आधिकारिक वासिङ्गटन राज्यका लागि दृश्यात्मक मार्गदर्शक कोभिड-19 खोपको प्रमाण

धेरै व्यवसाय, कार्यक्रम र रोजगारदाताहरूलाई कोभिड-19 को खोप आवश्यक छ। वासिङ्गटनमा निम्न प्रकारका प्रमाण स्वीकार गरिन्छ। केही स्थानहरूले तलको सूचीबाट एउटा विशिष्ट प्रकार मात्र स्वीकार गर्न सक्छन्।

CDC कोभिड-19 खोपको रेकर्ड कार्ड

मोबाइल यन्त्रहरूमा मौलिक प्रति, प्रतिलिपि वा फोटोग्राफहरू स्वीकार्य छन्।

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

कोभिड-19 खोपको प्रमाणपत्र वा QR कोर्डहरू

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

नमूना A:
कोभिड-19 खोपको प्रमाणपत्र. MyIRmobile.com बाट उपलब्ध छ।
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

नमूना B:
WAverify.org QR कोर्ड
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

नमूना C:
समर्थित साझेदार मोबाइल एपमा प्रर्दशित QR कोर्ड। (एपहरू फरक-फरक हुन सक्छन्)

WA राज्य प्रतिरक्षण सूचना प्रणालीको प्रिन्टआउट

  • Washington State Immunization Information System बाट प्रिन्ट गरिएका Certificate of Immunization Status (CIS, प्रतिरक्षण स्थितिको प्रमाणपत्र) फारमहरू।
  • हस्तलिखित प्रविष्टिहरू चिकित्सा प्रदायकद्वारा हस्ताक्षर नगर्दासम्म मान्य मानिँदैन।
Certificate of Immunization - Sample

अन्य के-के कुराहरूलाई कोभिड-19 खोपको आधिकारिक रेकर्ड मानिन्छ?

  • चिकित्सा प्रदायकबाट प्रमाणित विद्युतीय चिकित्सा रेकर्डको प्रिन्टआउट

खोप रेकर्डहरूबारे प्रश्नहरूका लागि, 1-800-525-0127 मा फोन गर्नुहोस्, त्यसपछि # थिच्नुहोस्