ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19

 

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີໃຫ້ຣີ ແລະ ມີໄວ້ສຳລັບທຸກໆຄົນທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະ ການເຂົ້າເມືອງ.

ພວກເຮົາຢາກເອົາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ. ພວກເຮົາຈະບອກຂ່າວໃໝ່ໃຫ້ທ່ານຮູ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.

ວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 - Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດແລະ Washington State Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດວໍຊິງຕັນ) ແນະນຳໃຫ້ຄົນທີ່ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-​19 ແບບ mRNA (Pfizer ຫຼື Moderna) ແທນວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 Johnson & Johnson ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢາກຂອງພາວະທີ່ເອີ້ນວ່າ Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ຫຼີ້ມເລືອດອຸດຕັນກັບອາການເກັດເລືອດຕ່ຳ), ເຊິ່ງມີຫຼີ້ມເລືອດ ແລະ ເກັດເລືອດຕ່ຳ ແລະ  Guillain-Barré syndrome (GBS, ອາການລະບົບປະສາດ ແລະ ກ້າມເນື້ອ),  ເຊິ່ງແມ່ນພະຍາດພູມແພ້ຕົນເອງທີ່ສາມາດທຳລາຍເສັ້ນປະສາດ.

ວັກຊີນ Johnson & Johnson ແມ່ນຍັງມີໃຫ້ຢູ່, ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການສັກວັກຊີນ mRNA. ກະລຸນາລົມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຕົວເລືອກຂອງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຮູ້ຫຍັງແດ່ເພື່ອຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19?

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນແນວໃດ?

ເຂົ້າເບິ່ງ ຕົວລະບຸຢາວັກຊີນ ເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ເຮັດການນັດໝາຍ.

ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງລະຫັດໄປສະນີຂອງທ່ານໄປທີ່ 438-829 (GET VAX) ສໍາລັບສະຖານທີ່ສັກຢາວັກຊີນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.

ທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ບໍ? ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາບ່ອນນັດໝາຍສັກຢາວັກຊີນບໍ? ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂທຫາສາຍດ່ວນທີ່ 1-800-525-0127, ແລ້ວກົດ #. ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງນັດໝາຍສໍາລັບການສັກຢາວັກຊີນຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານ (Moderna/Spikevax ຫຼື Pfizer/Comirnaty), ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນຊະນິດດຽວກັນກັບຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານ ຫຼື ບາງຄົນທີ່ເຈົ້າຮູ້ຈັກຢູ່ບ້ານ, ໃຫ້ຕື່ມແບບຟອມ ໃນອອນໄລນ໌ ທີ່ປອດໄພ (ພາສາອັງກິດ). ຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ບຸກຄົນຕ່າງໄປຫາທີມງານສັກຢາວັກຊີນເຄື່ອນທີ່ຂອງ ເຂດປົກຄອງເມືອງ ແລະ/ຫຼື ລັດ.

ສໍາລັບບັນຫາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ທີ່ພັກອາໄສ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສາທາລະນະອຸປະໂພກ, ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ໂທຫາ 211 ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ wa211.org

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງ ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19: ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ເອກະສານບອກຄວາມຈິງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ?

ບໍ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເພື່ອສັກຢາວັກຊີນ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີລະຫັດປະກັນສັງຄົມ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ມີສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງຂອງທ່ານຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຢາວັກຊີນຈຳນວນໜຶ່ງອາດຈະຖາມເລກປະກັນສັງຄົມ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້.

ລູກຂອງທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເພື່ອສັກຢາວັກຊີນ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຈະບໍ່ຖາມສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງໃດໆ. ໃນກໍລະນີສ່ວນຫຼາຍ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຈະຕ້ອງໃຫ້ການຍິນຍອມ ໃນການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ.

Washington State Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດວໍຊິງຕັນ) ແນະນຳວ່າ ທຸກໆຄົນທີ່ອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນ​ໄປຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກຮຽກເກັບຄ່າບໍລິການສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນບໍ?

ບໍ່. ທ່ານບໍ່ຄວນຖືກຄິດຄ່າບໍລິການໃດໆໃນເວລາທີ່ທ່ານໄປສັກຢາວັກຊີນ ຫຼື ໄດ້ຮັບໃບເກັບເງິນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ ຫຼື ຈາກສະຖານທີ່ສັກຢາປ້ອງກັນ. ນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບຄົນທີ່ມີປະກັນໄພເອກະຊົນ, ມີ Apple Health (Medicaid), ມີMedicaid ຫຼື ບໍ່ມີປະກັນໄພ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການບໍລິການອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານເພື່ອສັກຢາວັກຊີນ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບໃບບິນຄ່າສຳລັບການໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການແພດ. ເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງນີ້, ທ່ານສາມາດຖາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານກ່ອນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນສຸຂະພາບ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍ່ສາມາດເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ອາດຈະລະເມີດຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາ covid.vaccine@doh.wa.gov ຖ້າທ່ານຖືກຮຽກເກັບເງິນ.

ຖ້າທ່ານມີປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຖືກຮຽກເກັບເງິນ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ແຜນປະກັນໄພຂອງທ່ານກ່ອນ. ຖ້າສິ່ງນີ້ແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ໄດ້, ທ່ານຍັງສາມາດ ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ (ພາສາອັງກິດ) ກັບ Office of the Insurance Commissioner (ຫ້ອງການຂອງອົງການປະກັນໄພໄດ້).

 • ໂທ 800-562-6900 ສຳລັບການບໍລິການນາຍພາສາທາງໂທລະສັບ (ມີຫຼາຍກວ່າ 100 ພາສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ)
 • TDD/TYY: 360-586-0241
 • TDD: 800-833-6384
ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີປະກັນໄພສຸຂະພາບ?

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພຄຸ້ມກັນ, ໃຫ້ບອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ລັດຖະບານກາງມີ ໂຄງການ (ພາສາອັງກິດ) ທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເພື່ອສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານ.

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຖືກຮຽກເກັບເງິນສໍາລັບການສັກຢາວັກຊີນ, ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຖືກຖາມຫາຂໍ້ມູນປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານ ອາດຈະຖາມວ່າທ່ານມີບັດປະກັນໄພ ຫຼື ບໍ່. ອັນນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຄືນສໍາລັບການໃຫ້ຢາວັກຊີນແກ່ທ່ານ (ຄ່າທໍານຽມການບໍລິຫານວັກຊີນ). ໃຫ້ບອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານຮູ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພ. ທ່ານຍັງສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ຄ່າບໍລິຫານຢາວັກຊີນແມ່ນເທົ່າໃດ ແລະ ຜູ້ໃດ້ຈ່າຍສໍາລັບມັນ?

ຄ່າບໍລິຫານວັກຊີນແມ່ນຄ່າທໍານຽມທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຄິດຄ່າເພື່ອໃຫ້ວັກຊີນແກ່ທ່ານ. ອັນນີ້ແມ່ນແຍກອອກຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັກຊີນເອງ.

ລັດຖະບານກາງຈະຈ່າຍຄ່າຢາວັກຊີນທັງໝົດ. ຖ້າທ່ານມີປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານອາດຈະເກັບເງິນນໍາເຂົາເຈົ້າເພື່ອໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຄືນສໍາລັບຄ່າທໍານຽມການບໍລິຫານວັກຊີນ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີປະກັນໄພ, ລັດຖະບານກາງມີ ໂຄງການ (ພາສາອັງກິດ) ທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເພື່ອສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານ.

ເຈົ້າບໍ່ຄວນຖືກຮຽກເກັບເງິນໃຫ້ຈ່າຍເອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບໃບບິນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງ ທ່ານສໍາລັບຄ່າທໍານຽມການບໍລິຫານວັກຊີນ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບຄົນທີ່ມີປະກັນໄພເອກະຊົນ, ມີ Apple Health (Medicaid), ມີMedicaid ຫຼື ບໍ່ມີປະກັນໄພ.

ປະຈຸບັນມີວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອັນໃດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້?

ວັກຊີນສາມຊະນິດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຫຼື ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເຕັມທີ່ໂດຍ U.S. Food & Drug Administration (FDA, ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດ). ປັດຈຸບັນນີ້ວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ມີສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນລັດ Washington. ແນະນຳໃຫ້ສັກວັກຊີນ Pfizer (Comirnaty) ແລະ Moderna (Spikevax) ແທນວັກຊີນ Johnson & Johnson ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢາກຂອງພາວະທີ່ເອີ້ນວ່າ Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ຫຼີ້ມເລືອດອຸດຕັນກັບອາການເກັດເລືອດຕ່ຳ) ແລະ  Guillain-Barré syndrome (GBS, ອາການລະບົບປະສາດ ແລະ ກ້າມເນື້ອ).

Pfizer-BioNTech ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 (Comirnaty):

ນີ້ແມ່ນວັກຊີນສັກສອງຄັ້ງ, ສັກຫ່າງຈາກກັນ 21 ວັນ, ພ້ອມກັບ:

 • ຢາວັກຊີນເຂັມເພີ່ມເຕີມ (ເຂັມທີ່ສາມ) ສຳລັບຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານບົກຜ່ອງ.
 • ເຂັມກະຕຸ້ນແມ່ນສັກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ, ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເດືອນຫຼັງຈາກເຂັມທີສອງ.

ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກຖືວ່າໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ຈົນກ່ວາໜຶ່ງຫາສອງອາທິດຜ່ານໄປຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນຄັ້ງທີສອງແລ້ວ. ວັກຊີນແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນສຳລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 16 ປີຂຶ້ນໄປພາຍໃຕ້ຊື່ວ່າ Comirnaty. ວັກຊີນນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນສຳລັບໄວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸ 5 ຫາ 15 ປີ. ການທົດລອງທາງຄລີນິກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ.

Moderna ວັກຊີນໂຄວິດ-19 (Spikevax):

ນີ້ແມ່ນວັກຊີນສັກສອງຄັ້ງ, ສັກຫ່າງຈາກກັນ 28 ວັນ, ພ້ອມກັບ:

 • ຢາວັກຊີນເຂັມເພີ່ມເຕີມ (ເຂັມທີ່ສາມ) ສຳລັບຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານບົກຜ່ອງ.
 • ເຂັມກະຕຸ້ນແມ່ນສັກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ, ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເດືອນຫຼັງຈາກເຂັມທີສອງ

ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກຖືວ່າໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ຈົນກ່ວາໜຶ່ງຫາສອງອາທິດຜ່ານໄປຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນຄັ້ງທີສອງແລ້ວ. ການທົດລອງທາງຄລີນິກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ

Jonhson & Johnson - Janssen ວັກຊີນໂຄວິດ-19:

ວັກຊີນນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ. ນີ້ແມ່ນຢາວັກຊີນທີ່ສັກເຂັມດຽວ (ສັກຄັ້ງດຽວ). ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນການປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ຈົນກ່ວາໜຶ່ງຫາສອງອາທິດຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ສັກວັກຊີນແລ້ວ. ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປຄວນໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນໃນສອງເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເຂັມທຳອິດຂອງພວກເຂົາ. ການທົດລອງທາງຄລິນິກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ. ແນະນຳໃຫ້ສັກວັກຊີນ Pfizer ແລະ Moderna ແທນວັກຊີນ  Johnson & Johnson.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທັງໝົດເລີຍບໍ?

ວັກຊີນ Comirnaty/Pfizer ແລະ Spikevax/Moderna ແມ່ນປະເພດສັກສອງເຂັມສໍາລັບຄົນສ່ວນຫຼາຍ. ບາງຄົນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ກັບການສຳຜັດ ກັບໄວຣັສ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບວັກຊີນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນແມ່ນ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ສັກເຂັມສາມ ຫຼື ສີ່. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນ Comirnaty/Pfizer ຫຼື Spikevax/Moderna, ທ່ານຈະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາໃນປະລິມານເຂັມຕາມທີ່ແນະນໍາທັງໝົດໂດຍອີງຕາມຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ ແລະ ການຕອບ ສະໜອງຂອງລະບົບພູມຕ້ານ​ທານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການປ້ອງກັນສູງສຸດຕໍ່ກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 Johnson & Johnson--Janssen ແມ່ນວັກຊີນທີ່ສັກເຂັມດຽວພ້ອມ ກັບເຂັມກະຕຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳ ສຳລັບທຸກໆຄົນທິ່ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປຢ່າງໜ້ອຍຫຼັງຈາກສອງເດືອນຕໍ່ມາ.

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄປສັກຄັ້ງທີສອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຊຸດຢາວັກຊີນຄືນໃໝ່ບໍ?

ບໍ່. ຖ້າທ່ານໄປສັກຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານຊ້າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຊຸດຢາວັກຊີນຄືນໃໝ່.

ສັກເຂັມທີ່ສອງໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ຫຼັງຈາກຈໍານວນມື້ທີ່ແນະນໍາໄດ້ຜ່ານໄປຕັ້ງແຕ່ການສັກເຂັມທໍາອິດຂອງທ່ານ (21 ມື້ສໍາລັບ Comirnaty/Pfizer, 28 ມື້ສໍາລັບ Spikevax/Moderna).

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບທັງສອງເຂັມບໍ່ວ່າທ່ານຈະສັກຢູ່ຫ່າງກັນປານໃດກໍ່ຕາມໃນການໄດ້ສັກເຂັມທີ່ສອງ.

ຖ້າທ່ານມີພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກັນບົກຜ່ອງ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບເຂັມເສີມ, ທ່ານຄວນລໍຖ້າຢ່າງໜ້ອຍ 28 ມື້ຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ສອງ.

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຖືພາ, ຍັງໃຫ້ນົມລູກຢູ່, ຫຼື ກໍາລັງວາງແຜນຈະຖືພາ?

ແມ່ນ, ຂໍ້ມູນສະແດງວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນປອດໄພໃນຊ່ວງໄລຍະຖືພາ. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ບັນດາສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, ວິທະຍາໄລອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບ ແພດປະສູດ ແລະ ແພດຊ່ຽວຊານພະຍາດຍິງ), ແລະ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, ສະມາຄົມການຢາກ່ຽວກັບແມ່-ລູກໃນທ້ອງ) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ແນະນໍາໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງຖືພາ, ຍັງໃຫ້ນົມລູກຢູ່ ຫຼື ວາງແຜນທີ່ຈະຖືພາ. ບາງການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ, ລູກຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບພູມຕ້ານທານກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຜ່ານການຖືພາ ແລະ ການໃຫ້ນົມລູກ. ຄົນຖືພາທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອາການແຊກຊ້ອນຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ ການຄອດລູກກ່ອນກຳນົດ ຫຼື ການເສຍຊີວິດເວລາເກີດລູກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນຂະນະທີ່ຖືພາມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າ ສອງຫາສາມເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂັ້ນສູງ ແລະ ທໍ່ຫາຍໃຈ.

ຖ້າທ່ານຢາກລົມກັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ ພະຍາດ-19 ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ MotherToBaby. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ MotherToBaby ມີໄວ້ເພື່ອຕອບຄຳຖາມເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາສະເປນທາງໂທລະສັບ ຫຼື ການຂຽນຂໍ້ຄວາມສົນທະນາ. ບໍລິການບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ເປັນຄວາມລັບ ໃຫ້ບໍລິການວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ 8 ໂມງເຊົ້າຫາ 5 ໂມງແລງ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ). ໂທຫາ MotherToBaby:

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນເວລາຂ້າພະເຈົ້າໄປສັກຢາປ້ອງກັນເປັນປະຈໍາບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, ຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການສັກຢາກັນພະຍາດ) ໄດ້ປ່ຽນຄຳ ແນະນຳຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021. ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ໃນເວລາດຽວກັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນອື່ນ.

ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການໝາຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ ວັກຊີນທີສັກຢູ່ໂຮງຮຽນ (ພາສາ ອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຫຼື ວັກຊີນແນະນໍາອື່ນແຍກຕ່າງຫາກຈາກ ການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19. ການນັດໝາຍສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນອີກໂອກາດໜຶ່ງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄຳແນະນໍາທັງໝົດຂອງເຂົາກ່ຽວກັບວັກຊີນ.

ບັດບັນທຶກການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນແມ່ນຫຍັງ?

ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບບັດສັກວັກ​ຊີນປ້ອງກັນເປັນເຈ້ຍເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂັມທໍາ ອິດ. ບັດນີ້ຈະບອກທ່ານວ່າທ່ານ ໄດ້ຮັບວັກຊີນປະເພດໃດ (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna ຫຼື Johnson & Johnson) ແລະ ວັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບມັນ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນ Comirnaty/Pfizer-BioNTech ຫຼື Spikevax/Moderna, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານຄວນຈອງ ການນັດໝາຍສັກເຂັມທີສອງໃຫ້ ກັບທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນໄລ​ຍະສັກເຂັມທໍາອິດຂອງທ່ານ. ຮັກສາ ບັດນີ້ໄວ້ກັບທ່ານໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊີນຂອງທ່ານສາມາດຕື່ມ ບັດໃຫ້ສໍາເລັດຫຼັງຈາກການສັກເຂັມທີສອງ ຂອງທ່ານ.

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ສັກເຂັມເສີມ ຫຼື ເຂັມກະຕຸ້ນ, ທ່ານຄວນເອົາບັດບັນທຶກການສັກວັກຊີນຂອງທ່ານໄປພ້ອມ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊີນຂອງທ່ານ ຈະບັນທຶກ ເຂັມນັ້ນ.

ນີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຄວນຄຳນຶງເຖິງກ່ຽວກັບການຮັກສາບັດສັກວັກຊີນຂອງທ່ານ:

 • ຮັກສາບັດສັກວັກຊີນຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງບັນດາຄັ້ງໃນການສັກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ.
 • ໃຫ້ຖ່າຍຮູບດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງບັດຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ມີສຳເນົາດີຈີຕອນໄວ້​ໃນ​ມື.
 • ພິຈາລະນາເອົາຮູບບັດສົ່ງເຂົ້າອີເມວທ່ານເອງ, ສ້າງເປັນອາລະບ້ຳຮູບ ຫຼື ເອົາເກາະໃສ່ຮູບຖ່າຍເພື່ອ ໃຫ້ທ່ານສາມາດຊອກເຫັນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
 • ໃຫ້ຖ່າຍຮູບສຳເນົາໄວ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຖືອັນໜຶ່ງໄປນຳທ່ານ.

ທ່ານຍັງສາມາດສັກເຂັມທີ່ສອງຂອງທ່ານໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເອົາບັດສັກວັກ​ຊີນປ້ອງກັນຂອງທ່ານມາ ຕາມນັດໝາຍຂອງເຈົ້າ. ຂໍໃຫ້ຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານຊອກຫາປະເພດ (ຍີ່ຫໍ້) ຂອງວັກຊີນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບສໍາ ລັບການສັກເຂັມທໍາອິດຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຊະນິດ ອັນດຽວກັນອີກ. ຖ້າທ່ານເຮັດບັດສັກວັກ​ຊີນຂອງທ່ານເສຍ, ເຂົ້າສູ່ລະ​ບົບ MyIR (My Immunization Registry (ການລົງທະບຽນການສັກຢາ ປ້ອງກັນຂອງຂ້ອຍ)) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເພື່ອຊອກຫາບັນທຶກການສັກວັກ​ຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງທ່ານ, ຈາກນັ້ນຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍ ຫຼື ຖ່າຍຮູບຂອງຂໍ້ມູນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີບັນຊີ, ທ່ານສາມາດສະໝັກໃຊ້ MyIR ໄດ້ທຸກເວລາ.

ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າການກວດສອບບັນທຶກຂອງທ່ານຜ່ານ MyIR ອາດຈະບໍ່ເປັນການດ່ວນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ແມ່ນມີພຽງແຕ່ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ. ມີການຊ່ວຍເຫຼືອທາງໂທລະສັບແບບໂທເຫັນໜ້າກັນ ແລະ ສາມາດ ຊ່ວຍໄດ້ໃນຫຼາຍພາສາໃນການໃຊ້ MyIRmobile ຫຼື ຂໍ້ມູນການສັກວັກຊີນ ໂດຍການໂທຫາ Department of Health (ພະແນກສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ) ສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ 833-VAX-HELP ຫຼື ຕິດຕໍ່ທາງອີເມວທີ່ waiisrecords@doh.wa.gov.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19?

ມັນເປັນທາງເລືອກຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ມີຫຼາຍໆຄົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ເພື່ອຢຸດການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້. ມັນເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ຈະແຜ່ລາມອອກໄປເມື່ອມີຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນມີພູມຕ້ານທານ-ຜ່ານການສັກຢາວັກຊີນ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນຂອງພວກເຮົາສູງຂຶ້ນ, ອັດຕາການຕິດເຊື້ອຂອງພວກເຮົາຈະຫຼຸດລົງ.

ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດປ້ອງກັນທ່ານໄດ້ໃນຫຼາຍໆດ້ານ:

 • ພວກມັນໃຊ້ງານໄດ້ດີໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19
 • ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19
 • ການໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນຊ່ວຍຫຼຸດໂອກາດໃນການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານຈາກການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.
 • ການສັກຢາວັກຊີນເພີ່ມເຂົ້າໃນຈໍານວນຄົນໃນຊຸມຊົນເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂອງພະຍາດຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລະບາດໄດ້ຍາກ.
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສືບຕໍ່ສຶກສາຄວາມສາມາດຂອງຢາວັກຊີນເພື່ອຮັກສາຄົນບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມໄປສູ່ຄົນອື່ນ.

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ, ມັນກໍ່ຍັງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນໂອກາດທີ່ນ້ອຍກວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ສັກຢາ. ໃນການທົດລອງທາງຄລີນິກ, ວັກຊີນແຕ່ລະຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢ່າງໜ້ອຍ 85 ເປີເຊັນ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ ຮຸນແຮງ. ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃດໆ:

 • Johnson & Johnson (Janssen), 74 ເປີເຊັນ
 • Pfizer-BioNTech, 95 ເປີເຊັນ
 • Moderna, 94 ເປີເຊັນ

ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແມ່ນຍັງສາມາດຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໄປຫາຄົນອື່ນໄດ້. ບາງຄົນບໍ່ສາມາດສັກຢາວັກຊີນຍ້ອນເຫດຜົນທາງການແພດ ແລະ ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ, ທ່ານຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້ານອນໂຮງໝໍ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກາຍພັນ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ). ການໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຊ່ວຍປົກປ້ອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ຊາວບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຖ້າຄົນສ່ວນຫຼາຍຕິດເຊື້ອພະຍາດແລ້ວຍັງລອດຊີວິດຢູ່?

ການຕາຍບໍ່ແມ່ນຄວາມສ່ຽງພຽງຢ່າງດຽວຈາກການມີພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄວຣັສເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ ແລະ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກາຍພັນ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ບາງຊະນິດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ເຈັບໜັກ. ບາງຄົນສາມາດເຈັບໜັກ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ເຖິງວ່າເປັນໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີພະຍາດຊຳເຮື້ອກໍ່ຕາມ. ຊື່ອື່ນ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ “ໂຄວິດ-ໄລຍະຍາວ” ອາດຈະມີອາການເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວທັງໝົດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເນື່ອງຈາກມັນເປັນໄວຣັດຊະນິດໃໝ່. ການສັກຢາວັກຊີນແມ່ນການປ້ອງກັນໄວຣັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຍັງໜຸ່ມ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ, ທ່ານກໍ່ຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ ພະຍາດ-19.

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກາຍພັນແມ່ນຫຍັງ

ໄວຣັສກາຍພັນ (ປ່ຽນແປງ) ເມື່ອມັນແຜ່ລາມຈາກຄົນສູ່ຄົນ. 'ກາຍພັນ' ແມ່ນເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ບາງປະເພດກາຍພັນຫາຍໄປຕາມການເວລາ ແລະ ບາງປະເພດຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ລະບຸຕົວວ່າການກາຍພັນຂອງໄວຣັດເປັນສິ່ງໜ້າເປັນຫ່ວງ. ປະຈຸບັນ, ມີຫຼາຍສາຍພັນທີ່ໜ້າເປັນຫວ່ງເພາະວ່າມັນແຜ່ລາມຢ່າງໄວ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສາຍພັນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ບໍ?

ການສັກຢາວັກຊີນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດຊ້າລົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ເຊື້ອຂອງສາຍພັນຕ່າງ. ມັນຍັງໃຫ້ການປົກປ້ອງໄດ້ດີແກ່ທ່ານຕໍ່ກັບການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ການເສຍຊີວິດສໍາລັບທຸກໆການກາຍພັນຂອງໄວຣັດທີ່ຮູ້ຈັກ.

ບາງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວອາດຈະຍັງຕິດເຊື້ອສາຍພັນກາຍພັນໄດ້, ແຕ່ການຄົ້ນຄ້ວາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນທີ່ຕ້ອງສັກສອງເຂັມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບທັງສອງເຂັມດັ່ງນັ້ນທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສູງສຸດຕໍ່ກັບສາຍພັນຕ່າງໆ.

ການສັກຢາວັກຊີນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປົກປ້ອງທ່ານ, ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ, ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. ການສັກຢາວັກຊີນຄຸ້ມຄອງຫຼາຍຈະຊ່ວຍຫຼຸດການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຢາວັກຊີນແມ່ນປອດໄພ?

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເວລາໜຶ່ງທົດສະວັດໃນການວິໄຈວິທະຍາສາດວັກຊີນ ເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຍ້ອນພວກເຮົາຢູ່ໃນການແຜ່ລະບາດ, ການພັດທະນາວັກຊີນໃໝ່ຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນການໄວກວ່າປົກກະຕິ. ບໍ່ໄດ້ຂ້າມຂັ້ນຕອນໃດ, ແຕ່ບາງຂັ້ນຕອນກໍເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້, ການທົດລອງ ແລະ ການຜະລິດ.

ຜູ້ສະໝັກສັກຢາວັກຊີນແຕ່ລະຄົນແມ່ນຜ່ານການທົດລອງທາງຄລີນິກຫຼາຍຄັ້ງ. ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນດ້ວຍອາສາສະໝັກກຸ່ມນ້ອຍ, ແລ້ວອາສາສະໝັກສອງສາມຮ້ອຍຄົນ, ແລ້ວອາສາສະໝັກພັນຄົນ. ຫຼັງຈາກການທົດລອງໃນຄລິນິກ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດກວດສອບຜົນການທົດສອບ ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງ. ຖ້າວັກຊີນເຮັດໃຊ້ໄດ້ ແລະ ປອດໄພ, ມັນຈະໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃຫ້ແຈກຢາຍແກ່ສາທາລະນະ.

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບຢາວັກຊີນ Johnson & Johnson?

ໃນເດືອນທັນວາ 2021, Washington State Department of Health (DOH,​ພະແນກສາທາລະນາສຸກຂອງລັດວໍຊິງຕັນ) ແນະນຳໃຫ້ທ່ານເລືອກສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແບບ mRNA (Pfizer-BioNTech ຫຼື Moderna) ແທນວັກຊີນແບບສັກເຂັມດຽວ Johnson & Johnson (J&J).

ການປັບປຸງນີ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຈາກ Centers for Disease Control and Prevention (ສູນສຳລັບການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນໃໝ່ໄດ້ສະແດງກ່ຽວກັບສອງພາວະທີ່ຫາຍາກຫຼັງຈາກການສັກວັກຊີນ J&J.

 • Thrombosis and thrombocytopenia syndrome (TTS): Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ຫຼີ້ມເລືອດອຸດຕັນກັບອາການເກັດເລືອດຕ່ຳ) ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍາກ,​ ແຕ່ຮ້າຍແຮງ, ພາວະນີ້ລວມເອົາເລືອດກ້າມ ແລະ ເກັດດລືອດຕ່ຳພົບໃນຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ J&J. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,​ ຄວາມສ່ຽງແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍາກ. ໃນອາເມລິກາ, ພົບ 54 ກໍລະນີທີ່ເປັນ TTS ໃນວັກຊີນທີ່ໄດ້ສັກປະມານ 14 ລ້ານໂດສ.
 • Guillain-Barré syndrome (GBS): Guillain-Barré syndrome (GBS, ອາການລະບົບປະສາດ ແລະ ກ້າມເນື້ອ) ແມ່ນອາການທາງລະບົບປະສາດເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍທຳລາຍຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດກ້າມເນື້ອອ່ອນເພຍ ແລະ ບາງຄັ້ງເປັນອຳມະພາດ. ຄວາມສ່ຽງຂອງ GBS ແມ່ນເກີດຂຶ້ໄດ້ຍາກ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2021, ມີລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບ GBS ຫຼັງຈາກການສັກວັກຊີນ  J&J, ຈາກປະມານ 12.5 ລ້ານໂດທີ່ໄດ້ສັກ​. 

ພາວະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບກັບວັກຊີນ J&J ປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ບໍ່ແມ່ນຢາວັກຊີນ Pfizer ຫຼື Moderna. ສຳລັບຄົນທີ່ຊອກຫາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຕອນນີ້, DOH  ແນະນຳວັກຊີນ Moderna ແລະ Pfizer . ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວັກຊີນ J&J ແມ່ນຍັງມີໃຫ້ຢູ່, ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດ ຫຼື ຕ້ອງການສັກວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານເພື່ອລົມກ່ຽວກັບຕົວເລືອກຂອງທ່ານ.

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ສັກວັກຊີນ J&J ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ພາຍໃນສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ວາງແຜນທີ່ຈະໄປສັກວັກຊີນ​  J&J ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19, ຮູ້ກ່ຽວກັບສັນຍານເຕືອນຕໍ່ກັບປະເພດຂອງເລືອດກ້າມທີ່ເກີດຈາກ TTS. ມັນລວມເອົາອາການເຈັບຫົວແຮງ, ເຈັບຊ່ວງທ້ອງນ້ອຍ, ເຈັບຂາ ແລະ/ຫຼື ຫາຍໃຈຕື້ນ. ຖ້າທ່ານປະສົບກັບອາການດັ່ງກ່າວ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຫຼື ໄປຫາແພດທັນທີ.

ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຈະມີອາການເລັກໜ້ອຍເຖິງປານກາງ, ລວມທັງໄຂ້, ເຈັບຫົວ, ເມື່ອຍລ້າ ແລະ ເຈັບຂໍ້ຕໍ່ກະດູກ/ເຈັບກ້າມເນື້ອ, ໃນອາທິດທຳອິດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ຜົນຂ້າງຄຽງເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເລີ່ມພາຍໃນສາມມື້ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາແລ້ວຄວນຈະຫາຍໄປໃນເວລາພຽງສອງສາມມື້ເທົ່ານັ້ນ.

ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດເມື່ອຢາວັກຊີນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງ FDA?

ສໍາລັບການອະນຸມັດຢ່າງເຕັມທີ່, FDA ທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານກ່ວາສໍາລັບການອະນຸຍາດການນໍາໃຊ້ສຸກເສີນ. ເພື່ອໃຫ້ວັກຊີນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງເຕັມທີ່, ຂໍ້ມູນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລະດັບຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສູງ ໃນການຜະລິດວັກຊີນ.

ການອະນຸຍາດການນໍາໃຊ້ສຸກເສີນ (EUA) ອະນຸຍາດໃຫ້ FDA ນໍາໃຊ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງການປະກາດສະພາວະສຸກເສີນກ່ອນທີ່ມັນຈະມີໃບອະນຸຍາດເຕັມຮູບແບບ. ຈຸດປະສົງຂອງ ແລະ EUA ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນ ປ້ອງກັນຊີວິດກ່ອນການວິເຄາະຂໍ້ມູນໄລຍະຍາວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, EUA ຍັງຕ້ອງການ ການທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນທາງຄລີນິກຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ - ໃນໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າ. EUA ໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ FDA ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການທົບທວນໂດຍ ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດໃນກຸ່ມ Scientific Safety Review Workgroup (ກຸ່ມການທົບທວນຄວາມປອດໄພດ້ານວິທະຍາສາດ), ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Western States Pact (ຂໍ້ຕົກລົງຂອງບັນດາລັດໃນພາກຕະເວັນຕົກ) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

Western States Pact ແມ່ນຫຍັງ?

ໃນເດືອນຕຸລາ 2020 ລັດ Washington ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Oregon, Nevada, Colorado ແລະ California ເພື່ອສ້າງເປັນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນຕົກ ໃຫ້ມີການທົບທວນທາງວິທະຍາສາດເປັນກຸ່ມ (ຂໍ້ຕົກລົງຂອງບັນດາລັດໃນພາກຕະເວັນຕົກ) ເພື່ອທົບທວນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ FDA. ກຸ່ມນີ້ໃຫ້ການທົບທວນຜູ້ຊ່ຽວຊານອີກຊັ້ນໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນ.

ຄະນະດັ່ງກ່າວລວມມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລັດຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກ, ແລະ ນັກວິທະຍາສາດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນທົ່ວປະເທດທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ເມື່ອ FDA ອະນຸຍາດໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນສໍາລັບໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ຄະນະກໍາມະການທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນສາທາລະນະພ້ອມກັນກັບການທົບທວນຄືນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນໍາສະເໜີລາຍງານ. ຂະບວນການນີ້ເກີດຂຶ້ນສໍາລັບວັກຊີນສາມຊະນິດທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນລັດ Washington ແລະ ຈະເກີດຂຶ້ນສໍາລັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບ Emergency Use Authorization (EUA) ໃນອະນາຄົດ. ອ່ານຜົນການຄົ້ນພົບຂອງ Western States Scientific Safety Review Workgroup:

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈະເຮັດວຽກແນວໃດໃນຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

ເບິ່ງວິດີໂອກ່ຽວກັບ ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແນວໃດ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ວັກຊີນ mRNA (Pfizer ແລະ Moderna ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19)

ຢາວັກຊີນສອງຊະນິດເອີນວ່າຢາວັກຊີນ messenger RNA (mRNA).

ວັກຊີນ mRNA ສອນໃຫ້ຈຸລັງຂອງທ່ານຜະລິດທາດໂປຼຕີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັດທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານເຫັນວ່າທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນສ້າງພູມຕ້ານທານ. ພູມຕ້ານທານເຫຼົ່ານີ້ຈື່ວິທີການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຖ້າທ່ານຕິດເຊື້ອໃນອະນາຄົດ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ, ທ່ານຈະສ້າງພູມຕ້ານທານ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຈັບປ່ວຍ. ເມື່ອມັນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນໄດ້, mRNA ຜ່ອນລົງຢ່າງໄວວາ ແລະ ຮ່າງກາຍຈະກຳ ຈັດມັນອອກໄປພາຍໃນສອງສາມມື້.

ວັກຊີນໄວຣັດເວັກເຕີ (Johnson & Johnson Janssen ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19)

ໜຶ່ງໃນຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ຢາວັກຊີນ ໄວຣັດເວັກເຕີ.

ຢາວັກຊີນ vector ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຈາກໄວຣັດທີ່ອ່ອນແອ (ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19). ຢາວັກຊີນສອນໃຫ້ຈຸລັງຂອງທ່ານໃນການຜະລິດທາດໂປຼຕີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັດທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານເຫັນວ່າທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈະເລີ່ມຕົ້ນສ້າງພູມຕ້ານທານ. ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ວິທີປ້ອງກັນທ່ານຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ໃນອະນາຄົດ, ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເຈັບປ່ວຍ.

ຢາວັກຊີນເວັກເຕີສັກຄັ້ງດຽວ. ມັນໃຊ້ເວລາປະມານສອງອາທິດຫຼັງຈາກການສັກຢາແລ້ວຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນສູງສຸດ.

ບາງຄັ້ງການສັກວັກຊີນສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໄຂ້ເລັກນ້ອຍ ຫຼື ເປັນອາການຄ້າຍຄືກັບໄຂ້ຫວັດ, ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເບິ່ງ ບັນດາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພາບສະແດງກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19: ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້.

ເມື່ອຈຳນວນທີ່ພຽງພໍຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ມີບ່ອນໃຫ້ໄປ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຢຸດການແຜ່ລະບາດໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ເຂົ້າໃກ້ການສິ້ນສຸດການແຜ່ລະບາດນີ້ຂຶ້ນອີກ.

ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສ້າງຂຶ້ນແນວໃດ?

ວິດີໂອສັ້ນອະທິບາຍ ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ ສ້າງຂຶ້ນ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ຢາວັກຊີນ mRNA ແມ່ນຫຍັງ?

ວັກຊີນ messenger RNA ຫຼື mRNA ແມ່ນວັກຊີນຊະນິດໃໝ່. ວັກຊີນ mRNA ສອນຈຸລັງຂອງທ່ານໃນການຜະລິດທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງ “ໂປຼຕີນຂັດຂວາງ.” ທາດໂປຼຕີນຂັດຂວາງແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນຢູ່ເທິງຜິວໜັງຂອງພະຍາດ ໂຄໂຣນາໄວຣັດ. ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານເຫັນວ່າທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນສ້າງພູມຕ້ານທານ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນ. ອັນນີ້ຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ແບບ “ທໍາມະຊາດ”. ເມື່ອມັນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນໄດ້, mRNA ຜ່ອນລົງຢ່າງໄວວາ ແລະ ຮ່າງກາຍຈະກຳ ຈັດມັນອອກໄປພາຍໃນສອງສາມມື້.

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ mRNA ສໍາລັບການດູແລທາງການແພດ ແລະ ສັດຕະວະແພດຊະນິດອື່ນໃນອະດີດ, ການສ້າງວັກຊີນໂດຍໃຊ້ວິທີນີ້ແມ່ນ ເປັນການກ້າວກະໂດດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນວິທະຍາສາດ ແລະ ອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າ ຢາວັກຊີນໃນອະນາຄົດສາມາດສ້າງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ທ່ານອາດອ່ານໄດ້ເຕີ່ມກ່ຽວກັບ ວ່າວັກຊີນ mRNA ໃຊ້ໄດ້ດີໃນເວັບໃຊ້ຂອງ CDC (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ວັກຊີນໄວຣັດເວັກເຕີແມ່ນຫຍັງ?

ວັກຊີນປະເພດນີ້ໃຊ້ເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດນຶ່ງທີ່ອ່ອນແອລົງ (“ເວັກເຕີ”) ທີ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຈຸລັງຂອງທ່ານ. ເວັກເຕີເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງ ແລະ ໃຊ້ຕົວສ້າງຈຸລັງເພື່ອສ້າງຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງໂປຣຕີນຂັດຂວາງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ຈຸລັງສະແດງໂປຣຕີນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງມັນ, ແລະ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງທ່ານເຫັນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ກັບທີ່ນັ້ນ. ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງເຈົ້າຈະເລີ່ມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ກະຕຸ້ນຈຸລັງພູມຄຸ້ມກັນອື່ນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ມັນຄິດວ່າເປັນການຕິດເຊື້ອ. ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ວິທີປ້ອງກັນທ່ານຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ໃນອະນາຄົດ, ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເຈັບປ່ວຍ.

ມີສ່ວນປະສົມຫຍັງຢູ່ໃນຢາວັກຊີນ?

ສ່ວນປະກອບໃນວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິສໍາລັບວັກຊີນ. ຢາວັກຊີນບັນຈຸ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ສານ​​ທີ່ມີກ​ານ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຂອງ mRNA ຫຼື ຕົວດັດແປງໄວຣັດພ້ອມກັບສ່ວນປະສົມໄຂມັນ, ເກືອແຮ່ ແລະ ນໍ້າຕານເພື່ອປ້ອງກັນສ່ວນປະສົມ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນໃນຮ່າງກາຍ.

ວັກຊີນ Pfizer, Moderna ແລະ Johnson and Johnson ບໍ່ມີ ຈຸລັງຂອງມະນຸດ (ລວມທັງຈຸລັງທີ່ເປັນໄພ), ເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19, ລາເຕັກ, ສານກັນບູດ ຫຼື ການປ້ອງກັນຕ່າງໆ, ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດຕ່າງໆ ລວມທັງຊີ້ນໝູ ຫຼື ວຸ້ນ. ວັກຊີນບໍ່ໄດ້ເຕີບໃຫ່ຍໃນໄຂ່ ແລະ ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໄຂ່ໃດໆ.

ເບິ່ງ ຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບ; ໜ້າເວັບຈາກໂຮງໝໍໍເດັກນ້ອຍຂອງ Philadelphia (ພາສາອັງກິດ) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບ. ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງລາຍຊື່ສ່ວນປະສົມທັງໝົດໃນ Pfizer (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ), Moderna (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ແລະ Johnson & Johnson (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ໃນເອກະສານບອກຄວາມຈິງ

ຢາວັກຊີນ Johnson & Johnson ປະກອບມີເນື້ອເຍື່ອຈຸລັງທີ່ເປັນໄພບໍ?

ຢາວັກຊີນ Johnson & Johnson ປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດຽວກັນກັບວັກຊີນອື່ນໆ. ມັນບໍ່ມີສ່ວນຂອງຈຸລິນຊີ ຫຼື ຈຸລັງທີ່ເປັນໄພ. ຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຢາວັກຊີນແມ່ນຜະລິດຢູ່ໃນຂອງຫ້ອງທົດລອງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຫ້ອງທົດລອງເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນມາຈາກຈຸລັງເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກເຊິ່ງເກີດຂື້ນເມື່ອ 35 ປີກ່ອນ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ສາຍເຊລສໍາລັບວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ບໍ່ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນກ່ຽວກັບຈຸລັງທີ່ເປັນໄພຕື່ມອີກເພື່ອໃຊ້ເຮັດຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້. ອັນນີ້ອາດຈະເປັນຂໍ້ມູນໃໝ່ສໍາລັບບາງຄົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາຢາວັກຊີນສໍາລັບ ພະຍາດ ໝາກສຸກ, ພະຍາດ ໝາກແດງ ແລະ ພະຍາດ ຕັບອັກເສບ A ແມ່ນຖືກສ້າງຂື້ນຄືກັນ.

ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີລູກຍາກບໍ?

ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດວ່າ ວັກຊີນເຮັດໃຫ້ເກີດການມີລູກຍາກ ຫຼື ບໍ່ແຂງແຮງ. ເມື່ອວັກຊີນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ມັນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງທ່ານເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ຂະບວນການນີ້ບໍ່ໄດ້ລົບກວນອະໄວຍະວະສືບພັນຂອງທ່ານ.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (ພາສາອັງກິດ), ແລະ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ແນະນໍາໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງຖືພາ, ຍັງໃຫ້ນົມລູກຢູ່ ຫຼື ວາງແຜນທີ່ຈະຖືພາ. ຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕັ້ງແຕ່ຖືພາ ຫຼື ເກີດລູກທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

ປະຈຸບັນບໍ່ມີຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີນໃດ, ລວມທັງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຈະເລີນພັນຂອງຜູ້ຊາຍ. ການສຶກສານ້ອຍໜຶ່ງຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ 45 ຄົນ (ພາສາອັງກິດ) ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ mRNA COVID-19 (ເຊັ່ນ: Pfizer-BioNTech ຫຼື Moderna) ເບິ່ງລັກສະນະຂອງເຊື້ອອະສຸຈິ, ເຊັ່ນ: ປະລິມານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ, ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການສັກຢາວັກຊີນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າບໍ່ພົບການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນລັກສະນະຂອງເຊື້ອອະສຸຈິເຫຼົ່ານີ້ຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ.

ອາການໄຂ້ຈາກການເຈັບເປັນໄດ້ພົວພັນກັບການຫຼຸດລົງໄລຍະສັ້ນຂອງການຜະລິດເຊື້ອອະສຸຈິໃນຜູ້ຊາຍທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄຂ້ສາມາດເປັນຜົນຂ້າງຄຽງຊົ່ວຄາວຂອງການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ແຕ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃນປະຈຸບັນວ່າໄຂ້ຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດເຊື້ອອະສຸຈິ.

ເບິ່ງ CDC ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບຄົນທີ່ຢາກມີລູກ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງ CDC ໜ້າເວັບໄຊກ່ຽວກັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ສໍາລັບຄວາມຈິງຂອງວັກຊີນຕ່າງໆ.

ອາການປະເພດໃດເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນ?

Pfizer/Comirnaty, Moderna/Spikevax ແລະ Johnson & Johnson – Janssen ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ຄືກັນກັບວັກຊີນປົກກະຕິອື່ນ, ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ມັກພົບລວມມີອາການເຈັບແຂນ, ເມື່ອຍລ້າ, ປວດຫົວ, ແລະ ເຈັບກ້າມ.

ອາການເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັນຍານວ່າວັກຊີນກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່. ໃນການທົດລອງ Pfizer ແລະ Moderna, ຜົນຂ້າງຄຽງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ພາຍໃນສອງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນ ແລະ ຫາຍໄປໃນເວລາປະມານໜຶ່ງມື້. ອາການສ່ວນໃຫ່ຍຈະປາກົດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີສອງຫຼາຍກ່ວາເຂັມທໍາອິດ. ໃນການທົດລອງທາງດ້ານຄລີນິກ Johnson & Johnson, ຜົນຂ້າງຄຽງ ແກ່ຍາວສະເລ່ຍໜຶ່ງຫາສອງມື້.

ສຳລັບວັກຊີນທັງສາມຊະນິດ, ຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 55 ປີມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລາຍງານຜົນຂ້າງຄຽງໜ້ອຍກວ່າຄົນໜຸ່ມ.

ການທົດລອງທາງຄລີນິກພົບວ່າປະມານ:

Pfizer/Comirnaty

 • ປະຊາຊົນແປດສິບເປີເຊັນໄດ້ລາຍງານມີຄວາມເຈັບປວດຢູ່ບ່ອນສັກຢາ
 • ປະຊາຊົນຫ້າສິບເປີເຊັນລາຍງານວ່າມີຄວາມເມື່ອຍລ້າ ແລະ ເຈັບຫົວ
 • ປະຊາຊົນສາມສິບເປີເຊັນໄດ້ລາຍງານວ່າມີຄວາມເຈັບປວດກ້າມຊີ້ນ

Moderna/Spikevax

 • ປະຊາຊົນເກົ້າສິບເປີເຊັນໄດ້ລາຍງານມີຄວາມເຈັບປວດຢູ່ບ່ອນສັກຢາ
 • ປະຊາຊົນເຈັດສິບເປີເຊັນລາຍງານວ່າມີຄວາມເມື່ອຍລ້າ ແລະ ເຈັບຫົວ
 • ປະຊາຊົນຫົກສິບເປີເຊັນໄດ້ລາຍງານວ່າມີຄວາມເຈັບປວດກ້າມຊີ້ນ

Johnson & Johnson

 • ປະຊາຊົນຫົກສິບເປີເຊັນໄດ້ລາຍງານມີຄວາມເຈັບປວດຢູ່ບ່ອນສັກຢາ
 • ປະຊາຊົນສີ່ສິບຫ້າເປີເຊັນລາຍງານວ່າມີຄວາມເມື່ອຍລ້າ ແລະ ເຈັບຫົວ
 • ປະຊາຊົນສີ່ສິບເປີເຊັນໄດ້ລາຍງານວ່າມີຄວາມເຈັບປວດກ້າມຊີ້ນ

ທ່ານອາດຈະເຫັນຂ່າວລືບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຜົນຄ້າງຄຽງໃນອອນໄລນ໌ ຫຼື ໃນສື່ສັງຄົມ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເວລາໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານເຫັນການຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງທີ່ມາຂອງການຮຽກຮ້ອງນັ້ນ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຂ້າພະເຮົ້າເຈັບຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນ COVID-19?

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຢາວັກຊີນແບບປົກກະຕິອື່ນໆ, ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍທົ່ວໄປມາພ້ອມກັບຜົນຂ້າງຄຽງເຊັ່ນ ເຈັບແຂນ, ໄຂ້, ເຈັບຫົວ ຫຼື ອ່ອນເພຍຫລັງຈາກໄດ້ສັກຢາວັກ​ຊີນແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນອາ​ການ​ທີ່ວ່າຢາວັກຊີນກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່.

ຖ້າທ່ານມີອາການຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນ, ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າມັນປອດໄພ ຫຼື ບໍ ໃນການໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ໄປປະຕິບັດວຽກຂອງທ່ານ. ນາຍຈ້າງອາດຈະສົງໄສວ່າມັນມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ ສໍາລັບສະມາຊິກພະນັກງານກັບຄືນມາເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ. ມັນໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສໍາເລັດຊຸດການສັກຢາວັກຊີນ (2 ເຂັມຂອງ Pfizer ຫຼື Moderna ຫຼື 1 ເຂັມຂອງ Johnson & Johnson) ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງສົມບູນທ່ານຍັງສາມາດສ່ຽງຕິດເຊື້ອຖ້າທ່ານສໍາພັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຄວນຈໍາໄວ້ວ່າລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງແຕ່ລະຄົນເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ ແລະ ວັກຊີນຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບປະມານ 1 ໃນ 2,500 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາ.

ຕາຕະລາງນີ້ (PDF) ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຖ້າທ່ານມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ກັບວັກຊີນ ຫຼື ຖ້າທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກວດຫາ ໂຄວິດ-19 ແລະ ກັກບໍລິເວນ. ຖ້າເຈົ້າມີອາການຢູ່ໃນປະເພດປານກາງ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຊອກຫາການປິ່ນປົວ ຫຼື ລໍຖ້າເບິ່ງ. ຖ້າອາການຂອງທ່ານດີຂື້ນພາຍໃນໜຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້, ມັນອາດຈະເປັນພຽງປະຕິກິລິຍາຂອງຢາວັກຊີນ. ຖ້າມັນສືບຕໍ່ໄປ ຫຼື ຖ້າສົມຄວນໃຫ້ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຈາກແພດ. ຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼື ສໍາພັດໄດ້, ກະລຸນາຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ. ຖ້າທ່ານປະສົບກັບເຫດສຸກເສີນທາງການແພດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ໃຫ້ໂທຫາ 9-1-1 ທັນທີ.

ຖ້າທ່ານເຈັບປ່ວຍຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນ, ເຈົ້າຄວນລາຍງານເຫດການທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ກັບ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ລະບົບການລາຍງານເຫດການບໍ່ດີຂອງວັກຊີນ) (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ). “ເຫດການທີ່ບໍ່ດີ” ແມ່ນບັນຫາສຸຂະພາບ ຫຼື ຜົນຂ້າງຄຽງໃດໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ VAERS, ເບິ່ງ "VAERS ແມ່ນຫຍັງ?" ຂ້າງລຸ່ມນີ້

VAERS ແມ່ນຫຍັງ?

VAERS ເປັນລະບົບເຕືອນໄພຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນນໍາພາໂດຍ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ແລະ Food and Drug Administration (FDA). VAERS ສາມາດຊ່ວຍກວດຫາບັນຫາທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບວັກຊີນ.

ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມ (ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ຄົນເຈັບ, ຜູ້ດູແລ) ສາມາດ ລາຍງານປະຕິກິລິຍາທາງລົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ກັບ VAERS (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ມັນມີຂີດຈໍາກັດຕໍ່ລະບົບ. ບົດລາຍງານຂອງ VAERS ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າວັກຊີນເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາ ຫຼື ຜົນໄດ້ຮັບ. ມັນພຽງແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າການສັກຢາວັກຊີນເກີດຂຶ້ນກ່ອນ.

VAERS ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັງເກດເຫັນແນວໂນ້ມ ຫຼື ເຫດຜົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນສືບສວນບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້. ມັນບໍ່ແມ່ນລາຍຊື່ຢືນຢັນຜົນການກວດສອບຂອງການສັກຢາວັກຊີນ.

ເມື່ອທ່ານເຮັດລາຍງານໃຫ້ VAERS, ທ່ານຊ່ວຍ CDC ແລະ FDA ລະບຸຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຮັບປະກັນວັກຊີນມີຄວາມປອດໄພ. ຖ້າມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຈະດໍາເນີນການ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊິນໂຄວິດ-19 ຖ້າຂ້ອຍມີເຊື້ອໂຄວິດ-19 ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, ຄະນະກຳມາທິການກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ) ແນະນຳ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ.

ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນແມ່ນເລື່ອງບໍ່ປົກກະຕິທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄືນ ໃນ 90 ວັນຫຼັງຈາກທ່ານເຄີຍໄດ້ຕິດເຊື້ອ, ສະນັ້ນທ່ານອາດຈະມີການປ້ອງກັນ (ເອີ້ນວ່າພູມຄຸ້ມກັນໂດຍທຳມະຊາດ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າພູມຕ້ານທານທາງທຳມະຊາດຈະຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດ.

ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະຈຸບັນ ຄວນລໍຖ້າການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນຈົນກ່ວາພວກເຂົາຮູ້ສຶກດີຂື້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາການກັກບໍລິເວນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຳຜັດກັບ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ກໍ່ຄວນລໍຖ້າການສັກຢາວັກຊີນນີ້ຈົນກ່ວາຫຼັງຈາກໄລຍະການກັກຕົວຂອງພວກເຂົາ, ຖ້າພວກເຂົາສາມາດກັກຕົວຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຖ້າວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ພວກເຂົາສາມາດຕິດເຊື້ອໃສ່ຄົນອື່ນ, ພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໃນໄລຍະການກັກຕົວຂອງພວກເຂົາເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.

ສຳລັບເອກະສານແນະນຳການກັກບໍລິເວນ ແລະ ການກັກຕົວ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ແຖບກັກຕົວ ແລະ ການກັກບໍລິເວນຂອງພວກເຮົາ ໜ້າເວັບຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊິນ ໂຄວິດ-19 ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີອາການແພ້ຢາໃນອາດີດ?

ຢາວັກຊີນບໍ່ຄວນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມີປະຫວັດທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ເຊັ່ນ ການເປັນພູມແພ້, ໃນວັກຊີນ mRNA ເຂັມກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼື ວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັດແວັກເຕີ ຫຼື ສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງຂອງ Pfizer-BioNTech/Comirnaty (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ), Moderna/Spikevax (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ), ຫຼື Johnson & Johnson–Janssen (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ຄົນຜູ້ທີ່ມີອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ກັບວັກຊີນອັນອື່ນຫຼືການປິ່ນປົວດ້ວຍການສັກຢາອາດຈະຍັງສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄວນເຮັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າຄົນເຈັບຕັດສິນໃຈຮັບວັກຊີນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄວນສັງເກດເບິ່ງພວກມັນເປັນເວລາ 30 ນາທີເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນທັນທີ.

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັງເກດເບິ່ງຄົນເຈັບອື່ນທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາອາການແພ້. ເບິ່ງ ACIP ຂອງ ການພິຈາລະນາທາງການແພດຊົ່ວຄາວສໍາລັບບັນດາວັກຊີນ mRNA (ພາສາອັງກິດ) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຄວາມຕ້ອງການຂອງວັກຊີນ

ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ມີຄວາມຕ້ອງການບໍ?

ມັນຈະເປັນທາງເລືອກຂອງທ່ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19, ແຕ່ນາຍຈ້າງບາງຄົນ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີຄວາມຕ້ອງການ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້ລັດ Washington ມີຄວາມຕ້ອງການຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັໍບ:

ພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຄົບ (ຢ່າງໜ້ອຍສອງອາທິດຫຼັງຈາກສໍາເລັດຊຸດວັກຊີນ) ພາຍໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021. ຄວາມຕ້ອງການລວມມີຜູ້ຮັບເໝົາ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ຕຳແໜ່ງອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້.

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຫຼືນາຍຈ້າງຫຼືໂຮງຮຽນຂອງທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, ລົມກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ນາຍຈ້າງ, ຫຼື ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ. Department of Health ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງນາຍຈ້າງ ຫຼື ວິທະຍາໄລ/ມະຫາວິທະຍາໄລ.

ຢາວັກຊີນນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານ ແລະ ຄົນອື່ນໆຢູ່ອ້ອມແອ້ມທ່ານຈາກ ການໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າລົມກັບທ່ານໝໍ ຫຼື ຄລີນິກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ

ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອໄປໂຮງຮຽນ K-12 ຫຼື ໂຮງລ້ຽງເດັກບໍ?

ບໍ່, ໃນປະຈຸບັນນີ້ລັດ Washington ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັໍບເດັກເພື່ອໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ K-12 ຫຼື ໂຮງລ້ຽງເດັກ. ເບິ່ງ ໜ້າເວັບກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ.

ຖ້າລູກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຍົກເວັ້ນເນື່ອງຈາກບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວັກຊີນ. Washington State Board of Health (ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກລັດວໍຊິງຕັນ) ຈະກໍານົດວ່າ ຕ້ອງການວັກຊີນອັນໃດສໍາລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງລ້ຽງເດັກ.

ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນ K-12 ບໍ?

ໃນວັນທີ 18 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2021, ຜູ້ວ່າການລັດ Inslee ໄດ້ປະກາດຄໍາສັ່ງກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານທັງໝົດ ແລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ K–12 ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນທາງສາສະໜາ ຫຼື ທາງການແພດພາຍໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021.

ເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ກັບ ພະນັກງານຢູ່ໃນສະຖານການສຶກສາ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ທຸກຄົນ, ລວມທັງ:

 • ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ເຮັດວຽກສໍາລັບໂຮງຮຽນເອກະຊົນ K-12, ໂຮງຮຽນເມືອງ K-12 ຂອງລັດ, ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ ແລະ ເຂດການບໍລິການການສຶກສາ (ຄໍາສັ່ງບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບໂຮງຮຽນຂະໜາດ ກະທັດລັດການສຶກສາຂອງຊົນເຜົ່າ ຫຼື ຕໍ່ກັບນັກຮຽນ),
 • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເບິ່ງແຍງເດັກ ແລະ ການຮຽນຮູ້ກ່ອນໄວທີ່ໃຫ້ບໍລິການເດັກນ້ອຍ ຈາກຫຼາຍຄົວເຮືອນ ແລະ
 • ພະນັກງານໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງ ຄວາມຕ້ອງການ ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບພະນັກງານໂຮງຮຽນ K-12: ຄໍາຖາມຕອບທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ (PDF) (ພາສາອັງກິດ) (ຫ້ອງການຜູ້ກໍາກັບຊີ້ນຳການສອນຂອງໂຮງຮຽນລັດ).

ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກຂໍ້ກໍານົດການສັກວັກຊີນແນວໃດ?

ຖ້ານາຍຈ້າງ ຫຼື ວິທະຍາໄລ/ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງທ່ານຕ້ອງການວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຫຼື ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຕາມເຈົ້າຄອງລັດ ທ່ານ Jay Inslee ການປະກາດໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ (ພາສາອັງກິດ) ຫຼື ການປະກາດໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ (ພາສາອັງກິດ), ເຈົ້າຄວນຕິດຕໍ່ຫານາຍຈ້າງ ຫຼື ວິທະຍາໄລ/ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເຈົ້າເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າເກັບກໍາຫຼັກຖານການສັກຢາປ້ອງກັນແນວໃດ, ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີນະໂຍບາຍເລືອກບໍ່ຮັບ ແລະ ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ເພື່ອເລືອກຍົກເລິກ. Department of Health ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງນາຍຈ້າງ ຫຼື ວິທະຍາໄລ/ມະຫາວິທະຍາໄລ.

ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບແບບຟອມການຍົກເວັ້ນຈາກ Department of Health (DOH, ພະແນກ ສາທາລະນະສຸ) ສໍາລັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19. DOH ບໍ່ມີແບບຟອມການຍົກເວັ້ນສຳລັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19. Certificate of Exemption (COE, ໃບຢັ້ງຢືນການຍົກເວັ້ນ) ຂອງ Washington ແມ່ນພຽງແຕ່ສໍາລັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຕ້ອງການຍົກເວັ້ນລູກຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ K-12, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼື ໂຮງລ້ຽງເດັກ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ລັດ Washington ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັໍບເດັກເພື່ອໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ສະນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ COE.

ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງລ້ຽງເດັກ

ຄົນອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີສາມາດສັກຢາໄດ້ບໍ?

ໄດ້. ໄວໜຸ່ມອາຍຸ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປສາມາດສັກວັກຊີນ Pfizer-BioNTech ໄດ້. ໄວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 17 ປີ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດ ທາງກົດໝາຍ. ເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເວັບຂອງພວກເຮົາທີ່ Vaccinating Youth (ການສັກວັກຊີນສຳລັບໄວໜຸ່ມ) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຖາມນໍາລິນິກສັກວັກຊີນກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການສະແດງຫຼັກຖານການຍິນຍອມຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼື ອະນຸຍາດທາງກົດໝາຍ.

ລັດຈະຕ້ອງການໃຫ້ມີການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເຂົ້າໂຮງຮຽນ K-12 ບໍ?

State Board of Health (ຄະນະກຳມະການດ້ານສຸຂະພາບ), ບໍ່ແມ່ນ Department of Health, ມີສິດອຳນາດໃນການສ້າງຂໍ້ກຳນົດການ ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ K-12 (Revised Code of Washington (RCW, ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ດັດ​ແກ້​ຂອງ​ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ 28A.210.140().

ຄະນະກຳມະການກຳລັງປະສານງານກັບ Department of Health ຂອງລັດເພື່ອຈັດຕັ້ງ Technical Advisory Group (ກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານ ເຕັກນິກ). ກຸ່ມທີ່ປຶກສາຈະປຶກສາຫາລືວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕໍ່ກັບ ເງື່ອນໄຂຂອງຄະນະກຳມະ ການ ຫຼື ບໍ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າຄວນເພີ່ມມັນໃສ່ໃນລາຍການຂອງພູມຕ້ານ​ທານຕາມການກຳນົດຂອງລັດສໍາລັບການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍ່ໍ. ຄະນະກຳມະການຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຄືບ​ຫນ້າ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງກຸ່ມທີ່ປຶກສາໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະຂອງພວກ ເຂົາໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2022​.

ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ ພະຍາດ-19 ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ?

ດຽວນີ້ຄົນສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ອື່ນໆພາຍໃນ 14 ມື້, ລວມທັງໃນມື້ດຽວກັນ.

ຈະມີຄວາມຍືດຍຸ່ນບໍໃນຂໍ້ກໍານົດການສັກຢາກັນພະຍາດຂອງໂຮງຮຽນສໍາລັບສົກຮຽນ 2021-2022 ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19?

ຄະນະກໍາມະການດ້ານສຸຂະພາບຂອງລັດເປັນຜູ້ກໍານົດຖ້າຄວນຈະມີການປ່ຽນແປງອັນໃດຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ການສັກຢາກັນພະຍາດຂອງໂຮງຮຽນ. ໃນຈຸດນີ້, ຄວາມຕ້ອງການ ການສັກຢາກັນພະຍາດຂອງໂຮງຮຽນຈະຍັງຄືເກົ່າ. ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງໄດ້ຄົບຕາມຄວາມຕ້ອງການ ການສັກຢາປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າຮຽນໃນມື້ທໍາອິດຂອງໂຮງຮຽນ.

ຊີວິດຫຼັງຈາການສັກຢາວັກຊີນ

ການສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ທ່ານຖືກພິຈາລະນາວ່າ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຄົບແລ້ວສອງອາທິດຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ສັກຄັ້ງທີສອງຖ້າທ່ານຕ້ອງໄດ້ສັກຢາປະເພດສັກສອງເຂັມ (Pfizer-BioNTech ຫຼື Moderna), ຫຼື ສອງອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນປະເພດສັກເຂັມດຽວ (Johnson ແລະ Johnson (J&J)/Janssen).

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຕອນນີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບແລ້ວ?

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບແລ້ວ, ທ່ານ:

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,ເບິ່ງວິດີໂອນນີ້: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໄດ້ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງ ລະມັດລະວັງໃນສິ່ງອື່ນໆອີກບໍ?

ແມ່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ທ່ານຄວນໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນາໃນຮົ່ມ. ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຮັດວຽກໄດ້ດີ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ 100%. ບາງຄົນອາດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາແລ້ວກໍ່ຕາມ

ເຖິງວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບແລ້ວ, ທ່ານຍັງຄວນ:

ກະລຸນາເບິ່ງ ການປົກໜ້າ ແລະ ຄຳແນະນຳການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ (ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ). ສໍາລັບຂໍ້ມູນການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ເອກະສານແນະນໍາສະ ເພາະ, ກະລຸນາເບິ່ງ ຂໍ້ມູນການກວດ (PDF) (ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ).

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມຢູ່ໃນທີ່ສາທາລະນະບໍ?

ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 2 ປີ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນາໃນຮົ່ມ.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ຫຼື ສັກບາງສ່ວນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ ແລະ ຢູ່ຫ່າງກັນປະມານ 6 ຟຸດ (2 ແມັດ) ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນາໃນຮົ່ມທັງໝົດ.

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າສໍາພັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງກັກຕົວບໍ?

ບໍ່, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັກຕົວ ຫຼື ກວດຫາເຊື້ອ ຖ້າທ່ານໄດ້ສໍາຜັດກັບບາງຄົນທີ່ມີພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຕາບໃດທ່ານບໍ່ສະແດງອາການຂອງພະຍາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ທີ່ສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນແລ້ວຄວນສັງເກດເບິ່ງອາການໂຄວິດ-19 ຂອງທ່ານເປັນເວລາ 14 ມື້ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ສໍາຜັດ.

ຖ້າທ່ານເລີ່ມມີອາການ, ແຍກຕົວເອງ ແລະ ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. ບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮ້ອງຂໍການກວດ ຫຼື ປະເມີນຜົນ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນແລ້ວ ແລະ ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຈາກຄົວເຮືອນທີ່ຕ່າງກັນ ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມກັນໄດ້ບໍ?

ມັນຂຶ້ນກັບ. ຖ້າຜູ້ໜຶ່ງໃນຄົວເຮືອນໃດໜຶ່ງມີ ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮ້າຍແຮງ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ), ທ່ານຄວນໄປຢາມກາງແຈ້ງ ຫຼື ຢູ່ໃນເຮືອນໂດຍມີການເປີດປ່ອງຢ້ຽມ, ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມທີ່ພໍດີ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ (ຢູ່ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຟຸດ / 2 ແມັດ).

ຖ້າບໍ່ມີບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຢູ່ໃນທັງສອງຄົວເຮືອນ, ໄປຍາມກາງແຈ້ງ ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມກໍ່ໄດ້ເມື່ອມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ທີ່ຈະແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ -19.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າບາງຄົນຢູ່ໃນຄົວເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວ ແລະ ບາງຄົນຍັງບໍ່ໄດ້ສັກ?

ຖ້າມີພຽງບາງຄົນໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານຄວນລະມັດລະວັງຄືກັບວ່າ ຄົວເຮືອນຂອງທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຄວນໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ ແລະ ຢູ່ຫ່າງກັນ 6 ຟຸດ (2 ແມັດ) ເມື່ອໄປຢາມຜູ້ຄົນຈາກຄົວເຮືອນທີ່ສັກຢາວັກຊີນບາງສ່ວນ ຫຼື ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການ ສັກຢາວັກາຊີນ - ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການຊຸມນຸມເຫຼົ່ານັ້ນຖ້າເປັນໄປໄດ້.

ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ຄົນຈາກຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ້ຕາບໃດທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢູ່ໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຕົ້າໂຮມກັບກຸ່ມໃຫຍ່ໄດ້ບໍ ຖ້າພວກເຮົາທັງໝົດ ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ?

ການເຕົ້າໂຮມລະຫວ່າງຄົນທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບແລ້ວແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ. DOH ແນະນຳຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າທຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການສັກຢາວັກຊີນໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກອັດດັງຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍຄົນຢູ່ກາງແຈ້ງ ເວລາທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ພຽງພໍຈາກຄົນອື່ນຢູ່ນອກເຮືອນຂອງຕົນເອງໄດ້. ຕ້ອງການ ການອັດດັງອັດປາກມີຄວາມຈໍາເປັນໃນງານກາງແຈ້ງ ຫຼື ການຊຸມນຸມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ 500 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ຖ້າການຊຸມນຸມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນາໃນຮົ່ມ, ສະນັ້ນທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 5 ປີຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະຖານະການການສັກຢາ. ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າສອງປີບໍ່ຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກອັດດັງເພາະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້. ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸສອງ, ສາມ, ຫຼື ສີ່ປີ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການເບິ່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກຜູ້ໃຫຍ່, ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກອັດດັງ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສາທາລະນະເມື່ອຢູ່ກັບຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ.

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາ ສາທາລະນະເຊັ່ນການກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານໄດ້ບໍ?

ຜູ້ທີ່ສັກວັກຊີນຄົບແລ້ວ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າກວ່າຂອງການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນລະຫວ່າງເຮັດກິດຈະກໍາ ທາງສັງຄົມສາທາລະນະ-ເຊັ່ນກິນເຂົ້າຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ ຫຼື ໄປຫ້ອງອອກກໍາລັງກາຍ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບຖ້ວນສາມາດເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ ຫຼື ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍໃນບາງບ່ອນ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໜ້າກາກອານາໄມສຳລັບທຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການສັກຢາວັກຊີນ, ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ແອອັດ ຫຼື ການຊຸມນຸມໃຫຍ່, ແລະ ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີຂຶ້ນໄປຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃນຮົ່ມ.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ຫຼື ສັກບາງສ່ວນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມຕໍ່ໄປ ແລະ ຢູ່ຫ່າງກັນປະມານຫົກ ຟຸດ (ສອງ ແມັດ) ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະທັງໝົດ ຫຼື ເມື່ອເຂົ້າຊົມພ້ອມກັບຄົນອື່ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານການສັກຢາວັກຊີນບໍ?

ເຂດປົກຄອງເມືອງບາງແຫ່ງອາດຈະຕ້ອງການຫຼັກຖານການສັກຢາວັກຊີນເພື່ອເຂົ້າຫາບາງສະຖາບັນ. ກວດເບິ່ງນໍາພະແນກສຸຂະພາບໃນເຂດປົກຄອງເມືອງຂອງທ່ານເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

ບາງທຸລະກິດຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານສະແດງຫຼັກຖານການສັກຢາວັກຊີນ, ແລະ ຫຼາຍທຸລະກິດສະເໜີໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດແກ່ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ. ເຂດປົກຄອງເມືອງບາງແຫ່ງອາດຈະຕ້ອງການຫຼັກຖານການສັກຢາວັກຊີນເຊັ່ນດຽວກັນເພື່ອເຂົ້າຫາບາງສະຖາບັນ. ກວດເບິ່ງນໍາພະແນກສຸຂະພາບໃນເຂດປົກຄອງເມືອງຂອງທ່ານເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

ສະນັ້ນຄວນຮັກສາບັດສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານຄືກັນກັບໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ ຫຼື ເອກະສານທາງອື່ນໆ! ຖ່າຍຮູບມັນແລ້ວເກັບມັນໄວ້ຢູ່ເຮືອນ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບັດສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ບັນທຶກການສັກຢາວັກຊີນ.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບວັກຊີນບາງສ່ວນ?

ສໍາລັບການສັກຢາວັກຊີນປະເພດສອງເຂັມ (Pfizer-BioNTech ຫຼື Moderna), ທ່ານຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າ “ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນບາງສ່ວນ” ຖ້າທ່ານໄດ້ສັກພຽງແຕ່ເຂັມດຽວ ຫຼື ຖ້າສອງອາທິດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຜ່ານໄປ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂັມທີສອງຂອງທ່ານ. ສໍາລັບການສັກວັກຊີນປະເພດສັກເຂັມດຽວ (Johnson ແລະ Johnson (J&J)/Janssen), ທ່ານຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າ “ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນບາງສ່ວນ” ຖ້າສອງອາທິດຍັງບໍ່ທັນຜ່ານໄປຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ສັກຢາ.

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລໍຖ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນ, ທ່ານຄວນສືບຕໍ່ມີການປ້ອງກັນຄືກັບວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າຄວນ:

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສາມາດເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ບໍ ຫຼັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ?

ມັນບໍ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ມີໂອກາດໜ້ອຍ. ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິພາບດີ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ 100%. ຖ້າທ່ານມີ ອາການຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ), ທ່ານຄວນຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ. ເຂົາເຈົ້າອາດແນະນຳໃຫ້ກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19, ກະລຸນາເບິ່ງ ຂໍ້ມູນການກວດ.

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສາມາດແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ບໍ ຫຼັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ?

ການຕິດເຊື້ອແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນພຽງແຕ່ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ນ້ອຍຂອງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນ, ເຖິງວ່າຈະມີຫຼາຍສາຍພັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼັກຖານເບື້ອງຕົ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ວ່າ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄວຣັດໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຈັດການກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມກັງວົນອ້ອມຂ້າງຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ແນວໃດ?

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ໂລກລະບາດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບທາງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງທ່ານ. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ທ່ານຄົນດຽວ. ຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນ Washington ກໍາລັບຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມກັງວົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈ້າງງານ, ການປິດໂຮງຮຽນ, ການໂດດດ່ຽວທາງສັງຄົມ, ຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະ ການສູນເສຍ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ. ອັນນີ້ລວມເຖິງຄວາມກັງວົນເພີ່ມເຕີມທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບການກັບຄືນສູ່ກິດຈະກໍາສາທາລະນະ.

ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍຈັດການຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານໄດ້:

ຢາວັກຊີນເຂັມເສີມ ຫຼື ເຂັມເພີ່ມເຕີມ

ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດລະຫວ່າງ ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຂັມເສີມ ຫຼື ເຂັມເພີ່ມເຕີມ?

ຢາວັກຊີນເຂັມເພີ່ມເຕີມ (ດັ່ງທີ່ຮູ້ເປັນເຂັມທີ່ສາມ) ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນສຳລັບຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານບົກຜ່ອງ. ບາງຄັ້ງຄົນຜູ້ທີ່ມີພູມຕ້ານທານບົກຜ່ອງບໍ່ໄດ້ສ້າງການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຄົບຖ້ວນ. ເມື່ອສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ການສັກຢາວັກຊີນອີກຄັ້ງໜຶ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ້າງການປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຂັມເສີມໝາຍເຖິງ ເຂັມຢາວັກຊີນທີ່ໃຫ້ກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ສ້າງການປ້ອງກັນພຽງພໍຫຼັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນການປ້ອງກັນນັ້ນໄດ້ຫຼຸດລົງຕາມການເວລາ (ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າພູມຄຸ້ມກັນຫຼຸດລົງ). ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດບາດທະຍັກເສີມທຸກໆ 10 ປີ, ເພາະວ່າ ການປ້ອງກັນຈາກຊຸດສັກຢາກັນພະຍາດບາດທະຍັກໃນໄວເດັກ ຂອງທ່ານຊຸດໂຊມລົງຕາມການເວລາ.

ຜູ້ໃດຄວນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມເພີ່ມເຕີມ?

U.S. Food and Drug Administration (FDA, ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ) ແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, Advisory Committee on Immunizations Practices (ACIP, ຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດດ້ານການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ) ແລະ Western States Scientific Safety Review Workgroup (ກຸ່ມວຽກກວດກາຄວາມປອດໄພທາງວິທະຍາສາດຂອງລັດທາງພາກຕາເວັນຕົກ) ແນະນຳ ໃຫ້ສັກວັກຊີນເຂັມທີສາມສຳລັບ ຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງເຖິງຮ້າຍແຮງ (ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ). ວັກຊີນເຂັມເສີມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີໃຫ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ.

ຖ້າທ່ານມີອາການທາງການແພດໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຖືວ່າທ່ານມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງເຖິງຮ້າຍ ແຮງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດຈາກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມເສີມ. ເຊິ່ງລວມເຖິງຄົນທີ່:

 • ກໍາລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວມະເຮັງທີ່ຍັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສຳລັບເນື້ອງອກ ຫຼື ມະເຮັງໃນເລືອດ
 • ໄດ້ຮັບການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ ແລະ ກຳລັງກິນຢາເພື່ອກົດລະບົບພູມຕ້ານ​ທານ
 • ໄດ້ຮັບການປູກຖ່າຍຈຸລັງຕັ້ງຕົ້ນພາຍໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ຫຼື ກໍາລັງກິນຢາເພື່ອກົດລະບົບພູມ​ຕ້ານ​ທານ
 • ມີພູມຕ້ານ​ທານຕົ້ນ​ຕໍບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮ້າຍແຮງ (ເຊັ່ນ: ກຸ່ມອາການ DiGeorge, ກຸ່ມອາການ Wiskott-Aldrich)
 • ມີການຕິດເຊື້ອ HIV ຂັ້ນສູງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ
 • ກຳລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຍັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ດ້ວຍຢາ corticosteroids ໃນປະລິມານສູງ ຫຼື ຢາອື່ນທີ່ອາດຈະກົດການຕອບສະ ໜອງຂອງພູມຕ້ານ​ທານ.

ໃນຂະນະທີ່ວັກຊີນທີ່ພວກເຮົາມີແມ່ນມີປະສິດທິພາບ 90% ຕ້ານກັບເຊື້ອໄວຣັສສ່ວນໃຫຍ່, ການສຶກສາສະ ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານ​ທານບົກຜ່ອງບໍ່ໄດ້ສ້າງພູມຕ້ານ​ທານທີ່ແຂງແຮງສະເໝີໄປ. ວັກຊີນເຂັມທີ ສາມບໍ່ຖືວ່າເປັນຕົວກະຕຸ້ ແຕ່ເປັນເຂັມເສີມສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີພູມຕ້ານ​ທານພຽງພໍກັບຊຸດວັກຊີນສອງເຂັມ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນ mRNA (Moderna ຫຼື Pfizer) ແລະ ມີພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງໃນລະດັບປານກາງ ເຖິງຮ້າຍແຮງ:

 • ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບເຂັມເສີມຢ່າງໜ້ອຍ 28 ວັນຫຼັງຈາກເຂັມທີສອງຂອງທ່ານ.
 • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ທ່ານຄວນຮັບວັກຊີນຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນກັບສອງເຂັມທໍາອິດຂອງທ່ານ. ຖ້າຍີ່ຫໍ້ນັ້ນບໍ່ມີແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ mRNA ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໄດ້.
 • ນອກຈາກນີ້, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບໜຶ່ງເຂັມກະຕຸ້ນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna ຫຼື Janssen) ຫຼັງຈາກຮັບວັກຊີນ mRNA ເຂັມທີສາມຂອງທ່ານ. ເຂັມກະຕຸ້ນຂອງທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ 3 ເດືອນຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ສາມຂອງວັກຊິນ Pfizer, ຫຼື 3 ເດືອນຫຼັງຈາກເຂັມທີ່ສາມຂອງວັກຊິນ Moderna. ໃນກໍລະນີນີ້, ຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກ ພ່ອງໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ຮ້າຍແຮງອາດຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ທັງໝົດສີ່ເຂັມ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບວັກຊີນ Johnson & Johnson (Janssen) ແລະ ມີພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງໃນລະດັບປານ ກາງເຖິງຮຸນແຮງ:

 • ທ່ານຄວນຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມກະຕຸ້ນໜຶ່ງເຂັມ (Pfizer-BioNTech, Moderna ຫຼື Janssen) ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເດືອນ (8 ອາທິດ) ຫຼັງຈາກຮັບ Janssen ເຂັມທຳອິດເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ທ່ານ.
 • ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 Janssen ເປັນເຂັມຕົ້ນ​ຕໍໜຶ່ງເຂັມບໍ່ຄວນຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ເກີນສອງເຂັມ.

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການຢາອີກ ຫຼື ບໍ່ໂດຍອີງຕາມສະພາບການປິ່ນປົວຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະ ພາບຂອງທ່ານ.

ເປັນຫຍັງເຂັມກະຕຸ້ນຈິ່ງສຳຄັນ?

ເຂັມກະຕຸ້ນຊ່ວຍສືບຕໍ່ປ້ອງກັນການຕິດພະຍາດຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ກັບການເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ COVID-19. ແນະນຳໃຫ້ສັກເຂັມກະຕຸ້ນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນ ໄປເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມການປ້ອງກັນການເຈັບເປັນຈາກພະຍາດ COVID-19. ອັນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນເນື່ອງ ຈາກການລະບາດຂອງສາຍພັນຕ່າງໆທີ່ມີການແຜ່ລາມຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທົ່ວສະຫະລັດ.

ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ອະນຸມັດໃຊ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຕິດພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ COVID-19, ລວມເຖິງການຕ້ານກັບສາຍພັນອື່ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍ່ຕາມ, ວັກຊີນທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ອາດຈະສູນເສຍການປ້ອງກັນບາງຢ່າງໄປຕາມ ການເວລາ. ການສັກເຂັມກະຕຸ້ນສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຕ້ານພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ດົນຂຶ້ນ. ເບິ່ງ ໜ້າເຂັມກະຕຸ້ນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສຳລັບກຸ່ມສະເພາະ

ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ

ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຖືພາ

ເຂົ້າເມືອງ ແລະ ຊາວອົບພະຍົບ

ກັບບ້ານບໍ່ໄດ້

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຊຸມຊົນເພີ່ມເຕີມສາມາດພົບໄດ້ທີ່ ໜ້າເວັບການສຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ວັກຊີນເທົ່າທຽມກັນ (ພາສາອັງກິດ ເທົ່ານັ້ນ)

ຄໍາຖາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ແນວໃດ?

ຄຳຖາມທົ່ວໄປສາມາດສົ່ງໄປທີ່ covid.vaccine@doh.wa.gov.