ແຈ້ງການຂອງ WA ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສຳລັບແອັບສະມາດໂຟນ

WA Notify (ແຈ້ງເຕືອນ ລັດວໍຊິງຕັນ) (ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ລະບົບແຈ້ງເຕືອນຜູ້ມີຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອໃນລັດວໍຊິງຕັນ) ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ຜ່ານໂທລະສັບ ສະມາດໂຟນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ຮູ້ວ່າອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮັບເຊື້ອ COVID-19. ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມ ເປັນສ່ວນຕົວ, ບໍ່ສະສົມ ຫຼືແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ, ແລະບໍ່ຕິດຕາມສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານໄດ້ໄປ.

າພະເຈົ້າຈະເພີ່ມ WA Notify ເຂົ້າໄປໃນໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແນວໃດ?

Apple logo

ໃນ iPhone, ໃຫ້ເປີດໃຊ້ງານການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອ ທີ່ການຕັ້ງຄ່າ:

 • ໄປຫາ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ)
 • ເລື່ອນລົງໄປຫາ Exposure Notifications
 • ກົດໃສ່ “ເປີດ Exposure Notifications”
 • ເລືອກ United States (ສະຫະລັດ)
 • ເລືອກ Washington
Android logo

ສໍາລັບໂທລະສັບ Android:

ມັນໃຊ້ງານແນວໃດ?

ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານ WA Notify, ໂທລະສັບຂອງທ່ານແລກປ່ຽນລະຫັດແບບສຸ່ມ, ລະຫັດທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ ຕົວຕົນ ແລະໂທລະສັບຂອງບຸກຄົນທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ ເຊິ່ງອາດເປັນບຸກຄົນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ WA Notify ເຊັ່ນກັນ. ລະບົບແມ່ນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີບລູທູດພະລັງງານຕໍ່າໃນການແລກປ່ຽນລະຫັດແບບສຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ. ຫາກມີຜູ້ທີ່ໃຊ້ງານ WA Notify ທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃກ້ໃນຊ່ວງໄລຍະຫຼັງໆນີ້ມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ ແລະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນໆໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາທີ່ຈໍາເປັນໂດຍໄວ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານແຜ່ເຊື້ອ COVID-19 ໄປສູ່ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານ.

ມີຫຼັກການຄໍານວນເພື່ອຈັບຄູ່ລະບຸວາລະທີ່ອາດສາມາດແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພ ຫຼື ເວລາສັ້ນພຽງພໍທີ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຕືອນ. WA Notify ຈະແຈ້ງເຕືອນທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານອາດມີໂອກາດ ສໍາພັດໄດ້. ສະນັ້ນການບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເປັນຂ່າວດີ.

WA Notify ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາຍກວ່າ 30 ພາສາ.

WA Notify Flow Chart in Lao - Click to Read as PDF

ວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແນວໃດ?

WA Notify ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງ Google Apple ເປັນລະບົບແຈ້ງເຕືອນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ສໍາຜັດເຊື້ອ, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ມັນເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລວບລວມ ຫຼືເປີດເຜີຍສະຖານທີ່ ຫຼືຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. WA Notify ບໍ່ຕ້ອງການຮູ້ວ່າທ່ານ ແມ່ນໃຜ ຫຼືທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃສເພື່ອໃຫ້ມັນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການໃຊ້ບລູທູດພຽງເລັກນ້ອຍ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແບັດເຕີລີຂອງທ່ານ.

ການເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈທັງໝົດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼືອອກໄດ້ຕະ ຫຼອດເວລາ. ເພື່ອເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້, ເບິ່ງໄດ້ ທີ່ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ WA Notify.

ານແຈ້ງເຕືອນເປັນແນວໃດ?

ມີສອງປະເພດການແຈ້ງເຕືອນທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ. ຜູ້ທີ່ຜົນກວດເປັນບວກຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມລິ້ງເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ/ຫຼື ປັອບອັບແຈ້ງເຕືອນ. ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຜູ້ທີ່ອາດຈະສໍາຜັດໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນການສໍາພັດໄດ້ເຊື້ອພະຍາດ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລັກສະນະຂອງມັນ.

WA Notify ຈະຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ?

ຈາກກໍລະນີສຶກສາພົບວ່າຍິ່ງຄົນໃຊ້ລະບົບແຈ້ງເຕືອນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບກໍ່ມີຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ແບບຈໍາລອງທີ່ອິງໃສ່ສາມເມືອງໃນລັດວໍຊິງຕັນສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນຈໍານວນນ້ອຍຢູ່ທີ່ນັ້ນທີ່ໃຊ້ WA Notify ກໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເສຍຊີວິດໄດ້. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະໄດ້ສວມໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ, ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດໄດ້. ເມື່ອພວກເຮົາກັບມາເຮັດກິດຈະກໍາແບບປະເຊີນໜ້າ, WA Notify ແມ່ນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ. ມັນເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ທ່ານ ແລະຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານມີຄວາມປອດໄພ.

ວິທີການແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນ ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ ດ້ວຍຊຸດກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຕົນເອງ

ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ທີ່ນຳໃຊ້ຊຸດກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຕົນເອງ (ຍັງເອີ້ນອີກວ່າຊຸດກວດຫາເຊື້ອຢູ່ບ້ານ) ແລະ ມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ ສາມາດຂໍລະຫັດຢືນຢັນ ເພື່ອແຈ້ງບອກຜູ້ໃຊ້ WA Notify ອື່ນໆ ແບບ ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບການສໍາຜັດເຊື້ອ COVID-19.

Apple logo

ໃນ iPhone:

 • ເຂົ້າໄປທີ່ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ) ແລະ ເປີດ Exposure Notifications (ການແຈ້ງເຕືອນການສໍາຜັດເຊື້ອ).
 • ເລືອກ “Share a COVID-19 Diagnosis (ແບ່ງປັນການບົ່ງມະຕິ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19).”
 • ເລືອກ “Continue (ສືບຕໍ່).”
 • ຫາກທ່ານເຫັນຕົວເລືອກໃຫ້ໃສ່ລະຫັດ, ເລືອກ “Didn’t get a code? Visit WA State Dept. of Health Website (ບໍ່ໄດ້ຮັບລະຫັດບໍ? ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກລັດວໍຊິງຕັນ.)” ຫາກທ່ານບໍ່ເຫັນຕົວເລືອກເພື່ອໃສ່ລະຫັດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ໄປທີ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
 • ປ້ອນເບີໂທລະສັບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ WA Notify ແລະ ວັນທີຂອງການກວດ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນບວກຂອງທ່ານ.
 • ເລືອກ “Continue (ສືບຕໍ່).”
Android logo

ສໍາລັບໂທລະສັບ Android:

 • ເປີດ WA Notify ແລະ ເລືອກ “Share your test result to help stop the spread of COVID-19 (ແບ່ງປັນຜົນກວດຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19)”.
 • ເລືອກ “Continue (ສືບຕໍ່)” ຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກ “I need a code (ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການລະຫັດ).”
 • ປ້ອນເບີໂທລະສັບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ WA Notify ແລະ ວັນທີຂອງການກວດ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນບວກຂອງທ່ານ.
 • ເລືອກ “Send Code (ສົ່ງລະຫັດ)”.

ສໍາລັບ Android ຫຼື iPhone, ໃຫ້ສະແກນຄີວອາໂຄດ ຫຼື ຂໍລະຫັດຢືນຢັນຫາກທ່ານກໍາລັງໃຊ້ໂທລະສັບຢູ່.

Image
For Android or iPhone, scan the QR code to notify others if you test positive for COVID-19 with a self-test

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປັອບອັບແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນພ້ອມລິ້ງເພື່ອຢືນຢັນຂອງທ່ານ. ທ່ານພຽງ ແຕ່ແຕະໃສ່ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ ໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນໃນ WA Notify, ທ່ານຄວນໂທຫາສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ, 1-800-525-0127, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ #, ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານສາຍດ່ວນຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WA Notify. ພະນັກງານຮັບສາຍດ່ວນສາມາດເອົາລິ້ງການຢືນຢັນໃຫ້ທ່ານ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆ ວ່າພວກເຂົາອາດຈະ​ສໍາ​ຜັດໄດ້​ເຊື້ອແລ້ວ.

ວິທີລາຍງານຜົນການກວດພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານທີ່ ເປັນບວກ

ຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ຊຸດກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຕົນນເອງ (ຍັງເອີ້ນອີກວ່າຊຸດກວດຫາເຊື້ອຢູ່ບ້ານ) ແລະມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ ສາມາດສາມາດລາຍງານຜົນໄປຍັງ Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ), ນອກເໜືອການນໍາໃຊ້ແອັບ WA Notify. ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາວິທີການລາຍງານຜົນກວດ ທີ່ເປັນບວກໃນປັດຈຸບັນ, ໃຫ້ອິງໃສ່ ໜ້າການທົດສອບ COVID-19 ຂອງ DOH.

ຊຸດກວດດ້ວຍຕົນເອງທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າສາມາດຫາໄດ້ທີ່ Say Yes! COVID Test (ເຮັດໄດ້ແລ້ວ! ການກວດຫາ ເຊື້້ອ COVID).

ຄໍາແນະນໍາເພີີ່ມເຕີມສາມາດຫາໄດ້ທີ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ ຂອງ DOH.

ກະ​ລຸ​ນາ​ຊາບວ່າ: WA Notify ເປັນເຄື່ອງມືແຈ້ງເຕືອນການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ ໃຊ້ລາຍງານຜົນກວດຂອງພວກເຂົາໄປໃຫ້ DOH. ການລາຍງານຜົນກວດໄປໃຫ້ DOH ແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອລະ ບົບແອັບ WA Notify.

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການທັງການຕິດຕາມຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ ຊິດ ແລະ WA Notify?

ການຕິດຕາມຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດເປັນການແຊກແຊງດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ມີປະສິດທິພາບມາເປັນ ເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ. WA Notify ສະໜັບສະໜູນວຽກງານນີ້ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນ. ນີ້ຄື ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຈະໂທຫາທ່ານ ແລະ ໃຫ້ທ່ານບອກຜູ້ທີ່ໄດ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບທ່ານຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້. ທ່ານບໍ່ສາມາດບອກຊື່ຄົນແປກ ໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ນັ່ງໃກ້ບົນລົດເມໄດ້ ຫາກທ່ານທັງສອງໃຊ້ WA Notify, ຄົນແປກໜ້າບົນລົດເມຈະໄດ້ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດໄດ້ສໍາຜັດເຊື້ອ ແລະ ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອຢັບຢັ້ງການແຜ່ເຊື້ອ COVID-19 ໄປສູ່ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ ເຂົາເຈົ້າ. ກໍ່ເໝືອນກັບການສັກວັກຊີນ ແລະ ການສວມໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແຕ່ລະຢ່າງຊ່ວຍ ຢັບຢັ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ເມື່ອເອົາມາລວມເຂົ້າກັນກໍ່ຍິ່ງເພີ່ມປະສິດທິພາບ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຊ້ງານ WA Notify ຫຼື ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດປິດໃຊ້ງານ ດຽວນີ້?

ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນທຸກຄົນໃຫ້ສືບຕໍ່ເປີດໃຊ້ງານ WA Notify ໃນໂທລະສັບ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ປິດ ໃຊ້ງານ. ເມື່ອບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນ ແລະ ໃຫ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະການ ຕ່າງໆ, WA Notify ແມ່ນວິທີງ່າຍໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຕິດຕົວທ່ານເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ WA Notify ຢູ່ບໍ່ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກ ຢາວັກຊີນແລ້ວ?

ແມ່ນ! ລັດວໍຊິງຕັນຍັງຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ COVID-19 ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ. ພວກເຮົາກໍາລັງຮຽນຮູ້ຫຼາຍສິ່ງ ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບໄວຣັສ, ເຊັ່ນ ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິພາບໄດ້ດົນປານໃດ ແລະ ວັກຊີນປ້ອງກັນເຊື້ອ COVID-19 ສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ດີພຽງໃດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍກວ່າສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບຖ້ວນຍັງສາມາດໄດ້ຮັບ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໄດ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ຮູ້ວ່າຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ຍ້ອນສາເຫດທັງໝົດນີ້, ພວກເຮົາຈິ່ງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທຸກຄົນໃນລັດວໍຊິງຕັນເປີດໃຊ້ງານ WA Notify ໃນໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າ– ເພື່ອຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຂະຫຍາຍຄຳວ່າ WA Notify (WA ແຈ້ງເຕືອນ) ບໍ?

ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ ເຄື່ອງມື WA Notify ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌, ປ້າຍໂຄສະນາ, ຕົວຢ່າງການ ໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະທັດ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບອກເພື່ອນມິດສະຫາຍ ແລະ ຄົນໃນ ຄອບຄົນຂອງທ່ານ. ຍິ່ງຄົນໃຊ້ WA Notify ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຍິ່ງເພີ່ມການປ້ອງກັນຕົວທ່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງ ທ່ານຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຄໍາ​ຖາມອື່ນ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຫາວັນທີທີ່ໄດ້ສໍາຜັດເຊື້ອພະຍາດໃນ WA Notify ໄດ້ແນວໃດ?

ໃນ iPhone:

 1. ເຂົ້າໄປທີ່ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ)
 2. ເລືອກ Exposure Notifications (ແຈ້ງເຕືອນການສໍາຜັດເຊື້ອ) ຫຼື ປ້ອນ Exposure Notifications (ແຈ້ງເຕືອນການສໍາຜັດເຊື້ອ) ໃນແຖບຄົ້ນຫາ.
 3. ວັນທີ ໂດຍປະມານ ຂອງມື້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອຂອງທ່ານຈະສະແດງພາຍໃຕ້ບ່ອນ “You may have been exposed to COVID-19 (ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສຳຜັດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ແລ້ວ)”

ໃນລະບົບ Android:

 1. ເປີດແອບ WA Notify
 2. ເລືອກ See Details (ເບິ່ງລາຍລະອຽດ) ພາຍໃຕ້ “Possible exposure reported (ລາຍງານການສໍາຜັດເຊື້ອທີ່ເປັນໄປໄດ້)”
 3. ວັນທີ ໂດຍປະມານ ຂອງການອາດສໍາຜັດໄດ້ເຊື້ອໄດ້ຂອງທ່ານຈະສະແດງພາຍໃຕ້ບ່ອນ “Possible Exposure Date (ວັນທີເປັນໄປໄດ້ຂອງການສໍາຜັດເຊື້ອ)”
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຈາກ Washington State Department of Health (DOH, ພະແນກ ສຸຂະພາບ ຂອງລັດ Washington). ຍ້ອນ​ຫຍັງ?

DOH ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ/ຫຼື ປອບອັບ ການແຈ້ງ ໄປຫາທຸກຄົນທີ່ກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ສາມາດແຈ້ງເຕືອນ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໄດ້ ແລະ ຢ່າງໄວວາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລັກສະນະຂອງມັນ.

ຫາກທ່ານໄດ້ຮັບທັງຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ, ທ່ານພຽງແຕ່ແຕະໃສ່ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດ ເຜີຍຕົວຕົນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດໄດ້ສໍາຜັດເຊື້ອ.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ​ກ່ຽວ​ກັບ WA Notify ຂອງຂ້າ​ພະເຈົ້າໃຫ້ກັບໜ່ວຍ​ງານດູແລສຸຂະພາບສາທາລະນະ. ຍ້ອນ​ຫຍັງ?

DOH ຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ WA Notify ເຮັດວຽກໄດ້ດີປານ ໃດເພື່ອທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດປັບປຸງໄດ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ຖ້າທ່ານເຫັນດີແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ WA Notify ຂອງທ່ານ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຍັງຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກເກັບກຳ ຫຼື ແບ່ງປັນ ແລະ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະລະບຸຕົວທ່ານ. ມີພຽງແຕ່ DOH ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນນີ້ ແລະ ຢູ່ໃນ ລະດັບລັດເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າຜູ້ໃຊ້ WA Notify ເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ, ມີ​ຫຍັງ​ແດ່ຈະຖືກເກັບກຳ?

ຖ້າທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຍັງຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມ ສ່ວນ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆທີ່ຖືກເກັບກຳ ຫຼື ແບ່ງປັນດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີທາງທີ່ຈະລະບຸຕົວທ່ານ. ມີພຽງ DOH ເທົ່ານັ້ນຈິ່ງສາມາດເຫັນຂໍ້ມູນລະດັບລັດນີ້ໄດ້ ເຊິ່ງຈະປະກອບມີ:

 • ຈຳນວນ​ຄົນເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາຈາກ WA Notify. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນ​ເປັນຕົວແທນຂອງ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງພວກເຮົາແນວ​ໃດ.
 • ຈຳນວນຂອງ Exposure Notifications ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ໂດຍຜູ້ໃຊ້ WA Notify. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແນວໂນ້ມໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະ​ຍາດ ໂຄວິດ-19.
 • ຈຳນວນຄົນທີ່ກົດປຸ່ມແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາໄດ້ວ່າຄົນເຮົາມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະພິຈາລະນາແນະນຳກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະແນວໃດ.
 • ຈຳນວນຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄົນທີ່ກວດພົບວ່າຜົນກວດ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ, ແຕ່ວ່າບໍ່ໃກ້ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ເປັນເວລາດົນພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບການສຳຜັດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາເຖິງສູດການຄິດໄລ່ທີ່ກຳນົດການສຳພັດໄດ້ໃນ WA Notify ວ່າຄວນຈະຖືກປັບປ່ຽນ ຫຼື ບໍ່.
ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເປີດໃຊ້ WA Notify ໃນ iPhone ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເປີດ ຫຼື ປິດ "Availability Alerts (ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີ)"?

ປິດກໍ່ໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເປີດໃຊ້ງານຫາກທ່ານເດີນທາງອອກນອກລັດວໍຊິງຕັນເປັນ ໄລຍະເວລາດົນ. ເມື່ອ Availability Alerts (ການແຈ້ເຕືອນທີ່ມີ) ເປີດໄວ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອທ່ານເດີນທາງໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ມີເຄື່ອງມືແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດທີ່ຄ້າຍກັບ WA Notify. ຫາກທ່ານໃຊ້ iPhone, ທ່ານສາມາດເພີ່ມຫຼາຍຂົງເຂດໄດ້ ແຕ່ສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ພຽງຄັ້ງລະໜຶ່ງຂົງເຂດເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົບຂົງເຂດໜຶ່ງອອກເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຂົງເຂດໃໝ່. ຫາກທ່ານໃຊ້ Android, ທ່ານສາມາດ ຕິດຕັ້ງແອັບແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສຳຜັດທີ່ຄ້າຍຄືກັບ WA Notify ຈາກຫຼາຍລັດໄດ້, ແຕ່ວ່າມີພຽງແອັບ ດຽວທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ WA Notify ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີທາງເລືອກໃນການເຂົ້າໃຊ້ WA Notify ບໍ?

ແມ່ນ. ການໃຊ້ WA Notify ແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ. ທ່ານສາມາດອອກໄດ້ທຸກ ເວລາ. ວິທີການນີ້, ພຽງແຕ່ປິດການປະຕິບັດງານໃນ iPhone ຫຼື ລົບແອັບອອກຈາກໂທລະສັບ Android. ເມື່ອທ່ານອອກແລ້ວ, ລະຫັດແບບສຸ່ມທັງໝົດທີ່ໂທລະສັບເກັບກໍາໄວ້ຈາກຜູ້ນໍາໃຊ້ຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານຈະຖືກລົບທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້.

ແອັບ WA Notify ແມ່ນແອັບຕິດຕາມບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ. WA Notify ຈະບໍ່ຕິດຕາມ ຫຼື ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້, ສະນັ້ນ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ “ຕິດຕາມຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດ.” ການຕິດຕາມຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດຈະລະບຸຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການສໍາຜັດເຊື້ອຈາກຜູ້ທີ່ມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ. ເຄື່ອງມືນີ້ບໍ່ໄດ້ລວບລວມ ຫຼື ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວໃດໆ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ມີທາງຮູ້ໄດ້ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງຈາກຜູ້ໃດ.

ການ “ສໍາພັດໄດ້” ແມ່ນຫຍັງ?

ການສໍາຜັດເຊື້ອເກີດຂື້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ເວລາຢູ່ໃກ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ອີກຄົນໜຶ່ງ ເຊິ່ງບຸກຄົນນັ້ນຕໍ່ມາມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ. ເພື່ອກຳນົດການສຳຜັດເຊື້ອ, WA Notify ໃຊ້ສູດຄຳນວນເພື່ອ ລະບຸເຫດການທີ່ອາດສາມາດແຜ່ເຊື້ອ COVID-19 ຈາກຄົນທີ່ຢູ່ໃນ ໄລຍະປອດໄພ ຫຼື ໃກ້ເກີນໄປຈົນທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ຮັບການເຕືອນ. WA Notify ຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດເຊື້ອໄປຫາທ່ານ ພຽງແຕ່ຖ້າປະຕິກິລິຍາຂອງທ່ານກັບ ຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນໃກ້ພໍ ແລະ ໄກພໍຈົນມັນເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂທີ່ DOH ເຊື່ອວ່າມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ຈະແຜ່ເຊື້ອ COVID-19. ສູດຄຳນວນນີ້ສາມາດຖືກປັບປ່ຽນໄດ້ໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ.

ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນຖ້າ WA Notify ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າອາດສໍາພັດໄດ້?

ຖ້າ WA Notify ກວດພົບວ່າທ່ານອາດຈະສໍາພັດໄດ້ ການແຈ້ງເຕືອນຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະພາທ່ານໄປຫາເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດຕໍ່ໄປ. ອັນນີ້ລວມເຖິງວິທີ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັກສາ ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງອ່ານ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນເວັບໄຊທ໌ ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຄົນຈະຮູ້ບໍ ຖ້າຜົນກວດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ?

ບໍ່. WA Notify ຈະບໍ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບຕົວທ່ານໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນ. ເມື່ອມີຄົນໄດ້ຮັບການແຈ້ງ ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຈາກການສໍາຜັດເຊື້ອ, ພວກເຂົາຈະຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າມີບາງຄົນທີ່ເຂົາໄດ້ຢູ່ໃກ້ຫວ່າງບໍ່ ດົນມານີ້ມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ ຫຼື ການສໍາຜັດໄດ້ເກີດຂື້ນ ຢູ່ໄສ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ WA Notify ບໍ?

ບໍ່. WA Notify ໃຊ້ບໍ່ເສຍຄ່າ.

ແອັບ WA Notify ຊ່ວຍລັດ Washington ໄດ້ແນວໃດ?

ຈາກກໍລະນີສຶກສາຂອງ University of Washington (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ພົບວ່າຍິ່ງຄົນໃຊ້ລະບົບແຈ້ງ ເຕືອນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບກໍ່ມີຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ຜົນການ ສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ WA Notify ຊ່ວຍຊີວິດຄົນໄດ້ປະມານ 40 ຫາ 115 ຄົນ ແລະ ອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດ້ປະມານ 5,500 ກໍລະນີໃນຊ່ວງສີ່ເດືອນທໍາອິດທີ່ເລີ່ມໃຊ້ງານ. ແບບຈໍາ ລອງຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງຈະມີຜູ້ໃຊ້ WA Notify ບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ແລະ ການເສຍຊີວິດລົງໄດ້, ເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ WA Notify ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີເລີດໃນການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19.

ແອັບ WA Notify ໃຊ້ໄດ້ບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງອອກນອກລັດ?

ແມ່ນ. ຖ້າທ່ານເດີນທາງໄປລັດທີ່ມີ ແອັບທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Google/Apple ດຽວກັນ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ), ໂທລະສັບ ຂອງທ່ານຈະແລກປ່ຽນລະຫັດສຸ່ມກັບຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນລັດນັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໃດໆ ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລັດວໍຊິງຕັນເປັນເວລາດົນ, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາ ຕົວເລືອກອື່ນໆໃນລັດໃໝ່ ຂອງທ່ານເພື່ອຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ດົນປານໃດ WA Notify ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້?

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາດສໍາຜັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈາກຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຈະໄດ້ຮັບ ການແຈ້ງເຕືອນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ໃຊ້ກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆ.

ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ໄດ້ຮັບຫຼາຍແຈ້ງເຕືອນຈາກ WA Notify?

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຜົນກວດເປັນບວກອາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນແບບປັອບອັບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນ. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອຫຼາຍຄັ້ງຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກຄວາມສ່ຽງທຸກຄັ້ງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກ WA Notify ແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ?

ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ພະນັກງານຈາກ DOH ຫຼື ໜ່ວຍ​ງານ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຂອງທ່ານ ໂທ​ຫາ​ທ່ານ, ພວກເຂົາຈະຖາມວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ WA Notify ຫຼືບໍ່. ຖ້າທ່ານໃຊ້, ພວກເຂົາຈະສົ່ງລິ້ງຢືນຢັນ ແລະ/ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອປ້ອນມັນເຂົ້າໃນ WA Notify. ລິ້ງ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. DOH ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນ ແລະ/ຫຼື ປອບອັບການແຈ້ງເຕືອນໄປຫາເບີໂທລະສັບຂອງບຸກຄົນທີ່ກວດພົບວ່າມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້.

DOH ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຄວາມສ່ຽງການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອຈາກ WA Notify ເມື່ອທ່ານ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ. ການແຈ້ງເຕືອນການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອຈະບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ. ການມີຜູ້ທີ່ ຢືນຢັນຜົນກວດຫຼາຍໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນໃນ WA Notify ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນການ ແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດ້ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ຍັງຕ້ອງການຢືນຢັນຜົນຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນໃນ WA Notify, ເບິ່ງສ່ວນ “ວິທີແຈ້ງຜູ້ອື່ນຫາກທ່ານມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກຈາກການກວດຫາເຊື້ອ ດ້ວຍຕົນເອງ” ໃນຫົວຂໍ້ດ້ານເທິງຂອງໜ້ານີ້ສຳລັບຂັ້ນຕອນການຂໍລະຫັດຢືນຢັນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນແບບ ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອ.

ມີອັນໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຫຼັງຈາກການເພີ່ມ WA Notify ເຂົ້າໄປໃນໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ?

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມຖ້າຫາກວ່າ:

 1. ທ່ານກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຜົນກວດເປັນບວກ, ຫຼື
 2. ທ່ານໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນວ່າທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສຳຜັດເຊື້ອແລ້ວ.

ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ພະນັກງານຈາກ DOH ຫຼື ໜ່ວຍ​ງານ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຂອງທ່ານ ໂທ​ຫາ​ທ່ານ, ພວກເຂົາຈະຖາມວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ WA Notify ຫຼືບໍ່. ຖ້າທ່ານໃຊ້, ພວກເຂົາຈະສົ່ງລິ້ງຢືນຢັນ ແລະ/ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອປ້ອນມັນເຂົ້າໃນ WA Notify. ລິ້ງ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. DOH ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບການ ແຈ້ງເຕືອນ ໂດຍແອັບ ກ່ຽວກັບການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອ. ການແຈ້ງເຕືອນການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອຈະບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວ ກັບຕົວທ່ານ. ການມີຜູ້ທີ່ຢືນຢັນຜົນກວດຫຼາຍໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນໃນ WA Notify ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດ້ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ຕ້ອງການລະຫັດຢືນຢັນ, ເບິ່ງສ່ວນ “ວິທີແຈ້ງຜູ້ອື່ນຫາກທ່ານມີຜົນ ກວດ COVID-19 ເປັນບວກຈາກການກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຕົນເອງ” ໃນຫົວຂໍ້ດ້ານເທິງຂອງໜ້ານີ້ສຳລັບ ຂັ້ນຕອນການຂໍລະຫັດຢືນຢັນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອ.

ການໃຊ້ WA Notify ຈະເປືອງແບັດເຕີຣີ ຫຼື ໃຊ້ດາຕ້າໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ?

ບໍ່. ມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ສຸດຕໍ່ກັບດາຕ້າໂທລະສັບ ແລະ ອາຍຸແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ ບຣູທູດ ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນເບິ່ງຄືວ່າ WA Notify ກຳລັງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍແທ້?

ທີ່ຈິງແລ້ວມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນຢ່າງທີ່ເຫັນ. ການໃຊ້ແບດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເປີເຊັນຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ຖືກໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ ເຊິ່ງ WA Notify ກໍ່ລວມຢູ່ໃນນັ້ນ. ແອັບ ແລະ ອຸປະກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຂ້າມຄືນ. WA Notify ກໍ່ເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ມັນກວດເບິ່ງລະຫັດແບບສຸ່ມທຸກໆ ສອງສາມ ຊົ່ວໂມງເພື່ອຈັບຄູ່ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຜົນກວດເຊື້ອເປັນບວກເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຈ້ງເຕືອນໄດ້ຖ້າຫາກທ່ານມີ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຖ້າບໍ່ມີແອັບອື່ນກຳລັງເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ນອນລັບ, WA Notify ຈະເປັນຕົວແທນໃຊ້ເປີເຊັນແບດເຕີຣີສູງສຸດໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ ວ່າ WA Notify ກຳລັງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍ – ພຽງແຕ່ເປັນແອັບທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງທັງ ໝົດມີການໃຊ້ປະລິມານແບັດເຕີຣີພຽງເລັກນ້ອຍ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເປີດ ບຣູທູດ ໄວ້ ສໍາລັບ WA Notify ເພື່ອປະຕິບັດງານບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. WA Notify ໃຊ້ ບຣູທູດ ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ສະນັ້ນ ບູລທູດ ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີເພື່ອໃຫ້ລະບົບກວດພົບຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດ WA Notify ໃນໂທລະສັບໃຫ້ມັນໄດ້ປະຕິບັດງານບໍ?

ບໍ່. WA Notify ຈະເຮັດວຽກໃນພື້ນຫຼັງ.

ແອັບ WA Notify ນຳໃຊ້ໄດ້ກັບໂທລະສັບສະມາດໂຟນລຸ້ນເກົ່າບໍ?

ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດໃຊ້ WA Notify ຖ້າລະບົບປະຕິບັດການຂອງທ່ານແມ່ນ:

 • iOS ເວີຊັນ 13.7 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ (ສຳລັບ iPhone 6s, 6s Plus, SE ຫຼື ໃໝ່ກວ່ານັ້ນ)
 • iOS ເວີຊັນ 12.5 (ສຳລັບ iPhone 6, 6 plus, 5s)

ຜູ້ໃຊ້ Android ສາມາດໃຊ້ WA Notify ຖ້າໂທລະສັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານທີ່ນຳໃຊ້ ບຣູທູດໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ Android ເວີຊັນ 6 (API 23) ຫຼື ສູງກວ່າ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີ ບໍເພື່ອໃຊ້ WA Notify?

ບໍ່. WA Notify ບໍ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ກວດເບິ່ງອາຍຸຂອງທ່ານ.

ເທັກໂນໂລຍີນີ້ຈະໃຊ້ໄດ້ບໍ່ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າແບ່ງກັນໃຊ້ໂທລະສັບອັນດຽວກັບຄົນອື່ນ?

WA Notify ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າໃຜກຳ ລັງໃຊ້ໂທລະສັບຢູ່ໃນເວລາທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້. ຖ້າທ່ານແບ່ງກັນໃຊ້ໂທລະສັບອັນດຽວກັນ, ທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ຖ້າ WA Notify ລະບຸວ່າອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ສໍາພັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນ, ແຕ່ວ່າບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການ ກວດແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະເຮັດແນວໃດ?

ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ທີ່ມີຜົນກວດເປັນບວກຄວນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ເປີດ ເຜີຍຕົວຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອ, ສະນັ້ນທ່ານຢ່າໃສ່ໃຈກັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນໃດໆທີ່ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບທ່ານ.

ຖ້າຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ມີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ຍັງຕ້ອງ ການຢືນຢັນຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ WA Notify, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ “ວິທີການແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນ ຖ້າທ່ານກວດ COVID-19 ເປັນບວກ ດ້ວຍຊຸດກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍຕົນເອງ” ຂອງໜ້ານີ້.

ແອັບ WA Notify ໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນເຊັ່ນ iPads ຫຼື ໂມງລຸ່ນທັນສະໄໝ ບໍ?

ບໍ່ໄດ້. ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໃຫ້ໃຊ້ກັບສະມາດ ໂຟນໂດຍສະເພາະ ແລະ ບໍ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານໃນ iPad ຫຼື ເທັບເລັບ.

ລັດ Washington ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອສະໜອງການເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຢີນີ້ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີໂທລະສັບ ສະມາດໂຟນ?

ບໍ່ແມ່ນ WA Notify ເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ການໂທຕິດຕາມ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມອື່ນໆໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕໍ່ກັບຊາວ Washington ທຸກຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີສະມາດໂຟນກໍ່ຕາມ. ການສັກຢາວັກຊີນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍ, ແລະ ການຈໍາກັດຂະໜາດການຊຸມນຸມເປັນວິທີອື່ນທີ່ທຸກຄົນສາມາດຊ່ວຍ ຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້.

Lifeline program (ໂຄງການ ສາຍຊ່ວຍຊີວິດ) ຂອງລັດຖະບານກາງສະໜອງເງິນຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບລາຍເດືອນ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄວເຣດບາງຄົນກໍ່ສະໜອງສະມາດໂຟນໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ, ໃຜມີຄຸນສົມບັດ, ວິທີສະໝັກ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມນໍາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄວເຣດ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ລັດ Washington ໄດ້ເປີດ WA Notify ເປັນ 30 ພາສາ, ຍ້ອນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນມັນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະເປນໃນ Google Play store ເທົ່ານັ້ນ?

WA Notify ໃຫ້ບໍລິການໂດຍອີງໃສ່ພາສາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນໂທລະສັບຂອງຜູ້ໃຊ້. WA Notify ມີພຽງແຕ່ລຸ່ນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າການແຈ້ງເຕືອນແບບປັອບອັບກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອ, ຕົວຢ່າງ ຈະປາກົດເປັນພາສາທີ່ທ່ານຜູ້ໃຊ້ສະແດງຄວາມຕ້ອງການໄວ້ ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 30 ພາສາ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີເວລາຫຼາຍປານໃດເພື່ອແຕະການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ເປີດນຳ ໃຊ້ລິ້ງຢືນຢັນ?

ທ່ານມີເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອື່ນຢູ່ໃນ WA Notify. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດແຕະທີ່ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຄລິກໃສ່ລິ້ງການຢືນຢັນ ພາຍໃນເວລາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານອາດຈະສາມາດຂໍລະຫັດຢືນຢັນຢູ່ໃນ WA Notify ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ໃນຫົວຂໍ້ “ວິທີການແຈ້ງເຕືອນຄົນອື່ນ ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ ດ້ວຍຊຸດກວດຫາເຊື້ອ ດ້ວຍຕົນເອງ” ໃນດ້ານເທິງຂອງໜ້ານີ້. ທ່ານຍັງສາມາດຂໍລິ້ງການຢືນຢັນໄດ້ເມື່ອມີພະນັກງານຈາກ DOH ຫຼື ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ໂທຫາທ່ານກ່ຽວກັບຜົນກວດ COVID-19 ຂອງທ່ານ.

ເປັນຫຍັງ Washington ຈຶ່ງເລືອກວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້?

ລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກໍາກັດດູແລລັດຂື້ນ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສລີພາບ ແລະ ຄວາມ ປອດໄພ ຂອງພົນລະເຮືອນ ລວມເຖິງສະມາຊິກຈາກຫຼາກຫຼາຍຊຸມຊົນເພື່ອກວດສອບລະບົບການ ແຈ້ງເຕືອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຂອງ Google/Apple. ທາງກຸ່ມໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ນໍາເຄື່ອງມືນີ້ມາໃຊ້ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ມີການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນທີ່ຮັດກຸມ ແລະ ມີການໃຊ້ງານໃນລັດອື່ນໆ.