ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਲਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗਾਈਡ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

CDC COVID-19ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ

ਅਸਲ ਕਾਪੀ, ਫੋਟੋਕਾਫੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਂQR ਕੋਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

ਨਮੂਨਾ ਏ:
COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ. MyIRmobile.com ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

ਨਮੂਨਾ ਬੀ:
WAverify.org QR ਕੋਡ
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

ਨਮੂਨਾ ਸੀ:
QR ਕੋਡ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੈ। (ਐਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)

ਡਬਲਯੂਏ ਸਟੇਟ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਟਆਉਟ

  • Washington State Immunization Information System ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਕੀਤੇ ਗਏ Certificate of Immunization Status (CIS, ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਸੀਆਈਐਸ)) ਫਾਰਮ।
  • ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
Certificate of Immunization - Sample

ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

  • ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਉਟ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ# ਦਬਾਓ