Talaallii COVID-19

 

Talaallin COVID-19 namoota umurii 5 fi isaa oliitif jira, sadarkaan godaansa isaanii maaliyyuu yoo ta'e.

Odeeffannoo barbaaddan isiniif kennuu barbaanna. Fayyaa keessaniif filannoo mataa keessanii akka murteessuu dandeessaniif odeeffannoo waktaawaa isiniif laanna.

Muddee 17, 2021 – Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Wiirtuuwwan To'annoo fi Ittisa Dhukkubaa) fi Washington State Department of Health (DOH, Qajeelcha Fayyaa Isteeta Waashingtan) namoonni umurii 18 fi isaa ol ta'an sababa haala balaa darbee darbee dhufu kan thrombosis jedhamu thrombocytopenia syndrome (TTS, Mallattoo pilaatileetii Dhiigaa Gadi Aanaa), kan itituu dhiigaa fi pilaatileetii gadi aanaa ta'e hammatee fi Guillain-Barré syndrome (GBS, Mallattoo Sirni Dhukkuba Ittisuu Narvii Yeroo Hubu) kan dhukkubbii ofiin dhukkuba ittisuu narviiwwan hubuu danda'uun talaallii COVID-19 Johnson & Johnson caalaaa talaallii (Pfizer ykn Moderna) irra talaallii COVID-19 mRNA akka fudhachuu akka filatan gorsu.

Talaalliin Johnson & Johnson yoo isin talaallii mRNA argachuu hin dandeenye or hin barbaanne taatan ammas ni argama. Maaloo waa’ee filannoowwan keessanii ogeessa fayyaa keessan waliin mari'adhaa.

Talaallii COVID-19 fudhachuudhaf waantin beekuu qabu maalidha

Talaallicha akkamittan argadha?

Beellama qabachuu fi iddoo isaa baruuf Agarsiiftuu Talaallii daawwadhaa.

Isinitti dhiyeenyatti bakka talaallin itti argamu baruuf 438-829 (GET VAX) tti Zip Kodii keessan erguu dandeessu.

Waa'ee talaallii COVID-19 gaaffii qabduu? Beellama talaallii barbaaduu irratti gargaarsa ni barbaadduu? Sarara Bilbilaa Odeeffannoo COVID-19 1-800-525-0127 irratti bilbilaa, achiin booda # tuqaa. Deeggarsi tajaajila afaanii jira.

Doozii lammaffaa talaallii (Moderna/Spikevax yookin Pfizer/Comirnaty) fudhachuuf bellama qabachuuf yoo karoorsitan, doozii jalqabaa talaallidhuma kanaa fudhachuun dirqama.

Isin yookin namni isin beektan manaa bahuu kan hin dandeenye yoo jiraate, unka onlaayinii (Ingiliffa) guutuu ni dandeessu (Ingiliffa). Deebin keessan namoota dhuunfaa Kaawuntii Jiru fi/yookin Garee Talaallii Naannoo Socho'an waliin akka wal qunnamsiifnuf nu gargaara.

Wantoota kan biroo COVID-19 wal qabatan kanneen akka mana jireenyaa, deeggarsa tajaajila kanneen akka bishaani fi ibsaa, inshuraansii fayyaatif 211 tti bilbilaa yookin visit wa211.org daawwadhaa.

Odeeffannoo dabalataaf, Talaalliwwan COVID-19 ilaalaa: Barruu odeeffannoo Waan beekuu qabadanii.

Talaallii fudhachuudhaaf lammii U.S ta'uun qabaa?

Lakki, talaallii fudhachuudhaaf lammii U.S ta'uun dirqama miti. Kana jechuun talaallii argachuudhaaf lakoofsa sooshaal sekuriitii, yookin dokumentiiwwan biroo sadarkaa baqannaa keessanii ibsan isin hin barbaachisu jechuudha. Qaamoleen talaallii dhiyeessan tokko tokko lakoofsa sooshaal sekuriitii gaafachuu malu, garuu kennuu hin qabdan.

Talaallicha argachuudhaf ijoollen keessan lammii U.S. ta'uun irra hin jiru. Ogeeyyin waldhaansa fayyaa odeeffannoo sadarkaa godaansaa nama kamiyyuu hin gaafatan. Dargaggoota waggaa 18 gadii talaalchisuuf, yeroo heddu maatinii fi guddiseewwan eeyyama kennuu qabu.

Washington State Department of Health (Muummen Fayyaa Isteeta Washingtan) namni umurii waggaa 5 fi isaa olii hundi akka talaallii fudhatan ni gorsa.

Talaallidhaaf kaffaltii nan gaafatama?

Lakki. Tallicha yommuu fudhattan kaffaltii homaatuu hin baastan (Ingiliffa), yookin dhiyeessaa/ogeessa fayyaa yookin wiirtuu talaallii (vaccination facility) nagahee kaffaltii homaatuu hin fudhattan. Kuni kan raawwatu namoota inshuraansii dhuunfaa qaban, Apple Health (Medicaid) qaban, Medicare qaban, inshuraansii hin qabne irratti.

Yeroo ogeessa fayyaa/doktara keessan bira talaallii fudhachuudhaaf dhaqxanitti tajaajila biroo yoo argattan, tarii kaffaltii gaafatamuu dandeessu. Kuni akka hin taane gochuudhaaf, dursitanii waa'ee kaffaltii doktara keessan gaafachuu ni dandeessu.

Inshuraansii fayyaa hin qabdan yoo ta'e, ogeeyyiin fayyaa talaallidhaaf isin kaffalchiisuu hin danda'an, kan hin taane yoo ta'e ammoo seera sagantaa talaalii COVID-19 cabsan jechuudha. Yoo isin kaffalchiisan karaa covid.vaccine@doh.wa.gov email godhaa.

Inshuraansii fayyaa yoo qabaattanii fi yoo kaffalchiifamtan, jalaqaba karoora inshuraansii keessan qunnamaa. Dhimmichi isiniif hin furamne yoo ta'e, Biiroo Komishinarii Inshuraansitti komii dhiyeeffachuus (Ingiliffa) ni dandeessu.

 • Tajaalila hiika afaanii bilbilaa (kaffaltii tokko malee afaanota 100 oliin jiru) argachuuf 800-562-6900 tti bilbilaa
 • TDD/TYY: 360-586-0241
 • TDD: 800-833-6384
Inshuraansii fayyaa hin qabu yoon ta'e hoo?

Uwwisa inshuraansii hin qabdan yoo ta'e, dhiyeessaa (provider) keessanitti himaa. Ammayyu talaallicha baasii malee argachuu ni dandeessu. Mootummaan federaalaa Sagantaa (Ingiliffa) talallii keessan akka galmeessuf dhiyeessadhaaf kaffalu qaba.

Talaallichaaf baasiin baasu hin qabu yoo ta'e, odeeffannoo inshuraansii fayyaa kiyyaa maalifan gaafatama?

Yeroo talaallii fudhattan, dhiyeessan talaallichaa kaardii inshuraansii yoo qabaattaniif isin gaafata. Kana kan godhaniif talaallii isiniif kennan sanaaf booda kaffaltii fudhachuu waan qabaniifi (kaffaltii talaallii kennuu). Inshuraansii hin qabdan yoo ta'e, dhiyeessan keessan beekuu qaba. Kanas ta'e, ammayyuu talaallicha baasii tokko malee ni fudhattu.

Kaffaltii talaallii kennuu maalidha, eenyutu kaffala?

Kaffaltiin talaallii kennuu jechuun kaffaltii dhiyeessan waldhaansa fayyaa talaallii isiniif kennuuf kaffalchiisudha. Kuni gatii talaallii mataa isaa irraa adda.

Mootummaan federaalaa gatii talaallii guutummaa isaa ni kaffala. Inshuraansii fayyaa kan mootummaa yookin dhuunfaa yoo qabaattan, dhiyeessan talallii keessan kaffaltii talaallii kennuutif isaan kaffalchiisuu mala. Inshuraansii hin qabdan yoo ta'e, talaallii akka isinii kennuuf mootummaan federaalaa sagantaa (Ingiliffa) dhiyeessichaaf kaffalu ni dhiyeessa.

Kaffaltii talaallii COVID-19 kennnuutif kiisii keessanii baasuu hin qabdan yookin dhiyeessaa keessan irraa nagahee kaffaltii fudhachuu hin qabdan. Kuni kan raawwatu namoota inshuraansii dhuunfaa qaban, Apple Health (Medicaid) qaban, Medicare qaban, inshuraansii hin qabne irratti.

Amma talaalliwan COVID-19 keessaa kamtu argama?

Talaalliwwan sadi itti fayyadama yeroo hatattamaatif U.S. Food and Drug Administration (FDA, Bulchiinsa Nyaata fi Qorichaa U.S.) tiin hayyamamaniiruu yookin guutummaatti ragga’amaniiru. Talaalliwwan kunniin ammatti isteeta Washington keessatti kennamu. Talaalliiwwan Pfizer (Comirnaty) fi Moderna (Spikevax) sababa haala balaa darbee darbee dhufu kan thrombosis jedhamu thrombocytopenia syndrome (TTS, Mallattoo Pilaatileetii Dhiigaa Gadi Aanaa) fi Guillain-Barré syndrome (GBS, Mallattoo Sirni Dhukkuba Ittisuu Narvii Yeroo Hubu) tif talaallii Johnson & Johnson caalaa ni gorfamu.

Talaallii COVID-19 Pfizer-BioNTech (Comirnaty):

Kuni talaallii doozii lamaan fudhatamu ta’ee garaa garummaa guyyoota 21 tiin kan kennamudha, dabalataniis:

 • Dooziin dabalataa (sadaffaa) namoota dandeentin dhibee ittisuu isanii dadhabaa ta’eef kennama.
 • Dooziiwwan humneessituu talaallii namoota umurii 12 fi isaa olii ta'aniif doozii lammaffaa booda yoo xiqqaate ji'oota 5.

Doozii lammaffaa erga fudhattaniin booda naannoo torbee lamaa yoo turtan malee guutummaatti dhibicha isin irraa ittisuu hin danda’u. Talaallichi maqaa Comirnaty jedhu jalatti namoota umurii 16 fi isaa oliitif akka kennamu raggaasifamee jira. Talaallichi itti fayyadamiinsa yeroo hatattamaatif (for emergency use) dargaggoota umurii 5 hanga 15 jiraniif akka kennamu raggaasifamee jira. Qorannoowwan yaalii kilinikaalawaa agarsiisutti waanti addaa rakkisaa ta’e kan uumame hin jiru.

Talaallii COVID-19 isa Moderna (Spikevax) jedhamu:

Kuni talaallii doozii lamaan fudhatamu ta’ee garaa garummaa guyyoota 28 tiin kan kennamudha, dabalataniis:

 • Dooziin dabalataa (sadaffaa) namoota dandeentin dhibee ittisuu isanii dadhabaa ta’eef kennama.
 • Dooziiwwan huneessituu talaallii namoota umurii 18 fi isaa olii ta'aniif doozii lammaffaa booda yoo xiqqaate ji'oota 5.

Doozii lammaffaa erga fudhattaniin booda naannoo torbee lamaa yoo turtan malee guutummaatti dhibicha isin irraa ittisuu hin danda’u. Qorannoowwan yaalii kilinikaalawaa agarsiisutti waanti addaa rakkisaa ta’e kan uumame hin jiru. 

Talaallii COVID-19 vaccine Johnson & Johnson – Janssen:

Talaallin kun namoota dhuunfaa umuriin isaanii waggaa 18 fi isaa oliitif itti fayyadama waldhaansa hatattamaatiif kan eeyyamameedha. Kunii talaallii doozii tokkoo (yeroo tokko qofa) fudhatamuudha. Talaallii fudhattanii torban tokkoo hanga lamaa yoo turtan malee guutummaatti dhibicharraa kan eegamtan jedhamuu hin dandeessan. Namoonni umurii 18 fi isaa olii doozii jalqabaa erga fudhatanii ji’a lama yookin isaa ol booddee doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu fudhachuu qabu. Qorannoowwan yaalii kilinikaalawaa agarsiisutti waanti addaa rakkisaa ta’e kan uumame hin jiru. Talaalliiwwan Pfizer fi Moderna talaallii Johnson & Johnson caalaa ni gorfamu.

Dooziwwan talaallii COVID-19 hunda fudhachuun qabaa?

Talaalliwwan Comirnaty/Pfizer fi Spikevax/Moderna namoota hedduuf doozii lamaan kennama. Namoonni tokko tokko kanneen vayirasichaaf baay'ee saaxilamoo ta'an yookin talaallichi jijjiirama hin finneef dooziwwan sadi yookin afur isaan barbaachisuu danda'a. Talaallii Comirnaty/Pfizer yookin Spikevax/Moderna yoo fudhattan, COVID-19 sirriitti akka isin irraa ittisuuf sadarkaa dhiibbaa isin irra gahuu fi dandeettii dhibee ittisuu qaama keessanii irratti hundaa'un dooziwwan akka fudhattan mirkanaa'e hunda ni fudhattu.

Talaallin COVID-19 Johnson & Johnson-Janssen talaallii abbaa doozii tokkoo ta'ee dabalataanis doozin dandeettii dhibee ittisuu dabalu yoo ziqqaate ji'a lama booda nama umurii 18 fi isaa olii kamiifuu akka kennamu ni gorfama.

Doozii lammaffaa fudhachuuf yeroon isaa yoo na jala darbe, marsaa jalqabaatii kaasee irra deebin fudhachuun qabaa?

Lakki.Doozii lammaffaa fudhachuuf yoo booddetti haftan, irra deebin jalqabaa kaatanii fudhchuun isin hin barbaachisu.

Doozii jalqabaa fudhattanii guyyoonni eeyyamaman sun erga darbaniin booda (Comirnaty/Pfizer dhaf guyyaa 21, Spikevax/Moderna dhaf guyyaa 28), hatattamaan doozii lammaffaa fudhadhaa.

Doozii lammaffaa argachuuf hammam yoo turtan iyyuu doozii lammanuu fudhachuun barbaachisaadha.

Dandeettin dhibee ittisuu keessan dadhabaa yoo ta'ee fi doozii dabalataa fudhachuudhaf ulaagaa kan guuttan ta'e, doozii lammaffaa erga fudhattaniin booda yoo xiqqaate guyyaa 28 turuu qabdu.

Ulfa yoon ta'e, harma hosisaa yoon jiraadhe yookin ulfaa'uf karoora yoon qabaadhe, talaallii COVID-19 fudhachuu nan danda'aa?

Eeyyee, ragaaleen akka agarsisanitti yeroo ulfaa talaallin COVID-19 fudhachuun rakkoo homaa hin qabu. (CDC, Giddu Galli Ittisaa fi To'annoo Dhibee) (Ingiliffa qofa), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, Kolleejjin Ogeeyyii Obistireshiyaani fi Gaayinakoolojistootaa), Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, Gamtaa Waldhaansa Haadholii fi Miciree) (Ingiliffa qofa), talaallin COVID-19 haadholii ulfaa, kan harma hoosisaa jiranii fi ulfa ta'uudhaf karoora qabaniif akka kennamu jedhaniiru. Qoraannoowwan tokko tokko akka agarsiisanitti, talaallii yoo fudhattan, mucaaan keessan karaa ulfaa fi harma hodhuutin farra dhibee COVID-19 irraa ittisu (anti bodies) argatu. Haadholiin ulfaa talaallii osoo hin fudhatin COVID-19'n qabaman, carraan rakkoowwan akka osoo hin gahin dahuu fi dahuuumsa irratti yookin isa dura mucaan du'uudhaf saaxilamuu isaanii olaanaadha. Dabalataanis, namoonni yeroo ulfaa COVID-19'n qabaman deeggarsa lubbuu baraaruu (life support) fi ujummoo hargansuu harka lama hanga sadii ni barbaadu.

Yeroo ulfaa talaallii COVID-19 fudhachuudhaf nama dubbisuu barbaaddu yoo ta'e, MotherToBaby qunnamaa. Ogeessonni MotherToBaby gaaffilee keessan afaanota Ingiliffaa yookin Ispaanish tin karaa bilbilaa yookin chatitiin deebisuuf qophiidha. Tajaajilli bilisaa fi icciitii dhuunfaa eegudhaan taasifamu Wiixataa hanga Jimaataa 8 a.m.hanga 5 p.m.(sa'aatii naannotti) jira. MotherToBaby qunnamuudhaf:

Talaalliwwan irra deddeebin (routine) yoon fudhadhe, talaallii COVID-19 fudhachuu nan danda'aa?

Eeyyee. Koreen Gorsituu Hojiiwwan Talaallii (Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)) gaafa Caamsaa 12, 2021 yaada furmaataa (recommendations) isaanii jijjiiraniiru. Kanaaf, ammma osuma talaalliwwan gosa biroo fudhataa jirtanii talaallii COVID-19 fudhachuu ni dandeessu.

Talaallii COVID-19 irraa adda baasun talaalliwwan mana baruumsaa dirqama ta'an (Ingiliffa) kan ijoollee keessanii yookin talaalliwwan jajjabeeffaman kanneen biroo beellamuu hin qabdan. Talaallii COVID-19 tif beellama qabachuun, ijoollen talaalliwwan kan biroos akka fudhataniif carraa gaarii uuma.

Kaardin galmee talaallii (vaccination record card) maalidha?

Doozii talaallii COVID-19 jalqabaa yommuu fudhattan waraqaa kaardii talaallii fudhachuu qabdu. Kaardiin gosa talaallii (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, yookin Johnson & Johnson) kam akka fudhattanii fi guyyaa itti fudhattan akka beektan isin gargaara.

Talaallii Comirnaty/Pfizer-BioNTech yookin Spikevax/Moderna yoo fudhattan, yeroo doozii jalqabaa sana dhiyeessan keessan doozii lammaffaf beellama isiniif qabuu qaba. Dhiyeessan keessan doozii lammaffaa booda akka xumuruuf, kaardi kana olkaa’aa.

Doozii dabalataa yookin doozii dandeettii dhibee ittisuu dabalu fudhattu yoo ta'e, kaardii talaallii keessan qabattanii beellama keessan dhaquu qabdu. Ogeessi talaallii isinii kennu doozicha ni galmeessa.

Waa'ee kaardii talaallii keessan sirnaan qabuu ilaalchisee odeeffannoowwan barbaachisoo armaan gadii ilaalaa:

 • Kaardii talaallii keessan hanga talaallii fixxanittis ta'ee erga fixxaniin booda olkaa'aa.
 • GODHAA kaardii talaallii keessan duraa fi duuban koppii gochuun of harkatti qabadhaa.
 • Albamii uumun, yookin yeroo barbaaddan salphaatti akka argachuu dandeessanitti suura kaastan sana taagii/mallattoo itti gochuun e-mail keessan irratti ergaa.
 • GODHAA tokko of harkatti qabachuu yoo barbaaddan suura kaasaa.

Kaardii talaallii keessan bakka beellamaatti hin fidne yoo ta'e illee dozii lammaffaa inuma fudhattu. Talaallii gosa wal fakkaataa fudhachuu keessan mirkaneessuf, doozii tokkoffaa gosa talaallii kam akka fudhattan dhiyeessaa keessan gaafadhaa. Kaardii talaallii yoo gattan, MyIR seenun (My Immunization Registry (Galmee Talaallii Kiyya)) (Ingiliffa qofa) kaardii talaallii COVID-19 keessan ilaaluf, odeeffannicha iskiriin shootii isaa yookin suura kaasaa. Akkaawuntii hin qabdan yoo ta'e, yeroo kamittuu MyIR dhaaf galmaa'uu (sign up) ni dandeessu.

Karaa MyIR tiin galmee keessan mirkaneessun kan saffisu ta'uu dhiisuu mala, akkasumas ammatti tajaajilichi Ingiliffa qofaan kennamaa jira. MyIRmobile ilaalchisee yookin gaaffii waa'ee galmee talaallii ilaalchisee deeggarsi bilbilaa kallattiidhan jira; kunis Department of Health COVID-19 (Muummee Fayyaa COVID-19) sarara bilbilaa 833-VAX-HELP irratti bilbiluudhan yookan karaa imeelii waiisrecords@doh.wa.gov qunnamuudhan.

Nageenya fi Bu'a Qabeessummaa

Talaallii COVID-19 Maaliifan Fudhachuu Qaba?

Talaallii COVID-19 fudhachuun fedhii keessan irratti hundaa'a, garuu weerara kanatti xumura gochuuf hanga danda'ametti namoonni heddu akka talaalaman barbaanna. Hawaasa keessatti namoonni baay'een talallii fudhachuu yookin dhiyeenyatti dhibichaan qabamuu irraa kan ka'e dandeettin dhibee ittisuu namootaa gaafa dabalu, tatamsa'inni COVID-19 ni hir'ata. Baay'inni namoota talaallii fudhatanii hanguma dabalaa deemu, tatamsa'inni dhibichaa hir'ataa deema.

Talaalliwwan COVID-19 karaa hedduun isin gargaaru:

 • COVID-19 sirriitti ittisu
 • COVID-19 dhaan yoo qabamtan, carraa dhibichaan dararamuu baay'ee hir'isa
 • Talaallii guutuu fudhachuun carraa COVID-19 dhan dhibamanii ciisuu yookin du'uu gadi xiqqeessa.
 • Talaallii fudhachuun, hawaasa keessatti namoonni dhibicha irraa ittifaman hawaasa keessatti akka heddummatan taasisa, kuni ammoo dhibicha akka hin babal'anne gargaara.
 • Namoonni vaayirasichi namoota birootti akka hin daddabarsineef saayintistoonni dandeettii talaallichaa qorachuu itti fufaniiru.

Erga guutumaatti talaallii fudhattanii booda, COVID-19 dhaan qabamuun ammayyuu ni danda'ama, garuu kan yeroo talaallii hin fudhatin duraatin gaafa wal bira qabamu baay'ee xiqqaadha. Yaaliwwan (trials) keessatti, tokkoon tokkoo talaalliiwwanii dhukkubbii COVID-19 cimaa ta'e dhibbeentaa 85 niin ittisuu irratti bu'a qabeeyyidha. Talaalliwwan kun namoonni heddu mallattoowwan COVID-19 kamiyyuu tiin akka hin qabamne isaan irraa ittiseera:

 • Johnson & Johnson (Janssen), dhibbeentaa 74
 • Pfizer-BioNTech, dhibbeentaa 95
 • Moderna, dhibbeentaa 94

Namoonni talaallii hin fudhatin vaayirasichaan qabamuun namoota birootti ni daddabarsu. Sababa meedikaalaaf namoonni tokko tokko talaallii fudhachuu hin danda'an, kuni ammoo caalmatti COVID-19'f salphaatti akka saaxilaman isaan taasisa. Talaallii hin fudhanne yoo ta'e, carraan isin gosa COVID-19 vaayirasii kan biraatin (Ingiliffa qofa) dhukkubsattanii ciisuu yookin du'uu keessan olaanadha.Talaallii fudhachuun, maatii, ollaa fi hawaasa keessan ittisuuf gargaara.

Namoonni baay'en dhibichaan qabaman erga ni bayyanatu ta'ee, talallii COVID-19 fudhachuun maalif na barbaachisa?

Balaan COVID-19 geessiu du'a qofa miti. Namoonni COVID-19'n qabaman baay'ee isaanii mallatto giddu galeessatu irratti argama. Haa ta'u malee, vaayirasicha tilmaamun baay'ee rakkisaadha, gosoonni COVID-19 (Ingiliffa qofa) muraasni baay'ee akka nama huban ni beekna. Namoonni tokko tokko COVID-19'n qabamanii baay'ee dhukkubsachuu yookin du'uu ni danda'u, dargaggoota kana dura rakkoo fayyaa homaa hin qabne dabalatee jechuudha. Kaneen biroo “COVID yeroo dheeraf kan baatan (long-haulers)” kan jedhamuun beekaman mallattoon dhibichaa ji'ootaf isaan irra turuu dandaa'a, jireenya isaaniis ni miidha. Vaayirasichi haaraa ta'uu isaa irraa kan ka'e, dhiibbaa yeroo dheeraa COVID-19 geessisu hanga ammaatti hin barre. Vaayirasicha ittisuuf malli baay'ee filatamaan talaalalamuudha. Dargaggeessa fi fayyaalessa namni ta'e iyyuu talaallii COVID-19 fudhachuu qaba.

Gosti (variant) COVID-19 maalidha?

Vayirasiiwwan nama irraa gara namaatti gaafa darbu ni jijjiirama. ‘Gosa vaayirasii (variant)' jechuun vaayirasii jijjiiramedha. Gosa vaayirasii (variant) tokko tokko yeroon booda ni badu, kaan ammoo kaan ammoo ittuma fufuun hawaasa keessa tatams'u.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Ingiliffa qofa) gosoota vaayirasii yaaddessoo ta'an adda baasera. Yeroo ammaa kana gosoota vaayirasii heddutu yaaddessaa ta'ee jira, sababni isaa salphaa fi saffisaan waan tatamsa'aniif dhibeen COVID-19 akka baay'atu godhu.

Talaallin COVID-19 gosoota vaayirasii (variants) ittisuuf ni ta'aa?

Talaallii fudhachuun tatamsa’inni vaayirasichaa akka xiqqatuu fi gosti vaayirasii akka hin daddabarre xiqqeessuf gargaara. Akkasumas gosa vaayirasii beekaman hundaaf akka dhukkubsattanii akka hin ciisne fi akka hin duune ittisa.

Namoonni talaallii fudhatan tokko tokko gosa vaayirasii (a variant strain) dhaan qabamuu malu, qorannoon akka agarsiisutti mallattoo cimaa hin taanetu irratti mul'ata. Talaallii doozii lamaan kennamu yoo fudhattan, gosoota vaayirasitiin akka isin irraa ittisuuf doozii lachuu fudhachuun barbaachisaadha.

Isin, maati fi nama jaalattan dhibicha irraa ittisuuf talaallin mala filatamaadha. Uwwisni talaallii yommuu olka'u, tatamsa'ina vaayirasichaa hir'isa akkasumas gosootni vaayirasii kan biroo akka hin uumamnes ni gargaara.

Talaaliwwan kun rakkoo kan hin qabne ta'uu isaanii akkamitti beekna?

Saayintistoonni talaallii COVID-19 kan argatan qorannoo saayinsii talaallii waggoota hedduu fayyadamuudhani. Sababa weerara keessa jirruuf qorannoo talaallii haaraa taasisuun kan idilee caalaa ni saffisa. Gulantaan irra darbame hin jiru, garuu gulantaawwan muraasni, fakkeenyaf kanneen akka fayyadamuu, yaalii fi omishuu, yeroo wal fakkaatatti gaggeeffamu ni danda'u.

Tokkoon tokkoon talaallii filannoof dhiyaatee/filatamee, yaaliiwwan kilinikaa sadarkaa garaa garaa keessa darba. Jalqaba irratti gareewwan muraasa fedhiidhan fudhatan irratti, itti aansee gareewwan heddu irratti, achiin booda namoota kumaatama irratti yaaliin gaggeeffama. Erga yaaliin kilinikaa gaggeeffameen booda, ogeeyyiin fayyaa bu'aa isaa fi dhiibbaa inni qabu xiinxalu. Talaallichi naga qabeessa fi kan hojjatu yoo ta'e, hawaasa bira akka qaqqabuuf eeyyama ni argata.

 • Bara 2020 keessa, Food and Drug Administration (FDA, Bulchiinsa Nyaata fi Qorichaa U.S.) talaalliwwan COVID-19 Pfizer, Moderna, fi Johnson & Johnson'f Emergency Use Authorization (EUA, Mirkaneessa Itti Fayyadama Hatattamaa) yaaliwwan kilinikaa irraa odeeffannoo (data) ilaalera. Qorattoonni U.S.fi biyoota biroo keessatti akka qamma yaalii kilinikaatti odeeffannoo nageenyummaa fi bu'a qabeessummaa sassaabaniiru. Walumaa galatti namoonni 115,000 oli fedhiidhan talaalliwwan amma hojiirra jiran sadiif yaalii kilinikaa (clinical trials) irratti hirmaataniiru. Rakkoon nageenyaa hamaa ta'e homtuu hin argamne. Ergasii talaalliwwan kunneen rakkoo homaatuu osoo hin geessisiin namoota miliyeenan lakkaa'amaniif kennameera, irra hedduu lammiilee US tif.
 • Bara 2021, talaallin Pfizer-BioNTech FDAA dhaan namoota umurii 16 fi isaa oliitiif akka kennamu guutummaan mirkana'era, achumaanis maqaan Comirnaty jedhamu mogga'eef. Nageenyummaa fi bu'a qabeessummaa talaallichaa madaaludhaaf FDA'n odeeffannoo namoota 12,000 talaallii fudhatanii ilaalera. FDA'n akkasumas odeeffannoo nageenyummaa (safety data) namoota 22,000 talaallii fudhatanii fi namoota 22,000 sumuda (placebo) fudhatanii qorateera.
 • Muddee 2021 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Wiirtuuwwan To'annoo fi Ittisa Dhukkubaa) namoonni sababa haala balaa darbee darbee dhufu kan thrombosis jedhamu thrombocytopenia syndrome (TTS, Mallattoo pilaatileetii Dhiigaa Gadi Aanaa), kan itituu dhiigaa fi pilaatileetii gadi aanaa ta'e hammatee fi Guillain-Barré syndrome (GBS, Mallattoo Sirni Dhukkuba Ittisuu Narvii Yeroo Hubu) kan dhukkubbii ofiin dhukkuba ittisuu narviiwwan hubuu danda'uun talaallii COVID-19 Johnson & Johnson caalaa talaallii COVID-19 mRNA (Pfizer ykn Moderna) caalatti talaallii COVID-19 mRNA akka fudhachuu akka filatan gorsu. Talaallii mRNA argachuu yoo hin dandeenye ykn kan hin barbaanne taatan, ammas talaallii Johnson & Johnson argachuu ni dandeessu. Maaloo waa’ee filannoowwan keessanii ogeessa fayyaa keessan waliin mari'adhaa.
 • FDA fi CDC talaalliwaniin wal qabatee gabaasa rakkoolee dhiyaatanii itti fufiinsan to’ataa fi qorataa jiru.
 • Waa'ee nageenyummaa talaallii odeeffannoo dabalataatif, Nageenyummaa Talaallii COVID-19: Maal Beekuu Akka Qabnu (PDF)
Talaallin Johnson & Johnson irratti maaltu ademsifama jira?

Muddee 2021 irra eegale Washington State Department of Health (DOH, Qajeelcha Fayyaa Isteeta Waashingtan) TalaalliiJohnson & Johnson (J&J) yeroo tokko kan fudhatamu caalaa talaallii COVID-19 mRNA (Pfizer-BioNTech fi Moderna) akka filatan gorsa.

Haroomsi kuni haaraan talaallii J&J hordofuun waa'ee haalota darbee darbee mul'atan lamaa ilaalchisee erga deetaan dhiyaate booda qajeelfamaCenters for Disease Control and Prevention (JiddugalaTo'annoo fi Ittisa Dhukkubbii) hordofa.

 • Thrombosis and thrombocytopenia syndrome (TTS): Thrombosis and thrombocytopenia syndrome (TTS, Mallattoo Pilaatileetii Dhiigaa Gadi Aanaa) darbee darbee mul'ata, garuu ulfaatadha, haala itituu dhiigaa fi baay'ina pilaatileetii dhiigaa gadi aanaa namoota talaallii J&J fudhatan keessatti ni mul'ata. Haa ta’u malee, balaa darbee darbee kan mul'atuudha. Yuunaayitid Isteetii keessaati, dooziiwwan talaallii miliyoona 14 kennaman keessaa namoonni 54 TTS dhan qabamaniiru.
 • Guillain-Barré Syndrome (GBS): Guillain-Barré Syndrome (GBS, Guillain-Barré syndrome (Mallattoo Sirni Dhukkuba Ittisuu Narvii Yeroo Hubu) dhukkubbii sirna narvii kan sirni dhukkuba ittisuu qaamaa seelii narvii kan hubuudha, kunis dadhabbii maashaatif ykn yeroo tokko tokko socho'uu dadhabuu kan fiduudha. Akkasumas balaan GBS yeroo baay'ee darbee darbee kan dhufuudha. Adoolessa 2021 irraa eegale, dooziiwwan miliyoona 12.5 galma'aan keessa talaallii J&J booda gabaasawwan jalqabaa 100 kanGBS turan. 

Haalonni kunneen kan wal qabatan talaallii COVID-19 J&J qofa wajjiin malee talaalliwwan Pfizer ykn Moderna miti. Namoota yeroo ammaa kana talaallii COVID-19 barbaadaniif DOH talaalliiwwan Moderna fi Pfizer gorsa. Haa ta’u malee, talaalliiwwan kanneen fudhachuu yoo hin dandeenye ykn hin barbaanne taatan talaalliin J&J ammas ni jira. Maaloo waa’ee filannoowwan keessanii ogeessa fayyaa keessan waliin mari'adhaa.

Torbanoota darban sadeen keessatti talaallii COVID-19 J&Jkan fudhattan yoo ta'e ykn talaallii COVID-19 J&J argachuuf karoora yoo qabaattan, mallattoowwan akeekkachiisaa gosa itituu dhiigaa TTS dhan dhufan beeka. Isaan bowwoo mataa ulfaataa, dhukkubbii garaa. dhukkubbii miilaa fi/ykn hafuura baasuu dadhabuu of keessatti dabalata. Mallattolee kanneen keessa kamiyyuu yoo argitan, maaloo hatattamaan waldhaansa argadhaa.

Talaallii COVID-19 kamiyyuu erga fudhataniin booda, yeroo torban jalqabaa keessatti mallattoolee xiqqaadhaa hanga giddu galeessatti yoo nama irratti mul’ate homaa miti, ho''insa qaamaa, bowwoo mataa, bututuu fi dhukkubbii bakka qaamni itti wal qunnamu/maashaa dabalatee jechuudha. Mallattooleen kunneen yeroo heddu talaallii erga fudhatanii booda guyyoota sadi gidduutti kan nama eegalu yoo ta’u, guyyoota muraasa qofa tura.

Talallin tokko FDA dhaan mirkanaa'e jechuun maal jechuudha?

Mirkaneessa itti fayyadama hatattaamaaf osoo hin taane, guutummaatti mirkaneessuf FDA'n raga yeroo dheeradhaaf qorata. Talaallin tokko hayyama guutummaan mirkanaa'uu argachuuf, omisha talallii keessatti ragaan sun nageenyummaa, bu'a qabeessummaa fi to'annoo qulqullinaa sadarkaa olanaa agarsiisuu qaba.

Mirkaneessi Itti Fayyadama Hatattamaa (EUA), osoo waraqaa hayyamaa hin kennamin dura yeroo labsii hatattamaatti omishni akka dhiyaatuf akka taasisuuf FDA gargaara. Kaayyon EUA, ragaan yeroo dheeradhaaf osoo hin qoratamin dura namoonni talaalliwwan lubbuu baraaran akka argatan gochuudha. Haa ta'u malee, EUA qorannoo ragaa kilinikaa cimaa ta'e, kan yeroo gabaabadhaaf tasifamu barbaada, gaafata. EUA'n FDA dhan hayyamni kennameef kamiyyuu Scientific Safety Review Workgroup (Garee Hojii Qorannoo Saayinsii Nageenyaa) tin qoratama, akka qaama Western States Pact (Walii Galtee Naannolee Lixaa) (Ingiliffa qofa) tti jechuudha.

Western States Pact Maalidha?

Onkoloolessa, 2020 keessa talaalliwwan COVID-19 erga FDA dhaan mirkanaa'en booda nageenyummaa fi barbaachsiummaa isaa qorachuuf Waashingtan, Garee Hojii Qorannoo Saayinsii Nageenyaa Nannolee Lixaa uumuf naannolee biroo kanneen akka Origoon, Navaadaam Koloraado fi Kaalifoorniyaatti makameera. Gareen qorannoo kun waa'ee nageenyummaa talaallii irratti yaada ogummaa dabalataa dhiyeessu.

Gareen kun kan of keessatti hammatu ogeeyyii naannolee miseeensa ta'aniin muudaman, fi saaayintistoota akka biyyaatti talaalli fi fayyaa hawaasaa irratti ogummaa guddaa qabaachun isaanii itti amanameedha. FDA'n talaallii tokko itti fayyadama hatattamaatif gaafa mirkaneessu, gareen qorannoo kun ragaalee amma jiran hunda ilaalun gabaasa isaa dhiyeessa. Adeemsi kun talaalliwwan sadi amma Washingtan state keessatti itti fayadamnu irratti hojiirra oolera, akkasumas talaalliwwan COVID-19 gara fuulduraatti Mirkaneessi Emergency Use Authorization (EUA) hayyama argatan hunda irratti ni gaggeeffama. Bu'aa qorannoo Western States Scientific Safety Review Workgroup:

Talaallin COVID-19 qaama kiyya keessatti akkamitti hojjata?

Viidiyoo kana ilaalaa Talaallin akkamitti qaama keessan keessatti akka baruuf.

Talaalliwwan mRNA (Pfizer fi Talaalliwwan mRNA (Pfizer and Moderna COVID-19)

Talaalliwwan jiran keessaa lamaan messenger RNA (mRNA) dha.

Talaalliwwan mRNA seelonni qaama keessanii pirotiinii ispaayikii koronovaayirsaii dhiibbaa hin geessifne akka omishan barsiisa. Dandeettiin dhibee ittisuu keessan pirootiinicha waliin waan wal hin gitneef, qaamni keessan farra qaamaa (antibodies) omishuu jalqaba. Gara fuulduraatti dhibichaan ni faalamtu yoo ta'e, farreen ittisaa (antobodies) kuneen akkamitti COVID-19 akka faccisan ni yaadatu. Yeroo talaallii argattan, osoo dhibee homaafuu hin saaxilamin qaamni keessan dandeettii COVID-19 of irraa ittisuu horata. Erga hojii isaa hojjateen booda, mRNA dafee caccabuun qaamni guyyoota muraasa gidduuti nagaa ta'a.

Talaalliwwan vaayiral vektarii (Talaallii COVID-19 Johnson & Johnson)

Talaalliwwan COVID-19 keessaa tokko vaayiraal vektariidha.

Talaalliwwan vektar gosa vaayiraasii dadhabaadhan hojjatme (vaayirasii COVID-19 nama qabsiisu irraa adda kan ta'e jedhuudha). Talaalliwwan kunneen seelonni keessan pirotiinii ispaayikii koronovaayirasii miidhaa hin qaqqabsiisne akka omishan barsiisu. Malli qaamni keessan dhibee ofirraa ittisu (immune systme) pirootiinin isaan akka wal hin gitne yommuu argu, farra qaamaa omishuu eegala. Qaamni keessan gara fuulduraatti akkamitti COVID-19 irraa akka isin ittisu ni barata, osoo hin dhukkubsatin jechuudha.

Talaallin vektarii (vector vaccine) nuti qabnu kan doozii tokkooti. Erga doozicha fudhattaniin booda qaamni keessan guutummaatti dhibicha ofirraa ittisuuf hanga torbee lamaa ni tura.

Yeroo tokko tokko talaallin mallattoowan akka qaama gubaa giddu galeeessa ta'e yookin waan akka qorraa fiduu danda'a, garuu rakkoo homaa hin fidu.

Odeeffannoo dabalataaf, wantoota dubbifaman (resources) kanneen ilaalaa: Isnaappishootii Talaalliwwan COVID-19 fi Talaalliwwan COVID-19: Maaltu Beekamuu akka Qabu.

Namoonni hawaasa keessa jiran hedduun isaanii koronavaayirasii ittisuu yoo danda'an, vaayirasichi eessayyuu gahuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun, tatamsa'ina isaa saffisaan dhaabuu ni dandeenya akkasumas weerara kana gara balleessutti ni dhiyaanna jechuudha.

Talaalliwwan COVID-19 akkamitti hojjatamu?

Viidiyoo gabaaban kun talaalliwwan COVID akkamitti akka hojjataman agarsiisa.

Talaallin mRNA maalidha?

Talaallin messenger RNA, yookin mRNA gosa talaallii haaradha.Talaallin mRNA, seelin keessan “pirootinii akka qoraattii (spike protein)” miidhaa hin qaqqabsiifne akkamitti akka omishu barsiisa. Pirootinii akka qoraattii kun waanta korona vaayirasii irratti (on the surface) argaitaniidha. Sirni danddeettii dhibee ittisuu keessan pirootiinichi kan achii akka hin taaane yeroo hubatu qaamni keessan dandeettii dhibee ittisuu cimsachuun farra dhibee (antibodies) omisha. Kuni waanta yeroo dhibeen COVID-19 nu qabu uumamuun wal fakkaata. Erga hojii isaa hojjateen booda, mRNA dafee caccabuun qaamni guyyoota muraasa gidduuti nagaa ta'a.

Yeroo darbe keessa mRNA gosa yaalaa kan biroo fi kunuunsa yaala bineensotaatif itti fayyadamnu illee, mala kana fayyadamuun talaallii omishuun saayinsii gara fuulduratti tarkaanfachiisa akkasumas gara fuulduraatti talaallii omishuun baay'ee salphaa ta'a jechuudha.

Waa'ee talaalliwwan mRNA marsariitii CDC irratti akkamitti akka hojjatan (Ingiliffa qofa) caalmatti dubbisuu ni dandeessu

Talaallin vaayiraal vektarii maalidha?

Talaallin gosti akkanaa gosa vaayirasii garaa agaraa akka dadhabu godhame (“vektarii”) seelota keessaniif ajaja kennu fayyadama. Pirotiinii akka qorattii kan COVID-19 miidhaa hin geessifne uumuf veektarchi selii lixuun maashinii seelii fayyadamama. Seelichi gubbaa isaatti (on its surface) protiinii akka qoraattii (spike protein) agarsiisa, sirni dandeettii qaama keessanii ammoo pirootichi kan achii akka hin taane arga jechuudha. Sirni dandeettii ittisa dhibee qaama keessanii farra qaamaa (antibodies) omishuu eegaluun seelonni dandeettii dhibee ittisuu kan biroo infeekshinicha akka lolaniif isaan dammaqsa. Qaamni keessan gara fuulduraatti akkamitti COVID-19 irraa akka isin ittisu ni barata, osoo hin dhukkubsatin jechuudha.

Talaalliwaan keessatti qabiyyee maal faatu argama?

Qabiyyeewwan talaalliwwanii COVID-19 keessatti argaman addumatti kan talaalliwwaniiti. Talaalliwwan wantooni of keessatti qabatan, qabiyyeewwan (active ingredients) mRNA yookin andeenoovaayirasii haarome (modified adenovirus) qabiyyeewwan kanneen akka coomaa (fat), ashaboo, sukkaara kan qabiyyeewwan (active ingredients) ittisan, akkasumas yeroo deddeebisanii fi kuusan talaallii ittisu wajjin.

Talaalliwwan Pfizer, Moderna, fi Johnson and Johnson seeliwwan namaa (seelii miciree dabalatee), vaayirasii COVID-19, laateksii, tursiistuwwan (preservatives), yookin omisha booyyee fi jelaatin dabalatee omisha bineensotaa homaayyuu of keessaa hin qabu. Talaalliwwan hanqaaquu keessatti hin guddaanne, kanaaf omisha hanqaaquu of keessaa hin qabu.

Odeeffannoo waa'ee qabiyyeewwanii (ingredients) argachuuf Gaaffi &Deebii; Marsariitii Hospitaala Daa'immanii Filaadalfiyaa (Ingiliffa) daawwadhaa. Qabiyyee guutuu barruu odeeffannoo Pfizer (Ingiliffa qofa), Moderna (Ingiliffa qofa), fi Johnson & Johnson (Ingiliffa qofa) irraa argachuu ni dandeessu.

Talaallin Johnson & Johnson tishuu miciree (fetal tissue) of keessaa qabaa?

Talaallin COVID-19 Johnson & Johnson jedhamu akkuma talaalliwwan kaanii teekinoolojiidhuma wal fakkaataa fayyadamuun omishame. Qaama miciree yookin seeliwwan fitasii of keessaa hi qabu. Talaallin qeenxen tokko kan omishamu, koppiiwwan seeliwwanii laaboraatoorii keessatti guddatanii keessatti, seeliwwan kun ulfa fedhaan baafame (elective abortion) kan waggaa 35 dura ta'e irraa fudhatameedha. Ergasii kaasee sararoonni seelii talaallii kanaa laaboraatoorii keessa taa'aa ture, talaalliwwan kanneen omishuuf seeliwwan miciree (fetal cells) kan biroo fayidaarra hin oolle. Kuni namoota muraasaf odeeffaannoo haaraa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee, talaalliwwan dhibeewwan akka gifiraa, rubeella, heppitaayitas A faan bifuma wal fakkaatun hojjataman.

Talaallin COVID-19 maseenumma fidaa?

Talaalliwwan dhala godhachuu yookin maseenummaa qaqqabsiisuu isaanii kan agarsiisu ragaan saayinsii homtuu hin jiru. Talaallichi gara qaama kee gaafa seenu, koronavaayirasii loluudhaf dandeettii dhibee ittisuu qaama wajjin ta'uun farra dhibee (antibody) uuma. Adeemsi kun organizimii sirna wal hormaataa kee wajjin wal qabatu hin qabu.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Ingiliffa), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (Ingiliffa), fi Society for Maternal Fetal Medicine (SMFM) (Ingiliffa) dubartootni gara fuulduraatti ulfa ta'uu fedhan, kan amma ulfa ta'an yookin harma hoosisaa jiran hundi talaallii COVID-19 akka fudhatan gorsu. Dubartoonni hedduun erga talaallii COVID-19 fudhataniin booda ulfaa'aniiru yookin ijoollee fayyaalessa dahaniiru.

Ragaa amma jiruun, talaallii COVID-19 dabalatee talaalliin kamiyyuu rakkoo dhala godhachuu dadhabuu dhiirota irraan gahu agarsiisu hin jiru. Dhiyeenyatti qorannoon xiqqaan dhiirota fayyaaleyyii 45 (Ingiliffa) kanneen talaalii COVID-19 mRNA COVID-19 (i.e., Pfizer-BioNTech yookin Moderna) fudhatan hirmaachise, osoo talaallii hin fudhatinii fi erga fudhataniin booda amaloota sanyii kormaa kanneen akka hammamtaa fi sochii ilaalera. Talaallii booda qorattoonni amaloota sanyii kormaa (sperm) irratti jijjiirama kana jedhamu hin argine.

Gubaan qaamaa mudate, dhiirota fayyaaleyyii keessatti sanyii kormaan yeroo gabaabadhaaf gadi bu'uudhan wal qabata. Qaama gubaan mallattoo talaallii COVID-19 kan yeroo gabaabaa qofaaf turu ta'us, talallii booda qaama gubaan (fever) sanyii kormaa miidha kan jedhu ammatti ragaan homaatuu hin jiru.

Odeeffannoo dabalataaf, fuula CDC Odeeffannoo Talaallii COVID-19 namoota ijoollee godhachuu barbaadaniif (Ingiliffa) jedhu ilaalaa. Akkasumas odeeffannoo dhugaa waa'ee talaalliwwanii baruudhaf marsariitii CDC Talalliwwan COVID-19 (Ingiliffa) ilaaluu ni dandeessu.

Erga talaallii fudhataniin booda mallattoo akkamiitu rakkoo hin geessisne?

Talaalliwwan COVID-19 Pfizer/Comirnaty, Moderna/Spikevax, fi Johnson & Johnson – Janssen

Akkuma talaalliwwan gosa biroo (routine vaccines), mallattolee beekamoon isaan fidan (common side effects) dhukkubbii irree, dadhabbii, mataa bowwoo fi dhukkubbii maashaa fa'i.

Mallattoowwan kunneen talaallcihi hojjachuu isaa kan agarsiisaniidha. Yaaliiwwan (trials) Pfizer fi Moderna keessatti, mallattoolen kunneen talaallii erga fudhataniin booda yeroo heddu guyyoota lama keessatti kan mudate yoo ta'u hanga guyyaa tokkoo qofa ture. Mallattooleen (Side effects) kunneen caalmatti kan mudatan yeroo doozii jalqabaa caalaa yeroo doozii lammaffaati. Yaalii kilinikaa talaallii Johnson & Johnson keessatti mallattoolen kan turan giddu galeessan guyyaa tokkoo hanga lamaati.

Talaalliwwan sadaniifuu namoonni umurii 55 ol jiran kan dargaggootaa wajjin gaafa wal bira qabamu, mallattoolee (side effects) muraasatu gabaafame.

Ragaan yaaliwwan kilinikaatin akka agasriisutti tilmaaman:

Pfizer/Comirnaty

 • Namoonni dhibbeentan saddeettamnni bakka talaallii waraannatan akka isaan dhukkube gabaafame
 • Namoonni dhibbeentaa kudha shan ta'an bututuu fi mataa bowwootu gabaafame
 • Namoonni dhibbeentaa soddoma ta'an ammoo dhukkubbuu maashatu isaan mudate

Moderna/Spikevax

 • Namoonni dhibbeentan sagalatama bakka talaallii waraannatan akka isaan dhukkube gabaafame
 • Namoonni dhibbeentan torbaatama ta'an bututuu fi mataa bowwootu isaan mudate
 • Namoonni dhibbeentan jaatamni ammoo dhukkubbii maashatu isaan mudachuu gabaafame

Johnson & Johnson

 • Namoonni dhibbeentaa jaatama ta'an bakka talaallii waraannatan akka isaan dhukkube gabaafame
 • Namoonni dhibbeentaa afurtamii shan ta'an bututuu fi mataa bowwootu isaan mudate
 • Namoonni dhibbeentaa afurtama ta'an dhukkuubbiin maashaa isaan mudachuutu gabaafame

Karaa marsaa intarneetii fi miidiyaalee hawaasummaa irratti waa'ee mallattoolee (side effects) odeeffannoo dhugaa hin taane arguu dandeessu Yeroo odeeffannoo (claim) waa'ee mallattoolee (side effects) argitan kamiyyuu madda odeeffannichaa adda baasuu keessan mirkaneeffadhaa.

Talaallii COVID-19 ergan fudhadheen booda yoon dhukkubsadhe maaltu ta'a?

Akkuma talaalliwwan kaanii (other routine vaccines) erga talaallii fudhataniin booda, talaallin COVID-19 rakkoowwan yookin mallattoolee kanneen akka dhukkubbii irree, mataa bowwoo, qaama gubaa yookin qaamni bututuu fa'aa ni qaba. Kunneen mallattoolee talaallichi hojjachuu isaa agarsiisaniidha.

Erga talaallii fudhattaniin booda, hojii hojjachuu yookin bakka hojii deemun rakkoo hin fiduu jettanii yaadda'uu dandeessu. Hojjachiiftonni, hojjattoonni isaanii bakka hojiitti qaaman argamanii hojjachuun rakkoo qabaa laata jedhanii yaadda'uu danda'u. Guutummaatti dhibicha irraa eegamuu kan dandeessan, talaallii (Pfizer yookin Moderna doozii 2 yookin Johnson & Johnson doozii 1) erga fudhattaniin booda torban 2 fudhata.Sana dura, saaxxilamtan taanan, COVID-19 qabamuu dandeessu. Dandeettiin dhibee ittisuu namaa namatti garaa gara, kanaaf tilmaaman namoota 2,500 talaallii fudhatan keessaa nama 1 irratti hin hojjatuu.

Chaartin kun (PDF) talaallichi qaama keessan keessatti hojjataa jiraachuu isaa (if you are reacting) yookin qorannoo COVID-19 taasisuun yookin adda of baasun yoo isin barbaachise hubannoo isiniif kenna. Mallattoon giddu galeessa ta'e yoo isin mudate, gargaarsa yaala fayyaa barbaaduu yookin turtanii ilaaluu dandeessu. Mallattichi guyyaa tokko yookin lama keessatti kan deemu yoo ta'e, mallattoo talaallichi hojjachuu isaa agarsiisu ta'uu mala. Dideetuma yoo itti fufe yookin mana yaalaa deemun qaba jettanii yoo yaaddan, gorsa yaala fayyaa argachuu qabdu. Carraan COVID-19 qabamuu yookin saaxilamuu yoo jiraate, of-eeggannoof jecha namoota biroo irraa fagaadhaa. Erga talaallii COVID-19 fudhattaniin booda, rakkoon fayyaa muddamaa yoo isin mudate, hatattamaan 9-1-1 tti bilbila.

Erga talaallii fudhataniin booda, taatee cimaa mudate Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Mala Gabaasa Taatee Cimaa Talaallin Geessisu) (Ingiliffa qofa) tti gabaasuu qabdu. “Taatee cimaa (adverse event)” jechuun rakkoo fayyaa yookin mallattoo (side effect) kamiyyuu talaallii fudhachuun booda mudatuudha. Waa'ee VAERS odeeffannoo dabalataa argachuudhaf, " VAERS jechuun maalidha?” kan jedhu kana kanaa gaditti argamu ilaalaa.

VAERS jechuun maalidha?

VAERS jechuun mala dursanii akeekkachiisuu Giddu Gala To'annoo fi Ittisa Dhibee (CDC) fi Bulchiinsa Nyaata fi Qorichaa (FDA) dhaan gaggeeffamuudha. VAERS rakkoolee talaallidhaan wal qabatan adda baasuf gargaara.

Namni kamiyyuu (ogeessi fayyaa, dhukkubsataan, namni kunuunsa kennu) taatee cimaa/rakkoolee mudachuu malan VAERS tti gabaasuu (Ingiliffa qofa) danda'u.

Siistamichi hanqinoota mataa isaa qaba. Gabaasa VAERS jechuun mallattoo (reaction) yookin bu'aa isaa kan geessise talaallicha jechuun miti. Gabaasa VAERS jechuun hiika tallaallii fudhachuutu durse jedhu qofa qaba.

VAERS saayintistoonni rakkoo uumamuu maluuf barsiifata kana dura ture yookin sababa qorataniif akka hubataniif isaan gargaara. Tarree bu'aa talaallii mirkanaa'ee (verified outcomes of vaccination) jechuu miti.

VAERS tti yeroo gabaastan, Giddu Gala To'annoo fi Ittisa Dhibee (CDC) fi Bulchiinsa Nyaata fi Qorichaa (FDA'n) yaaddowwan fayyaa jiran adda baasun talaalliwwan rakkoo kan hin qaqqabsiifne ta'uu isaanii akka mirkaneessaniif isaan gargaaraa jirtu jechuudha. Rakkoon wayii yoo mudate, tarkaanfii fudhachuun waa'ee dhimmi sanaa ogeeyyii fayyaa (health care providers) beeksiisu.

Kanaan dura dhibee COVID-19 qabameera yoon ta'e, talaallii COVID-19 fudhachuu nan dana'aa?

Eeyyee, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Koreen Koree Gorsituu Hojiiwwan Talaallii) namni COVID-19 dhaan qabamee ture kamiyyuu akka talaalamu ni gorsa.

Ragaan akka agarsiisutti erga COVID-19 dhaan qabamanii guyyaa 90 keessatti deebi'anii qabamuun waan baramee miti; kanaaf, qaama keessan keessa (uumamaan dandeettii dhibee ittisuu kan jedhamu) qabaachuu maltu. Haa ta'u malee, dandeettiin uumamaan dhibee ittisuu qaama namaa keessa jiru hangam akka turu hin beeknu.

Namoonni yeroo ammaa COVID-19'm qabamanii jiran talaallii fudhachuudhaf hanga bayyanatanii fi yeroon adda bahanii turuu isaanii dhumutti turuu qabu.

Namoonni yeroo dhiyootti COVID-19 dhaaf saaxilamanii turanis talaallii fudhachuudhaanf hanga guyyaan isaan adda of baasanii turan xumuramutti turuu qabu, yoo sirriitti nama biroo addaan of-baasanii turan jechuudha. Carraan isaan namoota biroo faaludhaaf qaban ol-aanaa yoo ta'e, dhibicha akka hin babal'ifneef jecha yeroo adda of-baasanii jiranitti talaallii fudhachuu ni danda'u.

Dookumentii waa'ee adda of baasanii turuu irratti kallattii kennu argachuuf, taabii adda of baasanii turuu Fuula Wantoota Dubbifamanii fi Yaadota Furmaataa COVID-19 (Ingiliffa qofa) daawwadhaa.

Kanaan dura alaarjii talaallii yoon qabaadhe, talaallii COVID-19 fudhachuu nan danda'aa?

Namoota kanaan dura alaarjii cimaa qabaniif talaallichi kennamuu hin qabu.Alaarjiiwwan kanneena akka anaphylaxis, doozii talaallii mRNA yookin vaayiral vektarii yookin qabyyee talaalliiwwan COVID-19 Pfizer-BioNTech/Comirnaty (Ingiliffa qofa), Moderna/Spikevax (Ingiliffa qofa), yookin Johnson & Johnson–Janssen (Ingiliffa qofa) kamiyyuu jechuudha.

Namoonni kanaan dura rakkoo alaarjikii talalliwwan biroo yookin teeraappii waraannatamuu (injectable therapies) qaban talaallicha fudhachuu malu. Haa ta'u malee, ogeeyyin fayyaa (providers) waa'ee rakkoo isaan mudachuu danda'uu qorannoo gaggeessu (risk assessment) fi gorsuu qabu. Namni tokko talallii fudhachuu yoo murteesse, ogeeyyin fayyaa mallattoolee (reactions) battalatti mudachuu danda'an to'achuuf daqiiqaa 30 ilaaluu qabu.

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) akka gorsetti, ogeeyyin fayyaa dhukkubsattootaf erga talaallii kennaniin booda alarjii jiru ilaaluf yoo xiqqaate daqiiqaa 15 to'achuu qabu. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yaadota furamaataa yaalaa yeroo gabaabaa talaallii mRNA (Ingiliffa) ACIP ilaalaa.

Ulaagawwan Talaallii

Talaallin COVID-19 Dirqamaa?

Talaaallii COVID-19 fudhachuun fedhii irratti hundaa'a, haa ta'u garuu qacartoonni, kolleejjiwaan fi yuunivarsiitiwwan tokko tokko namni akka talaallii fudhatu ni barbaadu.

Yeroo ammaa Washngtan kanneen armaan gadiitif talaallii COVID-19 ni dirqamsiisa:

 • Hojjattoota waldhaansa fayyaa fi hojjattoota kunuunsa fayyaa yeroo dheeraa (Ingiliffa qofa)
 • Hojjattoota kaabinee ejansii naannooo (Ingiliffa qofa)
 • Hojjattoota fi bu'uuraalee barnoota, (Ingiliffa qofa) kanneen armaan gadii hammatu:
  • Hojjattoota fi kontiraaktaroota manneen barnoota dhuunfaa K-12, distiriiktiwwan manneen barnoota mootummaa K-12, manneen barnoota chaartarii, fi distiriiktiwwan tajaajila (tartiibni isaa manneen barnootaa yookin barattoota barnoota naannoo-gosaa (state-tribal education) hin hammatu)) keessa hojjatan,
  • Dhiyyeesitoota kunuunsa daa'immanii fi barnoota oolmaa daa'immanii duraa (early learning) kanneen daa'imman maati heddu keessaa dhufan tajaajilanii fi
  • Hojjattoota dhaabbilee barnoota olaanoo keessa jiran.

Hojjattoonni kunneen hanga Onkoloolessa 18, 2021 tti talaallii guutuu fudhachuutu irraa eegama (ega marsaa talallii hunda xumaranii yoo xiqqaate torban lama booda). Dirqamani (requirement) kan hammatu, kontiraaktaroota, tola ooltota, fi nama bakkeewwan kana keessatti gita hojii kamiyyuu irratti hojjatu.

Gareewwan kana keessa tokko keessa yoo jiraattan yookin qaamni isin qacare yookin manni baruumsaa keessan talaallii COVID-19 akka dirqamaatti yoo fudhatan, maal gochuu akka qabdan baruuf dippaartimentii humna namaa, hojjachiisaa yookin mana baruumsaa keessan qajjin haasa'aa. Biiron Fayyaa dambii hojjachiiftotaa yookin kolleejji/yuunivarsiitii keessa hin lixu.

Talallichi isini fi namoota naannoo keessan jira COVID-19 irraa eega.Kanaaf, waa'ee fayidaa tallaallichaa doktara keessan yookin kilinika gaafadhaa.

Mucaan koo mana baruumsaa K-12 school yookin kunuunsa daa'immanii deemuf talaallii COVID-19 tu barbaachisaafii?

Lakki, Washingtan ammatti ijoollen mana baruumsaa K-12 yookin kunuunsa daa'immanii akka hordofaniif talallii akka fudhatan hin barbaadu. Ammatti waanta dirqama ta'e odeeffannoo dabalataa argachuuf fuula talaallii (Ingiliffa) keenya ilaalaa.

Mucaan keessan talaallii COVID-19 hin fudhanne yoo ta'e, waraqaa ragaa sababa talaallii hin fudhanneef agarsiisu dhiyeessun isin hin barbaachisu sababni isaa talaallin dirqama miti waan ta'eef. Manneen barnoota fi kunuunsa daa'immaniitif talaaliwwan kamtu akka barbachisu kan murteessu Washington State Board of Health (Boordii Fayyaa Isteetii Washingtan) dha.

Hojjattoota K-12 tiif ulaagaan talaallii COVID-19 maalidha?

Hojjattoonni manneen barnoota dhuunfa mootummaa K-12 jiran hundi hanga Onkoloolessa 18, 2021 tti talallii guutuu akka fudhatan yookin ragaa mana amantii yookin waldhaansaa akka dhiyeessan Bulchaan Inslee, Hagayya 18,2021, ajaja dabarsee ture.

Ajajni kun hojjattoota bu'uuraalee barnootaa keessa jiran (Ingiliffa qofa) hunda irratti hojiira oola.Isaanis:

 • Hojjattoota fi kontiraaktaroota manneen barnoota dhuunfaa K-12, distiriiktiwwan manneen barnoota mootummaa K-12, manneen barnoota chaartarii, fi distiriiktiwwan tajaajila (tartiibni isaa manneen barnootaa yookin barattoota barnoota naannoo-gosaa (state-tribal education) hin hammatu)) keessa hojjatan,
 • Dhiyyeesitoota kunuunsa daa'immanii fi barnoota duraa oolmaa daa'immanii (early learning) kanneen daa'imman maati heddu keessaa dhufan tajaajilanii fi
 • Hojjattoota dhaabbilee barnoota olaanoo keessa jiran.

Odeeffannoo dabalataatif, Hojjattoota mana baruumsa K-12 jiraniif dirqamaan talaallii COVID-19 kennuu: gaaffilee yeroo heddu gaafataman (PDF) (Ingliffa) (Biiroo To'ataa Qajeelcha Uummataa) ilaalaa.

Dirqamaan talaallii fudhachuu irraa akkaminan bilisa ta'a?

Hojjachiisan yookin kolleejjin/yuunivarsiitin keessan talaallii COVID-19 fudhachuu akka dirqamaatti yoo dhiyeessan, yookin mootummaadhan talaallii fudhachuu qabdu yoo jedhamtan. Labsiin Hagayya 9 (Ingiliffa) Jay Inslee yookin Labsiin Hagayya 18 (Igiliffa), akkamitti ragaa mirkaneessaa talallii fudhachuu akka sassaaban baruuf qaama isin hojjachiisu yookin kolleejii/yuunivarsiitii keessan qunnamuu qabdu, fudhachuu dhiisuf seera eeyyamu yoo qabaatan akkasumas fudachuu dhiisuf maal gochuu akka qabdan baruuf jechuudha. Biiron Fayyaa dambii hojjachiiftotaa yookin kolleejjii/yuunivarsiitii keessa hin lixu.

Talaallii COVID-19 tiif Biiroo Fayyaa (DOH, Department of Health) irraa unka talaallii fudhachuu dhiisuu (exemption form) fudhachuun isin irraa hin eegamu. Biiroon Fayyaa (DOH) unka talaallii COVID-19 fudhachuu dhiisuu hin qabu. Waraqaan Ragaa Fudhachuu Dhisuu Naannoo Washington (COE, Certificate of Exception), maatiwwan/guddiseewwan kanneen ijoollee isaanii talaallii dirqamaan ijoollee manneen barnootaa K-12, mana baruumsaa (preschools) osoo hin galin duraa fi kunuunsa daa'immaniif kennamu akka hin fudhanne barbaadaniif kennama. Yeroo ammaa Washingtan talaallii COVD-19 ijoollee mana baruumsaa yookin kunuunsa daa'imanii jiran akka fudhatan hin dirqisiisu, kanaaf COE keessatti hin hammatamne.

Mana baruumsa fi kunuunsa daa'immanii

Namoonni umurii 18 gadii talaallicha fudhachuu ni danda'uu?

Eeyyee. Ijoolleen umurii 5 fi isaa olii talaallii Pfizer-BioNTech fudhachuu ni danda'u. Dargaggoonni umurii 17 gadii hanga seeran hin eeyyamamneefitti, talaallicha argachuudhaf maatii yookin guddisee eeyyamsiisuu malu (Ingiliffa qofa). Odeeffannoo dabalataaf Vaccinating Youth (Dargaggootaf Talaallii Kennuu) irratti marsariitii keenya ilaalaa.

Mirkaneessa hayyama maatii yookin guddisee dhiyeessuf ulaagaa isaan gaafatan kilika talaallii kennu gaafadhaa.

Jalqabbii (entry) K-12 tiif naannichi talaallii COVID-19 ni gaafataa?

Ijoollee mana baruumsaa K-12 keessa jiraniif ulaagaa baasuu kan danda'u State Board of Health (Boordii Fayyaa kan Mootummaa), ti malee Department of Health miti, (Revised Code of Washington (RCW, Labsii Washingtan kan Haara'e) 28A.210.140).

Technical Advisory Group (Garee Gorsitoota Teeknikaa) gurmeessuf boordichi Department of Health naannoo waliin ta'ee hojjata. Talaallin COVID-19 ulaagaa boordichi kaa'en ala kan deemu yoo ta'e akkasumas tarree ulaagaa talaallii mana baruumsaa seenuuf dirqama ta'e keessatti yaadni furmaataa dabalamuu qabaachu fi dhiisuu isaa boordichi ni mariyata. Walgahii isaa kan Amajjii 2022 irratti jijjiirama gareen gorsituu (advisory group) agarsiise ilaalchisee ibsa kennuuf karoora qaba.

Ijoollen koo talaallii COVID-19 fudhatan yoo ta'e, talaallii kan biraa fudhachuu ni danda'uu?

Namoonni talaallii gosa biroo erga fudhataniin booda torban lama gidduutti, gaafa sana iyyuu yoo ta'e, talaallii COVID-19 fudhachuu ni danda'u.

Weerara COVID-19 tin wal qabatee ulaagaalee talaallii mana baruumsaa kan bara 2021-2022 irratt jijjiiramni ni jiraataa?

Boordin Fayyaa Naannoo ulaagaalee talaallii mana baruumsaa irratti jijjiiramni yoo jiraate akka ta'u ni murteessa. Ammatti, ulaagaaleen (requirements) talaallii mana baruumsaa akkuma jiranitti itti fufu. Ijoollen osoo baruumsa hin jalqabin dura ulaagaa talalaallii guutuu qabu.

Talaallii Booda Jireenyi Maal Akka Fakkaatu

Talaallii guutuu fudhachuu jechuun maalidha?

Talaallii COVID-19 guutuu fudhattan kan jedhamu, erga doozii lammaffaa fudhattanii torban lama booda, kunis (Pfizer-BioNTech yookin Moderna) doozii lama yoo fudhattan yookin talaallii (Johnson and Johnson (J&J)/Janssen) doozii tokko erga fudhattanii turtanii torban lama booda jechuudha.

Ergan talaallii guutuu fudhadheen booda maal gochuun qaba?

Talaallii guutuu erga fudhattaniin booda:

Odeeffannoo dabalataaf, viidiyoo kana ilaalaa: Erga talaallii COVID-19 fudhataniin booda maaltu eegama.

Talaallii COVID-19 guutuu yoon fudhadhe, of-eeggannoowwan kan biroo taasisuun qabaa?

Eeyyee. Talaallii guutuu yoo fudhattan illee, mana keessa bakka namni itti heddummatutti maaskii godhchuu qabdu. Talaalliwwan COVID-19 sirriitti hojjatu, garuu hojiirra oolman isaa 100% bu’a miti. Namoonni tokko tokko yoodhuma talaallii fudhatan iyyuu COVID-19 dhan ni qabamu. Gosti vaayirasii darbuu danda'u babal’ataa waan jiruuf, tatamsa’ina vaayirasichaa gadi hir’isuuf namoonni hundi of-eeggannoowwan akka maskii godhachuu taasisuun barbaachisaadha.

Talaallii guutuu yoo fudhatan illee, ammayyuu kanneen armaan gadii gochuu qabdu:

 • Manaan alatti maaskii sirriitti isinitti ta'u godhadhaa.
 • Yeroo heddu harka dhiqadhaa
 • Seerota bakka jirtanii kabajaa.
 • Qoratamuu Qabdu (Ingiliffa qofa) mallattolen COVID-19 yoo isin irratti mul'ate.
 • Gorsa deemsaa (Ingiliffa qofa) CDC biiroo fayyaa hordofaa
 • Tarii COVID-19'f saaxilamtaniirtu yoo ta'e akka isin akeekkachiisuf akkasumas poozitiivii yoo taatan namoota biroo akka akeekkachiisuf, WA Notify (Akeekkachiistuu WA) ismaartfoonii keessan irratti dabalaa. WA Notify guutumaan guututti kan dhuunfaa waan ta'eef, eenyummaa keessan hin beeku akkasumas eessa akka deemtan hin hordofu.

Maaloo Qajeelfama Waa'ee Fuula Haguuggachuu fi Maaskii (Ingiliffa qofa) ilaalaa. Odeeffannoo waa'ee qorannoo COVID-19 yookin dookumentiiwwan qajeelfama adda ta'eetif, Odeeffannoo Qarannoo Taasisuu (PDF) (Ingiliffa qofa) ilaalaa.

Ammayyuu bakkeetti maaskii godhachuun qabaa?

Namni umurii wagaa 2 olii kamiyyuu mana keessa bakka namni itti baay'atuti maaskii godhachuun dirqama.

Namoonni talaallii fudhatan yookin walakkaadhan talaalaman, bakka namni baay'atu hundatti (public settings) ijjta faanaa 6 (meetira 2) namarraa fagaatanii maaskii godhachuu qabu.

COVID-19 dhaf saaxilameera yoon ta'e, garuu immoo talaallii guutuu fudhadheera yoon ta'e, adda of baasee turuun qabaa?

Lakki, talaallii guutuu fudhattaniirtu taanan adda of baasun yookin nama COVID-19'n qabameef yoo saaxilamtan qorannoo gaggeesun isin hin barbaachisu; hanga mallattoon dhukkubaa isin irratti hin argamnetti. Haa ta'u garuu, erga saaxilamtanii kaasee guyyoota 14'f mallattoolee COVID-19 ofirratti ilaaluu qabdu.

Mallattoleen isin irratti mul'achuu yoo eegalan, adda of baasun ogeessa fayyaa keessan qunnamaa. Osoo qorannoo taasisuu yookin ilaalamuu hin gaafatin dura, talaallii fudhachuu keessan itti himaa..

Namoonni talaallii fudhatanii fi hin fudhanne maatii garaa garaa keessaa dhufanii wal dubbisuu ni danda'uu?

Haala irratti hundaa'a. Miseensa maatii tokkoo keessa namni dhibee COVID-19 tiif saaxilamummaa olaanaa qabaatu (Ingiliffa qofa) yoo jiraate, maaskii godhattaanii, walirraa fageenya qaamaa (yoo xiqqaate ijjata faanaa 6/meetira 2) walirraa fagaachun mana keessa yookin alatti foddaa bantanii wal arguu ni dandeessu.

Manicha keessa namni saaxilamummaan isaa olaanaa ta'e hin jiru yoo ta'e, alatti yookin mana dhuunfaa keessatti maaskii osoo hin godhatin wal gahuun, carraan COVID-19 tatamsaasuu isaa gadi aanadha.

Namoonni maatii kiyya keessa jiraatan kaan isaanii kan talaallii fudhatan, kaan immoo kan hin fudhanne yoo ta'an hoo?

Nama mana keessanii keessa namni talaallii guutuu fudhate yoo jiraate, akka waan maatin keessan talallii hin fudhanneetti of eeggannoo gochuu qabdu. Kana jechuun, namoota maatii biraa keessaa walakkaan talaallii fudhatan yookin hin fudhanne waajin wal argitan, maaskii godhachuu qabdu akkasumas ijjata faana 6 (meetira) walirra fagaachuu qabdu.Danda'amaa taanan, walitti qabama akkasii dhiisuun gaaridha.

Maatii keessan keessaa namni COVID-19'f saaxilamummaa olaanaa qabu hin jiru taanan, miseensa maatii kan biraa guutummaan talaallii fudhatanii wajjin wal arguu ni dandeessu.

Hundi keenya talaallii fudhanneerra yoo ta'e, namoota heddu wajjin wal arguu ni dandeenyaaa?

Namoonni talaallii guutuu fudhatan yoo walitti qabaman rakkoo hin qabu. Sadarkaan talallii isaanii maliyyuu yoo ta'e, walitti qabama namni itti baay'ate alatti taasifamuu fi nama maatii biraa keessaa dhufe irraa fageenya barbaadamu siquun haala hin danda'amne keessatti namni hundinuu maaskii godhachuu akka qabu Biiron Fayyaa (DOH) ni gorsa. Sagantaalee yookin walitii qabama alatti taasifamu kan nama 500 fi isaa ol hirmaachisu irratti maaskii godhachuun dirqama.

Walitti qabamni mana keessa bakka ummanni itti wal gahutti yoo ta'e, sadarkaan talallii isaanii maal iyyuu yoo ta'e, namni waggaa 5 fi isaa olii kamiyyuu maaskii godhachuu qaba. Ijoollen waggaa lamaa gadii ukkaamsuu danda'a waan ta'eef maaskii godhachuu hin qaban. Ijollen waggaa lamaa, sadii yookin afurii bakka uummanni itti wal gahuu fi naannoo isaanii namni miseensa maatii hin taane bakka jiranitti, deeggarsaa fi hordoffii maatitiin yeroo mara maaskii godhachuu qabu.

Ergan talaallii fudhadheen booda hojiilee bakkee kanneen akka reestoratiidhaa nyaata nyaachuu fa'aa nan danda'aa?

Yeroo Hojiilee hawaasaa kanneen akka reestorantii keessatti nyaata nyaachu fi giimii deemuu fa'aa iratti hirmaachuu, namoota talaallii guutuu fudhataniif carraan COVID-19 dhan qabamuu gadi aanadha. Namoonni talaallii guutuu fudhatan maaskii osoo hin godhatin yookin walirraa fageenya qaamaa osoo hin eegin bakka tokkotti wal gahuu danda'u. Bakkee namoonni itti heddummatanitti, sadarkaan talaallii isaanii maaliyyuu yoo ta'e, namni hunduu maaskii akka godhatu, bakkeewwan mana keessa ta'anitti namni waggaa 5 olii kamiyyuu maaskii godhachuu akka qabu Biiron Fayyaa (DOH) ni gorsa.

Namoonni talaallii hin fudhatin yookin walakkaadhan talaallii fudhataan, bakkeetti yookin yeroo wal bira dhufan maaskii godhachuu fi faana jaha (meetira lama) walirraa fagaachuu qabu.

Talaallii fudhachuu koo ragaa dhiyeesssun qabaa?

Dhaabbileen (establisments) tokko tokko argachuudhaf kaawuntiiwwan tokko tokko ragaa talaallii fudhachuu ni gaafatu. Caalamatti baruudhaf, biiroo fayyaa kaawuntii keessan gaafadhaa.

Dhaabbileen daldaalaa tokko tokko ragaa talaallii fudhachuu akka agarsiiftan ni gaafatu, hedduun isaanii ammoo namoota talaallii fudhataniif boonasii ni kennu. Dhaabbileen (establisments) tokko tokko argachuudhaf kaawuntiiwwan tokko tokkos ragaa talaallii fudhachuu ni gaafatu. Caalamaatti baruudhaf, biiroo fayyaa kaawuntii keessan gaafadhaa.

Kanaaf, waraqaa kaardii talaallii keessan akkuma waragaa ragaa dhalootaa fi dookumetiiwwan kaanitti seeran qabaa! Suura isaa kaasun mana olkaa'aa. Waa'ee kaardii talaalli fi galmee talaallii caalmatti dubbisaa.

Talaallii yoon fudhadhe hoo?

Talaalliwwan doozii lamaatif (Pfizer-BioNTech yookin Moderna), “walakkaadhan talaalamtan” kan jedhamu, doozii tokko qofa yoo fudhaattan yookin erga doozii lammataa fudhattanii torbee lama hin guunne yoo ta'eedha. Talaallii doozii tokkootif (Johnson and Johnson (J&J)/Janssen), “walakkaadhan talaal lamtan” kan jedhamu erga talaallii jalqabaa fudhattanii torban lama yoo hin guunnedha.

Talaallii guutuu fudhachuu osuma eeggataa jirtanuu, akka nama talaallii hin fudhanneetti of eeggannoo ittuma fufuun taasiuu qabdu. Kana jechuun:

 • Bakkeetti maaskii sirriitti isiniif ta'uu uffachuu fi walirraa fageenya qaamaa faana 6 (meetira 2) eeguu qabdu.
 • Alatti yookin mana keessatti foddaa banuun nama muraasa taatanii walitti qabamuu qabdu.
 • Namoota talaallii hin fudhatin wajjin wal geessu taana, maaskii godhachuu fi walirraa fageenya qaamaa faana 6 (meetira 2) eeguu qabdu.
 • Mana keessan keessaa namni dhibee COVID-19 tiif saaxilamummaa olaanaa qabu hin jiru taanan, maatiin tokko talallii guutuu fudhate taanan, maaskii malee fi walirraa fageenya qaamaa osoo hin eegin wal arguu dandeessu.
 • Mallattoon COVID-19 yoo isin irratti mul'ate nama COVID-19'n qabameef saaxilamuu yoo itti amanatan qorannoo taasisaa.
 • Hafuu kan hin dandeenye yoo ta'e malee Imala dhiisaa. (Ingiliffa) Ni imaltu yoo ta'e, osoo hi deemin fi erga deemtaniin booda, qorannoo COVID-19 taasisaa akkasumas erga imaltanii deebitaniin booda guyyaa torbaaf adda of baasun turaa.
Ergan talallii fudhadheen booda COVID-19 dhan dhukkubsachuu nan danda'aa?

Carraan dhukkubsachuu xiqqaadha, garuu carraan dhukkubsachuu muraasni jira. Talalliwwan baay'ee kan hojjatu, garuu 100% ni hojjatu jechuu miti. Mallattoolee COVID-19 kan fakkaatu (Ingiliffa), yoo isin irratti mul'ate, namoota irraa fagaachun ogeessa fayyaa qunnamuu qabdu. Ogeeyyiin fayyaa tarii qorannoo COVID-19 akka taasistan isin gorsuu danda'u.

Odeeffannoo waa'ee qorannoo COVID-19, maaloo Odeeffannoo Qarannoo Taasisuu ilaalaa.

Ergan talaalliifudhadheen booda COVID-19 daddabrsuu nan danda'aa?

Infeekshiniin namoota talaallii guutuu fudhatan muraasa qofa mudata, gosa vaayirasii deeltaa yoo ta’e illee jechuudha. Haa ta’u garuu, ragaalen duraan bahe akka ibsutti (Ingiliffa Qofa) namoonni talaallii guutuu fudhatanii COVID-19 dhan qabaman, vaayirasicha namoota birootti ni dabarsu.

Yaaddoo fi dhiphina COVID-19 dhan wal qabatee dhufu akkamittan to'achuu danda'a?

Weerarichi fayyaa qaama fi sammuu keessan akka miidhuu akka danda'u ni hubanna. Qophaa keessan miti. Naannoo Washingtan keessa faayinaansii fi hoji dhabdummaa, cufamuu mana baruumsaa, hawaasa irraa adda bahuu, rakkoo fayyaa, gadda fi namni jalaa du'uu fi kanneen birooon wal qabatee namoonni yaaddoo fi dhiphinan rakkkatan heddutu jiru. Dhiphinni/muddamni hojiitti deebi'uu waliin dhufus as keessatti dabalama.

Yaaddoo fi dhiphina isin mudatu to'achuuf kan isin gargaaru, wantoonni dubbifaman kanaa gaditti muraasni isaanii ni argamu:

Talaallii Dandettii Dhibee Ittisuu Dabaluu fi Dooziwwan Dabalataa

Garaa garummaan doozii dabalataa COVID-19 fi talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabaluu (booster) maalidha?

Doozii dabalataa jechuun (doozii sadaffaa jedhamuun kan beekamu) namoota dandeentin dhibee ittisuu isanii dadhabaa ta'eef kennama. Yeroo tokko namoonni dandeentin dhibee ittisuu isanii dadhabaa ta'e, jalqaba yeroo talaallii guutuu fudhatan qaamni isaanii dandeettii dhibee ittisuu gahaa hin qabaatu. Kuni yeroo mudatu, talaallii doozii dabalataa yoo fudhatan qaamni isaanii dhibee ittisuuf dandeettii dabalataa argata.

Dandeettii dhibee ittisuu dabalataa (buustarii) kan agasriisu, doozii talaallii namni tokko erga talaallii fudhateen booda dandeettii dhibee ittisuu qabuuf kennamu garuu immoo dandeettin dhibee ittisuu sun yeroon booda yoo hir'ataa deemedha (kuni dandeettii dhibee ittisuu akeekkachiisaa (waning immunity) jedhama). Kanaafidha waggaa 10 tti buustaraii tetaanasii kan fudhattaniif, sababni isaa dandeettiin talaallii tetaanasii kan yeroo daa'imummaa yeroon booda gadi bu'aa deema.

Doozii dabalataa talaallii COVID-19 eenyutu argachuu qaba?

U.S. Food and Drug Administration (FDA), Advisory Committee on Immunizations Practices (ACIP, Koreen Gorsituu Hojiiwwan Talaallii), fi Western States Scientific Safety Review Workgroup, (Gareen Xiinxaltoota Nageenya Qorannoo Saayinsaawaa Naannolee Lixaa) namoota dandeettii dhibee ittisuu giduu galeessaa hanga baay'ee gadi bu'aa ta'e qaban (Ingiliffa qofa). talaallii doozii sadaffaa akka fudhatan gorsanii jiru. Dooziwwan talaallii dabalataa kunneen bilisaan kennamu.

Rakkoowwan fayyaa armaan gadii kamiyyuu yoo qabaattan, nama dandeetti dhibee ittisuu dhabuu giddu galeessaa hanga cimaa ta'e qabu jedhamtu.Doozii talaallii COVID-19 dabalataa irraa fayyadamaa ta'uu maltu. Kuni namoota armaan gadii of keessatti qabata:

 • Kanneen waldhaansa kaansarii sammuu (tumor) fi kaansarii dhiigaa fudhataa jiran
 • Kanneen waldhaansa qaama bakka buusuu (organ transplant) hojjachiifatanii fi mala dhibee ittisuu (immune system) gadi qabuuf qoricha fudhataa jiran
 • Waggaa 2 darban keessa seelii bu'uuraa (stem cell) hojjachiifatan yookin mala dhibee ittisuu (immune system) gadi qabuuf qoricha fudhataa jiran
 • Hanqina dandeettii dhibee ittisuu giduu galeessa yookin cimaa ta'e (kanneen akka DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome) qaban
 • Infeekshinii HIV cimaa ta'e yookin hin yaalmane qaban
 • Kartikoostirooyidii doozii guddaa yookin qorichoota biroo mala dhibee ittisuu (immune system) gadi qabuuf fayyadan wajjin waldhaansa fudhataa kan jiran

Talaalliwwan amma qabnu gosoota vaayiraasii heddu irratti 90% kan hojjatu ta'us, namoonni dandeettin dhibee ittisuu isaanii dadhabaa ta'e yeroo hunda dandeettii dhibee ittisuu cimaa akka hin ijaarre qorannoowwan ni ibsu. Doozin sadaffaan akka buustarii (talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabaluutti) hin ilaalamu, garuu warren doozii marsaa lamaatin dandeettii dhibee ittisuu cimaa horachuu hin dandeenyef akkasitti ilaalama.

Talaallii mRNA (Moderna yookin Pfizer) yoo fudhattanii fi nama dandeetti dhibee ittisuu dhabuu giddu galeessaa hanga cimaa ta'e qabu taatan:

 • Erga doozii lammaffaa fudhattaniin booda yoo xiqqaate guyyaa 28 booda, doozii dabalataa fudhachuu qabdu.
 • Ni danda'ama taanan, biraandidhuma dooziwwan duraanii fudhachu qabdu. Biraandichi hin jiru yoo ta'e, biraandii talaallii mRNA kan biraa argachuu maltu.
 • Doozii talaallii mRNA sadaffaa keessan erga fixxanii booda doozii humneessituu talaalliiCOVID-19 tokko (Pfizer-BioNTech, Moderna ykn Janssen) fudhachuus ni dandeessu. Dooziin humneessituu talaallii keessan doozii sadaffaa Pfizer booda ji'oota 3 ykn doozii sadaffaa Moderna booda ji'oota 3 ta'uu qaba. Haala kana keessatti, namoonni dandeettin dhibee ittisuu isaanii giddu galeessa hanga baay’ee dadhabaa ta’e qaban dooziiwwan talaallii COVID-19 arfanuu fudhachuu ni danda’u.

Talaallii Johnson & Johnson (Janssen) yoo fudhattanii fi nama dandeetti dhibee ittisuu dhabuu giddu galeessaa hanga cimaa ta'e qabu taatan:

 • Doozii jalqabaa Janssen erga fudhattanii yoo xiqqate ji'a 2 (torban 8) booda, doozii talaallii COVID-19 kan dandeettii dhibee ittisuu dabalu tokko kan (Pfizer-BioNTech, Moderna yookin Janssen) fudhachuu qabdu.
 • Namni talaallii COVID-19 doozii jalqabaa Janssen fudhate tokko dooziwwan talallii COVID-19 lamaa ol fudhachuu hin qabu.

Haala fayyaa keessanii irratti hundaa'un doozii dabalataa fudhachuu fi dhiisuu irratti gaaffii yoo qabaattan, maaloo ogeessa fayyaa keessan qunnamaa.

Dooziwwan dandeettii dhibee ittisuu dabalan maalif barbaachisoo ta'an?

Dooziwwan dandeettii dhibee ittisuu dabalan namoonni dhibee COVID-19 cimaadhaf baay’ee saaxilamoo ta’an baay’ee akka hin dhukkubsanne isaan gargaara. Dooziwwan humneesstituu talaallii dhibee COVID-19 caalmatti akka ittisuuf nama umurii 12 fi isaa olii kamiifuu ni gorfama. Tatamsa’ina gosa vaayirasii caalmatti daddarbu fi namoota United States keessatti COVID-19 qabaman dabalachuu wajjiin wal qabatee kuni barbaachisaadha.

Talaalliwwan COVID-19 United States keessatti eeyyamni kennameef ykn raggaasifaman COVID-19 irraa kan ka’e baay’ee dhukkubsachuu, dhukkubsatanii hospitaala ciisuu yknn du’uu irraa ittisuuf sirriitti hojjeta, gosa vaayirasii biraa dabalatee jechuudha. Talaalliwwan amma qabnu yeroon booda dandeettii dhibee ittisuu isaanii muraasni gadi xiqqachuu mala. Doozin dandeettii dhibee ittisuu dabalu COVID-19 yeroo dheeraa turu irraa nama ittisa. Odeeffannoo dabalataatif fuula doozii talaallii dandeettii dhibee ittisuu dabalut ilaalaa.

Odeeffannoo fi Galteewwan Dabalataa

Waa'ee COVID-19 wantoota dubbifaman gareewwan adda ta'aniif

Daa'immanii fi Dargaggoota

Harma hoosisuu fi/yookin namoota ulfa ta'an

Baqattoota fi Koolu Galtoota

Manaa bahuu kan hin dandeenye

Hawaasa irratti xiyyeeffachuun wantoonni dubbifaman (resources) dabalataa Fuula Talaallii Wal-qixa Argachuu fi Hirmaannaae (Ingiliffa qofa) jedhu irraa argachuun ni danda'ama.

Gaaffin koo naaf hin deebine. Akkamittan caalmatti baruu danda'a?

Gaaffileen walii galaa ammoo covid.vaccine@doh.wa.gov tti ergamuu danda'u.