Qajeelcha Fakkii (Visual Guide) Naannoo Washington Seera Qabeessa Ta’etti Geessu Ragaa Talaallii COVID-19 Fudhachuu Mirkaneessu

Dhaabbileen daldalaa, sagantaaleni fi qacartoonni talaallii COVID-19 dirqama gochaa jiru. Mirkaneessi arman gadii Washington keessatti fudhatama qaba. Bakkeewwan tokko tokko kanneen armaan gaditii tarreeffaman keessaa tokko qofa fudhachuu malu.

Seera manichaa kabajuun ragaa mirkaneessa talaallii fudhachuu isaan si gafatan itti agarsiisuf dursaa of qopheessaa.

Kaardii Galmee Talaallii COVID-19 CDC

 • Ragaalee orjinaalaa, koppiiwwan, yookin suurawwan bilbila irra jiran ni fudhatamu.
 • Talaallii guutuu fudhachuun fudhatama kan argatu doozii dhumaa fudhattanii torban lama boodadha:
  • Johnson & Johnson: Doozii tokko, kan umuriin isaanii 18 fi isaa ol ta'eef kan eeyyamaaman
  • Moderna: Dooziiwwan lamaan kan umuriin isaanii ji’a 6 fi isaa ol ta'eef guyyoota 28 adda fageessun kennaman
  • Novavax: Dooziiwwan lamaan kan umuriin isaanii 12 fi isaa ol ta'eef guyyoota 21 adda fageessun kennaman
  • Pfizer: Dooziin sadii ijoollee umrii ji’a 6 haga waggaa 4 tahaniif ni kennama. Dooziiwwan jalqabaa lamaan garaagarummaa guyyoota 21’n akkasumas doozii sadaffaan doozii lammaffaa booda torbanoota 8 booda kennama.
  • Pfizer: Dooziiwwan lamaan kan umuriin isaanii 5 fi isaa ol ta'eef guyyoota 21 adda fageessun kennaman
COVID-19 Vaccination Record Card Sample

Waa'ee kaardii talaallii keessan sirnaan qabuu ilaalchisee odeeffannoowwan barbaachisoo armaan gadii ilaalaa:

Waraqaa Ragaa Talaallii COVID-19 yookin Koodii QR

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

Sample A:
Waraqaa Ragaa Talaallii COVID-19. MyIRmobile.com irraa argachuun ni danda'ama.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

Sample B:
Koodii QR WAverify.org
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

Sample C:
Koodin QR appilikeeshinii moobaliyilii nama ragga'eefii irratti mul'ata. (Appilikeeshiniiwwan garaa gara ta'uu malu)

Waraqaa Mala Odeeffannoo Talaallii Naannoo WA

 • Unki Certificate of Immunization Status (CIS, Waraqaa Ragaa Sadarkaa Talaallii) Washington State Immunization Information System irraa piriint godhama.
 • Galmeewwan harkaan barreeffama hanga ogeessa fayyaan hin mallatteeffamnetti fudhatama hin qabaatan.
Certificate of Immunization - Sample

Akka ragaa seera qabeessa talaallii COVID-19 tti waanti biraa fudhatamu maalidha?

 • Galee ragaa meedikaalaa mirkanaa'e kan ogeessa fayyaa irraa kenname dabalata

Waa'ee galmee talaallii (vaccination) gaaffii yoo qabaattan, 1-800-525-0127, tti bilbilaa, sana booda # cuqaasaa