ຢາວັກຊີນເຂັມສັກເສີມ

ເນື້ອໃນທີ່ປັບປຸງຫຼ້າສຸດ ໃນວັນທີ 27 ມີຖຸນາ 2022

ຄຳແນະນຳປັບປຸງໃໝ່ກ່ຽວກກັບຢາເຂັມກະຕຸ້ນຂອງ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ແລະ Western States Scientific Safety Review Workgroup (ຄະນະທົບທວນກວດກາຄວາມປອດໄພທາງວິທະຍາສາດຂອງລັດພາກຕາເວັນຕົກ) ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ເດັກອາຍຸ 5-11 ປີ ຄວນໄດ້ຮັບຢາປ້ອງກັນເຂັມກະຕຸ້ນ 5 ເດືອນຫຼັງສຳເລັດສັກວັກຊິນ. ເດັກທີ່ມີບົກພ່ອງພູມຄຸ້ມກັນຄວນໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນແກ່ພວກເຂົາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນຫຼັງຊຸດເຂັມຫຼັກຂອງພວກເຂົາ.
 • ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂື້ນໄປຄວນໄດ້ຮັບຢາປ້ອງກັນເຂັມກະຕຸ້ນ 5 ເດືອນຫຼັງສຳເລັດສັກວັກຊິນ Pfizer ຫຼື Moderna ຊຸດເຂັມຫຼັກ ຫຼື 2 ເດືອນພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບວັກຊີນ Johnson & Johnson (J&J) ທີ່ສັກເຂັມດຽວ.
 • ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີຂື້ນໄປ ຄວນໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ສອງ 4 ເດືອນຫຼັງໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທຳອິດຂອງພວກເຂົາ.
 • ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂື້ນໄປທີ່ມີ ພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງ ຄວນໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ສອງ 4 ເດືອນຫຼັງໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທຳອິດຂອງພວກເຂົາ.
 • ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ J&J ປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທຳອິດ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ນສາມາດຮັບເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ສອງໄດ້ໂດຍວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດ mRNA.
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບ... ໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນ ຈະຮັບເຂັມກະຕຸ້ນເມື່ອໃດ ເຂັມກະຕຸ້ນຊະນິດໃດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີສອງບໍ?
Pfizer-BioNTech ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປ ຢ່າງນ້ອຍ 5 ເດືອນຫຼັງ ສັກຄົບເຂັມຫຼັກແລ້ວ

Pfizer ຫຼື Moderna ເປັນ ຊະນິດທີ່ຕ້ອງການສັກ*

ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 17 ປີລົງມາ ອາດຈະໄດ້ຮັບແຕ່ຢາວັກ ຊິນ Pfizer ເທົ່ານັ້ນ

ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ50ປີຂື້ນໄປ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ບາງຄົນ, ອາດຈະໄດ້ຮັບ ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດm mRNA ຖ້າຫາກຜ່ານໄປ 4 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ ເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມສຸດທ້າຍ.
Moderna ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ຢ່າງນ້ອຍ 5 ເດືອນຫຼັງ ສັກຄົບເຂັມຫຼັກແລ້ວ Pfizer ຫຼື Moderna ເປັນ ຊະນິດທີ່ຕ້ອງການສັກ* ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ50ປີຂື້ນໄປ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ບາງຄົນ, ອາດຈະໄດ້ຮັບ ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດm mRNA ຖ້າຫາກຜ່ານໄປ 4 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ ເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມສຸດທ້າຍ.
Johnson & Johnson ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ເດືອນຫຼັງ ສັກຄົບເຂັມຫຼັກແລ້ວ Pfizer ຫຼື Moderna ເປັນ ຊະນິດທີ່ຕ້ອງການສັກ*

ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ50ປີຂື້ນໄປ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ບາງຄົນ, ອາດຈະໄດ້ຮັບ ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດm mRNA ຖ້າຫາກຜ່ານໄປ 4 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ ເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມສຸດທ້າຍ.

ຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມທຳອິດ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນຂອງວັກຊີນ ຊະນິດ Johnson & Johnson Janssen ແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍ4ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ປັດຈຸບັນແມ່ນສາມາດ ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ສອງໄດ້ໂດຍວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດ mRNA.

*ຢາກໃຊ້ວັກຊີນຊະນິດເປັນ mRNA, ແຕ່ວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 Johnson & Johnson ແມ່ນຍັງມີໃຫ້ຢູ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການສັກວັກຊີນຊະນິດອື່ນ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບ...

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບເຂັມເພີ່ມບໍ?

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນບໍ?

ເຂັມກະຕຸ້ນທັງໝົດ

Pfizer: ສັກສອງເຂັມໃຊ້ໄລຍະຫ່າງ 21 ມື້ ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີຂື້ນໄປ

ໄດ້, ຄົນອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງ ຄວນ ຈະຮັບການສັກຢາເຂັມຫຼັກເພີ່ມເຕີ່ມເວລາ 28 ມື້ ຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ 2 ຂອງພວກເຂົາ.

ໄດ້, ແນະນຳໃຫ້ສັກ Pfizer ແບບ mRNA ເປັນເຂັມກະຕຸ້ນ 3 ເດືອນຫຼັງເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມຫຼ້າສຸດໃຫ້ກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸ 5-11 ປີ.

ຢາປ້ອງກັນເຂັມກະຕຸ້ນຊະນິດ mRNA ເຂັມທີ່ 2 ແມ່ນບໍ່ແນະນຳໃຊ້ກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸ 5-11 ປີ.

4

ໄດ້, ແນະນຳໃຫ້ສັກຢາປ້ອງກັນຊະນິດ mRNA ເປັນເຂັມກະຕຸ້ນ 3 ເດືອນຫຼັງເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມຫຼ້າສຸດໃຫ້ກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂື້ນໄປ.

ເຂັມກະຕຸ້ນຊະນິດ mRNA ເຂັມທີ່ 2 ຄວນໄດ້ຮັບ 4 ເດືອນຫຼັງເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ 1 ສຳລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂື້ນໄປ.

ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 17 ປີລົງມາອາດຈະໄດ້ຮັບແຕ່ຢາວັກຊິນ Pfizer ເທົ່ານັ້ນ.

5

Pfizer: ໄດ້ຈັດການສັກສາມເຂັມໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 4 ປີ. 2 ເຂັມທໍາອິດແມ່ນແມ່ນໃຫ້ສັກຫ່າງ 21 ວັນ ແລະ ເຂັມທີ່ສາມແມ່ນ 8 ອາທິດຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ 2. ບໍ່, ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 4 ປີ ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸ່ນແຮງບໍ່ຄວນຈະຮັບການສັກຢາເຂັມຫຼັກ ເພີ່ມເຕີ່ມໃນຂະນະນີ້. ບໍ່, ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ສັກເຂັມກະຕຸ້ນຢາຊະນິດ mRNA ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 4 ປີ ໃນຂະນະນີ້ີ. 3

Moderna: ສັກສອງເຂັມໃຊ້ໄລຍະຫ່າງ 28 ມື້ ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນຂື້ນໄປ

ໄດ້, ຄົນອາຍຸ 6 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງ ຄວນ ຈະຮັບການສັກຢາເຂັມຫຼັກເພີ່ມເຕີ່ມເວລາ 28 ມື້ ຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ 2 ຂອງພວກເຂົາ.

ບໍ່, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ສັກເຂັມກະຕຸ້ນຢາຊະນິດ mRNA ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 17 ປີ ໃນຂະນະນີ້ີສຳລັບ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ Moderna ເປັນເຂັມຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. 3

ໄດ້, ແນະນຳໃຫ້ສັກຢາປ້ອງກັນຊະນິດ mRNA ເປັນເຂັມກະຕຸ້ນ 3 ເດືອນຫຼັງເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມຫຼ້າສຸດ.

ເຂັມກະຕຸ້ນຊະນິດ mRNA ເຂັມທີ່ 2 ຄວນໄດ້ຮັບ 4 ເດືອນຫຼັງເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ 1 ສຳລັບເດັກທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ.

5

Johnson & Johnson: ໜຶ່ງເຂັມແມ່ນອານຸຍາດໃຊ້ກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ

ໄດ້, ຄົນອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງ ຄວນ ຈະຮັບການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນຊະນິດ mRNA ເຂັມເພີ່ມເພີ່ມເຕີ່ມເວລາ 28 ມື້ ຫຼັງຈາກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ເຂັມທີ່ 1 ທີ່ເປັນ J&J.

ໄດ້, ແນະນຳໃຫ້ສັກຢາປ້ອງກັນຊະນິດ mRNA ເປັນເຂັມກະຕຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເດືອນຫຼັງເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມຫຼ້າສຸດໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຢາປ້ອງກັນ J&J ເຂັມຫຼັກ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນ, ໜຶ່ງເຂັມຢາວັກຊິນຊະນິດ mRNA ເປັນເຂັມທີ່ 2 ຄວນໄດ້ຮັບ 4 ເດືອນຫຼັງເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ 1.

4

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນສຳລັບເຂັມກະຕຸ້ນຫຼືບໍ່?

ທ່ານສາມາດຮັບວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນທີ່ຕ່າງຈາກວັກຊີນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໃນຊຸດທຳອິດຂອງທ່ານ. CDC ໄດ້ດຳເນີນການຕັດສິນໃຈ ຫຼັງຈາກໄດ້ກວດສອບຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຢ່າງລະມັດລະວັງແລ້ວ (Moderna, Johnson & Johnson, ການກະຕຸ້ນແບບປະສົມ ແລະ ຈັບຄູ່) ແລະ ການສົນທະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ຮອບຄອບກ່ຽວກັບເຂັມກະຕຸ້ນ.

ຄົນທມີີ່ອາຍຸ 17 ປີລົງມາອາດ​ຈະສັກວັກຊີນ Pfizer ເທົ່ານັ້ນສຳລັບເຂັມກະຕຸ້ນຂອງພວກເຂົາ.

ເປັນຫຍັງເຂັມເສີມຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?

ເຂັມກະຕຸ້ນຊ່ວຍສືບຕໍ່ປ້ອງກັນການຕິດພະຍາດຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ກັບການ ເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ COVID-19. ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີການແນະນໍາໃຫ້ສັກວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເປັນ ພະຍາດ COVID-19 ທີ່ຮຸນແຮງ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກໍ່ໄດ້ແນະນຳເພີ່ມໃຫ້ລວມເອົາທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີ ຂື້ນໄປທີ່ສາມາດສັກໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມການປ້ອງກັນການເຈັບ ປ່ວຍຈາກພະຍາດ COVID-19.

ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະກັບການເພີ່ມຂື້ນ ຂອງສາຍພັນທີ່ມີຄວາມສາມາດແຜ່ລາມກວ້າງ ແລະ ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ເພີ່ມ ຂຶ້ນໃນທົ່ວສະຫະລັດ.

ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ອະນຸມັດໃຊ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນຍັງມີປະສິດທິພາບໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຕິດພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ການເຂົ້າໂຮງ ໝໍ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ COVID-19, ລວມເຖິງ ການຕ້ານພະຍາດສາຍພັນຕ່າງໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວັກຊີນໃນປະຈຸບັນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດການປ້ອງກັນ ໄປຕາມໄລຍະເວລາ. ເຂັມກະຕຸ້ນຈະເພີ່ມການປ້ອງກັນທີ່ເກີດ ຈາກຕົວຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ນານຂື້ນ.

ທ່ານຍັງແມ່ນຄົນທີ່ກຳລັງສັກຢາປ້ອງກັນເຂັມຊຸດຫຼັກແມ່ນບໍ?

ແມ່ນ. ການໃຫ້ສິດທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ຊຸດທຳອິດຄົບແລ້ວ (ວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID ຂອງ Johnson & Johnson1 ເຂັມ ຫຼື ຂອງ Pfizer ຫຼື Moderna 2 ເຂັມ) ຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນສູງສຸດ. ອັດຕາການເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍແມ່ນສູງກວ່າ 10 ເຖິງ 22 ເທື່ອ ໃນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ. ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍໜັກ (ຫຼື ບໍ່ປ່ວຍເລີຍ) ຈາກ COVID-19, ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ. ການສັກວັກຊີນຍັງສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຈາກການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການພັດທະນາອາການໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການລາຍງານໂດຍ 50% ຂອງຜູ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດ COVID-19.

ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການການສັກເຂັມເສີມ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າວັກຊີນບໍ່ໄດ້ຜົນບໍ?

ບໍ່. ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນຕອນນີ້ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ດີໃນການປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງ, ການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ການເສຍຊີວິດ, ພ້ອມກັນນີ້ສາມາຕ້ານໄດ້ພະຍາດສາຍພັນຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,​ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກສັງເກດເຫັນວ່າການປ້ອງກັນອາການປ່ວຍຈາກໂຄວິດ-19 ໃນລະດັບເລັກນ້ອຍຫາປານກາງຫຼຸດລົງ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຂ້ອຍຍັງໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບຢູ່ຫຼືບໍ່?
 • ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບແລ້ວ 2 ອາທິດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບທຸກເຂັມຕາມທີ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ໃນຊຸດທໍາອິດຂອງການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງພວກເຂົາ.
 • ຖືວ່າຄົນນັ້ນໄດ້ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ເຂັມຫຼ້າສຸດຂອງຕົນເອງແລ້ວ ຖ້າຫາກເຂົາເຂົ້າໄດ້ຮັບທຸກເຂັມທີ່ແນະນຳ ເປັນຊຸດຫຼັກ ແລະ ຄົບທຸກເຂັມກະຕຸ້ນເມື່ອມີສິດໄດ້ຮັບ.
ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະແດງອັນໃດວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບເຂັມເສີມ?

ທ່ານສາມາດລາຍງານວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເຂັມເສີມ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບ.

ກະລຸນາຖືບັດສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານໄປນໍາ ຕາມການນັດໝາຍສັກຢາເຂັມເສີມຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ສາມາດຢືນຢັນວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນປະເພດສັກສອງເຂັມຂອງ Pfizer ແລ້ວ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີບັດສັກຢາຂອງທ່ານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດເບິ່ງໃນບັນທຶກຂອງທ່ານໄດ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວັກຊີນເຂັມເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນແມ່ນຫຍັງ?
 • ເຂັມເພີ່ມຕື່ມແມ່ນສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບຊຸດວັກຊີນ mRNA ຄົບ 2 ເຂັມແລ້ວ (Pfizer ຫຼື Moderna) ແຕ່ບໍ່ມີການຕອບສະໜອງທາງພູມຄຸ້ມກັນທີ່ພຽງພໍ.
 • ເຂັມກະຕຸ້ນແມ່ນສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງຕາມເວລາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຊຸດວັກຊີນເບື້ອງຕົ້ນ.

ປັດຈຸບັນກຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃຫ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ເຂັມກະຕຸ້ນ.

  ມີໃຜໄດ້ຮັບແດ່ ຈະໄດ້ຮັບເມື່ອໃດ
ເຂັມເພີ່ມຕື່ມ

ຄົນທີ່ມີ ພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ແລະ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຊະນິດ mRNA ທີ່ສັກ 2 ເຂັມ ແມ່ນຄວນໄດ້ຮບເຂັມຫຼັກເພີ່ມ.

ຢ່າງໜ້ອຍ 28 ວັນ ຫຼັງຈາກຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດ mRNA ເຂັມທີສອງຂອງທ່ານ ຫຼື ວັກຊິນ Johnson & Johnson ເຂັມທຳອິດ. ວັກຊີນເຂັມເພີ່ມຫຼັງໄດ້ຮັບ J&J ຈະຕ້ອງເປັນວັກຊິນແບບ mRNA.
ເຂັມກະຕຸ້ນ ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ຍີ່ຫໍ້ Johnson & Johnson ເປັນຊຸດວັກຊີນທຳອິດຂອງພວກເຂົາ.

ຢ່າງໜ້ອຍສອງເດືອນຫຼັງຈາກເຂັມທຳອິດຂອງທ່ານ.

ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງເຖິງຮ້າຍແຮງ, ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເດືອນຫຼັງຈາກ ວັກຊີນເຂັມເພີ່ມ (ເຂັມທີ 2) ຂອງຕົນ.

ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer-BioNTech ເປັນຊຸດວັກຊີນທຳອິດຂອງພວກເຂົາ.

ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າເດືອນຫຼັງຈາກການສັກວັກຊີນ mRNA ເຂັມທີສອງຂອງທ່ານ.

ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງເຖິງຮ້າຍແຮງ, ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກ ຮັບວັກຊີນເຂັມເພີ່ມຕື່ມ (ເຂັມທີ 3) ຂອງຕົນ.

ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19 ຍີ່ຫໍ້ Moderna ເປັນຊຸດວັກຊີນທຳອິດຂອງພວກເຂົາ.

ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າເດືອນຫຼັງຈາກການສັກວັກຊີນ mRNA ເຂັມທີສອງຂອງທ່ານ.

ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງເຖິງຮ້າຍແຮງ, ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກ ຮັບວັກຊີນເຂັມເພີ່ມຕື່ມ (ເຂັມທີ 3) ຂອງຕົນ.

ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ວາ50ປີຂື້ນໄປ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ບາງຄົນ, ອາດຈະໄດ້ຮັບ ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດm mRNA ຖ້າຫາກຜ່ານໄປ 4 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ ເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມສຸດທ້າຍ. ປະຕິບັດຕາມ ການດຳເນີນດ້ານກົດລະບຽບຂອງ Food and Drug Administration (FDA, ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ), Western States Scientific Safety Review Workgroup (ກຸ່ມເຮັດວຽກທົບທວນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງວິທະຍາສາດຂອງບັນ ດາລັດທາງພາກຕາເວັນຕົກ) ໄດ້ຊັ່ງນ້ຳໜັກເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປັບປຸງຂໍ້ມູນ ຄຳແນະນຳ ຂອງ Centers for Disease Control and Prevention (ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ກ່ຽວກັບວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນເພີ່ມ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ຄົນທີ່ມີ ພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ແລະ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຊະນິດ mRNA ທີ່ສັກ 2 ເຂັມ ແມ່ນຄວນໄດ້ຮບເຂັມຫຼັກເພີ່ມ.

ຖ້າທ່ານມີອາການທາງການແພດໃດໆຕໍ່ໄປນີ້ ຖືວ່າທ່ານມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງເຖິງຮ້າຍແຮງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ເຂັມເພີ່ມຕື່ມ. ເຊິ່ງລວມເຖິງຄົນທີ່:

 • ກໍາລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວມະເຮັງທີ່ຍັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສຳລັບເນື້ອງອກ ຫຼື ມະເຮັງໃນເລືອດ
 • ໄດ້ຮັບການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ ແລະ ກຳລັງກິນຢາເພື່ອກົດລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ
 • ໄດ້ຮັບການປູກຖ່າຍຈຸລັງຕັ້ງຕົ້ນພາຍໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ຫຼື ກໍາລັງກິນຢາເພື່ອກົດລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ
 • ມີພູມຄຸ້ມກັນຫຼັກບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮ້າຍແຮງ (ເຊັ່ນ: ກຸ່ມອາການ DiGeorge, ກຸ່ມອາການ Wiskott-Aldrich)
 • ມີການຕິດເຊື້ອ HIV ຂັ້ນສູງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ
 • ກຳລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຍັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ດ້ວຍຢາ corticosteroids ໃນປະລິມານສູງ ຫຼື ຢາອື່ນທີ່ອາດຈະກົດການຕອບສະໜອງຂອງພູມຄຸ້ມກັນ.

ເຖິງວ່າວັກຊີນທີ່ພວກເຮົາມີຈະມີປະສິດທິພາບ 90% ເມື່ອທຽບກັບສາຍພັນຂອງໄວຣັສສ່ວນໃຫຍ່, ຈາກການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງເຖິງຮ້າຍແຮງບໍ່ໄດ້ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທີ່ແຂງແຮງສະເໝີໄປ. ວັກຊີນເຂັມທີສາມບໍ່ຖືວ່າເປັນຕົວກະຕຸ້ນ ແຕ່ເປັນເຂັມເພີ່ມຕື່ມສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີພູມຄຸ້ມກັນພຽງພໍກັບຊຸດວັກຊີນສອງເຂັມ.

ເງື່ອນໄຂທາງການແພດພື້ນຖານແມ່ນຫຍັງ?

ຄົນທຸກໄວທີ່ມີພາວະຕາມທີ່ລະບຸຂ້າງລຸ່ມນີ້ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍໜັກຈາກ COVID-19. ການເຈັບປ່ວຍທີ່ຮ້າຍແຮງໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄົນທີ່ຕິດພະຍາດ COVID-19 ອາດຈະ:

 • ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ
 • ຕ້ອງການການດູແລເປັນພິເສດ
 • ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາຫາຍໃຈ
 • ເສຍຊີວິດ

ວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 (ເຂັມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນ) ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນອື່ນໆສຳລັບ COVID-19 ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຖ້າມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ມີພາວະສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ ຫຼື ຮ້າຍແຮງ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນລາຍການນີ້. ລາຍການນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ທັງໝົດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງຈາກ COVID-19. ຖ້າທ່ານມີອາການທີ່ບໍ່ລວມຢູ່ໃນນີ້, ໃຫ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຈັດການອາການຂອງທ່ານ ແລະ ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງຈາກ COVID-19.

 • ມະເຮັງ
 • ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຳເຮື້ອ
 • ພະຍາດຕັບຊຳເຮື້ອ
 • ພະຍາດປອດຊຳເຮື້ອ
 • ພາວະສະໝອງເສື່ອມ ຫຼື ພາວະທາງລະບົບປະສາດອື່ນໆ
 • ພະຍາດເບົາຫວານ (ປະເພດ 1 ຫຼື 2)
 • ດາວຊິນໂດຣມ
 • ພາວະທາງຫົວໃຈ
 • ການຕິດເຊື້ອ HIV
 • ພາວະພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ (ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ)
 • ພາວະສຸຂະພາບຈິດ
 • ນ້ຳໜັກເກີນ ແລະ ໂລກອ້ວນ
 • ການຖືພາ
 • ພະຍາດເມັດເລືອດແດງຮູບກ່ຽວ ຫຼື ທາລາສຊີເມຍ
 • ການສູບຢາ, ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ໃນອະດີດ
 • ການປູກຖ່າຍອະໄວຍະວະທີ່ແຂງ ຫຼື ຈຸລັງຕົ້ນກຳເນີດເມັດເລືອດ
 • ພະຍາດຫຼອດເລືອດຕີບ ຫຼື ພະຍາດຫຼອດເລີອດໃນສະໝອງຜິດປົກກະຕິ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄປສູ່ສະໝອງ
 • ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການນຳໃຊ້ສານເສບຕິດ
 • ວັນນະໂລກ
ຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງແລະ ບຸກຄົນທີ່ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແບບ mRNA ເປັນເຂັມທຳອິດ ເລີ່ມຄວນໄດ້ຮັບວັກຊິນ Pfizer-BioNTech ຫຼື Moderna (mRNA) ຈັກເຂັມ?
 • ບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງຊຶ່ງໄດ້ຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຈາກ Pfizer-BioNTech, ຄວນຮັບເຂັມທີ່ສອງໃນຊ່ວງ 21 ວັນ (3 ອາທິດ) ຫຼັງຈາກເຂັມທຳອິດ, ສ່ວນ ເຂັມທີ່ ສາມ ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢ່າງນ້ອຍ 28 ວັນ (4 ອາທິດ) ຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ ສອງ ແລະ ເຂັມທີ່ ສີ່ (ເຂັມກະຕຸ້ນ) ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃຫ້ສັກ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ ສາມ.
 • ບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງຊຶ່ງໄດ້ຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຈາກ Moderna, ຄວນຮັບເຂັມທີ່ສອງໃນຊ່ວງ 28 ວັນ ຫຼັງຈາກເຂັມທຳອິດ, ສ່ວນເຂັມທີ່ ສາມ ຄວນ ໄດ້ຮັບການສັກຢ່າງນ້ອຍ 28 ວັນ ຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ ສອງ ແລະ ເຂັມທີ່ ສີ່ (ເຂັມກະຕຸ້ນ) ໄດ້ຮັບ ຄຳ ແນະນຳໃຫ້ສັກ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ ສາມ.
 • ທ່ານອາດໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ສອງຂອງຊະນິດ Pfizer-BioNTech ຖ້າທ່ານມີອາຍຸ 12 ປີ ແລະ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳຢ່າໜ້ອຍ 4 ເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາວັກຊິນ ປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ອະນຸມັດ. ທ່ານອາດໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ສອງຂອງຊະນິດ Moderna ຖ້າທ່ານ ມີອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳຢ່າໜ້ອຍ 4 ເດືອນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາວັກຊິນປ້ອງ ກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ອະນຸມັດ.
ຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງຊຶ່ງໄດ້ຮັບວັກຊິນ J&J/Janssen ເປັນວັກຊິນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມທຳອິດຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນທັງໝົດຈັກເຂັມ?
 • ຄວນຮັບເຂັມເພີ່ມ (ເຂັມ ສອງ) 28 ວັນ (4 ອາທິດ) ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຂັມທີ່ເປັນ J&J/Janssen. ຄວນໄດ້ ຮັບເຂັມກະຕຸ້ມ (ເຂັມສາມ) ຢ່າງນ້ອຍ 2 ເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຂັມເພີ່ມແບບ mRNA.
 • ເຂັມເພີ່ມຕ້ອງເປັນວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແບບ mRNA, ສ່ວນເຂັມກະຕຸ້ນກໍ່ຄວນເປັນວັກ ຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແບບ mRNA ເຊັ່ນດຽວກັນເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ການເກີດເລືອດກ້າມເພາະກຸ່ມອາການພະ ວະເກັດເລືອດຕ່ຳ) ທີ່ເພີ່ມເຂື້ນເມື່ອນຳໃຊ້ວັກຊິນ J&J/Janssen. TTS ເປັນອາການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບແຕ່ ຮ້າຍແຮງໂດຍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດເລືອດອຸດຕັນ ຫຼື ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການເກີດເລືອດກ້າມ.
 • ຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມທຳອິດ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນຂອງວັກຊີນ ຊະນິດ Johnson & Johnson Janssen ແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍ4ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ປັດຈຸບັນແມ່ນສາມາດ ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນເຂັມທີ່ສອງໄດ້ໂດຍວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດ mRNA.
ຫຍັງຄືເຫດຜົນໃນການລົດໄລຍະເວລາທີ່ເວັ້ນລໍຖ້າສຳລັບການສັກເຂັມກະຕຸ້ນສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີ ພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງ ຈາກ 5 ເດືອນເຫຼືອ 3 ເດືອນ?

ຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງອາດບໍ່ໄດ້ພັດທພນາພູມຄຸ້ມກັນຫຼັງຈາກສັກວັກຊິນ ຊຸດຫຼັກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຮັບວັກຊີນຊຸດຫຼັກແບບ mRNA ຄົບ 3 ເຂັມຕາມທີ່ແນະນຳກໍ່ຕາມ. ຄົນກຸ່ມນີ້ຍັງມີ ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂື້ນທີ່ຈະສູນເສຍພູມຄຸ້ມກັນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ແລະ ອາດຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊິນເຂັມກະຕຸ້ນໄວ ຂື້ນ. ຂໍ້ມູນໄລຍະທຳອິດຈາກການສຶກສາວິໄຈຍ່ອຍຈຳນວນຫຼາຍຄັ້ງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກ ພ່ອງປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງມັກຈະມີແອນທີບໍດີເພີ່ມຂື້ນອີກຄັ້ງຫຼັງຈາກສັກວັກຊິນເຂັມກະຕຸ້ນພາຍໃນໄລຍະ ເວລາບໍ່ເກີນ 5 ເດືອນ. ແລະ ຍັງມີຫຼັກຖານເຊິ່ງບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. ປະຈຸບັນພະຍາດໂຄວິດ-19ມີການແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວວາໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ແລະ ການສຳພັດໃກ້ສິດ ກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອກໍ່ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຫຍາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໃຫ້ບໍລິການສັກເຂັມກະຕຸ້ນໂດຍໄວ ທີ່ສຸດຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ອາການແຊກຊ້ອນຮຸນແຮງ.

ຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີໃບຮັບຮອງແພດ/ໃບສັ່ງ ແພດ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆເພື່ອຮັບເຂັມກະຕຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ບໍ?

ບໍຈຳເປັນ, ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວສາມາດລະບຸຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ຮັບວັກຊິນທຸກເຂັມໄດ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ພ້ອມ ໃຫ້ບໍລິການ. ມາດຕະການນີ້ຈະຊ່ວຍລົດອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງວັກຊິນສຳລັບບຸກຄົນກຸ່ມນີ້. ຖ້າບຸກຄົນທີ່ ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທາງການເພດທີ່ເຈາະຈົງ, ກໍສາມາດປຶກສາກັນໄດ້ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມໃນການເຂົ້າຮັບວັກຊິນເຂັມກະຕຸ້ນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດໄດ້.