Nu Qunnamaa

Fayyaa hawaasaa ilaalchisee gaaffii walii galaa ykn xalayaa bakka itti ergitan ilaalchisee gaaffii yoo qabaattan

  • 360-236-4501 ykn
  • 800-525-0127
  • Imeelii

Gaaffiiwwan eyyama baasuu, haaromsuu ykn komiin wal qabatan

Waraqaa ragaa Dhalootaa, Du’aa ykn Gaa’elaa ajajuu

Sagantaawwaniii fi Tajaajiloota Departement of Health

Fayyadamtoota TTY

  • Tajaajila Washington Relay tiif 711 irratti bilbilaa

Tajaajilli gargaarsa afaanii jira (kaffaltii irraa bilisa)

Bilbila: 1-800-525-0127

Teessoo fi qunnamtii

Duubdeebii Department Of Health (DOH, Qajeelcha Fayyaa) | iddoowwanii fi sa'aatiiwwan hojii (Afaan Ingiliffaatin)