ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော အထွေထွေမေးခွန်းများ သို့မဟုတ် မေးလ်ပို့ရမည့်နေရာနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများရှိပါက

လိုင်စင်၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် တိုင်ကြားမှုများနှင့် စပ်ဆက်သည့် မေးခွန်းများ

မွေးဖွား၊ သေဆုံး သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ရေး လက်မှတ် မှာယူခြင်း

Department of Health အစီအစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

TTY အသုံးပြုသူများ

  • Washington Relay ဝန်ဆောင်မှုအတွက် 711 ကိုခေါ်ဆိုပါ။

ဘာသာစကားအကူအညီ (အခမဲ့)

ဖုန်း- 1-800-525-0127

ဆက်သွယ်ပြီး ချိတ်ဆက်ပါ။

Department of Health(DOH, ကျန်းမာရေးဌာန) တုံ့ပြန်ချက် | ရုံးချိန်များနှင့် တည်နေရာများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)