खोप बुस्टर मात्राहरू

सामग्री अन्तिम पटक जुन 27, 2022 मा अद्यावधिक गरिएको

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र) र Western States Scientific Safety Review Workgroup (पश्चिमी राज्य वैज्ञानिक सुरक्षा समीक्षा कार्यदल) को बुस्टर डोज सम्बन्धी परिमार्जित सिफारिसहरू निम्नानुसार छन्:

 • 5-11 वर्षका बालबालिकालाई खोपको प्राथमिक खोप शृङ्खला पूरा गरेको 5 महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका बालबालिकालाई उनीहरूको प्राथमिक शृङ्खला पूरा भएको कम्तीमा 3 महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।
 • 12 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका सबै बालबालिकालाई Pfizer वा Moderna खोपको प्राथमिक खोप शृङ्खला पूरा गरेको 5 महिनापछि वा Johnson & Johnson (J&J) खोपको एकल डोज लगाएको 2 महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।
 • 50 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका सबैले पहिलो बुस्टर डोज लगाएको 4 महिनापछि दोस्रो बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।
 • रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका 12 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले पहिलो बुस्टर डोज लगाएको 4 महिनापछि दोस्रो बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।
 • J&J खोपको प्राथमिक डोज र बुस्टर डोज लगाएको 4 महिना पूरा भइसकेका 18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूले कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन सक्छन् ।
तपाईंले लगाउनुभएको खोप… कसले बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ बुस्टर डोज कहिले लगाउनु पर्छ कुन खोपको बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ के म दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन सक्छु ?
Pfizer-BioNTech 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरू यो खोपको पूरा डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा 5 महिनापछि

Pfizer वा Moderna खोप लगाउन सिफारिस गरिन्छ*

17 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका मान्छेहरूले Pfizer खोप मात्र लगाउन पाउँछन्

50 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका केही निश्चित व्यक्तिहरूले (अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध छ) अब पहिलो बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा 4 महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको अतिरिक्त बुस्टर डोज लगाउन सक्ने छन्।
Moderna 18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरू यो खोपको पूरा डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा 5 महिनापछि Pfizer वा Moderna खोप लगाउन सिफारिस गरिन्छ* 50 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका केही निश्चित व्यक्तिहरूले (अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध छ) अब पहिलो बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा 4 महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको अतिरिक्त बुस्टर डोज लगाउन सक्ने छन्।
Johnson & Johnson 18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरू यो खोपको पूरा डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा 2 महिनापछि Pfizer वा Moderna खोप लगाउन सिफारिस गरिन्छ*

50 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका केही निश्चित व्यक्तिहरूले (अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध छ) अब पहिलो बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा 4 महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको अतिरिक्त बुस्टर डोज लगाउन सक्ने छन्।

Johnson & Johnson को Janssen कोभिड-19 खोप को प्रारम्भिक डोज र बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा 4 महिना पूरा भइसकेका वयस्क व्यक्तिहरू अब कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोप प्रयोग गरी दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन सक्छन्।

*mRNA खोप लगाउन सिफारिस गरिन्छ, तर तपाईं अर्को खोप लगाउन सक्नुहुन्न वा इच्छुक हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईं कोभिड-19 विरुद्धको Johnson & Johnson खोप लगाउन सक्नुहुन्छ ।

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मानिसहरूले लगाउनुपर्ने डोजहरू

यदि तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएको छ भने, फरक दिशानिर्देशहरू लागू हुने छन् ।

यदि तपाईंले निम्न खोप लगाउनुभएको हो भने...

मैले अतिरिक्त डोज लगाउनुपर्छ ?

मैले बुस्टर डोज लगाउन सक्छु ?

जम्मा डोज

Pfizer: 5 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूका लागि 21 दिनको फरकमा 2 डोज लगाइने

पर्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका 5 वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले दोस्रो डोज लगाएको 28 दिनपछि थप डोज लगाउनुपर्छ ।

सक्नुहुन्छ, 5-11 वर्ष उमेरका मानिसहरूका लागि खोपको पूरा मात्रा पुर्‍याउन अन्तिम डोज लगाएको 3 महिनापछि Pfizer mRNA बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिन्छ ।

5-11 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूका लागि दोस्रो mRNA बुस्टर डोज सिफारिस गरिँदैन ।

4

सक्नुहुन्छ, 12 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूका लागि खोपको पूरा मात्रा पुर्‍याउन अन्तिम डोज लगाएको 3 महिनापछि mRNA बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिन्छ ।

12 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले पहिलो बुस्टर डोज लगाएको 4 महिनापछि दोस्रो mRNA बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।

17 वर्ष र सोभन्दा कम उमेरका मानिसहरूले Pfizer खोप मात्र लगाउन सक्छन् ।

5

Pfizer: 6 महिनादेखि 4 वर्षसम्मका बालबालिकालाई 3 डोज लगाइन्छ । पहिलो 2 डोज 21 दिनको अन्तरमा र तेस्रो डोज दोस्रो डोज लगाएको 8 हप्तापछि लगाउनुपर्छ । होइन, प्रतिरक्षा प्रणालीमा मध्यम वा गम्भीर रूपमा जोखिम भएका 6 महिनादेखि 4 वर्षसम्मका बालबालिकालाई हालका लागि अतिरिक्त प्रारम्भिक डोज लगाउनु हुँदैन । होइन, हालका लागि 6 महिनादेखि 4 वर्षसम्मका बालबालिकालाई mRNA बुस्टर सिफारिस गरिएको छैन । 3

Moderna: 6 महिनादेख र सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूका लागि 28 दिनको फरकमा 2 डोज लगाइने

पर्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका 6 महिनादेख वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले दोस्रो डोज लगाएको 28 दिनपछि थप डोज लगाउनुपर्छ ।

होइन, हालका लागि प्रारम्भिक शृङ्खलाको रूपमा Moderna खोप लगाएका 6 महिनादेखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि mRNA बुस्टर स्वीकृत गरिएको छैन ।

3

सक्नुहुन्छ, खोपको पूरा मात्रा पुर्‍याउन अन्तिम डोज लगाएको 3 महिनापछि mRNA बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिन्छ ।

18 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले पहिलो बुस्टर डोज लगाएको 4 महिनापछि दोस्रो mRNA बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।

5

Johnson & Johnson: 1 डोज, 18 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूका लागि स्वीकृत

पर्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका 18 वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले J&J को पहिलो डोज लगाएको 28 दिनपछि mRNA खोपको थप डोज लगाउनुपर्छ ।

सक्नुहुन्छ, 18 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूका लागि खोपको पूरा मात्रा पुर्‍याउन अन्तिम डोज लगाएको कम्तीमा 2 महिनापछि mRNA बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिन्छ ।

तपाईंले J&J को प्राथमिक र बुस्टर डोज लगाउनुभएको छ भने, पहिलो बुस्टर लगाएको 4 महिनापछि mRNA खोपको दोस्रो बुस्टर लगाउनुपर्छ ।

4

प्राय: सोधिने प्रश्नहरू

मैले जुन ब्रान्डको खोपको पूरा डोज लगाएको छु सही ब्रान्डको बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ ?

तपाईं फरक ब्रान्डको बुस्टर डोज लगाउन पनि सक्नुहुन्छ । CDC ले (Moderna, Johnson & Johnson, मिसाएर तथा मिलाएर लगाइने बुस्टर डोजसम्बन्धी) पछिल्ला तथ्याङ्कहरूको ध्यानपूर्वक समीक्षा गरी बुस्टर डोजका सम्बन्धमा सूक्ष्म विचारविमर्श गरेर आफ्नो निर्णय लिएको थियो ।

17 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका मान्छेहरूले Pfizer खोपको बुस्टर डोज मात्र लगाउन पाउँछन् ।

बुस्टर डोज लगाउन किन जरुरी छ?

बुस्टर डोजहरूले गम्भीर कोभिड-19 हुने उच्च जोखिम भएका मान्छेहरूलाई कोभिड-19 का कारण सिकिस्त बिरामी पर्नबाट जोगाइराख्न मद्दत गर्छन् । यसअघि गम्भीर COVID-19 हुने जोखिम भएका मानिसहरूलाई मात्र बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिएको थियो तर उक्त सिफारिसलाई विस्तार गरेर COVID-19 विरुद्ध अझ बढी सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नका निम्ति हाल 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका सबै जनालाई बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।

अझ सङ्क्रामक भेरिएन्टहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाभर कोभिड-19 का बिरामीहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको अवस्थामा बुस्टर डोज लगाउन झनै जरुरी भएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा अनुमति प्राप्त वा स्वीकृत कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरू विभिन्न भेरिएन्टविरुद्ध अझै पनि धेरै प्रभावकारी देखिएका छन् । तपाईंले खोप लगाउनुभएको छ भने भेरिएन्ट भाइरसको सङ्क्रमण भए पनि सिकिस्त बिरामी पर्ने, अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने र कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुने जोखिम धेरै कम हुन्छ । तैपनि, हालका खोपहरूले तपाईंको शरीरलाई प्रदान गर्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता समयसँगै कमजोर हुँदै जान सक्छ । बुस्टर डोजले कोभिड-19 विरुद्ध शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र तपाईंको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाइराख्न मद्दत गर्छ ।

तपाईं अझै पनि मानिसहरूलाई खोपको प्रारम्भिक शृङ्खला लगाउँदै हुनुहुन्छ ?

अँ । खोप लगाउन योग्य सबै मान्छेलाई खोपको पूरा डोज (Johnson & Johnson को COVID विरुद्धको खोपको 1 डोज र Pfizer वा Moderna को COVID विरुद्धको खोपको 2 डोज) लगाउने कार्यलाई हामी अझै पनि उच्च प्राथमिकता दिने छौँ । खोप लगाएका वयस्कहरूको तुलनामा खोप नलगाएका वयस्कहरूलाई COVID-19 का कारण अस्पताल भर्ना गर्नु पर्ने अवस्था आउने जोखिम 10 देखि 22 गुणा बढी हुन्छ । खोप नलगाएका मान्छेहरूको तुलनामा खोप लगाएका मान्छेहरू COVID-19 लागेर सिकिस्त बिरामी हुने (वा थोरै पनि बिरामी हुने) जोखिम निकै कम हुन्छ । साथै, खोपले मान्छेहरूलाई बिरामी पर्न दिँदैन र COVID-19 का कारण बिरामी भएका 50% भन्दा बढी मान्छेहरूमा देखिने दीर्घकालीन लक्षणहरूको रोकथाम पनि गर्छ ।

हामीलाई बुस्टर सटहरू आवश्यक परेमा, खोपहरूले काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ?

अहँ । हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा हामीसँग भएका कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरू कोभिड-19 लागेर सिकिस्त बिरामी पर्नबाट जोगाउन, अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने अवस्था आउन नदिन र मृत्यु हुनबाट जोगाउन प्रभावकारी देखिएका छन् । यी खोपहरू विभिन्न भेरिएन्टहरू विरुद्ध पनि प्रभावकारी देखिएका छन् । तथापि, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार हल्का देखि मध्यम खालका स्वास्थ्य समस्या देखिने कोभिड-19 विरुद्ध (विशेष गरी उच्च जोखिम समूहका मान्छेहरूमा ) यी खोपहरूको प्रभावकारिता घटिरहेको छ ।

मैले बुस्टर डोज लगाइनँ भने मैले पूर्ण रूपमा खोप लगाएको मानिन्छ ?
 • कुनै पनि व्यक्तिले निजको कोभिड-19 खोपको प्राथमिक शृङ्खलामा सिफारिस गरिएका सबै डोजहरू लगाएको 2 हप्तापछि खोपको पूरा मात्रा लगाएको मानिन्छ ।
 • कुनै व्यक्तिले प्रारम्भिक शृङ्खलामा सिफारिस गरिएका सबै डोजहरू र योग्य भएपछि सबै बुस्टर डोज लगाएको खण्डमा COVID-19 को खोप पूर्ण रूपमा लगाएको मानिन्छ ।
मैले म बुस्टर मात्राका लागि योग्य छु भनी कसरी देखाउन सक्छु?

तपाईंले आफू बुस्टर मात्राका लागि योग्य छु भनी स्वयं रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकको सिफारिस देखाउन आवश्यक पर्दैन।

तपाईंको बुस्टर मात्राको अपोइन्मेन्टमा कृपया आफ्नो खोप कार्ड लैजानुहोस् जसकारण प्रदायकले तपाईंले दोस्रो-मात्राको Pfizer खोपका श्रृङ्खलाहरू लगाउनुभएको छ भनी पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग आफ्नो कार्ड नभएमा, प्रदायकले तपाईंको रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग आफ्नो कार्ड नभएमा, प्रदायकले तपाईंको रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ।

खोपको अतिरिक्त डोज र बुस्टर डोजका बिचमा के फरक छ ?
 • खोपको अतिरिक्त डोज ती बिरामीलाई लगाइन्छ जसले mRNA खोप (Pfizer वा Moderna) को 2 डोज लगाइसकेका छन् तर उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली अझै पनि अपेक्षा गरिएअनुसार बलियो भएको छैन ।
 • बुस्टर डोज चाहिँ खोपको प्रारम्भिक श्रिङ्खला लगाएपछि समयसँगै प्रतिरक्षा प्रणालीको क्षमता घट्दै गएको हुन सक्ने बिरामीहरूलाई लगाइन्छ ।

हाल निम्न समूहका मान्छेहरूलाई COVID-19 विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।

  कसले लगाउने कहिले लगाउने
अतिरिक्त डोज

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका र COVID-19 विरुद्धको 2-डोजको mRNA खोप लगाएका मानिसहरूले अतिरिक्त प्रारम्भिक डोज लगाउनुपर्छ ।

कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको दोस्रो डोज वा Johnson & Johnson खोपको पहिलो डोज लगाएको कम्तीमा पनि 28 दिनपछि। सुरुमा J&J खोप लगाएको भए पनि अतिरिक्त डोजका रूपमा mRNA खोप नै लगाउनु पर्छ।
बुस्टर डोज COVID-19 विरुद्धको Johnson & Johnson खोप लगाएका 18 वर्ष वा सो भन्दा बी उमेरका मान्छेहरू ।

पहिलो डोज लगाएको कम्तीमा दुई महिनापछि ।

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यमदेखि गम्भीर रूपमा कमजोर भएका बिरामीहरूले अतिरिक्त (दोस्रो) डोज लगाएको कम्तीमा 2 महिनापछि।

COVID-19 विरुद्धको Pfizer-BioNTech खोप लगाएका 5 वर्ष वा सो भन्दा बी उमेरका मान्छेहरू ।

mRNA खोपको दोस्रो डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा पाँच महिनापछि ।

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यमदेखि गम्भीर रूपमा कमजोर भएका बिरामीहरूले अतिरिक्त (तेस्रो) डोज लगाएको कम्तीमा 3 महिनापछि।

COVID-19 विरुद्धको Moderna खोप लगाएका 18 वर्ष वा सो भन्दा बी उमेरका मान्छेहरू ।

mRNA खोपको दोस्रो डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा पाँच महिनापछि ।

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यमदेखि गम्भीर रूपमा कमजोर भएका बिरामीहरूले अतिरिक्त (तेस्रो) डोज लगाएको कम्तीमा 3 महिनापछि।

50 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका केही निश्चित व्यक्तिहरूले (अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध छ) अब पहिलो बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा 4 महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको अतिरिक्त बुस्टर डोज लगाउन सक्ने छन्। Food and Drug Administration (FDA, खाद्य तथा औषधि व्यवस्था विभाग) को नियामक कारबाही (अङ्ग्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ) पछि Western States Scientific Safety Review Workgroup (पश्चिमी राज्यमा वैज्ञानिक सुरक्षाको समीक्षा गर्ने कार्य समूह) ले अतिरिक्त बुस्टर डोजका सम्बन्धमा Centers for Disease Control and Prevention (रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र) को अद्यावधिक सुझावहरू (अङ्ग्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ) पालना गर्न जोड दिएको छ।

प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुनु भनेको के हो ?

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका र COVID-19 विरुद्धको 2-डोजको mRNA खोप लगाएका मानिसहरूले अतिरिक्त प्रारम्भिक डोज लगाउनुपर्छ ।

तपाईंलाई निम्नमध्ये कुनै स्वास्थ्य समस्या छ भने तपाईंको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली मध्यम देखि गम्भीर रूपमा कमजोर रहेको मानिन्छ र तपाईंले COVID-19 विरुद्धको खोपको अतिरिक्त डोज लगाउनुभयो भने तपाईंलाई फाइदा हुन सक्छ । यसमा निम्न मान्छेहरू पर्छन्:

 • रगतको ट्युमर वा क्यान्सरको उपचार गराइरहेका मान्छेहरू
 • अङ्ग प्रत्यारोपण गराएका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दबाउने औषधि सेवन गरिरहेका मान्छेहरू
 • विगत 2 वर्षभित्र स्टेम सेल प्रत्यारोपण गराएका वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दबाउने औषधि सेवन गरिरहेका मान्छेहरू
 • मध्यम वा गम्भीर प्रकृतिको प्राथमिक इम्युनोडेफिसियन्सी (जस्तै डिजोर्ज सिन्ड्रोम, विस्कोट-एल्ड्रिक सिन्ड्रोम) भएका मान्छेहरू
 • HIV सङ्क्रमण धेरै फैलिसकेको वा त्यसको उपचार नगराएका मान्छेहरू
 • उच्च मात्रामा कोर्टिकोस्टेरोइड वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दबाउन सक्ने अन्य औषधिहरू प्रयोग गरी उपचार गराइरहेका मान्छेहरू

हामीसँग भएका खोपहरू भाइरसका अधिकांश भेरिएन्ट विरुद्ध 90% प्रभावकारी भए तापनि अध्ययनहरूले देखाएअनुसार प्रतिरक्षा प्रणाली मध्यम देखि गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मान्छेहरूमा बलियो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास नहुन सक्छ । दुई डोज खोप लगाएका तर पर्याप्त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास नभएका मान्छेहरूका हकमा तेस्रो डोजलाई बुस्टर डोज मानिँदैन । त्यसलाई अतिरिक्त डोज मानिन्छ ।

दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्यामा के के पर्छन् ?

तल सूचीकृत स्वास्थ्य समस्या वा अवस्था भएका जुनसुकै उमेरका मान्छेहरू (वेबसाइट अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) COVID-19 का कारण सिकिस्त बिरामी पर्न सक्छन् । COVID-19 लागेर सिकिस्त बिरामी भएको व्यक्तिलाई:

 • अस्पताल भर्ना गर्नु पर्ने हुन सक्छ
 • सघन उपचार चाहिन सक्छ
 • सास फेर्न मद्दत गर्नका लागि भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ
 • मृत्यु हुन सक्छ

विशेष गरी वृद्धवृद्धा वा तलको सूचीमा उल्लिखित समस्यालगायतका एकभन्दा बढी वा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू भएका मान्छेहरूले COVID-19 विरुद्धको खोप (प्रारम्भिक डोज र बुस्टरहरू) लगाउन र अन्य रोकथाममूलक उपायहरू अपनाउन जरुरी हुन्छ । यो सूचीमा COVID-19 लागेर सिकिस्त बिरामी पर्ने जोखिम बढाउने सबै सम्भावित स्वास्थ्य समस्याहरू समावेश गरिएका छैनन् । तपाईंलाई यो सूचीमा समावेश नगरिएको कुनै स्वास्थ्य समस्या छ भने आफ्ना स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग उक्त स्वास्थ्य समस्या राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने र आफूलाई COVID-19 बाट जोगाउने तरिकाका बारेमा कुरा गर्नुहोस् ।

 • क्यान्सर
 • दीर्घकालीन मिर्गौला रोग
 • दीर्घकालीन कलेजो रोग
 • दीर्घकालीन फोक्सो रोग
 • डिमेन्सिया वा स्नायुसम्बन्धी अन्य समस्याहरू
 • मधुमेह (टाइप 1 वा 2)
 • डाउन सिन्ड्रोम
 • मुटुसम्बन्धी समस्याहरू
 • HIV सङ्क्रमण
 • रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको अवस्था (कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली)
 • मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू
 • मोटोपना
 • गर्भावस्था
 • सिकल सेल रोग वा थालसिमिया
 • धूम्रपान (अहिले वा पहिले)
 • ठोस अङ्ग वा ब्लड स्टेम सेल प्रत्यारोपण
 • मस्तिष्कघात वा सेरेब्रोभ्यास्कुलर रोग, जसले मस्तिष्कमा रगतको प्रवाहमा असर गर्छ
 • लागु पदार्थको कुलत
 • क्षयरोग
कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको प्रारम्भिक मात्रा लगाएका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मानिसहरूले Pfizer-BioNTech वा Moderna (mRNA) खोपको कति डोज लगाउनु पर्छ?
 • कोभिड-19 विरुद्धको Pfizer-BioNTech खोपका हकमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मानिसहरूलाई उक्त खोपको पहिलो डोज लगाएको 21 दिन (3 हप्ता) पछि दोस्रो डोज लगाइन्छ, दोस्रो डोज लगाएको 28 दिन (4 हप्ता) पछि तेस्रो डोज लगाइन्छ र तेस्रो डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा 3 महिनापछि चौथो डोज (बुस्टर डोज) लगाउन सिफारिस गरिन्छ।
 • कोभिड-19 विरुद्धको Moderna खोपका हकमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मानिसहरूलाई उक्त खोपको पहिलो डोज लगाएको 28 दिनपछि दोस्रो डोज लगाइन्छ, दोस्रो डोज लगाएको 28
 • तपाईं 12 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्छ र निश्चित स्वास्थ्य समस्याका कारण तपाईंको शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ भने तपाईं अनुमोदन गरिएको वा स्वीकृति दिइएको कुनै पनि कोभिड-19 खोपको बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा 4 महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको Pfizer-BioNTech खोपको दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईं 18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्छ र निश्चित स्वास्थ्य समस्याका कारण तपाईंको शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ भने तपाईं अनुमोदन गरिएको वा स्वीकृति दिइएको कुनै पनि कोभिड-19 खोपको बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा 4 महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको Moderna खोपको दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन पनि सक्नुहुन्छ।
कोभिड-19 विरुद्धको J&J/Janssen खोपको प्रारम्भिक मात्रा लगाएका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मानिसहरूले कति डोज खोप लगाउनु पर्छ?
 • J&J/Janssen खोप लगाएको मितिबाट कम्तीमा 28 दिन (4 हप्ता) पछि अतिरिक्त (दोस्रो) डोज लगाइन्छ। अतिरिक्त mRNA डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा 2 महिनापछि बुस्टर डोज (तेस्रो डोज) लगाइन्छ।
 • अतिरिक्त डोजका रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोप लगाउनु पर्छ। J&J/Janssen खोप लगाएका मानिसहरूमा thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, थ्रोम्बोसिस सहित थ्रोम्बोसाइटपिनिया सिन्ड्रोम) हुने बढी जोखिम भएकाले बुस्टर डोजका लागि पनि कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोप नै सिफारिस गरिन्छ। TTS भनेको रगत जम्ने र रगतमा प्लेटलेटको सङ्ख्या घट्ने गम्भीर समस्या हो तर यो समस्या विरलै रूपमा देखिन्छ।
 • Johnson & Johnson को Janssen कोभिड-19 खोप को प्रारम्भिक डोज र बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा 4 महिना पूरा भइसकेका वयस्क व्यक्तिहरू अब कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोप प्रयोग गरी दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन सक्छन्।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मानिसहरूलाई बुस्टर डोज लगाउने अन्तराल 5 महिनाबाट घटाएर 3 महिना बनाउनुको औचित्य के हो?

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मानिसहरूमा खोपको प्रारम्भिक मात्रा लगाइसकेपछि पनि (सिफारिस गरिएअनुसार 3 डोज mRNA खोप लगाउँदा समेत) पर्याप्त मात्रामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास नहुन सक्छ। खोप लगाएपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेको भए तापनि समय बित्दै जाँदा ती मानिसहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुँदै जान सक्छ र उनीहरूले अझ छिटो बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने हुन सक्छ। थुप्रै स-साना अध्ययनहरूबाट प्राप्त प्रारम्भिक डेटाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मानिसहरूलाई 5 महिनाभन्दा छोटो अन्तरालमा बुस्टर डोज लगाएपछि उनीहरूमा प्रायः एन्टिबडीको स्तर फेरि बढ्ने देखाएको छ। यसरी छोटो अन्तरालमा खोप लगाउँदा सुरक्षाका हिसाबले चिन्तित हुनु पर्ने कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड-19 सङ्क्रमण द्रुत गतिमा फैलिरहेको हुनाले सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनबाट बच्न निकै गाह्रो छ। त्यसैले गम्भीर रूपमा बिरामी पर्न सक्ने उच्च जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई सकेसम्म छिटो बुस्टर डोज लगाउनु अर्थपूर्ण हुन्छ।

रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका मानिसहरूले खोपको अतिरिक्त डोज र बुस्टर डोज लगाउनका लागि चिकित्सकको सिफारिस/प्रिस्क्रिप्सन वा अन्य कुनै कागजात चाहिन्छ?

चाहिँदैन, यस्ता मानिसहरू स्व-प्रमाणित गरी खोप उपलब्ध गराइने कुनै पनि ठाउँमा गएर सबै डोज लगाउन सक्छन्। यसरी यस्ता मानिसहरूलाई खोप लगाउन थप कुनै बाधाहरू छैनन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका कोही मानिसहरू आफ्नो कुनै खास स्वास्थ्य समस्यालाई लिएर चिन्तित छन् भने उनीहरू आफ्ना स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग अतिरिक्त डोज लगाउन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने बारेमा छलफल गर्न सक्छन्।