Emoj an Teej Positive ñan COVID-19

Ñe kwonij teej positive ñan COVID-19, naan eo eman ej ke ewor buntan ko komaron bok ñan jiban eok im ro jot bwe ren bobrae.

Ta eo kwoj kommañe ñe kwonij teej positive

Ped wot moko im ettolok jen ro jet Loore tol eo eliktata ñan ien jenolok (Kajin Pālle) jān Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Center ko rej Lale Ñaninmej im Bobrae) im Washington State Department of Health (DOH, Ra in Ejmour). Ñe kwonij aikuj jiban ilo am jenolok, komaron in bok jiban jān Care Connect Washington.

  • Katolak eok make jen ro jot ilo mweo mom. Ñe komaron, bed ilo juon room etolak jen armij ro kwoj jokwe ippeir im kojerbale juon mwon kepojjak eo ejenolok.

Lale kakōlle ko am. Ñe enij wor am kakōlle im eñana lak, ak ewor kaal im kwoj iñepata kake, keñan ippen juon jikin takto. Call e 9–1–1 elan̄e kwōj loe kakōḷḷe ko rekauwōtata an COVID-19:

  • Abān̄ am emenono
  • Metak ak aer ob
  • E jidimkij aṃ pok ilo ḷōmṇak ko aṃ
  • Kwōjab māron̄ in uwaak
  • Ekurae, o, ak bululu kil, tiem, ak akkin beim ekkar ñan kalor in kilin armij eo

Ekanak juon maaj ion botiim im loniim ñe kwonij bed turin bar jot armij ilowaan ak naboj in mweo mom. Armij ro jot ilo mweo mom rej aikuj in bar ekanak maaj.

Ba ñan ro jot bwe en kabojrak an ajeded.Kwōmaron kar ba ñan armij ro kwar lukkun kebaak (Kajin Pālle) ke remaron kar kebaak COVID-19. Juon armij emoj an boke ñaninmej eo emaron in komman bwe en ajeded COVID-19 mokta jen an wor an kakōlle. Ñe kwonij ba ñan armij ro kwar lukkun kebaak, remaron in teej im katolak ir ako jenoknok ñe renij aikuj kabojrak an virus eo etal ñan ro jot.

Ba ñan jikin takto eo am — ñe ewor am — ako clinic eo turim ñan naan in rejang. Remaron in lewaj jot wawein jiban ñan wawein am kwon ilo am kajur lak jen ñaninmej eo. Renij bar ba ñan eok kin kakolle ko jen ñaninmej ko relap ñan lale, bwe kwon boke jiban ko relaplak ñe kwonij aikuj.

Komman bwe en bidodo an driwaj drelon koto ilo ijo jikimjoñan wot am maron. Ñe emaron, kapellok window ko, komman bwe en ettor drel ilo lontata, ukot filter in HVAC, ako kojerbale juon kein karreo mejatoto jen HEPA.

Jokdron ñe emoj am mour jen COVID-19 im emaron bojrak ien jenolok eo am, aurok bwe kwon wonmanlak wot ilo am kejbarok eok im ro jot. Kwōmaron kōmmañe mennin ilo am boke COVID-19 wa im wa in kakajur, ekanak am maaj ilo loblej, jab etal ñan burokram ko elon armij ie, kwale peim, im kotlak an WA Notify Ilo cellphoñe eo am.