ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ WA Notify

ນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ນຳໃຊ້ໃຫ້ກັບ WA Notify (ການແຈ້ງເຕືອນ Washington), ເຊິ່ງແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີການແຈ້ງເຕືອນການຕິດເຊື້ອຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດວໍຊິງຕັນ. WA Notify ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການກຳກັບດູແລ ແລະ ຮັບຮອງຂອງ Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ) ຂອງລັດວໍຊິງຕັນ.

ພວກເຮົາເກັບເອົາ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່?

ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ອາດຈະຖືກເກັບເອົາຢູ່ໃນ WA Notify ກ່ຽວກັບເຫດການຕໍ່ໄປນີ້:

 • ການ​ດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື ເປີດ​ໃຊ້​ງານ WA Notify
 • ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອ.
 • ການ​ສົ່ງ​ລະ​ຫັດ​ການ​ຢືນ​ຢັນ ຫຼື ລິ້ງ​ການ​ຢືນ​ຢັນ.
 • ການອັບໂຫຼດລະຫັດແບບສຸ່ມສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານຕິດເຊື້ອທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ອື່ນ.
 • ພົບບັນຫາທາງດ້ານວິຊາການກັບແອັບ (ຂໍ້ມູນການວິນິໄສ, ລວມທັງສະຖິຕິປະສິດທິພາບຂອງແອັບ).

DOHນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຫດການຂ້າງເທິງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວິທີການນນຳໃຊ້ WA Notify. ຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະຖືກແບ່ງປັນກັບ DOH ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ມັນອາດຈະຖືກໃຊ້ໃນແບບຟອມການຮວບຮວມເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານສະຖິຕິ ຫຼື ການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ. ຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ລວມເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ທີ່ຢູ່ ຫຼື ມັນບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອລະບຸຕົວຕົນຜູ້ໃຊ້ງານ WA Notify.

WA Notify ຖືກອອກແບບເພື່ອປົກປ້ອງ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ຖືເປັນບູລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ Google ແລະ Apple. WA Notify ສ້າງຂໍ້ມູນອົງປະກອບຕໍ່ໄປນີ້ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸກ່ຽວກັບໃຜກໍຕາມທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງມື:

ລະຫັດແບບສຸ່ມ

 • ລະຫັດແບບສຸ່ມຈະຖືກແບ່ງປັນຜ່ານ Bluetooth ລະຫວ່າງໂທລະສັບຂອງຜູ້ໃຊ້ WA Notify ເມື່ອພວກເຂົາຢູ່ໃກ້ກັນ.
 • ລະຫັດແບບສຸ່ມຈະຖືກສ້າງ​ຂື້ນ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ບໍ່ແມ່ນໂດຍ WA Notify.
 • ລະຫັດແບບສຸ່ມຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ WA Notify ແລະ ໂທລະສັບຂອງທ່ານກວດສອບ ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ຕິດ​ເຊື້​ອ​ພະ​ຍາດ COVID-19.
 • ລະຫັດແບບສຸ່ມຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນເວລາສູງ​ສຸດ 14 ວັນ.

ບັນດາລະຫັດ ແລະ ບັນດາລິ້ງການຢືນຢັນ

 • ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ ວ່າພວກເຂົາໄດ້ສຳຜັດເຊື້ອ COVID-19, DOH ຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ/ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ມີລິ້ງການຢືນຢັນ ຫາໝາຍເລກໂທລະສັບທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຜູ້ທີ່ຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກຕາມທີ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກັບ DOH.
  • ການກົດການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງການຢືນຢັນຊ່ວຍໃຫ້ລະຫັດແບບສຸ່ມຂອງ ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໄດ້, ເຊິ່ງແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ວ່າພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ສຳຜັດກັບເຊື້ອພະຍາດແລ້ວ.
  • DOH ສົ່ງຂໍ້ຄວາມພ້ອມ​ກັບ​ລິ້ງການຢືນ​ຢັນໄປຫາທຸກຄົນທີ່ກວດພົບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜໃຊ້ WA Notify. ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ທ່ານສາມາດເພີ່ມ WA Notify ໃສ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈຂໍ້ຄວາມນີ້.
  • ທ່ານລອງຕັດສິນໃຈເບິ່ງວ່າຈະກົດໃສ່ ຫຼື ບໍ່ກົດໃສ່ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ ຫຼື ຄ​ລິກລິ້ງການຢືນ ຢັນເພື່ອ​ແຈ້ງ​ເຕືອນຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນແບບບໍ່​ລະ​ບຸ​ຊື່.
 • ຖ້າທ່ານກວດ COVID-19 ພົບວ່າຜົນເປັນບວກ, ບາງຄົນຈາກອົງການສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານອາດຈະຕິດຕໍ່ຫາ, ແລະ ຖາມວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ WA Notify ຫຼືບໍ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມການຢັ້ງຢືນເທື່ອ, ເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ລະຫັດ ຫຼື ລິ້ງການຢືນຢັນໃຫ້ທ່ານເພື່ອເຂົ້າໄປໃນ WA Notify.

ບັນທຶກການນຳໃຊ້

 • ເຊັ່ນດຽວກັບເກືອບທຸກແອັບ ຫຼື ບໍລິການອິນເຕີເນັດ, WA Notify ສ້າງບັນທຶກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການ. ບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຂໍ້ມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາ ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆກັບ WA Notify.
 • ບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາລະຫັດແບບສຸ່ມ ຫຼື ລິ້ງ ຫຼື ລະ​ຫັດການຢືນຢັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກນຳ ໃຊ້ເພື່ອຜູກ​ກັບລະຫັດປະເພດໃດໜຶ່ງກັບທ່ານ ຫຼື ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
 • ບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກລຶບໂດຍອັດຕະໂນມັດ 14 ວັນຫຼັງຈາກສ້າງຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນການວິເຄາະ

 • ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະເປີດໃຊ້ການວິເຄາະພິເສດ, ຂໍ້ມູນລວມຈະຖືກແບ່ງປັນກັບ DOH ເພື່ອຊ່ວຍ ປັບປຸງແອັບ.
 • ຂໍ້ມູນນີ້ປະກອບມີສະຖິຕິກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແອັບ. ມັນບໍ່ລວມຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອລະ​ບຸຕົວທ່ານ.
 • ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນນີ້ໂດຍການປິດການແບ່ງປັນການວິເຄາະໃນແອັບ.
 • ຕາມການອອກແບບ, WA Notify ບໍ່ເກັບເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງຈາກໂທ​ລະ​ສັບຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ເກັບເອົາ ຫຼື ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ຜູກມັດທ່ານ ຫຼື ໂທ​ລະ​ສັບ​ຂອງ​ທ່ານໄປຍັງລະຫັດແບບ​ສຸ່ມ ຫຼື ລະຫັດການຢືນ ຢັນ.

ຂໍ້ມູນການວິນິດໄສ

 • ເຊັ່ນດຽວກັນເກືອບທຸກແອັບ ຫຼື ບໍລິການອິນເຕີເນັດ, WA Notify ຈະສ້າງຂໍ້ມູນການວິນິໄສໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການ.
 • ແອັບ Android WA Notify ຖືກພັດທະນາໂດຍ Google, ຄືກັບແອັບການແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດເຊື້ອອື່ນໆໂດຍການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ Apple/Google ເຊັ່ນດຽວກັນ.
 • Google ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອວິນິໄສບັນຫາກັບ WA Notify ແລະ ແອັບການແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດເຊື້ອອື່ນໆໂດຍນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ Apple/Google ເຊັ່ນດຽວກັນ.
 • ຂໍ້ມູນການວິນິດໄສນີ້ບໍ່ລວມເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ໃດໆ ແລະ ມັນບໍ່ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອລະບຸຜູ້ໃຊ້ WA Notify ໃດໆ.

ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ຂໍ​ລະ​ຫັດ​ການ​ຢືນ​ຢັນ?

ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ທີ່ກວດພົບວ່າຕິດເຊື້ອ COVID-19 ທີ່ນໍາໃຊ້ການກວດດ້ວຍຕົນເອງອາດຈະສາມາດຂໍລະຫັດຢືນຢັນໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນໄປໄດ້ແບບບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລະຫັດຢືນຢັນ, ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຕ້ອງປ້ອນວັນທີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງພວກເຂົາ. ຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນດຽວກັນທີ່ໃຊ້ຂໍລະຫັດເພື່ອປ້ອນລະຫັດຢືນຢັນ ຫຼື ກົດລິ້ງຢືນຢັນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນແບບບໍ່ລະບຸຊ່ື່ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້.

ເພື່ອປ້ອງກັນການລາຍງານຊ້ຳກ່ຽວກັບຜົນກວດອັນດຽວກັນ, WA Notify ຈັດເກັບໝາຍເລກໂທລະສັບເວີຊັນທີ່ໄດ້ມີການເຂົ້າລະຫັດຊົ່ວຄາວເພື່ອຂໍລະຫັດເປັນເວລາສູງສຸດ 30 ວັນ. ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນບໍ່ລວມເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ທີ່ຢູ່ ຫຼື ມັນບໍ່ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອລະບຸຕົວຕົນຜູ້ໃຊ້ງານ WA Notify.

ເມື່ອ​ໃດພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ?

ພວກເຮົາຈະບໍ່ເກັບເອົາຂໍ້​ມູນຂອງ​ທ່ານ​ຕາມ​ລຳ​ພັງ​ໃຈ ຫຼື ບໍ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບຜູ້ອື່ນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າທ່ານເລືອກທີ່ຈະປ້ອນ​ລະ​ຫັດ​ການ​ຢືນ​ຢັນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງຢືນຢັນ. ຖ້າທ່ານເລືອກເຮັດແນວນັ້ນ, WA Notify ຈະແບ່ງປັນລະຫັດແບບສຸ່ມຂອງທ່ານກັບໂທລະສັບອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ລະ​ຫັດ ຫຼື ລິ້ງຢືນຢັນບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄືນ​ຫາທ່ານໄດ້ໂດຍຜູ້ອື່ນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ເບິ່ງ​ຂໍ້ "ພວກ​ເຮົາ​ເກັບ​ເອົາ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ຫຍັງ​ແດ່" ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ສຸດ​ຂອງ​ໜ້າ​ນີ້​ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຂໍ້​ມູນໃດ​ຖືກ​ເກັບ​ເອົາ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ WA Notify.

ພວກເຮົາປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແນວໃດ?

WA Notify ປົກປ້ອງລະຫັດແບບສຸ່ມໂດຍໃຊ້ Exposure Notification Framework (ກອບການແຈ້ງ ເຕືອນກ່ຽວກັບການຕິດ​ເຊື້ອ) ຂອງ Google ແລະ Apple ເຊິ່ງປະກອບມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບວິທີ ການໃສ່ລະຫັດ ແລະ ການໂອນພວກມັນ. WA Notify ບໍ່ເກັບຮັກ​ສາ ຫຼື ສ້າງລະຫັດແບບສຸ່ມຂອງທ່ານ — ໂທລະສັບຂອງທ່ານເກັ​ບ​ຮັກ​ສາ ຫຼື ສ້າງຂຶ້ນ.

ສິດຂອງທ່ານຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ລະ​ຫັດ​ຢືນ​ຢັນ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ທ່ານ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຂອງ​ທ່ານ, DOH ບໍ່​ມີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້. ຍ້ອນ ແນວນີ້, DOH ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ກັບ​ທ່ານ ຫຼື ລຶບຂໍ້​ມູນນີ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຂໍ. ທ່ານສາ​ມາດຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ WA Notify ໄດ້. ໂທລະສັບຂອງທ່ານຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານປິດການແຈ້ງ ເຕືອນການຕິດ​ເຊື້ອ ຫຼື ລຶບບັນທຶກການສຳຜັດທີ່ເກັບໄວ້ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງ WA Notify ໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າທ່ານເຮັດແນວ​ນັ້ນ, ລະຫັດແບບສຸ່ມທັງໝົດທີ່ ເກັບໄວ້ຈະຖືກລຶບອອກ.