សារជាអក្សរនៃក WA Notify

តើអ្នកបានទទួលសារជាអក្សរ ឬការជូនដំណឹងតាមទូរសព្ទពី Washington state Department of Health (DOH, ក្រសួងសុខាភិបាល) នៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនដែរទេ?

មានសារជាអក្សរ/ការជូនដំណឹង​ពីរប្រភេទ​ដែលអ្នកអាច​នឹង​ទទួលបាន​តាមទូរសព្ទ។

ការជូនដំណឹង​អំពីការ​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​​ជំងឺ​ COVID-19

DOH ផ្ញើ​ការ​ជូនដំណឹង និង​/ឬសារ​ជា​អក្សរ​ដែល​មាន​តំណ​ភ្ជាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទៅកាន់​លេខទូរសព្ទ​ទាំងអស់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លទ្ធផល​តេ​ស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន​ជំងឺ COVID-19 ដែល​ត្រូវ​បាន​រាយការណ៍​ទៅកាន់ DOH។ ការ​ជូនដំណឹង​នេះ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​អំពី​របៀប​ក្នុង​ការ​ជូនដំណឹង​ជា​លក្ខណៈ​អនាមិក​ទៅ​អ្នកប្រើ​ប្រាស់ WA Notify ផ្សេងទៀត​ថា​ពួក​គេ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ COVID-19។

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នក​ប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify អ្នក​គ្រាន់តែ​ចុច​លើ​ការ​ជូនដំណឹង​នោះ ឬចុច​តំណ​ភ្ជាប់​នៅក្នុង​សារ​ជា​អក្សរ​នោះ ហើយ​អនុវត្ត​តាម​ជំហាន​ទាំងអស់​នៅក្នុង​កម្មវិធី WA Notify ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ជា​លក្ខណៈ​អនាមិក​ដល់​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​ផ្សេងទៀត​អំពី​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​ដែល​អាច​កើតមាន។

ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ទេ អ្នកមិនបាច់​ខ្វល់​ពី​សារ​ជា​អក្សរ​នោះ​ទេ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​កម្មវិធី WA Notify រួម​ទាំង​របៀប​បញ្ចូល​កម្មវិធី​នេះ​ក្នុង​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក សូម​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ​ WANotify.org

អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ដែលប្រើឈុតឧបករណ៍ស្វ័យតេស្ត (ឬហៅ​ម្យ៉ាងទៀត​ថា ឧបករណ៍​ធ្វើតេស្ត​នៅផ្ទះ) ហើយ​ធ្វើតេស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន​ជំងឺ COVID-19 អាច​ស្នើសុំ​លេខ​កូដ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ជា​លក្ខណៈ​អនាមិក​ទៅ​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី WA Notify ផ្សេងទៀត​ថា​ពួក​គេ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ COVID-19។ សូម​ចូល​ទៅកាន់​ផ្នែក​ “របៀបជូនដំណឹងទៅអ្នកដទៃ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 តាមរយៈស្វ័យតេស្ត” នៅលើគេហទំព័រ WANotify.org

ការជូនដំណឹង​អំពីការប្រឈ​មនឹង​ការឆ្លងជំងឺ​ COVID-19 ដែលអាច​កើត​មាន​

អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី​ WA Notify ដែល​អាចប្រឈមនឹង​ការឆ្លងជំងឺ​នឹង​ទទួល​ការជូនដំណឹង​អំពីការប្រឈម​នឹង​ការឆ្លង​ជំងឺ​។

តើសារជាអក្សរនិងការផ្តល់​ដំណឹង​នេះ​មានលក្ខណៈដូចម្តេច​?

ការផ្តល់ដំណឹង​អំពីការ​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​រកឃើញ​ជំងឺ​ COVID-19

រូបភាពនៃសារជាអក្សរនិងការផ្តល់ដំណឹង

pop up notification screenshot

 

ខ្លឹមសារនៃការផ្តល់ដំណឹងនិងសារជាអក្សរ

ចែករំលែកលទ្ធផលវិភាគរោគ COVID-19 របស់អ្នក

ចុចទីនេះ​ដើម្បី​អនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ដឹង​ជា​អនាមិក​ថា​ អ្នកអាចនឹងបាន​ឆ្លងជំងឺ COVID-19។ អនុវត្តតាម​ជំហាន​នេះ​ដើម្បីជួយ​សហគមន៍​របស់អ្នកឲ្យ​​រក្សា​បានសុវត្ថិភាព​។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក​ នឹង​មិនត្រូវបានចែករំលែក​ទេ​។

រូបភាពនៃសារជាអក្សរនិងការផ្តល់ដំណឹង

text message screenshot

 

ខ្លឹមសារនៃការផ្តល់ដំណឹងនិងសារជាអក្សរ

Message from (Mensaje del) WA Dept. of Health:

This number was given for a recent COVID-19 test. If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=8w5io5c38ipo24fc

Se dio este numéro para una prueba reciente de COVID-19. Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos para alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto

រូបភាពនៃសារជាអក្សរនិងការផ្តល់ដំណឹង

text message screenshot

 

ខ្លឹមសារនៃការផ្តល់ដំណឹងនិងសារជាអក្សរ

Message from WA Dept. of Health:

If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=5b56h13n80q9onll

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text.

រូបភាពនៃសារជាអក្សរនិងការផ្តល់ដំណឹង

text message screenshot

 

ខ្លឹមសារនៃការផ្តល់ដំណឹងនិងសារជាអក្សរ

Mensaje del Departamento de Salud del Estado de Washington:

Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

https://us-wa.en.expressly/v?c=dvo8iije3v33saoj

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto.

ការផ្តល់ដំណឹង​អំពីការប្រឈ​មនឹង​ការឆ្លងជំងឺ​ COVID-19 ដែលអាច​កើត​មាន

រូបភាពនៃសារជាអក្សរនិងការផ្តល់ដំណឹង

exposure notification screenshot

ខ្លឹមសារនៃការផ្តល់ដំណឹងនិងសារជាអក្សរ

អ្នកអាចនឹងបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ។

ថ្មីៗនេះ អ្នកបាននៅក្បែរនរណាម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19។ អ្វីដែលអ្នកធ្វើបន្ទាប់គឺសំខាន់ ហើយយើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។ ប៉ះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្ដេច ប្រសិនបើខ្ញុំបានទទួលសារជាអក្សរ ឬការជូនដំណឹង?

អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify គួរតែចុចលើតំណភ្ជាប់នៅក្នុងសារជាអក្សរ ឬចុចលើការជូនដំណឹងនោះ ហើយអនុវត្តតាមជំហានទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់លទ្ធផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាលក្ខណៈអនាមិក។ ការធ្វើបែបនេះនឹងជូនដំណឹងជាលក្ខណៈអនាមិកទៅអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ផ្សេងទៀតថាថ្មីៗនេះពួកគេបាននៅជិតអ្នក ហើយអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19។ ការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ធ្វើការបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈអនាមិកអំពីលទ្ធផលរបស់ពួកគេអាចបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានកាន់តែឆាប់រហ័ស។ ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅតែអាចទាក់ទង និងផ្តល់លេខកូដ ឬតំណភ្ជាប់សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងអំឡុងដំណើរការស្រាវជ្រាវករណីឆ្លងជំងឺ។

សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិតថែទាំបឋម ឬអ្នកផ្តល់សេវាធ្វើតេស្ត ប្រសិនបើ៖

  • អ្នកបានទទួលសារជាអក្សរ និង/ឬការផ្តល់ដំណឹង ប៉ុន្តែមិនបានទទួលលទ្ធផលតេស្តផ្លូវការរបស់អ្នក ឬ
  • អ្នកមានសំណួរអំពីលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នក

សំណួរទូទៅ

ប្រសិនបើកម្មវិធី ​WA Notify មិនដឹងថាខ្ញុំជានរ​ណា តើខ្ញុំ​ទទួល​​បាន​សារជាអក្សរ និង/ឬការផ្តល់ដំណឹងយ៉ាងដូចម្តេច?

សារជាអក្សរ និង/ឬការផ្តល់ដំណឹងត្រូវបានផ្ញើដោយ DOH មិនមែនផ្តល់​ដោយកម្មវិធី​ WA Notify ទេ។ DOH ផ្ញើសារជាអក្សរ និង/ឬការផ្តល់ដំណឹងទៅអ្នកគ្រប់គ្នាដែល​បានតេស្តវិជ្ជមាន​ជំងឺរកឃើញ​ COVID-19 ព្រោះយើងមិនដឹងថានរ​ណាខ្លះប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify នោះទេ​។ ប្រសិនបើអ្នកមិន​ប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify អ្នកអាចមិនអើពើនឹងសារជាអក្សរ និង/ឬ​ការ​ផ្តល់​ដំណឹង​។

តើ DOH ដឹងដោយរបៀបណាថាត្រូវផ្ញើសារជាអក្សរ ឬការជូនដំណឹងទៅនរណាខ្លះ?

តាមច្បាប់ លទ្ធផល​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន​ពី​ជំងឺឆ្លង​ជាច្រើន​ប្រភេទ​ត្រូវតែ​រាយការណ៍​ជូន​រដ្ឋ រួម​ជាមួយ​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង។ DOH ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​នេះ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ការស្រាវជ្រាវ​កណី​រឆ្លង​ជំងឺ និង​ការ​តាមដាន​ការ​ប៉ះពាល់ (ជា​ភាសាអង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ) ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ។ ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នករាល់គ្នា​ដែល​ធ្វើតេស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី WA Notify ចាត់វិធានការ​បាន​ឆាប់រហ័ស និង​ជូនដំណឹង​ជា​លក្ខណៈ​អនាមិក​ដល់​អ្នកដទៃ​អំពី​ការ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​ដែល​អាច​កើតមាន។

ខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ទេ។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកផ្ញើសារជាអក្សរ​មកខ្ញុំ?

DOH ផ្ញើសារជាអក្សរ​ និង​/ឬ​ ការផ្តល់ដំណឹង​បង្ហាញលើអេក្រង់​ ទៅដល់​លេខទូរសព្ទដែល​បាន​ប្រើប្រាស់​ដោយអ្នក​ដែល​បាន​ធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមានឃើញមាន​ជំងឺ​ COVID-19 នាពេលថ្មីៗ។

DOH គ្រាន់តែដឹងថានរណាធ្វើតេស្ត​វិជ្ជមាន - យើងមិនដឹងថានរ​ណាប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ទេ។ តាមរយៈការផ្ញើសារទៅមនុស្សគ្រប់គ្នា យើងអាចជួយអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ឲ្យ​ផ្តល់ដំណឹង​ជា​អនាមិក​ដល់អ្នក​ដទៃផ្សេងទៀត​អំពី​ការប្រឈម​នឹង​ការឆ្លង​ជំងឺ COVID-19 ដែលអាច​កើត​មាន បាន​រហ័ស​ជាងមុន និងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាន។

ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធី​ WA Notify រួមទាំងរបៀប​បញ្ចូល​កម្មវិធី​នេះ​ក្នុង​ទូរសព្ទរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ WANotify.org

តើលេខទូរសព្ទមួយណាដែលវាផ្ញើសារមក?

លេខទូរសព្ទដែល DOH នឹងផ្ញើមក​ គឺលេខ 1-844-986-3040

ខ្ញុំបានទទួល​ការជូនដំណឹង និង/ឬ សារជាអក្សរ​ ប៉ុន្តែ​បុគ្គលដែល​បាន​ធ្វើ​តេស្ត​ គឺជា​សមាជិកគ្រួសារ​ ឬ​​សមាជិកក្នុងផ្ទះ​។ តើ​ខ្ញុំ​គួ​រ​ធ្វើដូចម្តេច​?

អ្នកប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ WA Notify ដែលបានធ្វើតេស្ត​ឃើញវិជ្ជមាន​គួរតែ​អនុវត្តតាមជំហាននានា ដើម្បី​ជូនដំណឹងជាលក្ខណៈ​អនាមិកដល់អ្នកដទៃ​ដែលប្រហែលជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ ដូច្នេះ​អ្នកមិនគួរ​អើពើ​​នឹង​សារជាអក្សរ​ ឬ​ការជូនដំណឹង​ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេ។

ប្រសិនបើ​សមាជិក​គ្រួសារ ឬសមាជិក​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​គឺជា​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី WA Notify, បាន​ធ្វើតេស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន និង​នៅតែ​ត្រូវការ​បញ្ជាក់​លទ្ធផល​នៅក្នុង​កម្មវិធី WA Notify ពួក​គេ​អាច​អនុវត្ត​តាម​ជំហាន​នានា​នៅក្នុង​ផ្នែក “របៀប​ជូនដំណឹង​ទៅ​អ្នកដទៃ ប្រសិនបើ​អ្នកធ្វើ​តេ​ស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន​ជំងឺ COVID-19 តាមរយៈ​ស្វ័យ​តេ​ស្ត” នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ WANotify.org

តើខ្ញុំ​មាន​ពេល​ប៉ុន្មានដើម្បី​ចុចថេបផ្តល់ដំណឹង​ ឬ​ដំណើរការ​តំណភ្ជាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នេះ​?

អ្នកមាន​ពេល 24ម៉ោង ក្រោយ​ទទួល​បានការ​ជូនដំណឹង ឬសារ​ជា​អក្សរ​ក្នុង​ការអនុវត្ត​តាម​ជំហាន​នានា ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នកដទៃ​នៅក្នុង​កម្មវិធី WA Notify។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​អាច​ចុច​លើ​ការ​ជូនដំណឹង ឬចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ក្នុង​ពេលនោះ​បានទេ អ្នក​អាច​ស្នើសុំ​លេខ​កូដ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នៅក្នុង​កម្មវិធី WA Notify ដោយ​អនុវត្ត​តាម​ជំហាន​នានា​ក្នុង​ផ្នែក “របៀប​ជូនដំណឹង​ទៅ​អ្នកដទៃ ប្រសិនបើ​អ្នកធ្វើ​តេ​ស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន​ជំងឺ COVID-19 តាមរយៈ​ស្វ័យ​តេ​ស្ត” នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ WANotify.org

តើមនុស្សលើស​ពី​ម្នាក់ អាចប្រើសារជាអក្សរ ឬការផ្តល់​ដំណឹង​ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​​​តំណភ្ជាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​នៅក្នុងកម្មវិធី​ WA Notify បានដែរឬទេ?

ទេ ប្រសិនបើ​សមាជិក​គ្រួសារ ឬសមាជិក​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​គឺជា​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី WA Notify, បាន​ធ្វើតេស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន និង​នៅតែ​ត្រូវការ​បញ្ជាក់​លទ្ធផល​នៅក្នុង​កម្មវិធី WA Notify ពួក​គេ​អាច​អនុវត្ត​តាម​ជំហាន​នានា​នៅក្នុង​ផ្នែក “របៀប​ជូនដំណឹង​ទៅ​អ្នកដទៃ ប្រសិនបើ​អ្នកធ្វើ​តេ​ស្ត​ឃើញ​វិជ្ជមាន​ជំងឺ COVID-19 តាមរយៈ​ស្វ័យ​តេ​ស្ត” នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ WANotify.org

តើខ្ញុំអាចរកឃើញកាលបរិច្ឆេទនៃការប៉ះពាល់របស់ខ្ញុំទៅនឹងជំងឺនៅក្នុងកម្មវិធី WA Notifyបានដូចម្តេច?

នៅលើទូរសព្ទ iPhone៖

  1. ចូលទៅកាន់ Settings (ការកំណត់)
  2. ជ្រើសរើស Exposure Notifications (ប្រព័ន្ធជូនដំណឹងពីការប៉ះពាល់) ឬវាយបញ្ចូល Exposure Notifications ទៅក្នុងរបារស្វែងរក
  3. កាលបរិច្ឆេទប្រហាក់ប្រហែលនៃការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនឹងបង្ហាញនៅក្រោមផ្នែក “You may have been exposed to COVID-19 (អ្នកប្រហែលជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19)”

នៅលើប្រព័ន្ធ Android៖

  1. បើកកម្មវិធី WA Notify
  2. ជ្រើសរើស See Details (មើលព័ត៌មានលម្អិត) ខាងក្រោម “Possible exposure reported (លទ្ធភាពអាចប៉ះពាល់នឹងជំងឺដែលបានរាយការណ៍)”
  3. កាលបរិច្ឆេទប្រហាក់ប្រហែលនៃការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនឹងបង្ហាញនៅក្រោមផ្នែក “Possible Exposure Date (កាលបរិច្ឆេទនៃលទ្ធភាពប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ)”