हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

जनस्वास्थ्यका बारेमा सामान्य प्रश्नहरू सोध्न वा इमेल कहाँ पठाउने भन्ने बारेमा सोध्न

लाइसेन्स, नवीकरण र उजुरी प्रक्रियाका बारेमा प्रश्नहरू सोध्न

जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता वा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र बनाइदिन अनुरोध गर्न

Department of Health का कार्यक्रम तथा सेवाहरू

TTY प्रयोगकर्ताहरू

  • Washington Relay सेवा प्राप्त गर्न 711 डायल गर्नुहोस्

भाषासम्बन्धी सहयोग (निःशुल्क)

फोन: 1-800-525-0127

सम्पर्क गर्नुहोस् र जोडिनुहोस्

Department of Health (DOH, स्वास्थ्य विभाग) लाई प्रतिक्रिया पठाउने फाराम | कार्यालय खुल्ने समय र कार्यालयका ठेगाना (अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ)