ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

ຄໍາ​ຖາມ​ທົ່ວ​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຫຼື​ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ເມລ​

ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດ, ການຕໍ່ອາຍຸ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ

ການຂໍໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ, ການຕາຍ ແລະ ສົມລົກ

ໂຄງການ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຂອງ Department of Health

ຜູ້ໃຊ້ TTY

  • ກົດ 711 ຂໍການໃຫ້ບໍລິການຂອງ Washington Relay

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ (ບໍ່ເສຍຄ່າ)

​ໂທ​ລະ​ສັບ: 1-800-525-0127

ຕິດຕໍ່ ແລະ ສື່ສານ

ຄຳຄິດເຫັນຂອງ Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ) | ສະຖານທິ່ ແລະ ເວລາເຂົ້າການຂອງ ສຳນັກງານ (ເປັນພາສາອັງກິດ)