Qajeelcha Fakkii (Visual Guide) Naannoo Washington Seera Qabeessa Ta’etti Geessu Ragaa Talaallii COVID-19 Fudhachuu Mirkaneessu

Dhaabbileen daldalaa, sagantaaleni fi qacartoonni talaallii COVID-19 dirqama gochaa jiru. Mirkaneessi arman gadii Washington keessatti fudhatama qaba. Bakkeewwan tokko tokko kanneen armaan gaditii tarreeffaman keessaa tokko qofa fudhachuu malu.

Kaardii Galmee Talaallii COVID-19 CDC

Ragaalee orjinaalaa, koppiiwwan, yookin suurawwan bilbila irra jiran ni fudhatamu.

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

Waraqaa Ragaa Talaallii COVID-19 yookin Koodii QR

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

Sample A:
Waraqaa Ragaa Talaallii COVID-19. MyIRmobile.com irraa argachuun ni danda'ama.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

Sample B:
Koodii QR WAverify.org
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

Sample C:
Koodin QR appilikeeshinii moobaliyilii nama ragga'eefii irratti mul'ata. (Appilikeeshiniiwwan garaa gara ta'uu malu)

Waraqaa Mala Odeeffannoo Talaallii Naannoo WA

  • Unki Certificate of Immunization Status (CIS, Waraqaa Ragaa Sadarkaa Talaallii) Washington State Immunization Information System irraa piriint godhama.
  • Galmeewwan harkaan barreeffama hanga ogeessa fayyaan hin mallatteeffamnetti fudhatama hin qabaatan.
Certificate of Immunization - Sample

Akka ragaa seera qabeessa talaallii COVID-19 tti waanti biraa fudhatamu maalidha?

  • Galee ragaa meedikaalaa mirkanaa'e kan ogeessa fayyaa irraa kenname dabalata

Waa'ee galmee talaallii (vaccination) gaaffii yoo qabaattan, 1-800-525-0127, tti bilbilaa, sana booda # cuqaasaa