အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများ

အကြောင်းအရာကို 2022 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 9 ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့သည်။

ကျန်းမာရေး သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် နောက်ဆုံးပေါ် အားဖြည့်ထိုးဆေးများ ထိုးထားခြင်းသည် COVID-19 မှ ပြင်းထန်သော ဖျားနာမှုနှင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။

Center for Disease Control and Prevention (CDC) သည် ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားသော အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း တိုက်တွန်းထားပါသည် -

 • တစ်မျိုးတည်းပါသော မူလ Moderna COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးခဲ့သည့် အသက် 6 လမှ 5 နှစ်အထိ ကလေးများသည် ယခုအခါ အဓိကဆေးအတွဲ ထိုးပြီးနောက် နှစ်လအကြာတွင် ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားသည့် နှစ်မျိုးစပ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
 • အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အထိ ကလေးများအတွက် Pfizer COVID-19 ကာကွယ်တွင် ယခုအခါ တစ်မျိုးတည်းပါ Pfizer ဆေးနှစ်ကြိမ်စာနှင့် နှစ်မျိုးစပ် Pfizer ဆေးတစ်ကြိမ်စာ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
  • 3 ကြိမ်ထိုးရမည့် Pfizer အဓိကဆေးအတွဲကို မထိုးရသေးသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အဓိကစီးရီးတွင် တတိယအကြိမ်ဆေးကို မထိုးရသေးသော အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အရွယ်‌ ကလေးများသည် ယခုအခါ ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားသည့် Pfizer စီးရီးကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • 3 ကြိမ်ထိုးရမည့် Pfizer အဓိကဆေးအတွဲကို ထိုးပြီးသည့် အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အရွယ် ကလေးများသည် လက်ရှိအချိန်တွင် နောက်ထပ်ထိုးစရာများ သို့မဟုတ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများကို ထိုးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
 • အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည် အခြေခံထိုးဆေးတွဲများကို ထိုးပြီးသော်လည်း COVID-19 အားဖြည့်ဆေးကို လက်ခံရရှိမထားဘဲ ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါကNovavax COVID-19 ကို အဆိုပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူများ အတွက် ရနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်ရရှိပါက… ဘယ်သူက ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေး(booster) ရသင့်လဲ။ ဘယ်ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေး(booster) ရမလဲ ဘယ်အချိန်မှာ ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေး(booster) ရမလဲ
Pfizer-BioNTech အသက် 5 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများ

Pfizer ဆေးကိုထိုးထားသော အသက် 5 နှစ်ပြည့်သည့် ကလေးများသည် ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားသော Pfizer နှစ်မျိုးစပ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကိုသာ ထိုး၍ရနိုင်ပါသည်။

အသက် 6 နှင့်အထက် ရှိသူများသည် ၎င်းတို့၏ အဓိကဆေးအတွဲက မည်သည်ပင်ဖြစ်စေ ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားသော နှစ်မျိုးစပ် Pfizer သို့မဟုတ် Moderna အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးကို ထိုးသင့်ပါသည်။

ယခင် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများ သို့မဟုတ် အဓိက ထိုးဆေးတွဲများ ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 2 လအကြာတွင်
အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက် လူများသည်ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါက Novavax အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အဓိကစီးရီးများအတိုင်းထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 6 လအကြာ
Moderna အသက် 6 လ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများ

အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အထိ ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ အဓိကဆေးအတွဲ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် တူညီသော ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားသည့် နှစ်မျိုးစပ် ထိုးဆေးကို ထိုးသင့်ပါသည်။

5 နှစ်နှင့်အထက်သူများသည် နောက်ဆုံးပေါ် Pfizer သို့မဟုတ် Moderna booster vaccine ကို ခံယူသင့်သည်။

ယခင် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများ သို့မဟုတ် အဓိက ထိုးဆေးတွဲများ ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 2 လအကြာတွင်
အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက် လူများသည်ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါက Novavax အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ Novavax: အဓိကစီးရီးများအတိုင်းထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 6 လအကြာ
Novavax အသက် 12နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများ အသက် 12 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများသည် နောက်ဆုံးပေါ် Pfizer သို့မဟုတ် Moderna အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို လက်ခံသင့်ပါသည်။ ယခင် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများ သို့မဟုတ် အဓိက ထိုးဆေးတွဲများ ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 2 လအကြာတွင်
အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက် လူများသည်ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါက Novavax အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ Novavax: အဓိကစီးရီးများအတိုင်းထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 6 လအကြာ
Johnson & Johnson* အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများ အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများသည် နောက်ဆုံးပေါ် Pfizer သို့မဟုတ် Moderna အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို လက်ခံသင့်ပါသည်။ ယခင် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများ သို့မဟုတ် အဓိက ထိုးဆေးတွဲများ ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 2 လအကြာတွင်
အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက် လူများသည်ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါက Novavax အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ Novavax: အဓိကစီးရီးများအတိုင်းထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 6 လအကြာ

*mRNA ကာကွယ်ဆေးကို ဉီးစားပေးရနိုင်သော်လည်း သင့်အနေဖြင့် မထိုးလိုလျှင် သို့မဟုတ် အခြားကာကွယ်ဆေးကို ရယူလိုလျှင် သို့မဟုတ် Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

ခုခံအားကျဆင်းနေသောလူနာများအတွက် ဆေးများ

အကယ်၍ သင်သည် အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ခုခံအားကျဆင်းမှု ရှိပါက၊ လမ်းညွှန်ချက်များ ကွဲပြားလိမ့်မည်။

ဤကာကွယ်ဆေး...ကို သင်ထိုးနှံထားပါက အပိုဆောင်း ထိုးဆေးကို ထိုးနှံသင့်ပါသလား။ ဒုတိယအကြိမ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံနိုင်ပါသလား။
Pfizer- အသက် 5 နှစ်နှင့်အထက် အတွက် 21 ရက်ခြားပြီး နှစ်ကြိမ် ထိုးသင့်ပါသည်။ ထိုးသင့်ပါသည်။ အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ခုခံအားကျဆင်းနေသော အသက် 5 နှစ်နှင့်အထက် လူများအတွက် 2 ကြိမ်ထိုးပြီးနောက် 28 ရက်အကြာတွင် နောက်ထပ်ဆေးကို ထပ်မံထိုးသင့်ပါသည်။

ရရှိနိုင်ပါသည်၊ အသက် 5 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအတွက် နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 2 လအကြာတွင် နောက်ဆုံးပေါ် နှစ်မျိုးစပ် mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို အကြံပြုထားသည်။

Pfizer ကိုလက်ခံရရှိသော အသက် 5 နှစ်ကလေးများသည် မွမ်းမံထားသော Pfizer bivalent booster ကိုသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။

အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်လူများသည် ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါကအခြေခံထိုးဆေးတွဲများ ထိုးနှံပြီးနောက် 6 လ အကြာတွင် Novavax အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

Pfizer- အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အရွယ် ကလေးများအတွက် ထိုးဆေး 3 လုံး ထိုးပေးရပါသည်။ ပထမ ထိုးဆေး 2 လုံးကို 21 ရက်ခြားပြီး ထိုးပေးရကာ တတိယမြောက် ထိုးဆေးကို ဒုတိယမြောက် ထိုးဆေးထိုးပြီးနောက် 8 ပတ်အကြာတွင် ထိုးပေးရပါသည်။ မဟုတ်ပါ၊ ကိုယ်ခံအား အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကျဆင်းနေသည့် အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အရွယ်ကလေးများသည် လောလောဆယ်တွင် အပိုဆောင်းထိုးဆေးကို မထိုးနှံသင့်ပါ။ မဟုတ်ပါ၊ ယခုအချိန်တွင် Pfizer မူလစီးရီးကို ပြီးမြောက်ပြီးဖြစ်သော အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အထိ ကလေးများအတွက် mRNA booster ကို အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။
Moderna- အသက်  6 လမှ အထက်အတွက် ဆေးနှစ်ကြိမ်ကို 28 ရက်ခြားပေးသည် ထိုးသင့်ပါသည်၊ အလယ်အလတ်အဆင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသော အသက်  6 လမှ  အထက်လူတိုင်းက 2 ကြိမ်ထိုးပြီးနောက် 28 ရက်အကြာတွင်  နောက်ထပ်ထိုးနှံသင့်ပါသည်။

ရရှိနိုင်ပါသည်၊ အသက် 6 လ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအတွက် နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 2 လအကြာတွင် နောက်ဆုံးပေါ် နှစ်မျိုးစပ် mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို အကြံပြုထားသည်။

အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အထိ ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ အဓိကဆေးအတွဲ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် တူညီသော ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားသည့် နှစ်မျိုးစပ် ထိုးဆေးကို ထိုးသင့်ပါသည်။

Moderna ဆေးကိုထိုးထားသော အသက် 5 နှစ်ပြည့်သည့်‌ ကလေးများသည် ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားသော Moderna သို့မဟုတ် Pfizer နှစ်မျိုးစပ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုး၍ရနိုင်ပါသည်။

အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်လူများသည် ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါကအခြေခံထိုးဆေးတွဲများ ထိုးနှံပြီးနောက် 6 လ အကြာတွင် Novavax အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

Johnson & Johnson- အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်အတွက် တစ်ကြိမ် ခွင့်ပြုထားသည် * ထိုးသင့်ပါသည်၊ အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ခုခံအားကျဆင်းသွားသော အသက် 18 နှစ်နှင့် အထက်လူများသည် J&J ပထမ အကြိမ်ပြီးနောက် 28 ရက်အကြာတွင် mRNA ကာကွယ်ဆေးကို ထပ်မံထိုးသင့်သည်။

ရရှိနိုင်ပါသည်၊ အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအတွက် နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 2 လအကြာတွင် နောက်ဆုံးပေါ် နှစ်မျိုးစပ် mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို အကြံပြုထားသည်။

အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်လူများသည် ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါကအခြေခံထိုးဆေးတွဲများ ထိုးနှံပြီးနောက် 6 လ အကြာတွင် Novavax အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

Novavax - အသက် 12 နှစ်နှင့်အထက် အတွက် 21 ရက်ခြားပြီး နှစ်ကြိမ် ထိုးသင့်ပါသည်။ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ခံအား အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကျဆင်းနေသူများသည် လက်ရှိတွင် အပိုဆောင်း အခြေခံကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ပါ။

ရရှိနိုင်ပါသည်၊ အသက် 12 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအတွက် နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 2 လအကြာတွင် နောက်ဆုံးပေါ် နှစ်မျိုးစပ် mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို အကြံပြုထားသည်။

အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်လူများသည် ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါကအခြေခံထိုးဆေးတွဲများ ထိုးနှံပြီးနောက် 6 လ အကြာတွင် Novavax အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

*mRNA ကာကွယ်ဆေးကို ဉီးစားပေးရနိုင်သော်လည်း သင့်အနေဖြင့် မထိုးလိုလျှင် သို့မဟုတ် အခြားကာကွယ်ဆေးကို ရယူလိုလျှင် သို့မဟုတ် Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ

အားဖြည့်ဆေးထိုးရာတွင် တူညီသော ကာကွယ်ဆေး တံဆိပ်ကိုသာ ထိုးရမည်လား။

အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အရွယ်ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏မူလတန်းစီးရီးများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တူညီသော အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော bivalent ဆေးကို လက်ခံရရှိသင့်ပါသည်။ Pfizer ပင်မစီးရီးကို ပြီးမြောက်ခဲ့သော အသက် 5 နှစ်ကလေးများသည် မွမ်းမံထားသော bivalent Pfizer booster ကိုသာ ရရှိသင့်သည်။ Moderna ကို လက်ခံရရှိသော အသက် 5 နှစ်ကလေးများသည် မွမ်းမံထားသော Moderna သို့မဟုတ် Pfizer bivalent booster ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ အသက် 6 နှစ်နှင့်အထက်လူများသည် ၎င်းတို့၏မူလစီးရီး သို့မဟုတ် ယခင်အားဖြည့်ဆေးပမာဏအတွက် မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမဆို မွမ်းမံထားသော Pfizer သို့မဟုတ် Moderna booster ဆေးကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်လူများသည် ပြင်ဆင်ထားသည့် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်မည် သို့မဟုတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါကအခြေခံထိုးဆေးတွဲများ ထိုးနှံပြီးနောက် 6 လ အကြာတွင် Novavax အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိရန်လည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

အားဖြည့်ဆေးများသည် ဘာကြောင့်အရေးကြီးရသလဲ။

အားဖြည့်ဆေးသည် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် ပြင်းထန်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများသည့်သူများကို ပြင်းထန်ရောဂါမဖြစ်အောင် ဆက်လက်ကာကွယ်ပေးရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

ပြင်းထန်သော COVID-19 ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မြင့်မားသောလူများအတွက်သာ ယခင်က အကြံပြုချက်အား မြှင့်တင်ရန် အကြံပြုခဲ့သော်လည်း COVID-19 ဖျားနာမှုကို ကာကွယ်မှုတိုးမြင့်လာစေရန် 6 လနှင့်အထက် လူတိုင်းပါဝင်ရန် အကြံပြုချက်ကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းတွင် COVID-19 ကူးစက်မှု မျိုးကွဲများနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့် ၎င်းအချက်သည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ပြင်းထန်သောရောဂါခံစားရခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ကုသခြင်းနှင့် COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိနေသေးသည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိကာကွယ်ဆေးများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အကာအကွယ်အား ကျဆင်းမှုနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်ပါသည်။ ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေး(Booster) ထိုးခြင်းဖြင့် COVID-19 မှ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသော အကာအကွယ်ကို တိုးမြင့်စေပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ပိုမို ရှည်ကြာစွာ မြင့်တင်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

အခြေခံထိုးဆေးတွဲများ ထိုးထားသူများကို ကာကွယ်ဆေးဆက်ထိုးနှံပေးနေပါသလား။

လိုအပ်ပါသည်။ အကျုံးဝင်သူများအားလုံးကို ပင်မစီးရီး (Johnson & Johnson၏ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် Pfizer ၏ သို့မဟုတ် Moderna ၏ ကို 2 ကြိမ်)ထိုးရန်မှာ ဉီးစားပေးတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါသေးသည်။ ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသည့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 10 မှ 22 ဆ ဆေးရုံတက်ရနှုန်းပိုများပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောသူများသည် ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် အလွန်အမင်းနေမကောင်းဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ် နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေ သိသာထင်ရှားစွာ နည်းသွားပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းကြောင့် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခြင်း နှင့် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သူများနှင့်ယှဉ်လျှင် ရေရှည် လက္ခဏာများ ဖြစ်ခြင်းကို 50% ပိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အားဖြည့်ဆေး လိုအပ်သည်ဆိုပါက ကာကွယ်ဆေးများသည် အလုပ်မလုပ်ဟု ဆိုလိုပါသလား။

မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိ အမေရိကရှိ ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ပြင်းထန်သော ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ရခြင်း နှင့် သေဆုံးခြင်း တို့အပြင် မျိုးကွဲများကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် အားပျော့သော သို့မဟုတ် အတန်အသင့်သာရှိသော ကိုဗစ်-19 ရောဂါကို အထူးသဖြင့် အန္တရာယ်များသော လူများတွင် ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းလျော့ကျလာသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။

နောက်ဆုံးပေါ် အားဖြည့်ထိုးဆေးများကို ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ရန်နှင့် အိုမီခရွန် မျိုးကွဲများမှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကာကွယ်မှုပေးရန် ဖန်တီးခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုအတွက် ရနိုင်သော ထိုးဆေးအားလုံးကို ထိုးနှံရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။

ကျွန်ုပ်သည် အားဖြည့်ဆေး အထိုးမခံပါက ကျွန်ုပ်သည် ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးပြီး ဖြစ်နေဆဲလား။

COVID-19 အခြေခံထိုးဆေးများကို သင်ထိုးပြီးကာ CDC က သင့်အတွက် အကြံပြုထားသည့် လတ်တလောအဖြစ်ဆုံး အားဖြည့်ထိုးဆေးကို လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ပါက သင်၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအတွက် သင်က အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဖြစ်နေပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်သည် အားဖြည့်ဆေးအတွက် အကျုံးဝင်ကြောင်း ဘယ်လိုပြသမလဲ။

သင်သည် အားဖြည့်ဆေးအတွက် အကျုံးဝင်ကြောင်း သင့်ကိုယ်သင်-အစီရင်ခံနိုင်ပါသည်။ သင်သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ယောက်ထံမှ တိုက်တွန်းချက်တစ်ခုကို ပြသရန် မလိုအပ်ပါ။

သင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကဒ်ပြား (အင်္ဂလိပ်လိုသာ) ကို သင့်အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ရက်ချိန်းသို့ယူလာပါ၊ သို့မှသာ စီစဉ်သူက သင်သည် Pfizer ကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးကြောင်း အတည်ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကဒ်ကို သင်မယူလာပါက စီစဉ်သူက သင့်မှတ်တမ်းကိုလည်း ကြည့်နိုင်ပါသည်။

ထပ်ဆောင်း ကာကွယ်ဆေး နှင့် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ဆိုတာ ဘာတွေကွာသလဲ။
 • နောက်ထပ်ထိုးဆေး တစ်ကြိမ်သည် အဓိကဆေးအတွဲကို ထိုးပြီးသော်လည်း လုံလောက်စွာ အားကောင်းသည့် ကိုယ်ခံအား တုံ့ပြန်မှုကို မရရှိခဲ့သည့် လူနာအချို့အတွက် ဖြစ်ပါသည် (အထက်ပါ ဇယားတွင်ကြည့်ပါ)။
 • အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးဆိုသည်မှာ ကနဉီး ကာကွယ််ဆေး စီးရီးသည် အချိန်နှင့်အမျှ ကိုယ်ခံအား လျော့နည်းလာနိုင်ခြေရှိသောသူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ခံအားလျော့နည်းနေသော ဆိုသည်မှာ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။

ကိုယ်ခံအားနည်းသောလူများနှင့် နှစ်လုံးထိုးရသော mRNA COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ သို့မဟုတ် တစ်လုံးတည်းထိုးရသော J&J ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသူများ။

သင့်တွင် အောက်ပါကျန်းမာရေး အခြေအနေများရှိနေလျှင် အတန်အသင့်မှ ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားလျော့နည်နေသည်ဟု ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးကို ထပ်ဆောင်းဆေးထိုးခြင်း တစ်ကြိမ်ထပ်မံလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင်း အကျိုးကျေးဇူးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်-

 • အကျိတ် သို့မဟုတ် သွေးကင်ဆာများအတွက် ကင်ဆာကုထုံးများကို ခံယူနေရသောသူများ
 • ကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားပြီး ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်ရန် ဆေးသောက်သုံးနေရသူများ
 • လွန်ခဲ့သော 2 နှစ် အတွင်းက ပင်မဆဲလ် အစားထိုးမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားပြီး ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်ရန် ဆေးသောက်သုံးနေရသူများ
 • အတန်အသင့် မှ ပြင်းထန်စွာ ပင်မ ကိုယ်ခံအားလျော့နည်းနေသူများ (ဒိုင်ဂျော့စ် ရောဂါလက္ခဏာစု၊ ဝစ်ကော့-အယ်လ်ဒစ်ရှ် ရောဂါလက္ခဏာစု)
 • နောက်ဆုံးအဆင့် သို့မဟုတ် မကုသပဲထားသော အိတ်ချ်အိုင်ဗီ ကူးစက်ခံရသူ
 • ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်ရန် ကော်တီကိုစတီးရွိုက် သို့မဟုတ် အခြားဆေးပမာဏအများအပြားသုံးပြီး ကုသမှုတစ်ခုကို ခံယူနေသူ

ကာကွယ်ဆေးများသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မျိုးကွဲအများစုအတွက် 90% ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း လေ့လာမှုများတွင် ကိုယ်ခံအား အတန်အသင့်မှ ပြင်းထန်စွာ လျော့နည်နေသူများသည် အမြဲတမ်း အားကောင်းသော ကိုယ်ခံအားကို မတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ တတိယအကြိမ်ဆေးထိုးခြင်းကို အားဖြည့်ဆေးဟု မစဉ်းစားဘဲ ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးခြင်းဖြင့် လုံလောက်သော ကိုယ်ခံအား မရှိသောသူများအတွက် ထပ်ဆောင်ဆေးထိုးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ခံကျန်းမာရေး အခြေအနေများဆိုတာဘာတွေလဲ။

အောက်ပါ စာရင်းပါ အခြေအနေရှိသော မည်သည့်အသက်အရွယ်ရှိသောသူမဆို (အင်္ဂလိပ်လိုသာ) များသည် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် ပြင်းထန်စွာ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါသည်။ ပြင်းထန်စွာ နေထိုင်မကောင်းမှု ဆိုသည်မှာ ကိုဗစ်-19 ရှိသောသူတစ်ယောက်သည် အောက်ပါတို့ ဖြစ်လျှင်-

 • ဆေးရုံတက်ရလျှင်
 • အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် လိုအပ်လျှင်
 • အသက်ရှူရန်အတွက် အသက်ရှူစက် လိုအပ်လျှင်
 • သေဆုံးလျှင်

ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးများ (ကနဉီး ဆေးများ နှင့် အားဖြည့်ဆေးများ) နှင့် အခြား ကိုဗစ်-19 ကို ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည် အထူးသဖြင့် သင်သည် အသက်အရွယ်ကြီးလျှင် သို့မဟုတ် ဤစာရင်းပေါ်မှ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအပါအဝင် ရောဂါမျိုးစုံ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ရောဂါရှိလျှင်။ ဤစာရင်းတွင် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် ပြင်းထန်သော နေထိုင်မကောင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေများသော အနေအထားရောက်စေနိုင်သည့် အခြေအနေများအားလုံး မပါဝင်ပါ။ ဤတွင်မပါဝင်သော အခြေအနေတစ်ခုသင့်တွင်ရှိနေလျှင် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူအား သင့်အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးစီမံရန် နှင့် သင့်ကိုယ်သင် ကိုဗစ်-19 မှကာကွယ်ရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆွေးနွေးပါ။

 • ကင်ဆာ
 • နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ
 • နာတာရှည် အသည်းရောဂါ
 • နာတာရှည် အဆုတ်ရောဂါ
 • ဒီမန်းရှား သို့မဟုတ် အခြား အာရုံကြောအခြေအနေများ
 • ဆီးချိုရောဂါ (အမျိုးအစား 1 သို့မဟုတ် 2)
 • ဒေါင်းရောဂါလက္ခဏာစု
 • နှလုံးရောဂါများ
 • ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ
 • ကိုယ်ခံအားလျော့နည်းနေသော အခြေအနေ (အားနည်းနေသော ကိုယ်ခံအား စနစ်)
 • စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ
 • ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်း နှင့် အဝလွန်ခြင်း
 • ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
 • ဆစ်ကဲလ်ဆဲလ်ရောဂါ သို့မဟုတ် သာလဆီးမီးယား
 • ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ လက်ရှိ သို့မဟုတ် ယခင်က
 • ကိုယ်ခန္ဓာ သို့မဟုတ် သွေးပင်မဆဲလ် အစားထိုးထားခြင်း
 • လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဉီးဏှောက်သို့ သွေးသွားလာမှုအပေါ်သက်ရောက်သော ဉီးဏှောက်သွေးကြောရောဂါ
 • ဆေးဝါးတစ်လွဲသုံးစွဲမှုပြဿနာ
 • တီဘီရောဂါ
အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများသည် ဤဆေးများကို ထိုးရန် ဆရာဝန်၏ မှတ်စု/ဆေးစာ သို့မဟုတ် အခြားစာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလား။

မလိုပါ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီသည် ကာကွယ်ဆေးပေးသည့်နေရာတိုင်းတွင် ဆေးအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားသိရှိနိုင်ပြီး လက်ခံ ထိုးနိုင်ပါသည်။ ဤသည် ဤလူဦးရေအတွက် ထိုးနိုင်ရန် အတွက် အတားအဆီးများ မရှိစေရန် ကူညီပေးပါမည်။ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုကြောင့် ကူးစက်ခံရသူတစ်ဦးချင်းစီတွင် ၎င်းတို့၏ သီးခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက၊ ၎င်းတို့အတွက် အပို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းအတွက် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ၎င်းတို့အတွက် သင့်လျော်မှုရှိမရှိ ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။