ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

ខ្សែ​ទូរសព្ទ​បន្ទាន់​របស់​រដ្ឋ​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ជំងឺ COVID-19៖ ទូរសព្ទ​ទៅ​លេខ 1-800-525-0127 រួច​ចុច​សញ្ញា #។ យើង​មាន​ផ្ដល់​ជូន​ជំនួយ​ផ្នែក​ភាសា។

សូម​បញ្ជាក់៖ មជ្ឈមណ្ឌល​ហៅ​ទូរសព្ទ​មិន​អាច​ចូល​មើល​លទ្ធផល​ធ្វើតេស្ត​ជំងឺ COVID-19 បានទេ។ ប្រសិនបើ​មាន​សំណួរ ឬលទ្ធផល​អំពី​ការ​ធ្វើតេស្ត សូម​ទាក់ទង​ទៅ​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​របស់​អ្នក។

ផ្ញើ​ពាក្យ “Coronavirus” តាម​សារ​ជា​អក្សរ​ទៅ​លេខ 211211 ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន និង​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗនៅ​លើ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក ទោះជា​អ្នក​នៅ​ទីណា​ក៏ដោយ។ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​តំណ​ភ្ជាប់​ទៅកាន់​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗបំផុត​អំពី​ជំងឺ COVID-19 រួម​ទាំង​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗក្នុង​ខោន​ធី និង​ធនធាន​សម្រាប់​គ្រួសារ អាជីវកម្ម សិស្ស និង​ច្រើន​ទៀត។

ផ្ញើ​លេខ​កូដ​តំបន់​របស់​អ្នក​តាម​សារ​ជា​អក្សរ​ទៅ​លេខ 438-829 (GET VAX) ដើម្បី​ដឹងពី​ទីតាំង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដែល​នៅ​ជិត​អ្នក។