WA Notify ຂໍຄວາມ

ທ່ານໄດ້ຮັບ ແຈ້ງການ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຈາກ Washington State Department of Health (DOH, ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ຂອງລັດ ວໍຊິງຕັນ) ບໍ?

ມີສອງປະເພດຂໍ້ຄວາມ/ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບດ້ວຍ ໂທລະສັບ.

ການແຈ້ງຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ

DOH ຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ຄວາມພ້ອມກັບລິ້ງ ການຢືນຢັນໄປຫາໝາຍເລກໂທລະສັບທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜົນກວດ COVID-19 ທີ່ເປັນບວກຕາມທີ່ລາຍງານໃຫ້ກັບ DOH. ການແຈ້ງເຕືອນນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີແຈ້ງບອກຜູ້ໃຊ້ WA Notify ອື່ນໆແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາອາດ ຈະໄດ້ຮັບການສໍາຜັດກັບ COVID-19.

ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ທ່ານພຽງແຕ່ແຕະໃສ່ ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມທຸກຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ກ່ຽວກັບການອາດສໍາພັດໄດ້.

ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈຂໍ້ຄວາມ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ WA Notify, ເຊິ່ງລວມເຖິງວິທີການດາວໂຫຼດມັນໃສ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ WANotify.org

ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ທີ່ນຳໃຊ້ຊຸດກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຄົນເອງ (ຍັງເອີ້ນອີກວ່າຊຸດກວດຫາເຊື້ອຢູ່ບ້ານ) ແລະ ກວດໄດ້ເປັນຜົນເປັນບວກ ສຳລັບພະຍາດ COVID-19 ສາມາດຂໍລະຫັດຢືນຢັນ ເພື່ອແຈ້ງບອກຜູ້ໃຊ້ WA Notify ອື່ນໆແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບການສໍາຜັດກັບ COVID-19. ເຂົ້າເບີ່ງສ່ວນເນື້ອໃນ "ວິທີການແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນ ຖ້າທ່ານກວດພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ຜົນເປັນບວກ ດ້ວຍຊຸດກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຕົນເອງ" ໄດ້ທີ່ WANotify.org.

ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສຳຜັດເຊື້ອ COVID-19 ທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້

ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ທີ່ອາດສຳຜັດເຊື້ອຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ການສຳຜັດເຊື້ອ.

ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນເປັນລັກສະນະແນວໃດ?

ແຈ້ງຜົນການກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ

ຮູບພາບຂອງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

pop up notification screenshot

 

ເນື້ອງໃນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ

Share Your COVID-19 Diagnosis

Tap here to anonymously let others know they may have been exposed to COVID-19. Follow the steps to help keep your community safe. Your personal info will not be shared.

ແບ່ງປັນການວິນິດໄສ COVID-19 ຂອງທ່ານ

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຮູ້ແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນວ່າ ພວກເຂົາອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການສຳ ພັດເຊື້ອ COVID-19 ແລ້ວ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງທ່ານປອດໄພ. ຈະແບ່ງປັນ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ຮູບພາບຂອງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

text message screenshot

 

ເນື້ອງໃນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ

Message from (Mensaje del) WA Dept. of Health:

This number was given for a recent COVID-19 test. If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=8w5io5c38ipo24fc

Se dio este numéro para una prueba reciente de COVID-19. Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos para alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto

ຮູບພາບຂອງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

text message screenshot

 

ເນື້ອງໃນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ

Message from WA Dept. of Health:

If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=5b56h13n80q9onll

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text.

ຮູບພາບຂອງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

text message screenshot

 

ເນື້ອງໃນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ

Mensaje del Departamento de Salud del Estado de Washington:

Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

https://us-wa.en.expressly/v?c=dvo8iije3v33saoj

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto.

ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ສໍາພັດໄດ້ ໂຄວິດ-19

ຮູບພາບຂອງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ

exposure notification screenshot

ເນື້ອງໃນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ

You may have been exposed to COVID-19

You have been near someone recently who tested positive for COVID-19. What you do next matters and we're here to help. Tap to learn more.

ທ່ານອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ COVID-19

ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດຄົນໃດໜຶ່ງຜູ້ທີ່ມີຜົນກວດເປັນບວກ ສຳລັບ COVID-19 ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້. ສິ່ງທີ່ ທ່ານຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປ ແລະ ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ. ແຕະເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ?

ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ທ່ານຄວນກົດໃສ່ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມເພື່ອ ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທຸກຂັ້ນຕອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນເພື່ອຢືນຢັນຜົນກວດຂອງ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນແອັບ. ການແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ນີ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນວ່າພວກເຂົາອາດຈະ ສຳພັດ COVID-19 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແລ້ວ. ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຫຼາຍຄົນທີ່ຢືນຢັນ ຜົນກວດຂອງ ເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃນເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ໄວຂື້ນ. ໜ່ວຍງານ ສາທາລະນະສຸກອາດຈະຍັງໂທຫາ ແລະ ສະໜອງລິ້ງເພື່ອຢືນຢັນ ຫຼື ລະຫັດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ ສືບສວນກໍລະນີ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໝໍດູແລຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກວດຂອງທ່ານຖ້າ:

  • ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ແລະ/ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ຜົນການທົດສອບຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານ, ຫຼື
  • ທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຜົນກວດຂອງທ່ານ

ຄຳຖາມທີ່ມັກ​ຖາມ

ຖ້າວ່າ WA Notify ບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໃຜ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນແນວໃດ?

ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນໄດ້ສົ່ງໂດຍ DOH, ບໍ່ແມ່ນ WA Notify. DOH ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ/ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນໄປຫາທຸກຄົນ ທີ່ກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜໃຊ້ WA Notify. ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ.

DOH ຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ແຈ້ງການໃຫ້ໃຜ?

ຕາມກົດາຍ, ຜົນການກວດທີ່ເປັນບວກຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ຫຼາຍປະເພດ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ລັດ, ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່. DOH ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອດໍາເນີນ ການສືບສວນສອບສວນ ກໍລະນີ ແລະ ຕິດຕໍ່ເພື່ອຕິດຕາມ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ. ການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ ທຸກຄົນທີ່ຜົນກວດເປັນບວກອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນ ກ່ຽວກັບອາດຕິດເຊື້ອ.

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໃຊ້ WA Notify. ຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ?

DOH ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ/ຫຼື ປອບອັບ ການແຈ້ງເຕືອນ ໄປຫາເບີໂທທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ບໍ່ດົນມານີ້.

DOH ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າຜູ້ໃດຜົນກວດເປັນບວກ - ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດນໍາໃຊ້ WA Notify. ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາທຸກຄົນ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ WA Notify ແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າ ອາດສໍາພັດໄດ້ເຊື້ອ ໃຫ້ຮູ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະຊ່ວຍຊີວິດໄດ້.

ຖ້າທ່ານບໍ່ນໍາໃຊ້ WA Notify, ບໍ່ຕ້ອງດໍາເນີນການໃດໆ. ຖ້າທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ WA Notify, ລວມທັງວິທີຕິດຕັ້ງມັນໃສ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ WANotify.org

ເບີໂທລະສັບທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມານັ້ນມາຈາກໄສ?

ເບີໂທທີ່ DOH ຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອສົ່ງແມ່ນ 1-844-986-3040.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ, ແຕ່ວ່າບຸກຄົນທີ່ໄດ້ກວດພະຍາດນັ້ນແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດດຽວແນວ?

ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ທີ່ຜົນກວດເປັນບວກຄວນປະຕິບັດຕາມ ຂັ້ນຕອນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ວ່າບາງທີຜູ້ນັ້ນ ອາດຈະສຳພັດໄດ້ເຊື້ອ, ສະນັ້ນທ່ານຢ່າໃສ່ໃຈກັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບທ່ານ.

ຖ້າຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ມີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ຍັງຕ້ອງການຢືນຢັນຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ WA Notify, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນ ສ່ວນເນື້ອໃນ "ວິທີການແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນ ຖ້າທ່ານກວດພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ຜົນເປັນບວກ ດ້ວຍຊຸດກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຕົນເອງ" ໃນ WANotify.org.

ຂ້າພະເຈົ້າມີເວລາຫຼາຍປານໃດເພື່ອແຕະການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ເປີດນຳ ໃຊ້ລິ້ງຢືນຢັນ?

ທ່ານມີເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອ ແຈ້ງໃຫ້ ຜູ້ອື່ນຢູ່ໃນ WA Notify. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດແຕະການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຄລິກໃສ່ລິ້ງການຢືນຢັນພາຍ ໃນເວລາ ນັ້ນ, ທ່ານອາດຈະສາມາດຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນຢູ່ໃນ WA Notify ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຢູ່ໃນສ່ວນ ເນື້ອໃນ "ວິທີການແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນ ຖ້າທ່ານກວດພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ຜົນເປັນບວກ ດ້ວຍຊຸດກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຕົນເອງ" ໃນ WANotify.org.

ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄົນສາມາດໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອເປີດໃຊ້ລິ້ງການຢືນຢັນໃນ WA Notify ບໍ?

ບໍ່. ຖ້າຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ມີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ຍັງຕ້ອງການຢືນຢັນຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ WA Notify, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ ໃນສ່ວນເນື້ອໃນ "ວິທີການແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນ ຖ້າທ່ານກວດພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ຜົນເປັນບວກ ດ້ວຍຊຸດກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຕົນເອງ" ໃນ WANotify.org.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ວັນທີ່ສໍາພັດໄດ້ເຊື້ອພະຍາດໃນ WA Notify ແນວໃດ?

ໃນ iPhone:

  1. ເຂົ້າໄປທີ່ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ)
  2. ເລືອກ Exposure Notifications (ແຈ້ງເຕືອນການສໍາຜັດເຊື້ອ) ຫຼື ປ້ອນ Exposure Notifications ໃນບາບ່ອນຄົ້ນຫາ.
  3. ວັນທີ ໂດຍປະມານ ຂອງການອາດສໍາຜັດເຊື້ອໄດ້ຂອງທ່ານຈະສະແດງພາຍໃຕ້ບ່ອນ “You may have been exposed to COVID-19 (ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສຳຜັດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ແລ້ວ)”

ໃນ Android:

  1. ເປີດແອບ WA Notify
  2. ເລືອກ See Details (ເບິ່ງລາຍລະອຽດ)ພາຍໃຕ້ “Possible exposure reported (ລາຍງານການສໍາຜັດເຊື້ອທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້)”
  3. ວັນທີ ໂດຍປະມານ ຂອງການອາດສໍາຜັດໄດ້ເຊື້ອໄດ້ຂອງທ່ານຈະສະແດງພາຍໃຕ້ບ່ອນ “Possible Exposure Date (ວັນທີເປັນໄປໄດ້ການສໍາຜັດເຊື້ອ)”