Doozii Talaallii Dandeettii Dhibee Ittisuu Dabalu

Qabiyyeen yeroo dhumaaf kan haareffame Waxabajji 27, 2022

Gorsoonni doozii talaallii dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu haaromfaman kan Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Wiirtuuwwan To'annoo fi Ittisa Dhibee) fi Western States SCientific Safety Review WorkForce ( Garee Hojii Madaala Nageenyummaa Saayinsawwaa Isteetota Dhiyaa) haaromfaman kan armaan gadiitti:

 • Daa'imman umuriin isaanii 5-11 ta'e walfaannee talaallii jalqabaa talaallii isaanii erga xumuranii eegalee ji'oota shan booda doozii talaallii dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu fudhachuu qabu. Daa'imman dandeettin dhukkuba ittisuu isaanii miidhame qaban walfaannee jalqabaa isaanii booda yoo xiqqaate ji'oota sadi keessatti talaallii dandeettii dhukkuba ittisuu isaanii fudhachuu qabu.
 • Namoonni umuriin isaanii 12 fi isaa ol ta'e hunduu walfaannee talaallii jalqabaa Pfizer ykn Moderna isaanii erga xumuranii kaasee ji'oota shan booda ykn lilmoo talaallii Johnson & Johnson (J&J) tokko erga fudhatanii eegalee ji'oota lama booda doozii talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabalu fudhachuu qabu.
 • Namoonni umuriin isaanii 50 fi isaa ol ta'e hunduu doozii talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabalu jalqabaa isaanii erga fudhatanii eegalee ji'oota afur booda doozii talaallii dhukkuba ittisuu dabalu lammaffaa fudhachuu qabu.
 • Namoonni dhuunfaa umuriin isaanii 12 fi isaa ol ta'e kan dandeettin dhukkuba ittisuu isaanii haala giddu galeessaa ykn daraan miidhaman doozii talaallii dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu jalqabaa isaanii erga fudhatanii kaasee ji'ota afur booda doozii talaallii dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu lammaffaa fudhachuu qabu.
 • Namoonnii umuriin isaanii 18 fi isaa ol ta'e kan talaallii jalqabaa fi doozii talaallii J&J kan dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu ji'oota afur dura fudhatan doozii talaallii dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu lammaffaa kan talaallii COVID-19 mRNA fudhachuu ni danda'u.
Fudhattaniirtu yoo ta'e… Humneesituu eenyutu fudhachuu qaba Humneessituu yoom fudhachuu qaba Humneessituu kam Hamma humneessituu lammaffaa argachuu nan danda’aa?
Pfizer-BioNTech Namoota umurii 5 fi isaa olii Erga walfaannee jalqabaa xumurtanii booda yoo xiqqaate ji'oota 5

Pfizer ykn Moderna kan filatamaniidha*

Namoonni umurii 17 fi isaa gadi ta'an kan argachuu danda'an talaallii Pfizer qofa

Namoonni umuriin isaanii 50 ol ta'ee fi namoonni dhuunfaa madinummaan isaanii miidhame, doozii dandeetti dhibee ittisuu dabalu dhumaa isaanii irraa eegalee ji'oonni 4 ykn isaa ol yoo darbe, doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu dabalataa kan talaallii COVID-19 mRNA amma fudhachuu danda'u.
Moderna Namoota umurii 18 fi isaa olii Erga walfaannee jalqabaa xumurtanii booda yoo xiqqaate ji'oota 5 Pfizer ykn Moderna kan filatamaniidha* Namoonni umuriin isaanii 50 ol ta'ee fi namoonni dhuunfaa madinummaan isaanii miidhame, doozii dandeetti dhibee ittisuu dabalu dhumaa isaanii irraa eegalee ji'oonni 4 ykn isaa ol yoo darbe, doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu dabalataa kan talaallii COVID-19 mRNA amma fudhachuu danda'u.
Johnson & Johnson Namoota umurii 18 fi isaa olii Erga walfaannee jalqabaa xumurtanii booda yoo xiqqaate ji'oota 2 Pfizer ykn Moderna kan filatamaniidha*

Namoonni umuriin isaanii 50 ol ta'ee fi namoonni dhuunfaa madinummaan isaanii miidhame, doozii dandeetti dhibee ittisuu dabalu dhumaa isaanii irraa eegalee ji'oonni 4 ykn isaa ol yoo darbe, doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu dabalataa kan talaallii COVID-19 mRNA amma fudhachuu danda'u.

Ga'eessonni talaallii jalqabaa fi doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu kan talaallii COVID-19 Johnson & Johnson’s Janssen yoo xiqqaate ji'oota 4 dura fudhatan amma talaallii COVID-19 mRNA fayyadamuun talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabalu lammaffaa fudhachuu danda'u.

Talaalliiwwan *mRNA filatamoodha, garuu talaalliin COVID-19 Johnson & Johnson yoo isin talaallii biraa argachuu hin dandeenye ykn hin barbaanne taatan ammas ni argama.

Dooziiwwan namoota dandeettiin dhukkuba ittisuu isaanii miidhameef

Yoo dandeettin dhukkuba ittisuu keessan haala giddu galeessa ta'en ykn daraan kan miidhame ta'e, qajeelfamoonni garaagarummaa qabaachu malu.

Kan fudhattan yoo ta’e…

Doozii dabalataa fudhachuun qabaa?

Talaallii dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu argachuu nan danda'aa?

Dooziiwwan dimshaashaa

Pfizer: Dooziiwwan lamaan kan umuriin isaanii 5 fi isaa ol ta'eef guyyoota 21 adda fageessun kennaman

Eeyyee, namoonni umuriin isaanii 5+ ta'e kan dandeettin dhukkuba ittisuu isaanii haala giddu galeessa ta'een ykn daraan miidhame lilmoo 2ffaa isaanii booda guyyoota 28'f doozii dabalataa argachuu qabu.

Eeyye, talaallin dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu Pfizer mRNA kan umuriin isaanii 5-11 ta'eef waqtaawaa akka ta'uuf doozii dhumaa irraa kaasee ji'oota 3 booda gorfama.

Talaallin dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu mRNA 2ffan kan umuriin isaanii 5-11 ta'eef hin gorfamu.

4

Eeyye, talaallin dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu mRNA kan umuriin isaanii 12 fi isaa ol ta'eef waqtaawaa akka ta'uuf doozii dhumaa irraa kaasee ji'oota 3 booda gorfama.

Talaallin dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu mRNA 2ffan kan umuriin isaanii 12 fi isaa ol ta'eef talaalli dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu 1ffaa irraa kaasee ji'oota 4 booda fudhatamuu qaba.

Namoonni umuriin isaanii 17 fi isaa gadi ta'e kan argachuu danda'an talaallii Pfizer qofa.

5

Pfizer: Dooziin sadii ijoollee umrii ji’a 6 haga waggaa 4 tahaniif ni kennama. Dooziiwwan jalqabaa lamaan garaagarummaa guyyoota 21’n akkasumas doozii sadaffaan doozii lammaffaa booda torbanoota 8 booda kennama. Lakki, ijoolleen umrii ji’a 6 hanga waggaa 4 tahanii madiinummaa giddugaleessaa fi garmalee dadhabaa tahe qaban yeroo kanatti doozii jalqabaa dabalataa fudhachuu hin qaban. Lakki, ijoollee umrii ji’a 6 hanga waggaa 4 tahaniif yeroo kanatti si’eessituun mRNA hin gorfamu/ajajamu. 3

Moderna Dooziiwwan lamaan kan umuriin isaanii ji’a 6 fi isaa ol ta'eef guyyoota 28 adda fageessun kennaman

Eeyyee, namoonni umuriin isaanii ji’a 6+ ta'e kan dandeettin dhukkuba ittisuu isaanii haala giddu galeessa ta'een ykn daraan miidhame lilmoo 2ffaa isaanii booda guyyoota 28'f doozii dabalataa argachuu qabu.

Lakki, umrii ji’a 6 hanga waggaa 17 tahanii warra akka walitti aanoo isaanii jalqabaatti Moderna fudhataniif yeroo kanatti si’eessituun MRNA hin heyyamamu.

3

Eeyye, talaallin dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu mRNA waqtaawaa akka ta'uuf doozii dhumaa irraa kaasee ji'oota 3 booda gorfama.

Talaallin dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu mRNA 2ffan kan umuriin isaanii 18 fi isaa ol ta'eef talaalli dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu 1ffaa irraa kaasee ji'oota 4 booda fudhatamuu qaba.

5

Johnson & Johnson Doozii tokko, kan umuriin isaanii 18 fi isaa ol ta'eef kan eeyyamaaman

Eeyyee, namoonni umuriin isaanii 18+ ta'e kan dandeettin dhukkuba ittisuu isaanii haala giddu galeessa ta'een ykn daraan miidhame doozii J&J 1ffaa isaanii booda guyyoota 28'f doozii dabalataa talaallii mRNA wajjiin argachuu qabu.

Eeyye, talaallin dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu mRNA kan umuriin isaanii 18 fi isaa ol ta'eef waqtaawaa akka ta'uuf doozii dhumaa irraa kaasee ji'oota 2 booda gorfama.

Doozii jalqabaa fi kan dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu J&J fudhataniirtu yoo ta'e, talaallii dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu 2ffaa kan talaallii mRNA talaallii dandeettii dhukkuba ittisuu dabalu 1ffaa irraa kaasee ji'oota 4 booda fudhatamuu qaba.

4

Gaaffilee Yeroo Heddu Gaafatanan

Doozii dandeettii dhibee ittisuu dabaluu kiyyaaf biraandii talaallii wal fakkaataa fudhachuun qabaa?

Gosa talaallii marsaawwan jalqabaatti fudhattaniin alatti doozii dandeettii dhibee ittisu gosa biraa fudhachuu dandeessu. Giddu Galli Ittisaa fi To'annoo Dhibee (CDC) ragaalee waktaawaa sirnaan qorachuudhan (Moderna, Johnson & Johnson, dooziwwan dandeettii dhibee ittisuu dabalan waliin makuu fi wal simsiisudhaan), akkasumas talaallii doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu ilaalchisee marii bal'aa fi qindaa'aa taasisuun murtii mataa isaa dabarsee jira.

Namoonni umurii 17 fi isaa gadi ta'an doozii humneessitu talaallii isaanitiif talallii Pfizer qofa fudhachuu danda'u.

Talaalliwwan dandeettii dhibee ittisuu dabalan maalif barbaachisoo ta'an?

Dooziwwan dandeettii dhibee ittisuu dabalan namoonni dhibee COVID-19 cimaadhaf baay’ee saaxilamoo ta’an baay’ee akka hin dhukkubsanne isaan gargaara. Dooziwwan talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabalan duraan uummatoota COVID-19 hammaatadhaaf saaxilama ol'aanaa irraa jiran qofaaf gorfamu ture, garuu dhibee COVID-19 irraa of ittisuu dabaluu gargaaruf gorsichi nama umuriin isaa/ishee 5 fi isaa ol ta'e hunda akka hammatuuf bal'ateera.Kuni keessattuu daballii gosa vaayirasii caalatti daddarbanii fi namoota United States keessaatti COVID-19 dhan qabaman wajjiin barbaachisaadha.

Talaalliwwan COVID-19 United States keessatti akka kennaman eeyyamni kennameef ykn raggaasifaman COVID-19 dhan dhukkuba baay'ee cimaa, dhukkubsatanii hospitaala ciisuu yookin du'uu hir'isuu irratti ammas bu'a qabeessaadha, gosa vaayirasii biroo dabalatee jechuudha. Ammas, Talaalliiwwan amma jiran adeemsa keessa gadi bu'uu dandeettii ittisuu isaanii wajjiin wal qabachuu malu. Dooziwwan

Hammayyuu namoota walitti aanoo jalqabaan talaalsisaa jirtuu?

Yes. Namoonni hundi kanneen ulaagaa guutan talaallii COVID marsaa duraa (doozii 1 kan Johnson & Johnson yookin doozii 2 kan Pfizer yookin kan Moderna akka fuhatan gochuun xiyyeeffannoo jalqabaati. Namoonni talaallii hin fudhanne kanneen fudhatan waliin wal bira qabamee gaafa ilaalamu carraan dhukkubsatanii ciisuu isaanii harka 10 hanga 22 ni caala. Namoonni talaallii fudhatan kanneen talaallii hin fudhatin wajjin gaafa wal bira qabamu carraan dhibee COVID-19'n baay'ee dhukkubsachuu isaanii baay'ee xiqqaadha (yookin hin dhukkubsatan. Talaallii fudhachuun namoonni akka hin dhukkubsanne akkasumas mallattoo dhibee yeroo dheeraa turu kanneen COVID-19 dhukkubsatan caalaa to 50% ittisa.

Doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu yoo barbaanne, kana jechuun talaalliwwan hpjii hin qaban jechuudhaa?

Lakki. Talaalliwwan COVID-19 yeroo ammaa United States keessatti qabnu gosa vaayirasii biraatif illee, dhibee cimaa, dhukkubsatanii hospitaala ciisuu, fi du'a ittisuu irratti haala gaaridhaan hojjataa jira. Haa ta'u malee, beektonni fayyaa hawaasaa dhukkuba COVID-19 salphaa fi giddu galeessa ta'eef ittisa hir'ate argaa jiru, keessumattuuu uummata balaa cimaa irra jiran giddutti.

Doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu hin fudhanne yoon ta'e, talaallii guutuu fudhadheera jechuudhaa?
 • Namni guutummaatti talaalameera kan jedhamu marsaa jalqabaa keessatti hanga talaallii COVID-19 gorsaman hunda erga fudhatee torbanoota lama boodadha.
 • Namni tokko dooziiwwan walitti aanoo jalqabaa gorfaman hundaa fi kakaastuuwwan fudhachuuf ulaagaa guutan hunda yoo fudhatan talaallii COVID-19 isaanii yeroo isaa kan eeggate taha.
Doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu fudhachuudhaf kanan malu ta'uu koo akkamittan beeka?

Doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu fudhachuudhaf ofii keessanii gaafachuu ni dandeessu. Ogessa fayyaa irraa ragaa fiduun isin irraa hin eegamu.

Ogeessi fayyaa (provider) talaallii Pfizer doozii lama fudhachuu keessan akka mirkaneessuuf kaardii talaallii keessan beellama doozii dandeettii dhibee ittisuu dabaluutti geessaa. KKaardii hin qabdan yoo ta'e, ogeessi fayyaa galmee keessan ni ilaala.

Garaa garummaan doozii talaallii dabalataa fi doozii talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabaluu gidduu jiru maalidha?
 • Doozin dabalataa, dhukkubsattoota talaallii (Pfizer yookin Moderna) mRNA doozii 2 kan xumuran garuu ammoo dandeettii dhibee ittisuu cimaa ta'e kan hin qabneef kennama.
 • Doozin dandeettii dhibee ittisuu dabalu dhukkubsattoota doozii marsaa jalqabaa erga fudhataniin booda dandeettin dhibee ittisuu isaanii dadhabaa deemef kennama.

Gareewwan armaan gadii doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu kan talaallii COVID-19 ammatti akka fudhataniif eeyyamameera.

  Eenyutu Fudhata Yoom Fudhatama
Doozii dabalataa

Namoonni madiinummaa dadhabaa qaban fi talaallii COVID-19 mRNA doozii lama fudhatan doozii dabalataa jalqabaa fudhachuu qabu.

Talaallii COVID-19 mRNA lammataa yookaan talaallii Johnson & Johnson isa jalqabaa booda yoo xinnaate guyyoota 28. Dooziin J&J booda dabalataan kennamu talaallii mRNA ta’uu qaba.
Doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu Namoota umurii 18 fi isaa olii kanneen talaallii COVID-19 Johnson & Johnson akka marsaa jalqabaatti (primary series) fudhatan.

Doozii jalqabaa erga fudhattanii yoo xiqqaate ji'oota lama booda.

Dhukkubsattoota gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubamaniif doozii dabalataa (kan 2ffaa) booda yoo xinnaate ji’oota 2.

Namoota umurii 5 fi isaa olii kanneen talaallii COVID-19 Pfizer-BioNTech akka marsaa jalqabaatti (primary series) fudhatanii.

COVID-19 ittisuu talaalliidhan dhufan ni dabalu, akkasumas dandeettin dhukkuba ittisuu yero dheeradhaaf akka turu ni taasisu.

Dhukkubsattoota gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubamaniif doozii dabalataa (kan 3ffaa) booda yoo xinnaate ji’oota 3.

Namoota umurii 18 fi isaa olii kanneen talaallii COVID-19 Moderna akka marsaa jalqabaatti (primary series) fudhatanii.

COVID-19 ittisuu talaalliidhan dhufan ni dabalu, akkasumas dandeettin dhukkuba ittisuu yero dheeradhaaf akka turu ni taasisu.

Dhukkubsattoota gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubamaniif doozii dabalataa (kan 3ffaa) booda yoo xinnaate ji’oota 3.

Namoonni umuriin isaanii 50 ol ta'ee fi namoonni dhuunfaa madinummaan isaanii miidhame, doozii dandeetti dhibee ittisuu dabalu dhumaa isaanii irraa eegalee ji'oonni 4 ykn isaa ol yoo darbe, doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu dabalataa kan talaallii COVID-19 mRNA amma fudhachuu danda'u. Tarkaanfii Sirreeffamaa The Food and Drug Administration (FDA, Bulchiinsa Nyaataa fi Qorcihaa) (Ingiliffa qofaan) tti aaane, Western States Scientific Safety Review Workgroup (Gareen hojjattoota Madaallii Nageenyummaa Saayinsii Isteetota Dhihaa) dooziiwwan dandeettii dhibee ittisuu dabalan dabalataa ilaalchisee goorsota Centers for Disease Control and Prevention (Wiirtuwwan to'annoo fi Ittisa Dhibee) (Ingiliffa qofaan) haaromfame wajjiin kan wal simatu akka ta'u madaalaniiru.

Dandeettii dhibee ittisuu dadhabaa qabaachuu jechuun maal jechuudha?

Namoonni madiinummaa dadhabaa qaban fi talaallii COVID-19 mRNA doozii lama fudhatan doozii dabalataa jalqabaa fudhachuu qabu.

Rakkoowwan fayyaa armaan gadii kamiyyuu yoo qabaattan, nama dandeetti dhibee ittisuu dhabuu giddu galeessaa hanga cimaa ta'e qabu jedhamtu.Doozii talaallii COVID-19 dabalataa irraa fayyadamaa ta'uu maltu. Kuni namoota armaan gadii of keessatti qabata:

 • Kanneen waldhaansa kaansarii sammuu (tumor) fi kaansarii dhiigaa fudhataa jiran
 • Kanneen waldhaansa qaama bakka buusuu (organ transplant) hojjachiifatanii fi mala dhibee ittisuu (immune system) gadi qabuuf qoricha fudhataa jiran
 • Waggaa 2 darban keessa seelii bu'uuraa (stem cell) hojjachiifatan yookin mala dhibee ittisuu (immune system) gadi qabuuf qoricha fudhataa jiran
 • Hanqina dandeettii dhibee ittisuu giduu galeessa yookin cimaa ta'e (kanneen akka DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome) qaban
 • Infeekshinii HIV cimaa ta'e yookin hin yaalmane qaban
 • Kartikoostirooyidii doozii guddaa yookin qorichoota biroo mala dhibee ittisuu (immune system) gadi qabuuf fayyadan wajjin waldhaansa fudhataa kan jiran

Talaalliwwan nuti qabnu gosoota vaayirasii ittisuu irratti 90% bu'a qabeessa yoo ta'an, namoota dandeettin dhibee ittisuu isaanii giddu galeessa hanga baay'ee dadhabaa ta'e yeroo hunda dandeettii dhibee ittisuu cimaa horachuu akka hin dandeenye ragaalen ni agarsiisu. Doozin sadaffaan akka buustarii (talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabaluutti) hin ilaalamu, garuu warren doozii marsaa lamaatin dandeettii dhibee ittisuu cimaa horachuu hin dandeenyef akkasitti ilaalama.

Rakkoolen fayyaa cimoo ta'an maal fa'i?

Namoonni umurii kam keessayyuu jiran kan rakkoolee armaan gaditti tarreeffaman qaban (Ingiliffa qofa) COVID-19 baay'ee dhibamuu danda'u. Dhibee cimaa jechuun namni COVID-19 qabame:

 • Dhukkubsatee hospitaala ciisuu mala
 • Waldhaansa addaa barbaaduu mala
 • Harganuu akka danda'aniif ventileetarii isaan barbaachisuu mala
 • Du'uu danda'a

Talaalliwwan COVID-19 (dooziwwan jalqabaa fi dandeettii dhibee ittisuu dabalan) fi malootni biroo COVID-19 ittiin ittisan barbaachisoodha, addumatti umuriin yoo dulloomtan yookin kanneen as irratti tarreeffaman dabalatee rakkoolee fayyaa heddu yookin cimaa ta'e yoo qabaattan. Tarreeffamni kun rakkoolee fayyaa COVID-19 baay'ee dhukkubsachuudhaf isin saaxilan hunda of keessatti hin hammatu. Rakkoo fayyaa asitti hin eeramne yoo qabaattan, rakkoo fayyaa qabdan akkamitti akka to'attanii fi COVID-19 irraa of eeguf ogeessa fayyaa keessan waliin dubbadhaa.

 • Kaansarii
 • Dhibee kalee baay'ee cimaa
 • Dhibee tiruu baay'ee cimaa
 • Dhibee sombaa baay'ee cimaa
 • Dhibee sammuu (Dementia) yookin rakkoolee niwuroolojii kanneen biroo
 • Dhibee sukkaaraa (gosa 1 yookin 2)
 • Boca qaamaa uumamaan sirrii hin taane (down syndrome)
 • Rakkoo onnee
 • Dhibee/infeekshinii HIV
 • Sadarkaa dandeettin dhibee ittisuu dadhabaa ta'uu irra gahuu (dandeetti dhibee ittisuu dadhabaa ta'e)
 • Rakkoo fayyaa sammuu
 • Ulfaatina humnaa olii fi furdachuu
 • Ulfa
 • Dhibee seelii dhiiga diimaa yookin talaasemiyaa
 • Tamboo aarsuu, amma yookin duraan
 • Waldhaansa orgaaniizimii qaama keessaa jabaataa (solid organ) yookin Seelii hidda dhiigaa jijjiiruu
 • Istirookii yookin dhibee serebiroovaaskularii, sochii dhiigna gara sammuutti taasisu kan miidhu
 • Rakkoowwan wantoota araada namatti fayyadaman fayyadamuu
 • Dhibee daranyoo sombaa
Namoota gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubamaniif, fi kanneen marsaa talaalliin jalqabaa isaani  COVID-19 f fudhatan mRNA ta’eef, doozii talaallii Pfizer-BioNTech yookaan Moderna (mRNA) meeqatu barbaachisaa?
 • Namoota gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubamaniif, talaalliin COVID-19 Pfizer-BioNTech, dooziin lammataa, dooziin jalqabaa kennamee guyyoota 21 (torbeewwan 3) keessatti kennama, dooziin sadaffaan immoo dooziin inni lammataa kennamee guyyoota 28 (torbeewwan 4) keessatti, akkasumas dooziin afuraffaan (dooziin humneessituu talaallii) immoo doozii isa sadaffaa booda yoo xinnaate ji’oota 3 booda akka kennamutu gorfama.
 • Namoota gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubamaniif, talaalliin COVID-19 Moderna, dooziin lammataa, dooziin jalqabaa kennamee guyyoota 28 keessatti kennama, dooziin sadaffaan immoo dooziin inni lammataa kennamee guyyoota 28 keessatti, akkasumas dooziin afuraffaan (dooziin humneessituu talaallii) immoo doozii isa sadaffaa booda yoo xinnaate ji’oota 3 booda akka kennamutu gorfama.
 • Yoo umuriin keessan waggaa 12 fi isaa ol ta'eefi gosoota miidhaa dandeetti dhukkuba ittisuu muraasa kan qabdan taatan doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu jalqabaa talallii COVID-19 eeyyamame ykn mirkanaa'e kamiyyuu erga fudhattanii yoo xiqqaate ji'oota 4 booda doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu lammaffaa talaallii COVID-19 Pfizer-BioNTech fudhachuu dandeessu. Yoo umuriin keessan waggaa 18 fi isaa ol ta'eefi gosoota miidhaa dandeetti dhukkuba ittisuu muraasa kan qabdan taatan doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu jalqabaa talallii COVID-19 eeyyamame ykn mirkanaa'e kamiyyuu erga fudhattanii yoo xiqqaate ji'oota 4 booda doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu lammaffaa talaallii COVID-19 Moderna fudhachuu dandeessu.
Namoota gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubamaniif, fi kanneen talaalliin jalqabaa isaan walitti fufiinsaan COVID-19 f fudhatan J&J/Janssen ta’eef, doozii talaallii meeqatu barbaachisaa?
 • Dooziin dabalataa (kan lammataa), dooziin J&J/Janssen kennamee yoo xinnaate guyyoota 28 (torbeewwan 4) keessatti kennama. Dooziin humneessituu talaallii immoo (kan sadaffaa), dooziin mRNA dabalataa kennamee yoo xinnaate ji’oota 2 keessatti kennama.
 • Dooziin dabalataa talaallii COVID-19 mRNA ta’uu qaba, sababni isaas wayita talaallii J&J/Janssen fudhataman rakkooleen seelonni dhiiga itichuuf gargaaran akka hirratan taasisan (TTS) heddumminaan mullataa waan jiruuf talaalliin COVID-19 mRNA akka humneessituu talaalliitti faayidaarra ooluuf ni filatamu. TTS taatee darbee bifa garaagaraan mullatu kan dhiigni akka ititu godhu yookaan itituu wajjiin rakkoolee walqabatan fidudha.
 • Ga'eessonni talaallii jalqabaa fi doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu kan talaallii COVID-19 Johnson & Johnson’s Janssen yoo xiqqaate ji'oota 4 dura fudhatan amma talaallii COVID-19 mRNA fayyadamuun talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabalu lammaffaa fudhachuu danda'u.
Namoota gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubamaniif - yeroon itti humneessituun talaallii kennamu ji’oota 5 irraa gara 3 tti akka xiqqaatuuf maaltu akka sababaatti dhiyaatee?

Namoota gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubaman, talaallii walitti fufaa jalqabaa mRNA doozii 3 erga fudhataniillee madiinummaa ga’umsa dhukkuba ittisuu qabu uummachuu dhiisuu malu. Adeemsa yeroo keessattillee madiinummaa dhukkuba ittisuu danda’u dhabuuf carraa ballaan waan jiruuf doozii dabaltuu humna talaallii dafanii fudhachuun barbaachisuu danda’a. Ragaan qorannoowwan xixiqqoo hedduu hojjetaman irraa argame akka mullisutti namoonni gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubaman doozii humneessituu talaallii garaagarummaa yeroo ji’oota 5 gadi ta’an keessatti yoo fudhatan, farra-alagaa caalaatti ni uummatu. Rakkoolee fayyaan walqabatan mudachuu danda’an ilaalchisee ragaan argame hin turre. Yeroo ammaatti, Yuunaayitid Isteetsi keessatti baballinni COVID-19 saffisaan mullachaa kan jiruu fi namoota hubaman faana walquunnamuu dhiisuunillee ulfaataadha. Kanaafuu, doozii dabaltuu human talaallii hanga danda’ametti ariitiin dhiyeessuun namoota haalota walxaxaa keessa seenuus qarqararra jiraniif hiika kan kennudha.

Namoonni gariin yookaan garmalee hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubaman dooziiwwan kanneen fudhachuuf ajaji hakiimaa yookaan sanadi biraa ni barbaachisaa?

Lakki, namni kamuu bakka talaalliiwwan itti kennaman kamuu deemuun doozii hundumaa adda baafachuun fudhachuu ni danda’a. Kunis hawaasichi qaqqabiinsa isaa akka argatuuf gufuun dabalataa akka hin jiraanne kan mirkaneessudha. Namoonni hirdhina madiinummaa qaamaatiin hubaman haalota fayyaa isaaniin walqabate irratti gaaffilee yoo qabaatan, doozii dabalataa fudhachuun isaaniif kan tolu ta’uusaa dhiyeessaa tajaajila kunuunsa fayyaa isaanii wajjiin mari’achuu ni danda’u.