោលបំណងស្រាវជ្រាវលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ ឬស្ថិតិផងដែរ។ ព័ត៌មាននេះមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬទីតាំង ឬអាចប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ទេ។

កម្មវិធី WA Notify ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់ជាអាទិភាពចម្បងបំផុត ដែលស្របតាមគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google និង Apple។ កម្មវិធី WA Notify បង្កើតសមាសធាតុទិន្នន័យខាងក្រោម ដែលមិនមានទិន្នន័យដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនរណាដែលកំពុងប្រើកម្មវិធីបានឡើយ៖

លេខកូដចៃដន្យ

 • លេខ​កូដ​ចៃដន្យ​ត្រូវ​បាន​ចែករំលែក​តាម​រយៈ​ប៊្លូ​ធូ​សរ​វាង​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី WA Notify នៅពេល​ដែល​ពួក​គេ​នៅ​ជិត​គ្នា។
 • លេខកូដចៃដន្យ​ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ និងរក្សាទុកក្នុង​ទូរសព្ទស្មាតហ្វូន​របស់អ្នក មិនមែន​រក្សាទុកដោយ​កម្មវិធី WA Notify នោះទេ​។​
 • លេខកូដចៃដន្យ​ត្រូវបានប្រើប្រាស់​គ្រាន់តែ​ដើម្បី​អនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធី WA Notify និង​ទូរសព្ទ​ស្មាតហ្វូន​របស់អ្នក​ផ្ទៀងផ្ទាត់មើលការប្រឈមទៅនឹង​ការឆ្លងជំងឺ​ COVID-19 ដែល​អាចកើត​មានឡើង​តែប៉ុណ្ណោះ។​
 • លេខកូដ​ចៃដន្យ​ត្រូវបានរក្សាទុក​​រយៈពេល​ 14 ថ្ងៃ​ជា​អតិបរមា។

តំណភ្ជាប់ និងលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់

 • ដើម្បីជូនដំណឹងយ៉ាងរហ័ស និងជាលក្ខណៈអនាមិកដល់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះ DOH ផ្ញើការជូនដំណឹង និង/ឬសារជាអក្សរដែលមានតំណភ្ជាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅកាន់លេខទូរសព្ទទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ទៅកាន់ DOH។
  • ការប៉ះលើការជូនដំណឹង ឬការចុចលើតំណភ្ជាប់សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ អនុញ្ញាតឲ្យចែករំលែកលេខកូដចៃដន្យរបស់អ្នក ដែលជូនដំណឹងដោយអនាមិកទៅអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ដទៃទៀតថាពួកគេអាចប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ។
  • DOH ផ្ញើ​សារ​ជា​អក្សរ​ដែល​មាន​តំណ​ភ្ជាប់​សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទៅ​អ្នកគ្រប់គ្នា​ដែល​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​រក​ឃើញ​ជំងឺ COVID-19 ព្រោះ​យើង​មិនដឹង​ថាន​រណា​ខ្លះ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី WA Notify នោះ​ទេ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី WA Notify អ្នកអាចបញ្ចូលកម្មវិធី WA Notify ​ក្នុងទូរសព្ទរបស់អ្នក ឬមិន​ចាំបាច់​អើពើ​នឹង​សារ​ជា​អក្សរ​នេះ​ទេ។
  • អ្នកជា​អ្នក​សម្រេចចិត្ត​ថាត្រូវ​ប៉ះ​លើ​ការ​ជូនដំណឹង ឬចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់ ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដោយ​អនាមិក​ទៅ​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី WA Notify ដទៃ​ទៀ់​តឬអត់។
 • ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នោះនរណាម្នាក់មកពីអាជ្ញាធរផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់របស់អ្នកអាចនឹងទាក់ទងទៅ ហើយសួរថាតើអ្នកកំពុងប្រើកម្មវិធី WA Notify ឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ និងមិនទាន់ទទួលបានសារជាអក្សរសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ទេ ពួកគេនឹងផ្ដល់តំណភ្ជាប់ ឬលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យអ្នកដើម្បីបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី WA Notify។

កំណត់​ត្រាអំពី​ការ​ប្រើប្រាស់​

 • ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​កម្មវិធី ឬសេវា​អ៊ីនធឺណិត​ស្ទើ​តែ​ទាំងអស់​ដែរ កម្មវិធី WA Notify បង្កើត​កំណត់ត្រា​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេល​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​នេះ។ កំណត់ត្រា​ទាំងនេះ រួមបញ្ចូល​នូវ​ព័ត៌មាន​មួយចំនួន​អំពី​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក។ យើង​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​នេះ ដើម្បី​វិភាគ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជាមួយនឹង​កម្មវិធី WA Notify។
 • កំណត់ត្រា​ទាំងនេះ​មិន​រួមបញ្ចូល​នូវ​លេខ​កូដ​ចៃដន្យ ឬតំណ​ភ្ជាប់​សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬលេខ​កូដ​នោះ​ទេ និង​មិន​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​ភ្ជាប់​ប្រភេទ​លេខ​កូដ​ណាមួយ​ទៅ​អ្នក ឬទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក​វិញ​ឡើយ។
 • កំណត់ត្រាទាំងនេះត្រូវបានលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេល​ 14 ថ្ងៃ​ បន្ទាប់​ពីវាត្រូវបានបង្កើតឡើង​។

ទិន្នន័យវិភាគ​

 • ប្រសិនបើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​បើក​ដំណើរការ​កម្មវិធី​វិភាគ​ទិន្នន័យ​បន្ថែម ទិន្នន័យ​រួម​ដែល​មាន​ដែន​កំណត់ នឹង​ត្រូវ​បាន​ចែករំលែក​ជាមួយ DOH ដើម្បី​ជួយ​កែ​លម្អ​កម្មវិធី​នេះ។
 • ទិន្នន័យនេះ​រួមបញ្ចូល​នូវ​ស្ថិតិ​អំពីរបៀប​ដែលគេប្រើប្រាស់​កម្មវិធីនេះ​។​ វា​មិនរួម​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ណាមួយដែល​អាច​យកទៅប្រើប្រាស់​ ដើម្បីកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អ្នក​នោះទេ។
 • អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​មិនចែករំលែក​ទិន្នន័យនេះ​បាន​ ដោយ​បិទការចែករំលែក​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ​នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ​។​
 • តាម​ការរចនា កម្មវិធី WA Notify មិន​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ទីតាំង​ពី​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក​ទេ ហើយ​មិន​ប្រមូល ឬចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ដែល​ភ្ជាប់​អ្នក ឬទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក​ទៅ​នឹង​លេខ​កូដ​ចៃដន្យ ឬលេខ​កូដ​សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នោះ​ទេ។

ទិន្នន័យស្ថិតិវិភាគ

 • ដូចកម្មវិធី ឬសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនដែរ កម្មវិធី WA Notify បង្កើតទិន្នន័យវិភាគដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មនេះ។
 • កម្មវិធី WA Notify សម្រាប់ Android ត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយ Google ដូចកម្មវិធីជូនដំណឹងអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺផ្សេងទៀតដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ Apple/Google ដែរ។
 • Google ប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីវិភាគបញ្ហាដោយប្រើកម្មវិធី WA Notify និងកម្មវិធីជូនដំណឹងអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺផ្សេងទៀតដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ Apple/Google ដែរ។
 • ព័ត៌មានអំពីការវិភាគនេះមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬទីតាំង ឬអាចប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ទេ។

អ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលអ្នកស្នើសុំលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់៖

អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើការធ្វើតេស្តខ្លួនឯងអាចស្នើសុំលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងកម្មវិធី WA Notify ដើម្បីជូនដំណឹងដោយអនាមិកទៅអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ផ្សេងទៀតអំពីលទ្ធភាពប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ។ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ត្រូវតែបញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទនៃលទ្ធផលធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន និងលេខទូរសព្ទរបស់ខ្លួន។ អ្នកត្រូវតែប្រើឧបករណ៍តែមួយដែលបានប្រើដើម្បីស្នើសុំលេខកូដនេះមកបញ្ចូលលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬចុចលើតំណភ្ជាប់សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ ដើម្បីជូនដំណឹងដោយអនាមិកទៅអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ផ្សេងទៀតអំពីលទ្ធភាពប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ។

ដើម្បីបញ្ចៀសកុំឱ្យមានរបាយការណ៍ស្ទួនអំពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តដូចគ្នា កម្មវិធី WA Notify រក្សាទុកលេខទូរសព្ទដែលបានអ៊ីនគ្រីប ដែលប្រើដើម្បីស្នើសុំលេខកូដនេះរហូតដល់ 30 ថ្ងៃ។ ព័ត៌មាននេះមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬទីតាំង អាចប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ទេ។

តើ​​យើង​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នកនៅពេលណា​?

យើង​នឹង​មិន​ប្រមូល​ឬចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ណាមួយ​របស់​អ្នក​ដោយស្ម័គ្រចិត្ត​ទៅ​នរណា​ម្នាក់​នោះ​ទេ លុះត្រាតែ​អ្នក​ជ្រើសរើស​បញ្ចូល​លេខ​កូដ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់។ បើ​អ្នកធ្វើ​ដូច្នោះ កម្មវិធី WA Notify នឹង​ចែករំលែក​លេខ​កូដ​ចៃដន្យ​របស់​អ្នកជា​មួយ​នឹង​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នផ្សេងទៀត​ដែល​នៅ​ជិត​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក។ នរណា​ម្នាក់​ដែល​មិន​មាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក​មិន​អាច​ភ្ជាប់​លេខ​កូដ ឬតំណ​ភ្ជាប់​សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទៅ​អ្នក​វិញ​ឡើយ។ សូមពិនិត្យមើលផ្នែក “តើ​ព័ត៌មានអ្វីខ្លះ​ដែល​យើង​ប្រមូល​ និង​ប្រើប្រាស់?” នៅខាងលើនៃទំព័រនេះ ដើម្បី​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​ព័ត៌មាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល និង​ប្រើប្រាស់​នៅក្នុង​កម្មវិធី WA Notify។

តើយើង​ការពារព័ត៌មាន​របស់អ្នក​យ៉ាង​ដូចម្តេច​?

កម្មវិធី WA Notify ការពារ​លេខ​កូដ​ចៃដន្យ​ដោយ​ប្រើ Exposure Notification Framework (ក្របខណ្ឌ​កម្មវិធី​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ) របស់​ក្រុមហ៊ុន Google និង Apple ដែល​រួមបញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ជាក់លាក់​ខ្លាំង​អំពី​របៀប​បំប្លែង និង​ផ្ទេរ​លេខ​កូដ​ទាំងនោះ។ កម្មវិធី WA Notify មិន​រក្សាទុក ឬបង្កើត​លេខ​កូដ​ចៃដន្យ​របស់​អ្នក​ទេ ពោល​គឺ​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នកជា​អ្នករក្សា​ទុក ឬបង្កើត​លេខ​កូដ​ចៃដន្យ​ទាំងនោះ។

សិទ្ធិរបស់អ្នក​លើព័ត៌មានរបស់អ្នក​

ដោយសារ​កំណត់ត្រា​កម្មវិធី និង​លេខ​កូដ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ មិន​អាច​ភ្ជាប់​ទៅ​អ្នក​ដោយ​មិន​មាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក នោះ DOH គ្មាន​ផ្លូវ​អាច​ចូល​ប្រើ​ព័ត៌មាន​នេះ​បាន​ឡើយ។ អាស្រ័យហេតុ​នេះ DOH មិន​អាច​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក ឬលុប​ព័ត៌មាន​នេះ ប្រសិនបើ​អ្នកស្នើ​សុំ​បានទេ។ អ្នកជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​លើ​ការប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី WA Notify។ ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក​គួរតែ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បិទ​ការ​ជូនដំណឹង​អំពី​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ ឬលុប​កំណត់ត្រា​អំពី​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​នៅ​លើ​ទូរសព្ទ​ស្មា​តហ្វូ​នរ​បស់​អ្នក​បាន​គ្រប់ពេល។ លើស​ពីនេះ​ទៀត អ្នក​អាច​លុប​កម្មវិធី WA Notify បាន​គ្រប់ពេល។ ប្រសិនបើ​អ្នក​លុប​កម្មវិធី រាល់​លេខ​កូដ​ចៃដន្យ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​រក្សាទុក នឹង​ត្រូវ​លុបចោល។