ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

ສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຫ່ງລັດ: ກົດ 1-800-525-0127, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ #. ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ.

ກະ​ລຸ​ນາ​ຊາບວ່າ: ສູນບໍລິການບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜົນກວດໂຄວິດ 19 ໄດ້. ສຳລັບການສອບຖາມກ່ຽວກັບການກວດ ຫຼື ຜົນກວດກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ

ພິມຄຳວ່າ “Coronavirus” ສົ່ງໄປໄປທີ່ 211211 ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ອັບເດດໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລິ້ງໄປຫາຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19, ລວມທັງການອັບເດດລະດັບຄາວຕີ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສຳລັບຄອບຄົວ, ທຸລະກິດ, ນັກຮຽນ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ສົ່ງລະຫັດໄປສະນີຂອງທ່ານໄປທີ່ 438-829 (GET VAX) ສໍາລັບສະຖານທີ່ສັກຢາວັກຊີນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.